Liên lạc với Chúng tôi

IPDefenseForum.com là phiên bản trực tuyến của tạp chí Diễn đàn Quốc phòng Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương và được tài trợ bởi Bộ Tư lệnh Hoa Kỳ khu vực Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương (USINDOPACOM).

Trang web có những bài viết của nhân viên tạp chí Diễn đàn IPD cũng như tin tức từ khắp khu vực và các bài phân tích, phỏng vấn và xã luận của phóng viên và cộng tác viên được trả thù lao của IPDefenseForum.com.

Bộ trưởng Quốc phòng đã quyết định rằng việc xuất bản tạp chí này là cần thiết cho công tác chung như yêu cầu của Bộ Quốc phòng theo luật định.

Diễn đàn IPD

Để biết thông tin về nội dung và việc phân phối tạp chí: Quản lý Chương trình Diễn đàn Quốc phòng Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương, HQ USINDOPACOM Box 64013 Camp H.M. Smith, HI 96861 ipdf@ipdefenseforum.com

Back to top button