Author :

การประชุมสุดยอดขององค์การสหประชาชาติคาดว่าจะรักษาความมุ่งมั่นที่ทะเยอทะยานมากขึ้นในการแก้ไขปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

เจ้าหน้าที่ ...