การป้องปรามแบบบูรณาการความขัดแย้ง/ความตึงเครียดมองภูมิภาคแผนก

โปแลนด์และเกาหลีใต้บรรลุข้อตกลงมูลค่า 3 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ (ประมาณ 1.04 แสนล้านบาท) ข้อตกลงด้านอากาศยาน ทางทหาร

โปแลนด์ลงน“มในข้อตกลงมูลค่า 3 พันล้านดอลล“ร์สหรัฐ (ประม“ณ 1.04 แสนล้านบ“ท) กับเก“หล’ใต้ในเดือนกันย“ยน พ.ศ. 2565 เพื่อซื้อเครื่องบ‘นขับไล่ เอฟเอ-50 ของเก“หล’ จ”นวน 48 ล” ในขณะท’่ประเทศในยุโรปกล“งได้ด”เน‘นก“รอย่างเร่งด่วนเพื่อยกระดับข’ดคว“มส“ม“รถด้านก“รป้องปร“มและด้านกล“โหมของตนท่ามกล“งสงคร“มต่อยูเครนท’่รัสเซ’ยก่อขึ้น

ทั้งสองประเทศตกลงก“รซื้อข“ยเครื่องบ‘นขับไล่และเครื่องบ‘นฝึกซ้อมไฟท์ต‘ง ฟัลคอน (ภ“พ) หลังจ“กลงน“มในสัญญ“เมื่อหนึ่งเดือนก่อนหน้าน’้ท’่ให้ม’ก“รจัดห“รถถังและปืนใหญ่ว‘ถ’โค้งจ“กเก“หล’ท’่ม’มูลค่ารวม 5.8 พันล้านดอลล“ร์สหรัฐ (ประม“ณ 2.02 แสนล้านบ“ท) ให้กับโปแลนด์

น“ยม“ร‘อุสซ์ บลัชตัก รัฐมนตร’ว่าก“รกระทรวงกล“โหมและรองน“ยกรัฐมนตร’โปแลนด์ กล่าวว่าข้อตกลงน’้แสดงถึง “วันส”คัญในประวัต‘ศ“สตร์วันหนึ่งท’่มุมมองใหม่ก”ลังเป‘ดขึ้นต่อหน้ากองทัพโปแลนด์”

น“ยออม ดองฮว“น หัวหน้าส”นักง“นโครงก“รจัดซื้อด้านกล“โหม กล่าวว่าสัญญ“ดังกล่าวช่วยยกระดับคว“มร่วมมือของทั้งสองประเทศ “ก่อนหน้าน’้ เร“เป็นหุ้นส่วนกัน แต่ตอนน’้ เร“พูดได้ว่าเร“เป็นพันธม‘ตรกัน” น“ยดองฮว“นกล่าว

ภ“ยใต้ข้อตกลงแรก ซึ่งม’มูลค่า 700 ล้านดอลล“ร์สหรัฐ (ประม“ณ 2.44 หมื่นล้านบ“ท) เครื่องบ‘น 12 ล”แรกต้องได้รับก“รจัดส่งภ“ยในครึ่งป’หลังของ พ.ศ. 2566 ข้อตกลงท’่สอง ซึ่งค“ดว่าม’มูลค่าประม“ณ 2.3 พันล้านดอลล“ร์สหรัฐ (ประม“ณ 8.03 หมื่นล้านบ“ท) คือให้ม’ก“รจัดส่งเครื่องบ‘นอ’ก 36 ล”ภ“ยใน พ.ศ. 2568 ถึง 2571

น“ยอันด์แชย์ ดูด“ ประธ“น“ธ‘บด’โปแลนด์ ผู้เป็นผู้บัญช“ก“รทห“รสูงสุดของกองทัพโปแลนด์ กล่าวว่า ก“รซื้อเครื่องบ‘นขับไล่จะ “ท”ให้เร“ยกเล‘กก“รใช้ง“นม‘ก-29 และซู-22 ท’่ผล‘ตขึ้นโดยโซเว’ยตได้อย่างสมบูรณ์” 

น“ยดูด“กล่าวว่า รัฐบ“ลเก“หล’ใต้มองว่าข้อตกลงน’้เป็น “ก“รเป‘ดท“งให้เครื่องบ‘นขับไล่เก“หล’ไปสู่ตล“ดสหภ“พยุโรปและน“โต”  ด‘แอสโซซ‘เอทเต็ด เพรส

บทความที่เกี่ยวข้อง

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

Back to top button