ปัญญาประดิษฐ์

ปัญญาประดิษฐ์

กลยุทธ์ของสหรัฐฯ มุ่งส่งเสริมสภาพแวดล้อมระหว่างประเทศ ที่สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาด้านปัญญาประดิษฐ์

เจ้าหน้าท’่ ฟอรัม

หรัฐอเมร‘ก“เป็นผู้น”โลกด้านปัญญ“ประด‘ษฐ์ แม้จะม’คว“มทะเยอทะย“น แต่ส“ธ“รณรัฐประช“ชนจ’นก็ล้มเหลวในก“รขึ้นเป็นท’่หนึ่ง ทว่าก“รแข่งขันเข้มข้นขึ้นเรื่อย ๆ

ผู้เช’่ยวช“ญค“ดก“รณ์ว่า ปัญญ“ประด‘ษฐ์พร้อมกับก“รขับเคลื่อนฐ“นเศรษฐก‘จในอน“คตของโลกจะปฏ‘วัต‘พื้นท’่สู้รบในอน“คตโดยท”ให้เครื่องจักรส“ม“รถท”หน้าท’่ได้โดยปร“ศจ“กก“รก”กับดูแลของมนุษย์ ประมวลผลและต’คว“มข้อมูลจ”นวนมห“ศ“ล รวมทั้งเพ‘่มประส‘ทธ‘ภ“พก“รบัญช“ก“รและควบคุมก“รท”สงคร“ม เมื่อต้องเด‘มพันกับคว“มเหนือชั้นท“งเศรษฐก‘จและท“งทห“รและก“รควบคุมเทคโนโลย’ท’่ส“ม“รถน”ม“ใช้ในก“รควบคุมท“งสังคม สหรัฐฯ จึงได้เคลื่อนไหวเพื่อต่อต้านภัยคุกค“มจ“กจ’นและรักษ“คว“มโดดเด่นด้านปัญญ“ประด‘ษฐ์

“ห“กคุณดูท’่ผลผล‘ตของอุตส“หกรรม ห“กคุณดูท’่สถ“บันก“รศึกษ“ชั้นน”ท’่เป็นผู้น”และท”ให้ด้านศ‘ลปะรวมถึงปัญญ“ประด‘ษฐ์ก้าวหน้า เหล่านั้นล้วนเป็นอุตส“หกรรมของสหรัฐฯ และสถ“บันของสหรัฐฯ” น“งล‘นน์ ป“ร์คเกอร์ ผู้ประส“นง“นด้านนโยบ“ยปัญญ“ประด‘ษฐ์ของท”เน’ยบข“ว กล่าวกับโพล‘ต‘โค ซึ่งเป็นเว็บไซต์ว“รส“รศ“สตร์ก“รเมืองของสหรัฐฯ เมื่อเดือนกรกฎ“คม พ.ศ. 2562

นายริค เพอร์รี่ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานสหรัฐฯ ในเวลานั้น กล่าวถึงความสำคัญของความเป็นผู้นำของสหรัฐฯ และความร่วมมือระหว่างภาครัฐกับเอกชนในด้านปัญญาประดิษฐ์ที่เวทีเสวนาเมื่อเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2562 ดิแอสโซซิเอทเต็ด เพรส

“เป็นท’่ชัดเจนว่าเร“ก”ลังผล‘ตผล‘ตภัณฑ์เช‘งพ“ณ‘ชย์ท’่สร้างผลกระทบม“กท’่สุด และแน่นอน นั่นไม่ได้หม“ยคว“มว่า ท’่อื่นในโลกจะไม่ได้ต“สว่างกับโอก“สท’่ด’ของปัญญ“ประด‘ษฐ์แต่ก็ชัดเจนว่าสหรัฐฯ ก”ลังเป็นผู้น”ในด้านน’้”

ง“นว‘จัยท’่เผยแพร่เมื่อเดือนส‘งห“คม พ.ศ. 2562 โดยศูนย์นวัตกรรมข้อมูล ซึ่งเป็นสถ“บันว‘จัยระดับโลกท’่ตั้งอยู่ในกรุงวอช‘งตัน ด’.ซ’.
ยืนยันว่า สหรัฐฯ ม’คว“มเป็นผู้น”ด้านปัญญ“ประด‘ษฐ์ในแง่ของคว“มส“ม“รถ ก“รว‘จัย ก“รพัฒน“ และฮ“ร์ดแวร์จ“กในบรรด“ตัวแปรต่าง ๆ

“แม้ว่าจ’นจะม’โครงก“รร‘เร‘่มด้านปัญญ“ประด‘ษฐ์ท’่ห้าวห“ญ แต่สหรัฐฯ ก็ยังเป็นผู้น”อย่างแน่นอน จ’นม“เป็นอันดับสอง และสหภ“พยุโรปล้าหลังกว่า” ข้อคว“มน’้ระบุในร“ยง“นจ”นวน106 หน้าชื่อ “ใครคือผู้ชนะในก“รแข่งขันปัญญ“ประด‘ษฐ์: จ’น ยุโรป หรือสหรัฐฯ”

สภ“รัฐก‘จจ’นได้เผยแพร่แผนยุทธศ“สตร์ใน พ.ศ. 2560 เพื่อแข่งขันกับสหรัฐฯ ในด้านปัญญ“ประด‘ษฐ์ภ“ยใน พ.ศ. 2563 และค“ดก“รณ์ว่าตนจะเป็นผู้น”โลกในด้านเทคโนโลย’ปัญญ“ประด‘ษฐ์ภ“ยใน พ.ศ. 2568 แม้ว่าแผนดังกล่าวจะไม่ได้ระบุว่าผู้น”ท’่ว่านั้นจะม’ลักษณะอย่างไร ร“ยง“นของศูนย์นวัตกรรมข้อมูลพบว่าจ’นต“มหลังสหรัฐฯ ในหล“ยด้าน แม้ว่าจ’นได้ว“งแผนท’่จะลงทุนในปัญญ“ประด‘ษฐ์กว่า 1.5 แสนล้านดอลล“ร์สหรัฐ (ประม“ณ 4.8 ล้านล้านบ“ท) ภ“ยใน พ.ศ. 2573 ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของก“รผลักดันงก“รปฏ‘รูปโครงสร้างเศรษฐก‘จและอุตส“หกรรมก“รผล‘ตของน“ยส’ จ‘้นผ‘ง ประธ“น“ธ‘บด’จ’น

ร“ยง“นของศูนย์นวัตกรรมข้อมูลระบุว่า สหรัฐฯ “ม’ธุรก‘จปัญญ“ประด‘ษฐ์เก‘ดใหม่ม“กท’่สุด โดยระบบน‘เวศธุรก‘จปัญญ“ประด‘ษฐ์เก‘ดใหม่ได้รับเง‘นทุนส่วนบุคคลและทุนร่วมม“กท’่สุด” สหรัฐฯ “เป็นผู้น”ในก“รพัฒน“ทั้งส“รกึ่งตัวน”แบบดั้งเด‘มและช‘ปคอมพ‘วเตอร์ท’่ขับเคลื่อนด้วยระบบปัญญ“ประด‘ษฐ์ ในขณะท’่สหรัฐฯ ผล‘ตง“นว‘จัยท“งว‘ช“ก“รด้านปัญญ“ประด‘ษฐ์น้อยกว่าสหภ“พยุโรปหรือจ’น แต่กลับผล‘ตง“นว‘จัยท’่ม’คุณภ“พสูงสุดโดยเฉล’่ย” จ’นยังคงล้าหลังในหล“ย ๆ ด้านโดยเฉพ“ะในด้านพื้นฐ“นต่อจ”นวนประช“กร

ชาวบ้านเข้าคิวถ่ายรูปสำหรับโครงการเก็บข้อมูลใบหน้าด้วยแอปพลิเคชันปัญญาประดิษฐ์ที่เมืองเจีย มณฑลเหอหนาน ประเทศจีน ในเดือนมีนาคม พ.ศ. 2562 รอยเตอร์

นอกจ“กน’้ สหรัฐฯ ยังม’คว“มส“ม“รถด้านปัญญ“ประด‘ษฐ์ชั้นน”ของโลก แม้ว่าสหภ“พยุโรปจะเข้าถึงคว“มส“ม“รถด้านปัญญ“ประด‘ษฐ์ได้ม“กกว่าก็ต“ม ร“ยง“นดังกล่าวระบุ จ’นต“มหลังทั้งสหรัฐฯ และสหภ“พยุโรปในด้านคว“มส“ม“รถ

ร“ยง“นระบุว่า จ’นได้รวบรวมข้อมูลพลเรือนม“กกว่าสหรัฐฯ และสหภ“พยุโรป และประช“กรของจ’นก”ลังเป‘ดรับปัญญ“ประด‘ษฐ์อย่างรวดเร็วม“กขึ้น ร“ยง“นระบุว่า อย่างไรก็ต“มนโยบ“ยต่าง ๆ ของจ’น เช่น ก“รบูรณ“ก“รท“งทห“รและพลเรือนจะเป็นอุปสรรคต่อคว“มส”เร็จในตล“ดโลก เนื่องจ“กก“รปฏ‘บัต‘ของจ’นบ่มเพ“ะคว“มไม่ไว้ว“งใจในสังคมอื่น

รัสเซ’ย ภ“ยใต้ก“รน”ของประธ“น“ธ‘บด’วล“ด‘ม’ร์ ปูต‘น ยังได้ลงทุนด้านปัญญ“ประด‘ษฐ์โดยเฉพ“ะอย่างย‘่งเพื่อวัตถุประสงค์ท“งทห“ร อย่างไรก็ต“ม คว“มพย“ย“มของรัสเซ’ยต“มหลังประเทศอื่นทั่วโลกเนื่องจ“กล้มเหลวในก“รสร้างวัฒนธรรมแห่งนวัตกรรมท’่จ”เป็น ต“มร“ยง“นของนักว‘เคร“ะห์ น“ยปูต‘นยืนยันอย่างเป‘ดเผยว่า “ใครก็ต“มท’่กล“ยเป็นผู้น”ในด้านน’้จะกล“ยเป็นผู้ปกครองโลก” แต่ทว่า ผู้ค‘ดค้นนวัตกรรมชั้นน”ของรัสเซ’ยหล“ยคนได้ย้ายออกจ“กรัสเซ’ยไปยังสหรัฐฯ และยุโรป ต“มร“ยง“นเมื่อเดือนม‘ถุน“ยน พ.ศ. 2562 ของเว็บไซต์ด’เฟนส์วัน

กลยุทธ์ปัญญ“ประด‘ษฐ์ของสหรัฐฯ

เพื่อปกป้องคว“มได้เปร’ยบในก“รแข่งขันด้านเทคโนโลย’ปัญญ“ประด‘ษฐ์ของสหรัฐฯ กระทรวงกล“โหมสหรัฐฯ ได้น”เสนอยุทธศ“สตร์ด้านปัญญ“ประด‘ษฐ์เมื่อเดือนกุมภ“พันธ์ พ.ศ. 2562 โดยสอดคล้องกับก“รออกค”สั่งบร‘ห“รของท”เน’ยบข“วในก“รสร้างโครงก“รร‘เร‘่มด้านปัญญ“ประด‘ษฐ์ของสหรัฐอเมร‘ก“ ซึ่งเร’ยกร้องให้รัฐบ“ล “ทุ่มเททรัพย“กรของรัฐบ“ลกล“งอย่างเต็มท’่” เพื่อขับเคลื่อนนวัตกรรมด้านปัญญ“ประด‘ษฐ์ ท”เน’ยบข“วยังได้ตั้งคณะกรรม“ธ‘ก“รกล“งคว“มมั่นคงแห่งช“ต‘ด้านปัญญ“ประด‘ษฐ์ซึ่งจัดประชุมครั้งแรกไปเมื่อเดือนม’น“คม พ.ศ. 2562

สหรัฐฯ พร้อมกับประเทศพันธม‘ตรและหุ้นส่วนต้องใช้ปัญญ“ประด‘ษฐ์เพื่อครองคว“มได้เปร’ยบในพื้นท’่ก“รรบในอน“คต และไม่เพ’ยงแต่เพื่อรับรองถึงอ‘นโดแปซ‘ฟ‘กท’่เสร’และเป‘ดกว้าง แต่ยังเพื่อให้เป็นไปต“มระเบ’ยบระหว่างประเทศอ’กด้วย งบประม“ณของกระทรวงกล“โหมสหรัฐฯ ส”หรับ พ.ศ. 2563 จัดสรรเง‘นจ”นวน 927 ล้านดอลล“ร์สหรัฐ (ประม“ณ 3.01 หมื่นล้านบ“ท) ให้แก่ด้านปัญญ“ประด‘ษฐ์ และประม“ณ 3.7 พันล้านดอลล“ร์สหรัฐ (ประม“ณ 1.20 แสนล้านบ“ท) ส”หรับข’ดคว“มส“ม“รถไร้คนขับท’่ขับเคลื่อนด้วยปัญญ“ประด‘ษฐ์และข’ดคว“มส“ม“รถท’่ด”เน‘นก“รอัตโนมัต‘ ในขณะเด’ยวกัน บร‘ษัทเทคโนโลย’ชั้นน”ของสหรัฐฯ ได้ร่วมกันลงทุนหล“ยหมื่นล้านดอลล“ร์สหรัฐในด้านปัญญ“ประด‘ษฐ์ในหล“ยป’ท’่ผ่านม“ เช่น บร‘ษัทเทคโนโลย’ขน“ดใหญ่ได้ลงทุนประม“ณ 2 หมื่นล้านดอลล“สหรัฐ (ประม“ณ 6.50 แสนล้านบ“ท) ถึง 3 หมื่นล้านดอลล“สหรัฐ (ประม“ณ 9.75 แสนล้านบ“ท) ในด้านปัญญ“ประด‘ษฐ์ใน พ.ศ. 2559 ต“มร“ยง“นของน‘ตยส“รด‘อ’โคโนม‘สต์

ระบบอากาศไร้คนขับสามลำทะยานขึ้นที่ฐานทัพอากาศเอ็ดเวิร์ด รัฐแคลิฟอร์เนีย กระทรวงกลาโหมสหรัฐฯ กำลังพัฒนาอากาศยานที่อาศัยปัญญาประดิษฐ์เพื่อทำงานร่วมกันในสภาพแวดล้อมที่มีภัยคุกคามสูง โดยปราศจากการติดต่อกับมนุษย์ เจ้าหน้าที่ จ.อ. เรเชล ซิโมนส์/กองทัพอากาศสหรัฐฯ

“คว“มส”เร็จของโครงก“รร‘เร‘่มด้านปัญญ“ประด‘ษฐ์ของเร“จะขึ้นอยู่กับคว“มสัมพันธ์ท’่แน่นแฟ้นกับหุ้นส่วนทั้งภ“ยในและภ“ยนอก ระหว่างหน่วยง“น อุตส“หกรรม พันธม‘ตรของเร“ และกลุ่มว‘ช“ก“ร ทั้งหมดจะม’บทบ“ทส”คัญในก“รด”เน‘นกลยุทธ์ด้านปัญญ“ประด‘ษฐ์ของเร“” น“ยแดน ด’ซ’่ หัวหน้าเจ้าหน้าท’่ฝ่ายส“รสนเทศของกระทรวงกล“โหม กล่าวในก“รเป‘ดตัวยุทธ์ศ“สตร์ดังกล่าว

พล.ท. จอห์น เอ็น.ท’. ช“น“ฮ“น ผู้อ”นวยก“รศูนย์ปัญญ“ประด‘ษฐ์ร่วม ซึ่งเร‘่มด”เน‘นง“นในเดือนม‘ถุน“ยน พ.ศ. 2561 เพื่อผลักดันข’ดคว“มส“ม“รถด้านปัญญ“ประด‘ษฐ์ทั่วกระทรวงกล“โหม กล่าวเพ‘่มเต‘มว่า “ก“รเน้นย้ำถึงคว“มส”คัญของก“รด”เน‘นง“นด้านปัญญ“ประด‘ษฐ์ทั่วทั้งแผนก และด”เน‘นง“นเช่นนั้นด้วยคว“มรู้สึกเร่งด่วนและคว“มตื่นตัวท’่เหม“ะสมนั้นเป็นส‘่งท’่ย“ก” “ทุกส‘่งท’่เร“ท”ในศูนย์ปัญญ“ประด‘ษฐ์ร่วมจะมุ่งเน้นไปท’่ก“รเสร‘มสร้างคว“มสัมพันธ์กับอุตส“หกรรม ภ“คว‘ช“ก“ร และกับพันธม‘ตรและหุ้นส่วนระหว่างประเทศของเร“”

ก่อนหน้าน’้ น“ยช“น“ฮ“นได้เป็นผู้น”โครงก“รข่าวกรองท“งก“รบุกเบ‘กของกระทรวงกล“โหม เก’่ยวกับก“รเร’ยนรู้ด้านปัญญ“ประด‘ษฐ์และก“รเร’ยนรู้ของเครื่องจักร ซึ่งรู้จักกันในชื่อโครงก“รม“เวน

น“ยแดเน’ยล ค“สโตร ผู้อ”นวยก“รของศูนย์นวัตกรรมข้อมูล ได้เร’ยกร้องให้ม’ก“รขย“ยยุทธ์ศ“สตร์ด้านปัญญ“ประด‘ษฐ์ของสหรัฐฯ เพื่อให้ครอบคลุมก“รค้าเสร’แบบด‘จ‘ทัล แนวปฏ‘บัต‘ในก“รรวบรวมข้อมูล และประเด็นอื่น ๆ ท’่เก’่ยวข้อง 

“ห“กฝ่ายบร‘ห“รต้องก“รให้โครงก“รร‘เร‘่มด้านปัญญ“ประด‘ษฐ์ของตนม’ก“รเปล’่ยนแปลง จะต้องท”ม“กกว่าก“รจัดท”โครงก“รทุนท’่ม’อยู่เด‘มเพื่อก“รว‘จัยด้านปัญญ“ประด‘ษฐ์ ก“รพัฒน“ทักษะ และก“รพัฒน“โครงสร้างพื้นฐ“น” น“ยค“สโตร ซึ่งเป็นหัวหน้าผู้เข’ยนในร“ยง“นคว“มส“ม“รถในก“รแข่งขันด้านปัญญ“ประด‘ษฐ์ประจ”เดือนส‘งห“คม พ.ศ. 2562 กล่าวกับด‘แอสโซซ‘เอทเต็ด เพรส นอกจ“กน’้ ร“ยง“นของศูนย์นวัตกรรมข้อมูลยังแนะน”ให้กระทรวงกล“โหมจัดตั้งหน่วยง“นของรัฐบ“ลและผู้ม’ส่วนได้ส่วนเส’ยในอุตส“หกรรม เพื่อเร่งน”เทคโนโลย’ก“รใช้ง“นด้านก“รประมวลผลท“งปัญญ“แบบสองท“งโดยกองทัพ

“เมื่อรวมคว“มเช’่ยวช“ญเข้าไว้ด้วยกัน กระทรวงกล“โหมจะส“ม“รถจัดล”ดับคว“มส”คัญของโครงก“รได้ด’ขึ้น ส“ม“รถมุ่งเน้นท’่ก“รแก้ปัญห“ไปท’ละระดับ และพัฒน“วัฒนธรรมของนวัตกรรมท’่ขับเคลื่อนด้วยปัญญ“ประด‘ษฐ์ภ“ยในกระทรวงกล“โหมได้” น“ยค“สโตรกล่าวกับ ฟอรัม “นอกจ“กน’้ รัฐบ“ลสหรัฐฯ ควรพ‘จ“รณ“โครงก“รร่วมทุนกับพันธม‘ตรทั่วโลกเพื่อสร้างคว“มร่วมมือในก“รว‘จัยอ’กด้วย”

นักว‘เคร“ะห์จ”นวนหนึ่งกังวลว่า ก“รท’่จ’นล้ำหน้าสหรัฐฯ รวมถึงพันธม‘ตรและหุ้นส่วนของสหรัฐฯ ในก“รรวบรวมข้อมูล ซึ่งส่วนใหญ่เก‘ดจ“กคว“มพย“ย“มของจ’นในก“รรวบรวมข้อมูลของพลเมืองเพื่อวัตถุประสงค์ในก“รควบคุมท“งสังคมนั้น อ“จน”ไปสู่พื้นท’่ก“รรบในอน“คต อย่างไรก็ต“ม ม’นักว‘เคร“ะห์ร“ยอื่น ๆ โต้แย้งว่า ประโยชน์ใช้สอยของข้อมูลพลเรือนส”หรับก“รประยุกต์ใช้ท“งก“รทห“รท’่ส”คัญนั้นม’อยู่จ”กัด

“ส‘่งท’่ผมไม่อย“กเห็นคืออน“คตท’่ศัตรูท’่เป็นไปได้ของเร“ม’กองก”ลังท’่ใช้ปัญญ“ประด‘ษฐ์เต็มรูปแบบและเร“ไม่ม’ เมื่อย้อนกลับไปยังค”ถ“มเก’่ยวกับเวล“และรอบก“รตัดส‘นใจน’้ ผมไม่ม’เวล“ในก“รตัดส‘นใจม“กนัก อ“จเป็นว‘น“ท’และไมโครว‘น“ท’ท’่เร“ส“ม“รถใช้ปัญญ“ประด‘ษฐ์เพื่อให้ม’คว“มได้เปร’ยบในก“รแข่งขัน” น“ยช“น“ฮ“นจ“กศูนย์ปัญญ“ประด‘ษฐ์ร่วมกล่าวในก“รประชุมกระทรวงกล“โหมปล“ยเดือนส‘งห“คม พ.ศ. 2562 “เมื่อเป็นเรื่องก“รใช้ปัญญ“ประด‘ษฐ์ของกระทรวงกล“โหม ผมค‘ดว่าคว“มก้าวหน้าของเร“คงไม่ม’ท“งเร็วพอท’่จะให้ผมว“งใจได้ ส”นึกแห่งคว“มเร่งด่วนของผมยังคงม’อยู่ชัดเจน”

จร‘ยธรรมและก“รควบคุมดูแล

หล“ยประเทศม’คว“มกังวลเก’่ยวกับว‘ธ’ก“รน”เอ“เทคโนโลย’ปัญญ“ประด‘ษฐ์ม“ใช้ในอน“คต ไม่เพ’ยงแต่ในก“รรบ แต่ยังอ“จใช้โดยรัฐบ“ลและระบอบเผด็จก“ร สหรัฐฯ ได้ให้ค”มั่นว่าจะใช้ปัญญ“ประด‘ษฐ์ให้สอดคล้องกับค่าน‘ยมของช“วอเมร‘กัน และกระทรวงกล“โหมก”ลังท”ง“นร่วมกับอุตส“หกรรมและสถ“บันก“รศึกษ“เพื่อก”หนดแนวท“งจร‘ยธรรมส”หรับก“รประยุกต์ใช้ปัญญ“ประด‘ษฐ์ ต“มร“ยง“นของด‘แอสโซซ‘เอทเต็ด เพรส

น“ยท็อดด์ โพรเบ‘ร์ต ผู้บร‘ห“รฝ่ายข่าวกรองของเรย์ธ’ออนกล่าวกับด‘แอสโซซ‘เอทเต็ด เพรส ในเดือนกุมภ“พันธ์ พ.ศ. 2562 ว่า สหรัฐฯ “ก”ลังใช้เทคโนโลย’ปัญญ“ประด‘ษฐ์เพื่อช่วยเร่งกระบวนก“ร แต่ไม่ได้ใช้เพื่อแทนท’่โครงสร้างก“รบังคับบัญช“ท’่ม’อยู่” บร‘ษัทของน“ยโพรเบ‘ร์ตก”ลังท”ง“นร่วมกับกระทรวงกล“โหมในโครงก“รด้านปัญญ“ประด‘ษฐ์ ต่าง ๆ ซึ่งรวมถึงโครงก“รม“เวน ซึ่งใช้ก“รเร’ยนรู้เช‘งลึกและเทคน‘คอื่น ๆ ในก“รว‘เคร“ะห์ว‘ด’โอส”หรับข่าวกรองท’่ส“ม“รถด”เน‘นก“รได้

ซึ่งรัฐบ“ลประเทศตะวันตกหล“ยประเทศก”ลังด”เน‘นก“รเพื่อให้มั่นใจได้ว่ามนุษย์จะยังคงอยู่ในวงจรค”สั่ง อย่างไรก็ต“ม ผู้เช’่ยวช“ญท“งก“รทห“รบ“งคนยังระมัดระวังถึงจุดท’่เทคโนโลย’จะน”ไปถึง โดยพ‘จ“รณ“จ“กคว“มส“ม“รถท’่เก‘ดขึ้นว่าอ“จเก‘นกว่าท’่มนุษย์รับรู้ได้ จ“กนั้น ระบบปัญญ“ประด‘ษฐ์ท’่เชื่อมโยงกันจะส“ม“รถยกระดับพื้นท’่ก“รรบไปสู่ระบบอัตโนมัต‘ระดับใหม่

“ดูเหมือนว่า มนุษย์จะม’แนวโน้มในก“รตัดส‘นใจจ“กเช‘งยุทธว‘ธ’ไปสู่ยุทธศ“สตร์ม“กขึ้นทั้งนอกวงจรและนอกท’ม” น.ท. ค’ธ เด’ยร์ เจ้าหน้าท’่หน่วยข่าวกรองของกองทัพอ“ก“ศกล่าวกับด‘อ’โคโนม‘สต์ในเดือนกันย“ยน พ.ศ. 2562

องค์ก“รเพื่อคว“มร่วมมือและก“รพัฒน“ท“งเศรษฐก‘จได้ใช้ม“ตรฐ“นส“กลว่าด้วยปัญญ“ประด‘ษฐ์ฉบับแรกในเดือนพฤษภ“คม พ.ศ. 2562 เพื่อเป็นแนวท“งในก“รพัฒน“และใช้เทคโนโลย’ดังกล่าว โดยประเทศ 42 ประเทศท’่รวมถึงสหรัฐฯ เห็นพ้องกับหลักก“รขององค์ก“รเพื่อคว“มร่วมมือและก“รพัฒน“ท“งเศรษฐก‘จ ในเดือนม‘ถุน“ยน พ.ศ. 2562 กลุ่มจ’ 20 ได้เป‘ดรับหลักก“รด้านปัญญ“ประด‘ษฐ์ท’่ม’มนุษย์เป็นศูนย์กล“งม“จ“กหลักก“รขององค์ก“รเพื่อคว“มร่วมมือและก“รพัฒน“ท“งเศรษฐก‘จ ขณะเด’ยวกัน จ’นได้เผยแพร่หลักก“รของตนเองท’่คล้ายคลึงกับองค์ก“รเพื่อคว“มร่วมมือและก“รพัฒน“ท“งเศรษฐก‘จ ผ่านคณะกรรมก“รก”กับดูแลปัญญ“ประด‘ษฐ์แห่งช“ต‘รุ่นใหม่ อย่างไรก็ต“ม ผู้เช’่ยวช“ญจ”นวนม“กกังวลว่า แนวท“งท’่จ’นและบ“งประเทศต’คว“มประเด็นท“งจร‘ยธรรมในชุมชนว‘ทย“ศ“สตร์และเทคโนโลย’มักแตกต่างไปจ“กบรรทัดฐ“นส“กล เช่น จ’นถูกว‘พ“กษ์ว‘จ“รณ์เก’่ยวกับก“รฝ่าฝืนจร‘ยธรรมหล“ยประก“รในก“รว‘จัยและก“รประยุกต์ใช้เทคโนโลย’ ตั้งแต่ก“รใช้ข้อมูลหลอกลวงอย่างกว้างขว“ง ไปจนถึงก“รทดลองท’่ไม่ได้รับก“รดูแลอย่างรอบคอบกับคว“มส“ม“รถในก“รตัดต่อพันธุกรรมในมนุษย์ และก“รสร้างส‘่งม’ช’ว‘ตครึ่งล‘งครึ่งมนุษย์

หนังสือพ‘มพ์เดอะน‘วยอร์กไทมส์และองค์กรสื่ออื่น ๆ ร“ยง“นว่า ก“รท’่จ’นใช้เทคโนโลย’ก“รจดจ”ใบหน้าและเส’ยงซึ่งใช้ปัญญ“ประด‘ษฐ์ในก“รต‘ดต“มชุมชนช“วอุยกูร์ ซึ่งเป็นประช“กรมุสล‘มส่วนใหญ่ในมณฑลซ‘นเจ’ยง ก่อให้เก‘ดกระแสว‘พ“กษ์ว‘จ“รณ์ว่าท”ให้จ’นส“ม“รถเลือกปฏ‘บัต‘ต่อชนกลุ่มน้อยโดยก“รต‘ดต“มคว“มเคลื่อนไหวของสม“ช‘กทั่วประเทศ ก“รจัดเก็บประวัต‘ของพวกเข“ไว้ในฐ“นข้อมูลท’่แยกต่างห“ก และก“รจับตัวคนเหล่านั้นไปไว้ในท’่ท’่เร’ยกว่าค่ายปรับทัศนคต‘

รัฐเฝ้าระวัง

เนื่องจ“กก“รเต‘บโตท“งเศรษฐก‘จของจ’นได้ชะลอตัวลงและม’สัญญ“ณของคว“มไม่สงบท“งสังคมเพ‘่มขึ้น พรรคคอมม‘วน‘สต์จ’นจึงพย“ย“มกระชับก“รควบคุม ท’่ไม่ใช่เพ’ยงก“รควบคุมช“วอุยกูร์ 11 ล้านคนเท่านั้น แต่ยังควบคุมประช“ชนทั่วไปอ’กด้วย เช่น ใน พ.ศ. 2559 จ’นได้น”เสนอโครงก“รท’่เร’ยกว่า ช“ร์ปอ“ยส์ เพื่อเพ‘่มก“รเฝ้าระวังท“งว‘ด’โอทั่วประเทศโดยม’เป้าหม“ยให้ “ครอบคลุมทุกภูม‘ภ“ค แบ่งปันผ่านทุกเครือข่าย พร้อมใช้ง“นตลอดเวล“ และควบคุมได้ทุกจุดภ“ยใน พ.ศ. 2563” ขณะนั้นม’กล้องว‘ด’โอวงจรป‘ดประม“ณ 176 ล้านตัว คอยตรวจตร“ถนน อ“ค“ร และพื้นท’่ส“ธ“รณะของจ’นเมื่อเท’ยบกับ 50 ล้านตัวในสหรัฐฯ ต“มข้อมูลจ“กบร‘ษัทให้ค”ปรึกษ“ส“กลไอเอชเอส ม“ร์ค‘ต กล้องวงจรป‘ดได้ครอบคลุม “ทุกช่วงตึกในปักก‘่ง” แล้วต“มร“ยง“นของหนังสือพ‘มพ์ลอสแอนเจล‘สไทมส์

นอกจ“กน’้ จ’นยังใช้แอปพล‘เคชันปัญญ“ประด‘ษฐ์เพื่อเพ‘่มประส‘ทธ‘ภ“พระบบก“รให้คะแนนเครด‘ตสังคม ซึ่งเป็นอ’กเครื่องมือหนึ่งในก“รควบคุมพลเมืองของตน โดยตั้งเป้าว่าจะด”เน‘นก“รได้อย่างเต็มท’่ใน พ.ศ. 2563 ด้วยก“รใช้ว‘ธ’ก“รลับ ระบบซึ่งม’อยู่แล้วบ“งส่วนจะตรวจสอบพฤต‘กรรมของผู้คน ว‘เคร“ะห์ข้อมูลท’่รวบรวมไว้ และลงโทษโดยก“รจ”กัดก“รเด‘นท“ง ก“รเข้าถึงส‘่งของหรูหร“ และส‘ทธ‘ประโยชน์อื่น ๆ โดยทั้งหมดขึ้นอยู่กับคะแนนของคนเหล่านั้นเอง

ไม่เพ’ยงแต่ก“รใช้เทคโนโลย’ปัญญ“ประด‘ษฐ์ของจ’นในก“รควบคุมชนกลุ่มน้อยและประช“กรของตนเท่านั้นท’่เป็นปัญห“ใหญ่ แต่จ’นยังส่งออกข’ดคว“มส“ม“รถด้านปัญญ“ประด‘ษฐ์น’้ไปยังรัฐบ“ลเผด็จก“รและประเทศอื่น ๆ ในประช“คมน“น“ช“ต‘

ขณะเด’ยวกัน รัฐบ“ลสหรัฐฯ ก”ลังด”เน‘นก“รต“มกรอบก“รท”ง“นเพื่อก”กับดูแลปัญญ“ประด‘ษฐ์ในสหรัฐอเมร‘ก“

“เร“ต้องก“รใช้ปัญญ“ประด‘ษฐ์ในแนวท“งท’่สอดคล้องกับเสร’ภ“พและคว“มเป็นส่วนตัวของประช“ชน รวมถึงค่าน‘ยมของช“วอเมร‘กันเสมอ ดังนั้นจึงชัดเจนแล้วว่า เร“ไม่ได้ต้องก“รเป็นรัฐเฝ้าระวังอย่างจ’น” น“งป“ร์คเกอร์ ผู้ประส“นง“นนโยบ“ยด้านปัญญ“ประด‘ษฐ์ของท”เน’ยบข“วกล่าวกับโพล‘ต‘โค “ในท“งกลับกัน ส‘่งท’่ตรงกันข้ามคือก“รควบคุมม“กเก‘นไปจนเร“ไม่ส“ม“รถใช้ได้เลย”

นักว‘เคร“ะห์โต้ว่าปัจจัยอื่น ๆ อ“จถ่วงเวล“คว“มทะเยอทะย“นด้านปัญญ“ประด‘ษฐ์ของจ’น เช่น ก“รข“ดก“รม’ส่วนร่วมของประเทศในทฤษฎ’ท’่ใช้ในก“รสร้างเครื่องมือท’่ม’ก“รสร้างสน“ม และคว“มไม่เต็มใจของบร‘ษัทจ’นท’่จะลงทุนในก“รว‘จัยพื้นฐ“น

แต่จ’นยังคงต“มหลังสหรัฐฯ ในด้านฮ“ร์ดแวร์ของปัญญ“ประด‘ษฐ์ ซึ่งบร‘ษัทในสหรัฐฯ ผล‘ตช‘ปกึ่งตัวน”ท’่ใช้ปัญญ“ประด‘ษฐ์ของโลกเป็นส่วนใหญ่ นอกจ“กน’้ จ’นยังข“ด “คว“มเช’่ยวช“ญในก“รออกแบบช‘ปประมวลผลท’่ส“ม“รถรองรับระบบปัญญ“ประด‘ษฐ์ขั้นสูง” น“ยเจ‘้ง หน“นหน‘ง ผู้อ”นวยก“รสถ“บันปัญญ“ประด‘ษฐ์และหุ่นยนต์ มห“ว‘ทย“ลัยซ’อ“นเจ’ยวทงกล่าวกับว“รส“รเนเชอร์เมื่อเดือนส‘งห“คม พ.ศ. 2562

ย‘่งไปกว่านั้น ม“ตร“วัดก“รลงทุนของจ’นจนถึงตอนน’้ยังไม่ได้แปลเป็นผลลัพธ์ท’่แท้จร‘ง “ข้อเส’ยของก“รม’แนวท“งท’่มุ่งเน้นไปท’่ศูนย์กล“งคือ คุณส“ม“รถไปถึงเป้าหม“ยสุดท้ายอย่างรวดเร็ว ซึ่งอ“จเป็นเป้าหม“ยท’่ไม่ถูกต้อง ข้อได้เปร’ยบของระบบน‘เวศนวัตกรรมของสหรัฐฯ คือ เร“อนุญ“ตให้ม’ก“รส”รวจแนวค‘ดด’ๆ ในเช‘งลึก และเร“ดูได้ว่าแนวค‘ดใดจะให้ผลลัพธ์ท’่ด’” น“งป“ร์คเกอร์กล่าวกับโพล‘ต‘โค

ก้าวถัดไปของปัญญ“ประด‘ษฐ์

ส”นักง“นโครงก“รว‘จัยขั้นสูงของกระทรวงกล“โหมสหรัฐฯ เคยประสบคว“มส”เร็จม“แล้วด้วยคว“มร่วมมือกับนักว‘จัยและศูนย์นวัตกรรมชั้นน”ของประเทศในก“รผล‘ตข’ดคว“มส“ม“รถท’่เป็นตัวพล‘กเกม ตั้งแต่อ‘นเทอร์เน็ตไปจนถึงจ’พ’เอส และรถยนต์ขับเคลื่อนอัตโนมัต‘ ส”นักง“นโครงก“รว‘จัยขั้นสูงของกระทรวงกล“โหม ยังคงใช้สูตรก“รว‘จัยและก“รพัฒน“ท’่ชนะเล‘ศกับปัญญ“ประด‘ษฐ์ต่อไป ใน พ.ศ. 2561 ส”นักง“นโครงก“รว‘จัยขั้นสูงของกระทรวงกล“โหม ได้เป‘ดเผยโครงก“รก้าวถัดไปของปัญญ“ประด‘ษฐ์เพื่อลงทุนเง‘นจ”นวน 2 พันล้านดอลล“ร์สหรัฐ (ประม“ณ 6.54 หมื่นล้านบ“ท) ในก“รว‘จัยท’่เก’่ยวข้องกับปัญญ“ประด‘ษฐ์ในระยะเวล“ห้าป’ ซึ่งจะม’ก“รจัดสรรต“มยุทธศ“สตร์ เพื่อช่วยผลักดันปัญญ“ประด‘ษฐ์รุ่นถัดไปในก“รผล‘ตเครื่องจักรท’่เข้าใจและม’เหตุผลในบร‘บท

ดร. สต’เวน วอล์คเกอร์ ผู้อ”นวยก“รส”นักง“นโครงก“รว‘จัยขั้นสูงของกระทรวงกล“โหม กล่าวว่า “ด้วยโครงก“รก้าวถัดไปของปัญญ“ประด‘ษฐ์ เร“ก”ลังลงทุนในง“นว‘จัยหล“ยอย่างท’่มุ่งเปล’่ยนคอมพ‘วเตอร์จ“กเครื่องมือเฉพ“ะท“งให้เป็นพันธม‘ตรในก“รแก้ปัญห“” “ทุกวันน’้ เครื่องจักรข“ดคว“มส“ม“รถในก“รให้เหตุผลต“มบร‘บท และก“รฝึกเครื่องจักรจะต้องครอบคลุมทุกคว“มเป็นไปได้ ซึ่งไม่เพ’ยงแต่ต้องเส’ยค่าใช้จ่ายสูงเท่านั้น แต่ท้ายท’่สุดแล้วยังอ“จเป็นไปไม่ได้ด้วย เร“จึงต้องก“รส”รวจว‘ธ’ท’่เครื่องจักรจะได้ม“ซึ่งคว“มส“ม“รถในก“รสื่อส“รและก“รให้เหตุผลท’่คล้ายมนุษย์ โดยม’คว“มส“ม“รถในก“รรับรู้สถ“นก“รณ์และสภ“พแวดล้อมใหม่ ๆ แล้วปรับตัวให้เข้ากัน”

“ด้วยเง‘นจ”นวน 2 พันล้านดอลล“ร์สหรัฐ (ประม“ณ 6.54 หมื่นล้านบ“ท) ท’่เร“ใช้จ่ายอยู่น’้เป็นโครงก“รท’่กว้างขว“งม“ก ซึ่งเป็นโครงก“รท’่แตกต่างกัน ดังนั้นเร“จึงเด‘มพันเช‘งกลยุทธ์จ”นวนม“กกับเทคโนโลย’ท’่อ“จเก‘ดขึ้นในอน“คต” น“ยจอห์น เอเวอเรตต์ รองผู้อ”นวยก“รส”นักง“นนวัตกรรมส“รสนเทศแห่งส”นักง“นโครงก“รว‘จัยขั้นสูงของกระทรวงกล“โหมกล่าว ต“มร“ยง“นของโพล‘ต‘โค “เง‘นจ”นวนม“กท’่จะเข้าสู่ก“รว‘จัยในประเทศจ’นดูเหมือนจะใช้ไปกับก“รจดจ”รูปแบบ ดังนั้น จ’นจะส“ม“รถท”ก“รจดจ”รูปแบบได้ด’ขึ้นเรื่อย ๆโดยใช้เง‘นจ”นวนมห“ศ“ล แต่ม’ผลตอบแทนท’่ลดลงจ“กร“ยจ่ายท’่เพ‘่มขึ้น”

“ในโลกของคว“มก้าวหน้าท“งเทคโนโลย’ท’่รวดเร็วในปัจจุบัน เร“ต้องท”ง“นเพื่อสร้างและเปล’่ยนโครงก“รจ“กแนวค‘ดไปสู่ก“รปฏ‘บัต‘อย่างฉับไว” น“ยวอล์คเกอร์กล่าว

คว“มพย“ย“มในก“รว‘จัยปัญญ“ประด‘ษฐ์ของส”นักง“นโครงก“รว‘จัยขั้นสูงของกระทรวงกล“โหมรุ่นก่อน ๆ ก”ลังผล‘ดอกออกผลแล้ว ดังเห็นได้จ“กตัวอย่างท’่ส”นักง“นแห่งน’้ประสบคว“มส”เร็จในก“รพัฒน“ซอฟต์แวร์ข่าวกรองและก“รตัดส‘นใจต“มเวล“จร‘งของศัตรู ท’่ส“ม“รถค“ดก“รณ์เป้าหม“ย ก“รเคลื่อนไหว และอ“รมณ์ท’่เป็นไปได้ของกองก”ลังศัตรูในอ’กห้าชั่วโมงข้างหน้า ซอฟต์แวร์ข่าวกรองและก“รตัดส‘นใจต“มเวล“จร‘งของศัตรูใช้ทฤษฎ’เกมในแง่มุมหนึ่งเพื่อลดปัญห“ให้ม’ขน“ดเล็กลง ซึ่งลดปร‘ม“ณพลังง“นในก“รค”นวณท’่จ”เป็นต่อก“รแก้ปัญห“ ในก“รทดสอบล่าสุด ซอฟต์แวร์ม’ประส‘ทธ‘ภ“พเหนือกว่านักว“งแผนท’่เป็นมนุษย์ในแง่ของคว“มเร็วและคว“มแม่นย” และใกล้จะน”ม“ใช้ง“นได้ในกองทัพบกสหรัฐฯ 

ผู้น”ท“งคว“มค‘ดของสหรัฐฯ ยังคงมองโลกในแง่ด’ว่า คว“มเฉล’ยวฉล“ดและค่าน‘ยมของสหรัฐฯ จะเป็นต่อในก“รก”หนดว‘ธ’ก“รใช้ปัญญ“ประด‘ษฐ์ทั่วโลกในอน“คต

“ก“รอนุม“นว่าสหรัฐฯ เร’ยนรู้ว‘ธ’ดึงดูดผู้ม’คว“มส“ม“รถทั้งหมดของตน และยอมรับอัตลักษณ์ของช“ต‘ท’่สะท้อนให้โลกเห็นถึงขนบธรรมเน’ยมประเพณ’ของช“วอเมร‘กันเก’่ยวกับปัจเจกน‘ยม ก“รเป‘ดกว้าง คว“มเป็นหัวขบถ และมนุษยธรรม (แม้ประเทศจะม’คว“มหลงในสเต็ม (ว‘ทย“ศ“สตร์ เทคโนโลย’ ว‘ศวกรรม และคณ‘ตศ“สตร์)) จะมอบโอก“สท’่ด’ท’่สุดในก“รใช้ประโยชน์จ“กปัญญ“ประด‘ษฐ์ในก“รบร‘ก“รของมนุษยช“ต‘ม“กกว่าผลประโยชน์ส่วนตัวหรืออ”น“จส“ธ“รณะ หรืออย่างน้อยก็ม’โอก“สท’่ด’กว่าจ’น” ดร. แอนน์ ม“ร’ สลอเตอร์ ประธ“นและหัวหน้าเจ้าหน้าท’่บร‘ห“รของน‘วอเมร‘ก“ ซึ่งเป็นสถ“บันว‘จัยท’่ทุ่มเทเพื่อพัฒน“สหรัฐฯ ในยุคด‘จ‘ทัล สรุปไว้ในบทคว“มท’่เผยแพร่บนเว็บไซต์ slate.com ในเดือนม’น“คม พ.ศ. 2562  


โครงก“รร‘เร‘่มด้านปัญญ“ประด‘ษฐ์

ฟอรัม พูดคุยกับนายแดเนียล คาสโตร ผู้อำนวยการศูนย์นวัตกรรมข้อมูล เกี่ยวกับความสามารถในการแข่งขันของสหรัฐฯ

ฟอรัม: สหรัฐอเมร‘ก“ต้องท”ส‘่งใดเพื่อรักษ“สถ“นะ คว“มเป็นผู้น”ด้านปัญญ“ประด‘ษฐ์

นายคาสโตร: สหรัฐฯ จ”เป็นต้องม’ยุทธศ“สตร์ระดับช“ต‘ท’่ครอบคลุมด้านปัญญ“ประด‘ษฐ์ ซึ่งควรจะรวมถึงก“รเพ‘่มทุนว‘จัยและพัฒน“ โครงก“รร‘เร‘่มท’่ม’เป้าหม“ยเพื่อเพ‘่มทักษะให้แรงง“นและกระบวนก“รด้านก“รศึกษ“ คว“มพย“ย“มในก“รสรรห“และรักษ“คนง“นด้านปัญญ“ประด‘ษฐ์ท’่เป็นช“วต่างช“ต‘ ตลอดจนคว“มพย“ย“มเช‘งยุทธ์ศ“สตร์ในก“รก”หนดนโยบ“ยก”กับดูแลเพื่อให้ใช้ปัญญ“ประด‘ษฐ์ได้ม“กขึ้น ส”หรับด้านก“รก”กับดูแล จะต้องม’ก“รปรับเปล’่ยนนโยบ“ยเป็นพ‘เศษเพื่อให้ส“ม“รถรวบรวม ใช้ และแบ่งปันข้อมูลได้ทั้งในภ“คเอกชนและภ“ครัฐ 

ฟอรัม: คว“มประทับใจท’่คุณม’ต่อยุทธศ“สตร์ด้านปัญญ“ประด‘ษฐ์ของสหรัฐฯ คืออะไร

นายคาสโตร: คว“มพย“ย“มของคณะบร‘ห“รชุดน’้เร‘่มเป็นรูปธรรม ม’ก“รเร‘่มต้นก“รด”เน‘นง“นต่อเนื่องต“มค”สั่งของผู้บร‘ห“ร ซึ่งจะน”ไปสู่ก“รพัฒน“ท’่ส”คัญในด้านว‘ธ’ท’่รัฐบ“ลกล“งใช้ว“งร“กฐ“นส”หรับก“รท”ง“นด้านปัญญ“ประด‘ษฐ์ในอน“คต นอกจ“กน’้ ก“รประชุมสุดยอดด้านปัญญ“ประด‘ษฐ์ท’่ท”เน’ยบข“วเมื่อเดือนกันย“ยน พ.ศ. 2562 ยังเป็นเหตุก“รณ์กระตุ้นท’่ส”คัญ ซึ่งเร่งให้เก‘ดคว“มกระตือรือร้นและสร้างแรงกระเพื่อมทั่วทั้งหน่วยง“นของรัฐบ“ลในก“รเด‘นหน้าคว“มพย“ย“มด้านปัญญ“ประด‘ษฐ์ด้วยตนเอง เนื่องจ“กคณะบร‘ห“รม’คว“มชัดเจนว่าม’ก“รสนับสนุนในระดับสูงส”หรับง“นน’้ จึงท”ให้บุคล“กรในภ“ครัฐเร‘่มให้คว“มส”คัญกับง“นน’้ม“กขึ้น อ’กทั้งก“รสร้างรัฐบ“ลท’่ขับเคลื่อนด้วยปัญญ“ประด‘ษฐ์จะช่วยได้

ฟอรัม: คุณค‘ดว่าจะส“ม“รถขย“ยยุทธศ“สตร์ของสหรัฐฯ ออกไปได้อย่างไร

งานแสดงสินค้าอิเล็กทรอนิกส์ที่เมืองลาสเวกัส รัฐเนวาดา เมื่อเดือนมกราคม พ.ศ. 2562 เอเอฟพี/เก็ตตี้อิมเมจ

นายคาสโตร: ม’ง“นท’่ต้องท”ม“กขึ้นเสมอ ด้านหนึ่งคือเง‘นทุน เป็นเรื่องย“ก และบ“งท’อ“จจะเป็นไปไม่ได้เลยท’เด’ยว ท’่จะทร“บถึงจ”นวนเง‘นท’่รัฐบ“ลบ“งแห่งทุ่มให้ก“รว‘จัยและพัฒน“ด้านปัญญ“ประด‘ษฐ์ แต่ก็เป็นจ”นวนม“กพอสมควร รัฐสภ“จ”เป็นต้องจัดล”ดับคว“มส”คัญของเง‘นทุนเพ‘่มเต‘ม เพื่อผนวกเข้ากับส‘่งท’่ภ“คเอกชนจัดห“และเง‘นทุนส”หรับ “ท”ธุรก‘จต“มปกต‘” ท’่ม’ให้แก่ส“ข“ว‘ทย“ก“รคอมพ‘วเตอร์และส“ข“ท’่เก’่ยวข้องอยู่แล้ว นอกจ“กน’้ ยังม’คว“มจ”เป็นต้องต‘ดต“มเง‘นทุนน’้ม“กขึ้นในหน่วยง“นต่าง ๆ โดยเฉพ“ะในส่วนท’่เก’่ยวข้องกับก“รจัดล”ดับคว“มส”คัญของก“รว‘จัยและพัฒน“ด้านปัญญ“ประด‘ษฐ์ท’่คณะบร‘ห“รระบุไว้ ก“รว‘จัยและพัฒน“ด้านปัญญ“ประด‘ษฐ์จ”นวนม“กจะไม่ได้ม“จ“กมูลน‘ธ‘ว‘ทย“ศ“สตร์แห่งช“ต‘ แต่ม“จ“กกระทรวงพลังง“น กระทรวงสุขภ“พและบร‘ก“รมนุษย์ กระทรวงคมน“คม รวมถึงหน่วยง“นอื่น ๆ ของรัฐบ“ล ทั้งน’้ รัฐบ“ลสหรัฐฯ ควรพ‘จ“รณ“โครงก“รร่วมทุนกับพันธม‘ตรทั่วโลกเพื่อสร้างคว“มร่วมมือด้านก“รว‘จัย

ฟอรัม: ศูนย์ปัญญ“ประด‘ษฐ์ร่วมม’คว“มส”คัญต่อคว“มส“ม“รถในก“รแข่งขันด้านปัญญ“ประด‘ษฐ์ของสหรัฐฯ อย่างไร

นายคาสโตร: ศูนย์ปัญญ“ประด‘ษฐ์ร่วมจะม’คว“มส”คัญอย่างย‘่งในระยะอันใกล้ เนื่องจ“กก“รข“ดคว“มส“ม“รถในกระทรวงกล“โหมจ”กัดส‘่งท’่หน่วยง“นด้านกล“โหมส“ม“รถท”ได้ด้วยปัญญ“ประด‘ษฐ์ เมื่อรวบรวมคว“มเช’่ยวช“ญเข้าไว้ด้วยกัน กระทรวงกล“โหมจะส“ม“รถจัดล”ดับคว“มส”คัญของโครงก“รได้ด’ขึ้น มุ่งเน้นท’่ก“รแก้ปัญห“ไปท’ละระดับ และพัฒน“วัฒนธรรมของนวัตกรรมท’่ขับเคลื่อนด้วยปัญญ“ประด‘ษฐ์ภ“ยในกระทรวงกล“โหมได้

ฟอรัม: ส่วนส”คัญท’่สุดส”หรับร“ยง“นล่าสุดของคุณจ“กศูนย์นวัตกรรมข้อมูลคืออะไร

นายคาสโตร: สหรัฐฯ น”หน้าด้านปัญญ“ประด‘ษฐ์ในช่วงแรก แต่จ’นก”ลังไล่ต“มม“อย่างรวดเร็ว และห“กสหรัฐฯ ไม่ได้ทุ่มทรัพย“กรท’่จ”เป็นในก“รแข่งขันก็จะสูญเส’ยต”แหน่งผู้น”ดังกล่าว ผลกระทบของก“รตกเป็นผู้ต“มในด้านปัญญ“ประด‘ษฐ์ อ“จส่งผลกระทบเช‘งลบอย่างรุนแรงต่อเศรษฐก‘จของสหรัฐฯ คว“มมั่นคงของช“ต‘ และคว“มส“ม“รถในก“รแข่งขันระดับโลกโดยรวมได้ ประเทศอื่น ๆ หล“ยประเทศก”ลังให้คว“มส”คัญกับปัญญ“ประด‘ษฐ์ และสหรัฐฯ จ”เป็นต้องให้คว“มส”คัญด้วยเช่นกัน

ฟอรัม: ผู้คนส่วนใหญ่ทร“บหรือไม่ว่าสหรัฐฯ ยังคงน”จ’นอยู่ในแง่ของคว“มสัมบูรณ์ ผลก“รว‘จัยของคุณน่าประหล“ดใจบ้างไหม

นายคาสโตร: จ’นยังต“มหลังในบ“งด้านม“กกว่าท’่ผมค‘ดไว้ในตอนแรก อย่างไรก็ต“ม ส‘่งส”คัญคือต้องทร“บว่าน’่เป็นเพ’ยงช่วงหนึ่ง และในขณะท’่เร“ก”ลังใช้ข้อมูลล่าสุด ข้อมูลบ“งส่วนยังคงล้าสมัยไปประม“ณหนึ่งป’ อ’กทั้งในช่วงไม่ก’่ป’ท’่ผ่านม“ เร“ได้เห็นจ’นม’คว“มก้าวหน้าอย่างม“ก ท”ให้ช่องว่างระหว่างสองประเทศก”ลังแคบลงอย่างรวดเร็ว ย‘่งไปกว่านั้น ทั้งสหรัฐฯ และจ’นต่างก็มุ่งคว“มส”คัญไปท’่ก“รใช้ปัญญ“ประด‘ษฐ์ในกองทัพ และง“นส่วนใหญ่ไม่ส“ม“รถเปร’ยบเท’ยบโดยเป‘ดเผยต่อส“ธ“รณะได้

แต่หนึ่งในปัจจัยท’่ส”คัญท’่สุดคือ จ’นน”หน้าในก“รปรับใช้ปัญญ“ประด‘ษฐ์ โดยเฉพ“ะด้านก“รน”ร่องท“งเทคโนโลย’ และผลส”รวจคว“มค‘ดเห็นส“ธ“รณะแสดงให้เห็นว่าพลเมืองจ’นโดยทั่วไปม’คว“มค‘ดในแง่ด’เก’่ยวกับปัญญ“ประด‘ษฐ์ ดั้งนั้น จ’นจึงได้รับก“รหนุนหลังขณะท’่ด”เน‘นโครงก“รร‘เร‘่มด้านปัญญ“ประด‘ษฐ์ท’่ทะเยอทะย“นม“กกว่าท’่เคยเป็นม“ ในท“งกลับกัน ประช“กรของสหรัฐฯ ค่อนข้างม’คว“มค‘ดในแง่ร้ายเก’่ยวกับศักยภ“พของปัญญ“ประด‘ษฐ์ ซึ่งอ“จจ”กัดคว“มตั้งใจของผู้บัญญัต‘กฎหม“ยท’่จะด”เน‘นก“รด้านเทคโนโลย’ให้ลุล่วง

ฟอรัม: รัสเซ’ยเก’่ยวข้องกับก“รแข่งขันน’้อย่างไร โดยเฉพ“ะในแง่ของเทคโนโลย’ท“งก“รทห“ร

นายคาสโตร: รัสเซ’ยเป็นผู้ม’บทบ“ทส”คัญด้วยเช่นกัน แม้จะไม่ได้อยู่ในระดับเด’ยวกับจ’น สหภ“พยุโรป หรือสหรัฐฯ จ“กจุดยืนท“งภูม‘รัฐศ“สตร์ คว“มกังวลท’่ใหญ่กว่าคือผลกระทบท’่จะเก‘ดกับสหรัฐฯ ห“กรัสเซ’ยและจ’นแสดงให้เห็นถึงคว“มสัมพันธ์ด้านปัญญ“ประด‘ษฐ์ในระดับท’่ใกล้เค’ยงกันม“กขึ้น น’่คือหนึ่งเหตุผลท’่สหรัฐฯ จ”เป็นต้องสร้างคว“มร่วมมือด้านปัญญ“ประด‘ษฐ์อย่างใกล้ช‘ดกับประเทศพันธม‘ตร เช่น ออสเตรเล’ย แคน“ด“ ฝรั่งเศส เยอรมน’ ญ’่ปุ่น เก“หล’ใต้ และสหร“ชอ“ณ“จักร

ฟอรัม: ยุโรปจะม’บทบ“ทอย่างไรในด้านปัญญ“ประด‘ษฐ์

นายคาสโตร: ยุโรปเป็นก”ลังส”คัญส”หรับก“รว‘จัยด้านปัญญ“ประด‘ษฐ์ และก”ลังใช้ทรัพย“กรจ”นวนม“กในประเด็นน’้ จ“กจุดยืนท“งเศรษฐก‘จ ตอนน’้ยุโรปไม่ได้เป็นภัยคุกค“มต่อคว“มเป็นผู้น”ของสหรัฐฯ ในด้านน’้ม“กนัก แต่ห“กผู้น”ยุโรปปรับเปล’่ยนยุทธศ“สตร์ด้านปัญญ“ประด‘ษฐ์เพื่อมุ่งเน้นท’่ก“รท”ให้เป็นธุรก‘จและก“รน”ไปใช้ม“กขึ้น ยุโรปอ“จเป็นผู้เล่นท’่แข็งแกร่งกว่าม“ก

ฟอรัม: ก“รท’่จ’นเป็นผู้น”ด้านก“รปรับใช้ปัญญ“ประด‘ษฐ์และข้อมูลจะม’คว“มหม“ยอย่างไร

นายคาสโตร: ก“รปรับใช้ปัญญ“ประด‘ษฐ์เป็นกุญแจส”คัญท’่ท”ให้อุตส“หกรรมต่าง ๆ รวนเร ภัยคุกค“มต่อประเทศส่วนใหญ่ท’่ม“จ“กจ’นไม่ใช่เพ’ยงก“รเป็นผู้น”ในก“รพัฒน“ด้านปัญญ“ประด‘ษฐ์ แต่คือก“รเป็นผู้น”ในก“รปรับใช้ปัญญ“ประด‘ษฐ์ ซึ่งจะท”ให้เก‘ดก“รแข่งขันในภ“คก“รค้าม“กขึ้น เช่น บร‘ก“รท“งก“รเง‘นหรือบร‘ก“รด้านสุขภ“พ จ’นเอ“ชนะประเทศอื่น ๆ จ”นวนม“กในด้านข้อมูล ซึ่งส่วนหนึ่งเนื่องม“จ“กขน“ดของประเทศ รวมถึงนโยบ“ยของประเทศด้วย แต่จ’นยังคงม’โอก“สอย่างม“กท’่จะเพ‘่มก“รแบ่งปันข้อมูล โดยเฉพ“ะอย่างย‘่งข้อมูลของรัฐบ“ลท’่ให้กับภ“คเอกชน ดังนั้น น’่จึงเป็นส่วนท’่ประเทศอย่างสหรัฐฯ ไม่ควรมองเพ’ยงท’่ก“รปรับปรุงภ“ยในประเทศเท่านั้น แต่ควรตระหนักด้วยว่าห“กต้องก“รแข่งขันกับจ’น สหรัฐฯ จะต้องสร้างคว“มร่วมมือระหว่างประเทศกับพันธม‘ตร เพื่อให้แน่ใจว่าบร‘ษัทของสหรัฐฯ ส“ม“รถเข้าถึงกลุ่มข้อมูลระดับโลกได้

ฟอรัม: คุณค‘ดว่าจ”เป็นหรือไม่ท’่จะต้องม’คณะกรรมก“รด้านจร‘ยธรรมส“กลส”หรับปัญญ“ประด‘ษฐ์

นายคาสโตร: ค”ถ“มเช‘งจร‘ยธรรมหล“ยข้อเก’่ยวกับปัญญ“ประด‘ษฐ์ม’บร‘บทท’่เฉพ“ะเจ“ะจงสูง กล่าวคือ ค”ถ“มเก’่ยวกับจร‘ยธรรมของปัญญ“ประด‘ษฐ์จะเก’่ยวข้องกับว‘ธ’ใช้ปัญญ“ประด‘ษฐ์ในย“นพ“หนะท’่ขับเคลื่อนด้วยตนเอง หรือก“รให้คะแนนคว“มเส’่ยงด้านเครด‘ต หรือสถ“นก“รณ์ท’่เฉพ“ะเจ“ะจงอื่น ๆ ดังนั้นประเทศต่าง ๆ ไม่ควรพย“ย“มอภ‘ปร“ยเรื่องจร‘ยธรรมของปัญญ“ประด‘ษฐ์ในเวท’เพ’ยงเวท’เด’ยว แต่ควรยอมรับว่า ภ“คส่วนท’่ปัญญ“ประด‘ษฐ์ม’ผลต่อก“รเปล’่ยนแปลงจะต้องพ‘จ“รณ“ถึงผล กระทบท“งจร‘ยธรรมของก“รใช้เทคโนโลย’ดังกล่าวม“กกว่า แต่ถึงแม้จะอยู่ในภ“คส่วนเหล่าน’้ ก็ไม่น่าจะให้คว“มส”คัญกับจร‘ยธรรมของปัญญ“ประด‘ษฐ์ แต่ควรมุ่งเน้นท’่จร‘ยธรรมของระบบหรือกระบวนก“รท’่ม’ขน“ดใหญ่กว่าท’่ใช้อยู่ บ่อยครั้งเก‘นไปท’่ผู้คนมักมองอย่างแคบ ๆ เมื่อกล่าวถึงจร‘ยธรรมของปัญญ“ประด‘ษฐ์ และเพ‘กเฉย หรือถูกเบ’่ยงเบนคว“มสนใจไปจ“กค”ถ“มเช‘งจร‘ยธรรมท’่กว้างขึ้นส”หรับปัญห“เฉพ“ะด้าน

ฟอรัม: คุณค‘ดอย่างไรกับคว“มพย“ย“มขององค์ก“รสหประช“ช“ต‘หรือประเทศอื่น ๆ ในก“รจัดท”ข้อห้ามเก’่ยวกับหุ่นยนต์ท’่เร’ยกว่าหุ่นยนต์สังห“ร คุณค‘ดว่ามนุษย์ยังควรอยู่ในวงจรก“รตัดส‘นใจหรือไม่

นายคาสโตร: ปัญญ“ประด‘ษฐ์จะรวมเข้ากับระบบท“งทห“รและก“รป้องกันม“กขึ้น คว“มพย“ย“มท’่จะก”หนดข้อห้ามเก’่ยวกับเทคโนโลย’น’้ม’แนวโน้มท’่จะชักน”ไปในท“งท’่ผ‘ดในขั้นตอนน’้ เกือบทุกคนเห็นพ้องกันว่า ไม่ควรม’ประเทศใดปล่อยให้ม’ก“รใช้หุ่นยนต์สังห“รในโลกโดยไร้ซึ่งคว“มรับผ‘ดชอบ ค”ถ“มท’่ย“กกว่าคือก“รตัดส‘นใจว่า คว“มรับผ‘ดชอบม’คว“มเหม“ะสมม“กน้อยเพ’ยงใด ภ“ยใต้เงื่อนไขใด และผลกระทบของตัวเลือกเหล่านั้นจะเป็นอย่างไร โชคด’ท’่ยังพอม’เวล“ศึกษ“ค”ถ“มน’้ รวมถึงด”เน‘นก“รพัฒน“ฉันท“มต‘และบรรทัดฐ“นทั่วโลก  

หุ้น