คนรักเวสป้า  ประชันกันสุดขั้ว

คนรักเวสป้า ประชันกันสุดขั้ว

ทุก ๆ ป’ ช“วอ‘นโดน’เซ’ยตั้งแต่วัยรุ่นและรุ่นปู่ย่าจนถึงช่างยนต์และนักเร’ยน จะม“รวมตัวกันในชว“ตะวันออกเพื่อเฉล‘มฉลองคว“มรักท’่ม’ต่อรถสกูตเตอร์เวสป้าท’่โด่งดังของอ‘ต“ล’ ส”หรับบ“งคน ถือว่าเป็นคว“มรักท’่ย‘่งใหญ่ท’่ได้แต่งย“นพ“หนะต“มใจชอบ เพื่อให้คล้ายกับมอเตอร์ไซค์สัตว์ประหล“ดโลหะท’่หลุดออกม“จ“กโลกท’่น่าหว“ดกลัวของฮอลล’วูด

ผู้คลั่งไคล้หล“ยร้อยคนเด‘นท“งไปง“นเทศก“ลในเคด‘ร‘เพื่ออวดผลง“นของตน ซึ่งม’ตั้งแต่เวสป้าโบร“ณท’่ซ่อมแล้ว ไปจนถึงรถถังสไตล์ภ“พยนตร์แมดแมกซ์ท’่ต‘ดตั้งปืนกลปลอม ย“งเสร‘มหนึ่งโหล หรือตุ๊กต“ท’่น่าขนลุกเป็นเครื่องประดับฝ“กระโปรง ย“นพ“หนะท’่แต่งเองทุกคันต้องม’เครื่องยนต์เวสป้าเพื่อเข้าร่วมก“รแข่งขันในเทศก“ลดังกล่าว และผู้เข้าแข่งขันส่วนใหญ่จะพย“ย“มคงส่วนโค้งด้านหน้าท’่เป็นสัญลักษณ์ของแบรนด์ไว้ ก“รตกแต่งอื่น ๆ ขึ้นอยู่กับเจ้าของและงบประม“ณ ในขณะท’่หล“ยคนซื้อได้เพ’ยงเศษโลหะหรือวัสดุท’่น”กลับม“ใช้ใหม่ซึ่งพบในท’่เก็บของเก่า คนอื่น ๆ กลับใช้เง‘นซื้อของได้ต“มใจ 

น“ยเพเดด คุณปู่ยังหนุ่มวัย 43 ป’ ซึ่งดัดแปลงเวสป้าม“ตั้งแต่ พ.ศ. 2533 กล่าวว่าเข“ชอบใช้สกูตเตอร์บอกเล่าเรื่องร“ว 

“ผมชอบตกแต่งเวสป้าให้สุดขั้ว แต่ผมไม่ชอบใช้ขยะ” น“ยเพเดดซึ่งม’เวสป้าประดับเข“คว“ยขน“ดใหญ่จ“กด‘นแดนชนเผ่าโทร“จ“บนเก“ะสุล“เวส’กล่าว 

เทศก“ลระยะเวล“ส“มวันน’้จัดขึ้นเป็นป’ท’่ส“ม ซึ่งเป็นหนึ่งในหล“ยเทศก“ลท’่จัดขึ้นทั่วประเทศ ส’สันของง“นยังม’ก“รประกวดเพื่อเลือกรถท’่ดูด’ท’่สุด และก“รแข่งขันท“งว‘บ“กส”หรับมอเตอร์ไซค์ท’่เร็วกว่า  รอยเตอร์

หุ้น