ออสเตรเลีย: การยึดโคเคนครั้งใหญ่เป็นประวัติการณ์

ออสเตรเลีย: การยึดโคเคนครั้งใหญ่เป็นประวัติการณ์

ต”รวจออสเตรเล’ยระบุในช่วงปล“ยป’ พ.ศ. 2559 ว่า เจ้าหน้าท’่ส“ม“รถท”ล“ยเครือข่ายค้าโคเคนขน“ดใหญ่ได้ในก“รปฏ‘บัต‘ก“รร่วมกับต“ฮ‘ต‘ และยึดโคเคนปร‘ม“ณม“กเป็นประวัต‘ก“รณ์ถึง 1.1 เมตร‘กตัน ค‘ดเป็นมูลค่าหล“ยร้อยล้านเหร’ยญ ต”รวจกล่าวว่าโคเคนหนัก 600 ก‘โลกรัมท’่กองทัพเรือฝรั่งเศสยึดได้ท’่บร‘เวณนอกช“ยฝั่งต“ฮ‘ต‘ และอ’ก 500 ก‘โลกรัมท’่ยึดได้ท’่เมืองซ‘ดน’ย์ในวันคร‘สต์ม“ส รวมทั้งเฮโรอ’น 32 ก‘โลกรัมในฟ‘จ‘ ล้วนแต่ม’จุดหม“ยปล“ยท“งอยู่ท’่ออสเตรเล’ย

น“ยคร‘ส ช’แฮน ซึ่งรักษ“ก“รผู้ช่วยผู้บัญช“ก“รส”นักง“นต”รวจแห่งช“ต‘ออสเตรเล’“เสพต‘ดทั้งหมดท’่ยึดได้ม’ปร‘ม“ณถึง 1.1 เมตร‘กตัน นับเป็นก“รจับยึดโคเคนครั้งใหญ่ท’่สุดในประวัต‘ศ“สตร์ก“รบังคับใช้กฎหม“ยออสเตรเล’

โคเคนท’่ส่งจ“กอเมร‘ก“ใต้เข้าสู่แปซ‘ฟ‘กใต้น’้น่าจะม’มูลค่าต“มท้องถนนร“ว 260 ล้านเหร’ยญสหรัฐฯ (หรือประม“ณ 9 พันล้านบ“ท)   เอเจนซ์ ฟร“นซ์ เพรส

หุ้น