สถ“น’ว‘ทยุโทรทัศน์แห่งประเทศเว’ยดน“มซึ่งเป็นเครือข่ายโทรทัศน์แห่งช“ต‘ร“ยง“นว่า คณะแพทย์ในเว’ยดน“มได้ผ่าตัดเอ“กรรไกรออกจ“กตัวช“ยคนหนึ่งท’่ไม่ทร“บว่าตนม’กรรไกรผ่าตัดอยู่ในท้องม“น“นถึง 18 ป’

น“ยหม่า วัน เญ‘ต วัย 54 ป’กล่าวว่า กรรไกรเล่มน’้น่าจะอยู่ในท้องของตนตั้งแต่ป’ พ.ศ. 2541 ตอนท’่น“ยเญ‘ตเข้ารับก“รผ่าตัดฉุกเฉ‘นหลังเก‘ดอุบัต‘เหตุบนถนน น“ยเญ‘ตรู้สึกปวดท้องเป็นบ“งครั้งเท่านั้น และคล‘น‘กท’่ไปรักษ“อ“ก“รก็ให้ย“รักษ“โรคแผลในกระเพร“ะอ“ห“รม“รับประท“น ในท’่สุดผลก“รเอกซ์เรย์ในช่วงปล“ยป’ พ.ศ. 2559 ก็เผยให้เห็นว่าส“เหตุท’่แท้จร‘งของอ“ก“รปวดท้องเป็นครั้งคร“วนั้นคือกรรไกรผ่าตัดนั่นเอง

กรรไกรเล่มน’้ท’่ม’คว“มย“ว 15 เซนต‘เมตรได้หักออกเป็นสองท่อนและฝังอยู่ในท้องของน“ยเญ‘ต แพทย์ได้ผ่าตัดเอ“กรรไกรเล่มดังกล่าวออกม“

น“งตร‘นห์ ท‘ หลง ผู้อ”นวยก“รโรงพย“บ“ลบั๊กกั่นกล่าวกับสถ“น’ว‘ทยุโทรทัศน์แห่งประเทศเว’ยดน“มว่า เจ้าหน้าท’่ก”ลังตรวจสอบว่าใครเป็นผู้ท‘้งกรรไกรผ่าตัดไว้ในท้องของน“ยเญ‘’ยณไปแล้ว แต่เร“ก็ยังต้องแจ้งให้เข“ทร““’่เป็นบทเร’ยนส”รอยเตอร์

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *