องค์การตำรวจอาชญากรรมระหว่างประเทศ: การใช้ข้อมูลไบโอเมตริกเพื่อหาตัวนักรบหัวรุนแรง

องค์การตำรวจอาชญากรรมระหว่างประเทศ: การใช้ข้อมูลไบโอเมตริกเพื่อหาตัวนักรบหัวรุนแรง

ด‘แอสโซซ‘เอทเต็ด เพรส

ในเดือนพฤศจ‘ก“ยน พ.ศ. 2559 องค์ก“รต”รวจอ“ชญ“กรรมระหว่างประเทศได้เร’ยกร้องให้ทุกประเทศรวบรวมข้อมูลไบโอเมตร‘ก (ข้อมูลช’วม‘ต‘) จ“กบรรด“นักรบท’่ต่อสู้เพื่อรัฐอ‘สล“มอ‘รักและซ’เร’ยและกลุ่มหัวรุนแรง
อื่น ๆ เพื่อให้หน่วยง“นบังคับใช้กฎหม“ยส“ม“รถต‘ดต“มคนเหล่าน’้ได้ โดยเฉพ“ะอย่างย‘่งเมื่อเหล่านักรบเด‘นท“งกลับไปยังประเทศบ้านเก‘ด

น“ยเจอร์เกน สต็อก เลข“ธ‘ก“รองค์ก“รต”รวจอ“ชญ“กรรมระหว่างประเทศกล่าวในระหว่างก“รให้สัมภ“ษณ์ว่า องค์ก“รต”รวจอ“ชญ“กรรมระหว่างประเทศม’ข้อมูลไบโอเมตร‘ก เช่น ล“ยน‘้วมือ ด’เอ็นเอ ก“รสแกนม่านต“และอื่น ๆ เพ’ยงแค่ประม“ณร้อยละ 10 เท่านั้นจ“กนักรบนอกประเทศจ”นวน 9,000 พันคนท’่ม’ชื่ออยู่ในฐ“นข้อมูล

น“ยสต็อกกล่าวว่าองค์ก“รต”รวจอ“ชญ“กรรมระหว่างประเทศก”ลังช่วยเหลือประเทศต่าง ๆ ในก“รพัฒน“เทคโนโลย’ไบโอเมตร‘ก ไม่ใช่แค่เพื่อระบุตัวตนของนักรบจ“กกลุ่มหัวรุนแรงเท่านั้น แต่ยังจะส“ม“รถระบุตัวตนของอ“ชญ“กรได้อ’กด้วย

น“ยสต็อกได้อ้างถึงเหตุก“รณ์ในป’ พ.ศ. 2559 ท’่สถ“น’ต”รวจฝรั่งเศสถูกโจมต’โดยผู้ก่อก“รร้ายซึ่งเด‘นท“งข้ามทว’ปยุโรปโดยใช้ตัวตนท’่แตกต่างกัน 20 แบบ ซึ่งป็นเหตุก“รณ์ท’่อ“จถูกขัดขว“งได้ห“กท“งก“รม’ข้อมูลไบโอเมตร‘ก

เจ้าหน้าที่ตำรวจฮอนดูรัสสแกนม่านตาของชาวเนปาลที่เดินทางเข้าประเทศอย่างผิดกฎหมาย รอยเตอร์

น“ยสต็อกกล่าวว่าม’นักรบก่อก“รร้ายนอกประเทศประม“ณ 20,000 ถึง 30,000 คนจ“กเกือบทั่วทุกมุมโลก และนักรบประม“ณ 15,000 คนจ“กกว่า 100 ประเทศยังคงอยู่ในซ’เร’ยและอ‘รัก

จ“กร“ยชื่อท’่ม’อยู่ 9,000 คนในฐ“นข้อมูลขององค์ก“รต”รวจอ“ชญ“กรรมระหว่างประเทศ นั่นหม“ยคว“มว่านักรบหัวรุนแรงประม“ณ 6,000 คนไม่ได้ม’ชื่ออยู่ในระบบทะเบ’ยนระหว่างประเทศท’่ส“ม“รถต‘ดต“มได้ ซึ่งน“ยสต็อกกล่าวถึงประเด็นน’’

น“ยสต็อกกล่าวว่าฐ“นข้อมูลเต‘บโตขึ้นอย่างรวดเร็วหลังจ“กท’่เร‘่มจัดท”ขึ้นในป’ พ.ศ. 2556 โดยม’แฟ้มข้อมูลเพ’ยง 12 แฟ้มเท่านั้น และหวังว่าจะส“ม“รถเพ‘่มชื่อและข้อมูลไบโอเมตร‘กได้อ’กเรื่อย ๆ เลข“ธ‘ก“รองค์ก“รต”รวจอ“ชญ“กรรมระหว่างประเทศได้เด‘นท“งจ“กส”นักง“นใหญ่ขององค์ก“รในเมืองล’ยง ประเทศฝรั่งเศส ไปยังองค์ก“รสหประช“ช“ต‘เพื่อแถลงต่อสมัชช“ใหญ่ ซึ่งม’มต‘ให้ขย“ยคว“มร่วมมือระหว่างองค์ก“รต”รวจอ“ชญ“กรรมระหว่างประเทศและองค์ก“รสหประช“ช“ต‘

น“ยสต็อกระบุว่าอ‘“ว‘ทย“ลัยเสมือนจร‘งของก“รก่อก“’่กลุ่มหัวรุนแรงใช้ดึงดูดคว“มสนใจและแพร่กระจ“ยแนวค‘ดหัวรุนแรงให้กับบรรด“ผู้ท’่อย“กจะเป็นนักรบ และเป็นพื้นท’่ท’่ส“ม“รถห“ข้อมูลเก’่ยวกับก“รสร้างหรือก“รซื้อระเบ‘ดและวัตถุระเบ‘ดได้อย่างง่ายด“ย

“มในด้านก“รก่อก“รร้ายระหว่างประเทศอยู่ในระดับท’่ไม่เคยเป็นม““ย สต็อกกล่าว เนื่องจ“กผู้ก่อก“รร้ายระหว่างประเทศหันไปใช้ก“รปฏ‘บัต‘ในระยะสั้นด้วยว‘ธ’ก“รง่าย ๆ เช่น ก“รใช้ม’ด ขว“น และในก“รโจมต’ท’่รุนแรงถึงแก่ช’ว‘ตในเมืองน’ซ ประเทศฝรั่งเศส เมื่อวันท’่ 15 กรกฎ“คม พ.ศ. 2559 นั้น ผู้ก่อก“รร้ายได้ใช้รถบรรทุก

“ก”ลังต่อสู้กับเครือข่ายผู้ก่อก“รร้ายหรือเครือข่ายองค์กรอ“ชญ“กรรมโดยใช้เครือข่ายผู้บังคับใช้กฎหม““ยสต็อกกล่าว

น“ยสต็อกกล่าวว่าก“รต่อสู้ดังกล่าวไม่ใช่เรื่องง่าย เพร“ะประเด็นท“งกฎหม“ยท’่แตกต่างกันในประเทศต่าง ๆ รวมถึงก“รแบ่งปันข้อมูลและคว“มย“กล”บ“กในก“รสร้างคว“มเชื่อมั่นว่าข้อมูลท’่เก’่ยวข้องจะไปถึงมือต”รวจ เจ้าหน้าท’่รักษ“คว“มมั่นคงช“ยแดน และเจ้าหน้าท’่อื่น ๆ ท’่ต้องก“รข้อมูล นั้น

น“ยสต็อกระบุว่าก“รท’่กลุ่มหัวรุนแรงหันม“ใช้เว็บไซต์ท’่ม’ก“รเข้ารหัสม““มท้าท“’่บังคับใช้กฎหม“ยท’่พย“ย“มตรวจก“รณ์หรือต‘ดต“มเหล่านักรบและผู้ท’่อ“จจะเป็นผู้ก่อก“รร้าย

เว็บไซต์ดังกล่าวท’่ซุกซ่อนอย่างม‘ดช‘ด หรือท’่เร’ยกว่า ด“ร์กเน็ต ยังกล“ยเป็นพื้นท’่ส”คัญในก“รค้าอ“วุธและวัตถุระเบ‘ดท’่ผู้ก่อก“รร้ายใช้ น“ยสต็อกกล่าว

“รตรวจสอบในด“ร์กเน็ต ไม่ใช่เรื่องท’“ย
“ก”ลังพัฒน“เครื่องมือของเร“ แต่ก็ม’คว“มท้าท““ยสต็อกยังกล่าวว่าองค์ก“รต”รวจอ“ชญ“กรรมระหว่างประเทศก”ลังร่วมมือกับภ“คอุตส“หกรรมในก“รพัฒน“’ท’่หลบภัยส”หรับผู้ก่อก“รร้ายหรืออ“ชญ“

หุ้น