หยุดยั้งการค้า ยาเสพติด ตั้งแต่ต้นทาง

หยุดยั้งการค้า ยาเสพติด ตั้งแต่ต้นทาง

ขบวนก“รค้าย“บ้าในจ’นคือตัวกระตุ้นว‘กฤต‘ย“เสพต‘ดในฟ‘ล‘ปป‘นส์

เจ้าหน้าท’่ไม่เจอหมูแม้แต่ตัวเด’ยว แต่ส‘่งท’่พบในโกดังขน“ดใหญ่กว่าสน“มฟุตบอลกลับเป็นแท่นท’่ยกสูงขึ้นม“เพื่อว“งเครื่องปั่นไฟด’เซล เครื่องท”คว“มเย็นท’่ใช้ในง“นอุตส“หกรรมและเครื่องกลั่น ทั้งหมดน’้ล้วนแต่ม’ไว้เพื่อก“รผล‘ตย“บ้าซึ่งเป็นส“รท’่ม’ฤทธ‘์เสพต‘ดสูง ในร“ยง“นของต”รวจระบุว่า ห้องปฏ‘บัต‘ก“รขน“ดเท่าของโรงง“นแห่งน’้ส“ม“รถผล‘ตย“บ้าได้อย่างน้อย 200 ก‘โลกรัมต่อวัน ซึ่งในขณะนั้นม’ร“ค“ในท้องตล“ดอยู่ท’่ก‘โลกรัมละ 120,000 เหร’ยญสหรัฐฯ (หรือประม“ณ 4.1 ล้านบ“ท)

เจ้าหน้าท’่บังคับใช้กฎหม“ยของฟ‘ล‘ปป‘นส์เด‘นท“งไปท’่ฟ“ร์มแห่งน’้หลังได้รับแจ้งจ“กช“วบ้านในละแวกนั้นท’่ระบุว่าเห็นรถขนกลุ่มช“ยหน้าต“เหมือนคนจ’นเข้าไปในฟ“ร์มตอนกล“งคืนแล้วกลับออกไปก่อนฟ้าส“ง ในระหว่างก“รบุกเข้าตรวจค้น ต”รวจส“ม“รถจับกุมน“ยฮอง เว‘นเจ‘้ง อ“ยุ 39 ป’ สัญช“ต‘จ’นจ“กมณฑลฝูเจ’้ยน ซึ่งขณะน’้ถูกควบคุมตัวอยู่ในเรือนจ”เพื่อรอก“รพ‘จ“รณ“คด’ ส่วนช“ยอ’กส’่คนท’่เชื่อว่าน่าจะเป็นช“วจ’นเช่นกันหลบหน’ไปได้ และตอนน’้ต”รวจก”ลังต‘ดต“มตัวม“ด”เน‘นคด’

เหตุก“รณ์ท’่เก‘ดขึ้นน’้เป็นข้อเท็จจร‘งท’่น่ากระอักกระอ่วนส”หรับน“ยโรดร’โก
ดูแตร์เต ประธ“น“ธ‘บด’ฟ‘ล‘ปป‘นส์ท’่ก”ลังท”สงคร“มกับย“เสพต‘ด ปัญห“ท’่น“ยดูแตร์เตก”ลังต่อสู้ส่วนใหญ่ม’ต้นตอม“จ“กจ’น ประเทศท’่น“ยดูแตร์เต ก”ลังอ้าแขนรับในฐ“นะพันธม‘ตรใหม่จนยอมแลกกับคว“มสัมพันธ์อันย“วน“นกับสหรัฐอเมร‘ก“

ก“รจับกุมตัวน“ยฮองซึ่งให้ก“รปฏ‘เสธตลอดข้อกล่าวห“ ท”ให้จ”นวนบุคคลสัญช“ต‘จ’นท’่ถูกจับกุมในฟ‘ล‘ปป‘นส์ในคด’ย“เสพต‘ดเพ‘่มขึ้นอ’กไป ในจ”นวนคนต่างช“ต‘ทั้ง 77 คนท’่ถูกจับกุมในข้อห“เก’่ยวกับย“บ้าในระหว่างเดือนมกร“คม พ.ศ. 2558 ถึงกล“งเดือนส‘งห“คม พ.ศ. 2559 เกือบสองในส“มเป็นช“วจ’น และเกือบหนึ่งในส’่เป็นช“วไต้หวันหรือฮ่องกง ต“มร“ยง“นของส”นักง“นปร“บปร“มย“เสพต‘ดฟ‘ล‘ปป‘นส์

ผู้เช’่ยวช“ญก“รผล‘ตย“บ้าหรือท’่เร’ยกกันในวงก“’“กจ’นถูกเครือข่ายย“เสพต‘ดพ“บ‘นเข้าม“ในฟ‘ล‘ปป‘นส์เพื่อท”ง“นในห้องผล‘ตย“เสพต‘ดอย่างท’่พบในภูเข“อ“ร“ยัต เจ้าหน้าท’่หน่วยปร“บปร“มย“เสพต‘ดในพื้นท’่เป‘ดเผยว่า จ’นไม่ได้เป็นเพ’ยงต้นท“งของผู้เช’่ยวช“ญก“รผล‘ตย“บ้าเท่านั้น แต่ยังเป็นแหล่งใหญ่ท’่สุดของย“บ้าและส“รเคม’ตั้งต้นท’่ใช้ผล‘ตย“เสพต‘ดสังเคร“ะห์ชน‘ดน’้ท’่ขบวนก“รค้าย“ลักลอบน”เข้าม“ในฟ‘ล‘ปป‘‘ดถ้าจะพูดว่าย“บ้าท’่พบในฟ‘ล‘ปป‘นส์ส่วนใหญ่ม’ต้นท“งม“จ“กจ’“ยเดอร์ร‘ก แคร์ร’ออน โฆษกของส”นักง“นปร“บปร“มย“เสพต‘ดฟ‘ล‘ปป‘นส์กล่าว

กองกำลังตำรวจกึ่งทหารของจีนเข้ายึดยาไอซ์ปริมาณมากที่หมู่บ้านโปเฉ ในมณฑลกวางตุ้ง ซึ่งเป็นแหล่งผลิตยาเสพติดชื่อกระฉ่อน รอยเตอร์

ก“รส“นสัมพันธ์กับจ’น 

ก“รท’่จ’นม’บทบ“ทส”คัญในก“รค้าย“บ้าในฟ‘ล‘ปป‘นส์ไม่ได้ท”ให้ประธ“น“ธ‘บด’ดูแตร์เต ต’ตัวออกห่างจ“กรัฐบ“ลจ’นแต่อย่างใด แม้น“ยดูแตร์เตจะประก“ศว่าย“เสพต‘ดเป็นห“ยนะใหญ่หลวงท’่สุดของประเทศก็ต“ม น“ยดูแตร์เตก”ลังเด‘นหน้ากว“ดล้างย“เสพต‘ดอย่างดุเดือดจนส่งผลให้ม’คนเส’ยช’ว‘ตไปแล้วม“กกว่า 8,000 คน และถูกจับกุมอ’กกว่า 48,000 คนในช่วงแปดเดือนแรกของก“รปฏ‘บัต‘ก“ร กว“ดล้าง ขณะน’้เจ้าหน้าท’่ต”รวจก”ลังตรวจสอบกรณ’ก“รเส’ยช’ว‘ตอ’กหล“ยพันร“ย

ในระหว่างก“รไปเยือนกรุงปักก‘่งเมื่อเดือนตุล“คม พ.ศ. 2559 ประธ“น“ธ‘บด’ฟ‘ล‘ปป‘นส์ได้ประก“ศคว“มเป็นพันธม‘ตรกับจ’น ซึ่งก่อให้เก‘ดคว“มกังข“ในคว“มสัมพันธ์ระหว่างรัฐบ“ลสหรัฐฯ และรัฐบ“ลฟ‘ล‘ปป‘นส์ท’่ด”เน‘นม“อย่างย“วน“นเกือบเจ็ดทศวรรษ ก“รท’่ฟ‘ล‘ปป‘นส์หันไปผูกม‘ตรกับรัฐบ“ลจ’นสร้างคว“มงุนงงให้กับเจ้าหน้าท’่ปร“บปร“มย“เสพต‘ดของฟ‘ล‘ปป‘นส์บ“งส่วน ซึ่งกล่าวว่าบรรด“ผู้น”จ’นให้คว“มช่วยเหลือน้อยม“กตลอดหล“ยป’ท’่ผ่านม“ในก“รสกัดกั้นย“เสพต‘ดท’่ทะลักเข้าม“ในฟ‘ล‘ปป‘นส์

“งฝ่ายรัฐบ“ลจ’นจะม’ก“รด”เน‘นก“รน้อยม““ยร‘ช“ร์ด ฟ“ดุลลอน รองอัยก“รอ“วุโสแห่งรัฐและหัวหน้าหน่วยเฉพ“ะก‘จปร“บปร“มย“เสพต‘ดของกระทรวงยุต‘ธรรมฟ‘ล‘ปป‘“จค‘ดว่าเรื่องน’้อ“จท”ให้เก‘ดคว“มกังวล แต่กลับดูเหมือนจะไม่ม’ปฏ‘ก‘ร‘ย“ไปในท“

เจ้าหน้าที่ตำรวจนายหนึ่งกำลังมองแท่นผลิตยาบ้าที่ทางการตรวจยึดได้ในหมู่บ้านอารายัตอันห่างไกลในจังหวัดปัมปางา รอยเตอร์

ส”นักง“นของน“ยดูแตร์เตไม่ได้ตอบค”ถ“มของรอยเตอร์ 

ขณะท’่ส“นสัมพันธ์กับจ’น น“ยดูแตร์เตก็หม“งเม‘นประเทศท’่เป็นหลักในก“รให้คว“มช่วยเหลือและคว“มเช’่ยวช“ญแก่ฟ‘ล‘ปป‘นส์เพื่อต่อสู้กับย“เสพต‘ด ซึ่งก็คือสหรัฐอเมร‘ก“

ส”นักง“นปร“บปร“มย“เสพต‘ดสหรัฐฯ จัดก“รฝึกอบรมและให้ข่าวกรองแก่หน่วยง“นด้านย“เสพต‘ดทั่วฟ‘ล‘ปป‘นส์ และสนับสนุนก“รท”ง“นของคณะท”ง“นเฉพ“ะก‘จร่วมระหว่างหน่วยง“นท’่สน“มบ‘นน“น“ช“ต‘ในกรุงมะน‘ล“โดยม’เป้าหม“ยเพื่อก“รต่อต้านก“รค้าย“เสพต‘ด น“ยแคร์ร’ออนกล่าวว่าเมื่อไม่น“นม“น’้ ส”นักง“นปร“บปร“มย“เสพต‘ดสหรัฐฯ ได้ช่วยเป‘ดโปงก“รลักลอบขนโคเคนท’่สน“มบ‘นถึงหกกรณ’ด้วยกัน

”นักง“นปร“บปร“มย“เสพต‘’่ปร“บปร“มย“เสพต‘ดอ“วุโสของฟ‘ล‘ปป‘นส์กล่าวภ“ยใต้เงื่อนไขว่าจะต้องไม่เป‘’่เร“ได้รับม“จ“กส”นักง“นปร“บปร“มย“เสพต‘

แต่สถ“นก“รณ์อ“จเปล’‘“กได้รับร“ยง“นก“รว‘ส“มัญฆ“ตกรรมในก“รกว“ดล้างย“เสพต‘ดอย่างเด็ดข“ดของน“ยดูแตร์เต และเมื่อไม่น“นม“น’้สหรัฐฯ ได้ระบุว่าจะโยกย้ายเง‘นสนับสนุนจ”นวน 5 ล้านเหร’ยญสหรัฐฯ (หรือประม“ณ 172 ล้านบ“ท) ส”หรับหน่วยง“นบังคับใช้กฎหม“ยของฟ‘ล‘ปป‘นส์ออกจ“กโครงก“รควบคุมย“เสพต‘ดของต”รวจ

คว“มกังข“ของเจ้าหน้าท’่ย“เสพต‘ด

หลังจ“กเข้ารับต”แหน่งประธ“น“ธ‘บด’เมื่อวันท’่ 30 ม‘ถุน“ยน พ.ศ. 2559 น“ยดูแตร์เตก็ได้ว‘พ“กษ์ว‘จ“รณ์จ’นเป็นครั้งคร“ว น“ยดูแตร์เตกล่าวหลังก“รบุกเข้าตรวจค้นห้องปฏ‘บัต‘ก“รผล‘ตย“เสพต‘ดท’่เมืองอ“ร“ยัตว่า ห“กรัฐบ“ลจ’นเห็นฟ‘ล‘ปป‘นส์เป็นม‘ตรประเทศ จ’นก็ควรจะลงมือท”อะไรบ“งอย่างเพื่อสกัดกั้นก“รไหลบ่าของย“เสพต‘ด ในเดือนส‘งห“คม พ.ศ. 2559 รัฐบ“ลของน“ยดูแตร์เตได้เร’ยกเอกอัครร“ชทูตจ’นเข้าพบเพื่ออธ‘บ“ยเก’่ยวกับก“รล”เล’ยงย“เสพต‘ดจ“กจ’นเข้าม“ในฟ‘ล‘ปป‘นส์

น“ยเพอร์เฟ็กโต ย“เซย์ รัฐมนตร’ว่าก“รกระทรวงก“รต่างประเทศกล่าวกับรอยเตอร์หลังจ“กท’่น“ยเจ้า เฉ’ยนหัว เอกอัครร“ชทูตจ’นประจ”ฟ‘ล‘ปป‘นส์ปฏ‘เสธข้อกล่าวห““ว่าร“ยง“นเหล่าน’้ม“จ“กข้อมูลข่าวกรอง เท่าท’่ทร“บม’ก“รตรวจสอบคว“มถูกต้องของร“ยง““ยย“เซย์กล่าว

ถึงกระนั้น น“ยดูแตร์เตก็ยังเชื่อมั่นในคว“มตั้งใจของรัฐบ“ลจ’นท’่จะช่วยรัฐบ“ลฟ‘ล‘ปป‘นส์ในก“รท”สงคร“มกับย“เสพต‘ด ตั้งแต่ไปเยือนกรุงปักก‘่ง น“ยดูแตร์เตยังไม่เคยพูดถึงปัญห“ย“เสพต‘ดและส“รตั้งต้นท’่หลั่งไหลม“จ“กจ’นอย่างจร‘งจัง ในระหว่างก“รไปเยือนจ’นครั้งนั้น น“ยดูแตร์เตและประธ“น“ธ‘บด’ส’ จ‘้นผ‘ง ของจ’น ได้บรรลุข้อตกลงสนับสนุนก“รแลกเปล’่ยนข่าวกรอง องค์คว“มรู้และเทคโนโลย’ในก“รลดอ“ชญ“กรรมท’่เก’่ยวข้องกับย“เสพต‘ด และจัดตั้งกลไกในก“รสอบสวนคด’ย“เสพต‘ดร่วมกัน ในระหว่างก“รแถลงก“รณ์ร่วมของทั้งสองช“ต‘ ฟ‘ล‘ปป‘นส์ขอบคุณจ’นท’่เสนอมอบอุปกรณ์ตรวจห“ย“เสพต‘ดพร้อมทั้งคว“มช่วยเหลือในก“รฝึกอบรม

เจ้าหน้าท’่ย“เสพต‘ดของฟ‘ล‘ปป‘นส์บ“งร“ยหัวเร“ะเย“ะก“รเสนอให้คว“มช่วยเหลือดังกล่าวของจ’”แทบตกเก้าอ’้ตอนท’่ได้ย‘นข่าวว่าจ’นจะช่วยฟ‘ล‘ปป‘นส์ในก“รแก้ปัญห“ย“เสพต‘’่กระทรวงยุต‘ธรรมร“ยหนึ่งท’่ต่อสู้กับอ“ชญ“กรรมย“เสพต‘ดม“หล“ยป’และได้รับคว“มร่วมมือเพ’ยงเล็กน้อยจ“กรัฐบ“ลจ’นกล่าว

น“ยด‘โอน“ร์โด ค“ร์ลอส โฆษกส”นักง“นต”รวจแห่งช“ต‘ของฟ‘ล‘ปป‘นส์กล่าวในระหว่างให้สัมภ““ไม่ม’ข้อมูลเก’่ยวกับคว“มร่วมมือด้านย“เสพต‘ดระหว่างจ’นกับฟ‘ล‘ปป‘นส์หลังจ“กก“รไปเยือนกรุงปักก‘่งของประธ“น“ธ‘บด’

น“ยเจเรม’ ดักล“ส ผู้แทนภูม‘ภ“คเอเช’ยตะวันออกเฉ’ยงใต้และแปซ‘ฟ‘ก ส”นักง“นป้องกันย“เสพต‘ดและปร“บปร“มอ“ชญ“กรรมแห่งสหประช“ช“ต‘ กล่าวว่าม’“มร่วมมือและก“รแลกเปล’“ก“รค้าย“เสพต‘ดและส“รตั้งต้นในภูม‘ภ““เข้าใจว่าคว“มร่วมมือดังกล่าวเก‘ดขึ้นเป็นกรณ’ๆ เท่านั้น และไม่ได้เป็นระบบหรือม’คว““ยดักล““งเด’ยวท’่จะลดปัญห“ก“รค้าย“เสพต‘ดได้คือก“รมุ่งเป้าไปท’่บรรด“ผู้ด”เน‘นธุรก‘

น“ยดูแตร์เตมักจะกล่าวอยู่เป็นประจ”ว่าตนจะล่าตัวเจ้าพ่อย“เสพต‘ดม“ให้หมด ในเดือนตุล“คม พ.ศ. 2559 ต”รวจประก“ศว่าก“รปฏ‘บัต‘ก“รกว“ดล้างย“เสพต‘ดก”ลังจะเข้าสู่ห้วงใหม่ ซึ่งจะมุ่งเน้นเป้าหม“’่ม’“ม จนถึงกล“งเดือนธันว“คม พ.ศ. 2559 ก“รท”สงคร“มต่อต้านย“เสพต‘ดของประธ“น“ธ‘บด’ฟ‘ล‘ปป‘นส์ก็ยังคงมุ่งเป้าไปท’่ผู้ใช้และผู้ค้าย“ร“ยย่อยในย่านท’่ย“กจนท’่สุดของประเทศเป็นหลัก ไม่ใช่เจ้าพ่อย“เสพต‘ดท’่เป็นผู้จัดห“ย“บ้าหรือท’่ในฟ‘ล‘ปป‘นส์เร’“’น“คม พ.ศ. 2560 น“ยดูแตร์เตได้ย้ำค”มั่นสัญญ“ท’่จะต“มล่าเป้าหม“’่ม’“ก“รร่วมเพื่อระดมก”ลังจ“กหน่วยง“นของรัฐจ”นวน 21 หน่วย น“ยดูแตร์เตม’แผนท’“รกับผู้ท’่ม’ส่วนกับย“เสพต‘ดด้วยว‘ธ’ท’”‘ต ผู้ข“ยและผู้ลักลอบขนย“เสพต‘’่ยนผู้ใช้ให้กล“ยเป็นพลเมืองท’่ม’ประส‘ทธ‘ภ“

ก“รกลบกล‘่น 

อ’กหนึ่งคว“มคืบหน้าคือ จ’นได้เสนอให้คว“มช่วยเหลือด้านก“รบ”บัดผู้ต‘ดย“เสพต‘ดแก่ฟ‘ล‘ปป‘นส์ในระหว่างก“รไปเยือนของน“ยดูแตร์เต แม้ในขณะท’่ย“บ้าและส“รตั้งต้นจ“กจ’นยังคงทะลักเข้าม“ในประเทศ แต่นักธุรก‘จจ’นร“ยหนึ่งก็ได้ให้ค”มั่นว่าจะมอบเง‘นทุนสนับสนุนก“รสร้างศูนย์บ”บัดผู้ต‘ดย“เสพต‘ดขน“ด 10,000 เต’ยงสองแห่งในฟ‘ล‘ปป‘นส์ ซึ่งม’สถ“นบ”บัดรักษ“ผู้ต‘ดย“เสพต‘ดอยู่เพ’ยงไม่ก’่แห่ง หนึ่งในสองศูนย์บ”บัดผู้ต‘ดย“เสพต‘ดดังกล่าวได้เป‘ดท”ก“รแล้วตั้งแต่ช่วงปล“ยเดือนพฤศจ‘ก“ยน พ.ศ. 2559

ก“รตรวจยึดย“เสพต‘ดและก“รบุกเข้าตรวจค้นห้องปฏ‘บัต‘ก“รผล‘ตย“บ้าโดยต”รวจเร‘่มม’ให้เห็นม“กขึ้นในสมัยของประธ“น“ธ‘บด’ดูแตร์เต น“ยแคร์ร’ออน โฆษกของส”นักง“นปร“บปร“มย“เสพต‘ดฟ‘ล‘ปป‘นส์เป‘ดเผยว่า ป’น’้เจ้าหน้าท’่ส“ม“รถทล“ยห้องปฏ‘บัต‘ก“รผล‘ตย“เสพต‘ดเก้าแห่ง ซึ่งม“กกว่าตลอดส“มป’ก่อนหน้าน’้รวมกัน ในจ”นวนน’้ม’หกแห่งท’่ถูกบุกเข้าตรวจค้นนับตั้งแต่น“ยดูแตร์เตเข้ารับต”แหน่ง

ข้อมูลของส”นักง“นปร“บปร“มย“เสพต‘ดฟ‘ล‘ปป‘นส์ยังแสดงให้เห็นว่า นับตั้งแต่ต้นป’ พ.ศ. 2559 เป็นต้นม“จนถึงวันท’่ 10 พฤศจ‘ก“ยน ได้ม’ก“รตรวจยึดย“บ้า 1,520 ก‘โลกรัม หรือม“กกว่าปร‘ม“ณท’่ยึดได้ตลอดป’ พ.ศ. 2558 ถึง 2.5 เท่า อย่างไรก็ต“ม น“ยดักล“สจ“กอง์ก“รสหประช“ช“ต‘กล่าวว่าน’่เป็นเพ’ยงเศษเส’้ยวของย“เสพต‘ดท’่อยู่ในตล“ดเท่านั้น

น“งอโปโลเน’ย ป‘เนด“ วัย 68 ป’ ช“วบ้านท’่อ“ศัยอยู่ใกล้กับจุดท’่ต”รวจบุกเข้าตรวจค้นในพื้นท’่ภูเข“อ“ร“ยัตเล่าว่า กลุ่มช“ยช“วจ’นมักจะม“ซื้ออ“ห“รจ“กร้านโกโรโกโสร‘มถนนลูกรังท’่เป็นท“งไปยังฟ“’นบอกเร“ว่าก”ลังจะตั้งโรงง“นผล‘ตย““งป‘เนด“เล่า

กลุ่มผู้กระท”ผ‘ดได้เตร’ยมข้ออ้างเอ“ไว้อย่างด’ หญ้าท’่สูงท่วมหัวช่วยอ”พร“งโกดังท’่ใช้เป็นห้องปฏ‘บัต‘ก“รผล‘ตย“บ้าท”ให้คนท’่สัญจรไปม“มองไม่เห็นข้างใน

ในขณะท’่ฟ“ร์มดังกล่าวไม่ม’หมูแม้แต่ตัวเด’ยว แต่ต”รวจกลับพบหมูหล“ยพันตัวขณะบุกเข้าตรวจค้นฟ“ร์มหมูท’่อยู่อ’กฝั่งหนึ่งของภูเข“อ“ร“ยัตประม“ณสองหรือส“มสัปด“ห์ก่อนหน้านั้น ท’่นั่นต”รวจได้พบกับห้องปฏ‘บัต‘ก“รผล‘ตย“บ้าขน“ดเล็กในห้องใต้ด‘นของอ“ค“รแห่งหนึ่ง ร“ยง“นของต”รวจระบุว่าเจ้าหน้าท’่ส“ม“รถตรวจยึดเอฟ’ดร’นท’่เป็นส“รตั้งต้น 20 ก‘โลกรัมและย“บ้าอ’กเล็กน้อย รวมทั้งจับกุมบุคคลสัญช“ต‘จ’นได้เจ็ดคน

น“ยกร“ซ‘อ“โน ม‘ย“เรส เจ้าหน้าท’่ต”รวจอ“วุโสในพื้นท’่ท’่เป็นท’่ตั้งของภูเข“อ“ร“ยัตกล่าวว่า เครือข่ายย“เสพต‘ดม’เหตุผลในก“รตั้งห้องปฏ‘บัต‘ก“รผล‘ตย“เสพต‘ดในฟ“ร์มหมู เพร“ะกล‘่นเหม็นจ“กฟ“ร์มหมูจะช่วยกลบกล‘่นฉุนท’่เก‘ดจ“กกระบวนก“รผล‘ตย“บ้า น“ยม‘ย“เรสกล่าว

ตำรวจจีนตรวจสอบยาบ้าที่ยึดได้ในมณฑลกวางตุ้ง ซึ่งเป็นแหล่งผลิตยาเสพติดสังเคราะห์ชนิดนี้ประมาณหนึ่งในสามของจีน รอยเตอร์

ก“รควบคุมของจ’น

จ’นและฟ‘ล‘ปป‘นส์ค้าข“ยกันม“หล“ยศตวรรษ โดยในยุคแรกๆ นั้น พ่อค้าช“วจ’นเด‘นท“งม“ขึ้นฝั่งท’่ฟ‘ล‘ปป‘นส์ด้วยเรือส”เภ“ท’่อัดแน่นไปด้วยเครื่องปั้นด‘นเผ“ ช“ และผ้าไหมเพื่อแลกเปล’่ยนกับทอง ข’้ผึ้ง ไข่มุกและกระดองเต่า แต่ปัจจุบันส‘นค้าส่งออกของจ’นม“ยังประเทศหมู่เก“ะท’่ม’ประช“กรม“กกว่า 100 ล้านคนแห่งน’้ประกอบด้วยย“บ้าปร‘ม“ณมห“ศ“ลและส“รตั้งต้นท’่ใช้ในก“รผล‘ตย“เสพต‘ดชน‘ดน’้

เจ้าหน้าท’่ย“เสพต‘ดพย“ย“มประเม‘นว่าม’ย“บ้าจ“กจ’นหลั่งไหลเข้าม“ในฟ‘ล‘ปป‘นส์ม“กแค่ไหน ปร‘ม“ณย“เสพต‘ดท’่ผล‘ตจ“กพืชอย่างเฮโรอ’นและโคเคนส“ม“รถค”นวณได้จ“กก“รส”รวจผลผล‘ตของต้นฝ‘่นและต้นโคค“ในบ“งประเทศ แต่ก“รค”นวณปร‘ม“ณก“รผล‘ตย“บ้าซึ่งเป็นย“เสพต‘ดสังเคร“ะห์จ“กส“รเคม’ตั้งต้นอย่างเอฟร‘ด’นและซูโดอ’เฟดร’นท’่ม’ก“รน”ม“ใช้อย่างถูกกฎหม“ยในอุตส“หกรรมย“และอื่นๆ เป็นเรื่องท’่ท”ได้ย“กกว่าม“ก

เจ้าหน้าท’่ปร“บปร“มย“เสพต‘ดระบุว่า ก“รค้าย“บ้าอยู่ภ“ยใต้ก“รควบคุมของกลุ่มคนจ’นจ”นวนไม่ก’่คนท’่ดูแลกระบวนก“รทั้งหมด ตั้งแต่ก“รจัดห“ส“รตั้งต้นในจ’นไปจนถึงก“รผล‘ตย“เสพต‘ดในฟ‘ล‘ปป‘นส์และก“รจ”หน่ายโดยกลุ่มย“เสพต‘ดในพื้นท’่ ต”รวจฟ‘ล‘ปป‘นส์กล่าวว่าในบรรด“ผู้ท’่เป็นหัวขบวนในก“รค้าย“บ้านั้น ม’จ”นวนม“กท’่เป็นพวกอั้งย’่ ซึ่งเป็นกลุ่มอ“ชญ“กรท’่โหดเห’้ยมและเก’่ยวพันกับก“รค้าย“เสพต‘ดม“อย่างย“วน“น

ส“รตั้งต้นท’่ใช้ในก“รผล‘ตย“เสพต‘ดม’อยู่ม“กม“ยในจ’น กฎระเบ’ยบท’่อ่อนแอของอุตส“หกรรมเคม’และย“ท’่ม’ขน“ดมหึม“ของจ’น รวมทั้งก“รทุจร‘ตของเจ้าหน้าท’่บ้านเมืองท”ให้จ’นกล“’่ม“ท’่ส”คัญของส“รเคม’ตั้งต้นท’่ใช้ในก“รผล‘ตย“ผ‘ดกฎหม““มร“ยง“นของกระทรวงก“รต่างประเทศ สหรัฐฯ ในป’ พ.ศ. 2559

เจ้าหน้าท’่ระบุว่าย“บ้าท’่ลักลอบน”เข้าจ“กจ’นมักจะถูกขนถ่ายจ“กเรือขน“ดใหญ่ม“ลงเรือเล็กบร‘เวณนอกช“ยฝั่งเก“ะลูซอนท’่อยู่ท“งตอนเหนือของฟ‘ล‘ปป‘นส์เป็นหลัก บ“งครั้งก็จะท‘้งห’บห่อท’่บรรจุย“เสพต‘ดลงในทะเลต“มแนวช“ยฝั่งท’่ทอดย“วและแทบไม่ม’ก“รล“ดตระเวนของฟ‘ล‘ปป‘นส์ จ“กนั้นก็จะม’ช“วประมงม“เก็บไป และในท’่สุดก็จะไปอยู่ในมือของนักค้าย“เสพต‘ดในพื้นท’่

ก“รผล‘ตย“บ้าในฟ‘ล‘ปป‘นส์จะต้องใช้ว‘ธ’ท’่แตกต่างออกไป ส“รตั้งต้นมักจะถูกซุกซ่อนไว้กับส‘นค้าถูกกฎหม“ยในเรือบรรทุกส‘นค้าท’่เด‘นท“งข้ามทะเลจ’นใต้เข้าสู่ฟ‘ล‘ปป‘นส์ ทันท’ท’่ม“ถึงจุดหม“ย ส“รเคม’เหล่าน’้จะถูกน”ไปยังห้องปฏ‘บัต‘ก“รผล‘ตย“เสพต‘ดแบบท’่พบท’่ภูเข“อ“ร“ยัต ซึ่งม’กลุ่มผล‘ตย“เสพต‘ดช“วจ’นม“รวมตัวกัน ในกลุ่มจะม’นักเคม’เพื่อดูแลก“รผล‘ตย“และม’ผู้ปรุงเพื่อลงมือผล‘ตจร‘ง เจ้าหน้าท’่ปร“บปร“มย“เสพต‘ดอ“วุโสระบุว่าคนเหล่าน’้จะเด‘นท“งเข้าม“ยังฟ‘ล‘ปป‘นส์คนละเท’่ยวบ‘นกันในฐ“นะนักท่องเท’่ยวหรือนักธุรก‘จ

คด’“

ข้อมูลท’่กล่าวไปข้างต้นเป็นแบบแผนส”คัญของก“รปฏ‘บัต‘ก“รย“บ้าท’่ถูกเป‘ดโปงในคด’ท’่สื่อท้องถ‘“’ พ.ศ. 2555 ช“ย 11 คน ซึ่งในจ”นวนน’้เป็นช“วจ’นห้าคน ถูกตัดส‘นว่าม’คว“มผ‘ดฐ“นสร้างส‘่งท’่ผู้พ‘พ“กษ“เร’‘บัต‘ก“รขน“‘บัต‘ก“รดังกล่าวถูกค้นพบในป’ พ.ศ. 2547 และม’จุดประสงค์เพื่อผล‘ตย“บ้าในปร‘ม“ณท’่ม“‘นตน“ก“’่ใช้ตบต“ว่าเป็นธุรก‘จถูกกฎหม“ย ผู้ต้องห“ทั้ง 11 คนให้ก“รปฏ‘เสธไม่ยอมรับส“รภ“พ

น“ยฮัง จ‘น จ“ง สัญช“ต‘อังกฤษ บอกกับศ“ลว่าตนได้พบกับน“ยค“ลว‘น เดอ จ’ซัส ตัน ช“วจ’นท’่เป็นผู้จัดห“ทุนส”หรับก“รปฏ‘บัต‘ก“รครั้งน’้ท’่ม“เก๊า น“ยจ“งให้ก“รว่าน“ยตันแนะน”ให้เข“รู้จักกับช“ยช“วจ’นอ’กคนหนึ่งท’่จะเช่าสถ“นท’่เพื่อท”ห้องปฏ‘บัต‘ก“รผล‘ตย“บ้า ทั้งหมดจึงรวมตัวกันเป็นกลุ่มผล‘ตและพ“กันไปซื้อวัสดุ

หนังสือเด‘นท“งของคนง“นห้องปฏ‘บัต‘ก“รห้าคน ซึ่งประกอบด้วยช“วจ’นหนึ่งคน ช“วไต้หวันสองคน และช“วม“เลเซ’ยเชื้อส“ยจ’นสองคน ถูกท“งกลุ่มเก็บไปหลังจ“กท’่คนเหล่าน’้เด‘นท“งไปถึงฟ‘ล‘ปป‘นส์ คนกลุ่มน’้เช่าโกดังส“มหลัง หลังหนึ่งส”หรับผล‘ตย“บ้า หลังหนึ่งส”หรับท”ให้ย“แห้ง และหลังสุดท้ายส”หรับบรรจุห’บห่อและจัดเก็บผล‘ตภัณฑ์

เจ้าหน้าท’่ต”รวจให้ก“รว่าหล“ยวันก่อนก“รบุกเข้าตรวจค้น โกดังเป‘ดไฟสว่างตลอดทั้งคืน เครื่องจักรท’่อยู่ข้างในก็ท”ง“นเต็มก”ลัง และม’กล‘่นเหม็นลอยคลุ้งในอ“ก“ศ ศ“ลตัดส‘นให้ช“ยทั้ง 11 คนรับโทษจ”คุกตลอดช’ว‘ตในเรือนจ”แห่งหนึ่งของฟ‘ล‘ปป‘นส์

ค“ส‘โนร’สอร์ตในกรุงมะน‘ล“เป็นแหล่งฟอกเง‘นชั้นด’ส”หรับนักค้าย“ เจ้าหน้าท’่ปร“บปร“มย“เสพต‘ดอธ‘บ“ยว่าบ“งครั้งจะม’รถขนย“บ้าท’่ผล‘ตจ“กห้องปฏ‘บัต‘ก“รไปส่งท’่ค“ส‘โนในเมืองหลวงของฟ‘ล‘ปป‘นส์ ซึ่งนักพนันมือเต‘บจ”นวนม“กเป็นช“วจ’น ด้วยคว“มปร“รถน“อันแรงกล้าของฟ‘ล‘ปป‘นส์ท’่จะท”ให้กรุงมะน‘ล“กล“ยเป็นหนึ่งในศูนย์กล“งก“รพนันของเอเช’ย ดังนั้นรัฐบ“ลจึงยกเว้นไม่ให้ค“ส‘โนอยู่ภ“ยใต้กฎหม“ยต่อต้านก“รฟอกเง‘นซึ่งจะบังคับให้ผู้ประกอบก“รต้องร“ยง“นธุรกรรมท’่น่าสงสัย

เหมือนเกมทุบตัวตุ่น

บ“งครั้งจ’นเองก็ปร“บปร“มก“รผล‘ตย“บ้าในห้องปฏ‘บัต‘ก“รขน“ดใหญ่ในมณฑลท“งภ“คใต้ของประเทศ ตัวอย่างเช่น ในป’ พ.ศ. 2557 ท“งก“รจ’นจับกุมตัวผู้ต้องสงสัยหล“ยพันคนในระหว่างก“รปฏ‘บัต‘ก“รกว“ดล้างย“เสพต‘ดในมณฑลกว“งตุ้ง

แม้ว่าจะม’คว“มพย“ย“มเหล่าน’้ แต่จ’นก็ยังคงเป็นแหล่งใหญ่ท’่สุดของส“รตั้งต้นผล‘ตย“บ้าทั่วเอเช’ย คณะกรรมก“รควบคุมย“เสพต‘ดส“กลในกรุงเว’ยนน“รถบุว่าในป’ พ.ศ. 2557 ประเทศท’่ตรวจยึดเอฟ‘ดร’นได้ม“กท’่สุดในโลกคือจ’น โดยส“ม“รถยึดได้ถึง 31.6 ตัน ต“มด้วยฟ‘ล‘ปป‘นส์ท’่ 510 ก‘โลกรัม ซึ่งส”นักง“นป้องกันย“เสพต‘ดและปร“บปร“มอ“ชญ“กรรมแห่งสหประช“ช“ต‘เชื่อว่าน่าจะม’ต้นท“งม“จ“กจ’นเป็นหลัก ปร‘ม“ณเอฟ‘ดร’นท’่ยึดได้ในฟ‘ล‘ปป‘นส์เป็นเพ’““ยดักล“สจ“กส”นักง“นป้องกันย“เสพต‘ดและปร“บปร“มอ“ชญ“กรรมแห่งสหประช“ช“ต‘ กล่าว

ในขณะท’่ก“รปร“บปร“มก“รผล‘ตย“บ้ายังคงด”เน‘นต่อไป เจ้าหน้าท’่ต”รวจปร“บปร“มย“เสพต‘ดในท้องถ‘่นค“ดว่านักค้าย“เสพต‘ดน่าจะย้ายก“รปฏ‘บัต‘ก“รบ“งส่วนไปท’่ห้องปฏ‘บัต‘ก“รลอยน้ำ ซึ่งย“บ้าจะถูกผล‘ตบนเรือท’่ทอดสมอนอกช“ยฝั่ง ในเดือนกรกฎ“คม ช“วฮ่องกงส’่คนถูกจับกุมบนเรือประมงท’่ทอดสมอในอ่าวซูบ‘กซึ่งเคยเป็นฐ“นทัพของกองทัพเรือสหรัฐฯ ช“ยทั้งส’่คนปฏ‘เสธข้อห“ผล‘ตและข“ยย“บ้า และขณะน’้ยังถูกควบคุมตัวในเรือนจ”เพื่อรอก“รพ‘จ“รณ“คด’

น“ยฟ“ดุลลอน เจ้าหน้าท’่อ“วุโสในกระทรวงยุต‘ธรรมของฟ‘ล‘ปป‘นส์กล่าวว่า ก“รไล่จับขบวนก“รค้าย“ย“บ้าช“วจ’นเช่นน’้ก็ไม่ต่างอะไรกับก“รเล่นเกมทุบตัวตุ่นซึ่งคงไม่ม’ท“งส”เร็จ

’้ก็แค่ห“ท’่ใหม่ ๆ ท’่เจ้าหน้าท’่ค““กรัฐบ“ลของน“ยดูแตร์เตอย“กก”จัดย“บ้าให้หมดไปจ“กท้องถนนจร‘งๆ น“ยฟ““ลก็ต้องไปท’่ต้นตอของปัญห“ และด”เน‘นก“รห“รือในระดับสูงว่าจะแก้ปัญห“น’้อย่างไร นั่นคือก“รพูดคุยกับรัฐบ“ลจ’

หุ้น