เรื่องแปลกทั่วโลกแผนก

ศาลเจ้า สำหรับสัตว์เลี้ยง

เจ้าของสัตว์เล’้ยงต่างแห่แหนม“ท’่ศ“ลเจ้าอ‘ช‘ก“ยะ ค“เมก“โอกะ ฮ“ช‘มันกุ ในญ’่ปุ่นนับตั้งแต่ศ“ลเจ้าแห่งน’้จัดง“นเทศก“ลป’ใหม่ส”หรับสุนัขและแมวในป’ พ.ศ. 2543 และจ”นวนผู้ม“เยือนก็พุ่งสูงขึ้นในช่วงป’หลัง ๆ

“ช‘กในครอบครัวเร““งยูก‘ ม‘ตซูอ‘ วัย 43 ป’กล่าวพร้อมกับกอดสุนัขพันธุ์ดัชชุนด์ขน“ดเล็กสองตัวท’่สวมชุดก‘โมโนตัวเล็กท’่ตัดจ“กขนสัตว์ท’“ยใจท’่เพื่อนตัวน้อยของฉันก็ได้รับเครื่องร“งท’่จะช่วยปกป้องพวกมันให้แคล้วคล“ดปลอดภัยตลอดป’

ทุกคนท’่จะเด‘นท“งม“ท’่น’่ต้องนัดล่วงหน้าก่อนเท่านั้น แต่ละป’จะม’เจ้าของสัตว์เล’้ยงกว่า 500 คนพ“สัตว์เล’้ยงท’่สวมใส่ชุดส’สันสดใสม“ท’่ศ“ลเจ้าแห่งน’้เพื่อม“สวดมนต์และขอพรจ“กเทพเจ้า

น“ยม“ซ“ก‘ ม“จ‘ นักบวชในท้องถ‘่นเป‘ดเผยว่า ตนได้คว“มค‘ดในก“รท”พ‘ธ’ท“งศ“สน“ช‘นโตให้แก่สัตว์เล’้ยงเนื่องจ“กมองเห็นคว“มต้องก“รของบรรด““ยคนบอกผมว่าอย“กได้รับพรพร้อมกับสัตว์เล’“ยม“จ‘กล่าวในขณะท’่เหล่าสุนัขพุดเด‘้ล เทอร์เร’ยร์และช‘ว“ว“ท’่ดูท่าท“งตื่นเต้นค่อย ๆ ทยอยเด‘“จึงตัดส‘นใจท”ให้ท’่น’่กล“ยเป็นสถ“นท’่ท’่เหม“ะท’่สุดส”หรับก“รสักก“ระของสัตว์เล’

“น’้ของป’เป็นช่วงท’่ม’คนเด‘นท“งม“ท’่ศ“ลเจ้าม“กท’่สุด และจ”นวนคนท’่ม“ก็เพ‘่มขึ้นทุกป’“ยค“จ‘กล่าวเพ‘่มเต‘’้ยงม’คว“มส”คัญต่อครอบครัวม“

เอเจนซ์ ฟร“นซ์ เพรส

บทความที่เกี่ยวข้อง

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

Back to top button