ประเทืองปัญญาแผนก

นม กับการแก้ปัญหาการขาดสารอาหาร อย่างมีศักยภาพในอินโดเอเชียแปซิฟิก

แม้ภ“รก‘จก“รลดคว“มอดอย“กและก“รข“ดแคลนอ“ห“รในภูม‘ภ“คอ‘นโดเอเช’ยแปซ‘ฟ‘กจะม’คว“มก้าวหน้าเป็นล”ดับ แต่ภูม‘ภ“คท’่ก”ลังพัฒน“อย่างรวดเร็วแห่งน’้จ”เป็นต้องเน้นคว“มหล“กหล“ยของอ“ห“รให้ม“กขึ้น ม‘ฉะนั้นอ“จม’คว“มเส’่ยงต่อก“รเก‘ดภ“วะทุพโภชน“ก“ร ต“มท’่องค์ก“รอ“ห“รและก“รเกษตรแห่งสหประช“ช“ต‘ระบุในร“ยง“น และเสนอแนะเพ‘่มเต‘มว่านมน่าจะช่วยแก้ปัญห“น’้ได้

‘ภ“คน’้ยังม’ประช“กรท’่ห‘“งกุลทว’ กด‘เรส“น ผู้ช่วยผู้อ”นวยก“รองค์ก“รอ“ห“รและก“รเกษตรแห่งสหประช“ช“ต‘“ยง“นฉบับน’้ช่วยให้เข้าใจสถ“นก“รณ์ได้ด’ย‘

ร“ยง“นระบุว่า ก“รเมืองท’่ม’เสถ’ยรภ“พม“กขึ้นตลอดจนเทคน‘คก“รเกษตรท’่ทันสมัยม“กขึ้นช่วยให้อัตร“ก“รข“ดส“รอ“ห“รในเอเช’ยลดลงม“เกือบครึ่งหนึ่ง จ“กร้อยละ 24.3 เหลือร้อยละ 12.3 ในช่วง 25 ป’ท’่ผ่านม“ นับเป็นก“รบรรลุหนึ่งในเป้าหม“ยก“รพัฒน“แห่งสหัสวรรษขององค์ก“รสหประช“ช“ต‘

เมื่อประช“กรหล“ยล้านคนย้ายถ‘่นฐ“นจ“กชนบทเข้าม“อยู่ในเมืองใหญ่ อ“ห“รท’่คนเหล่าน’้รับประท“นก็เปล’่ยนไปจ“กอ“ห“รจ”พวกข้าวม“เป็นอ“ห“รแบบตะวันตกท’่ม’คว“มหล“กหล“ยของผลไม้ ผักและเนื้อม“กขึ้น พลังง“นท’่ได้รับจ“กแป้งลดลง 50 ก‘โลแคลอร’ต่อคนต่อวัน ในขณะท’่พลังง“นท’่ได้จ“กผลไม้ ผักและเนื้อเพ‘่มขึ้นม“กกว่า 300 ก‘โลแคลอร’ต่อคนต่อวัน ร“ยง“นดังกล่าวระบุ

แม้สถ“นก“รณ์ดูเหมือนจะด’ขึ้น แต่อ“ห“รท’่เปล’่ยนไปก็ไม่ใช่เรื่องด’ไปทั้งหมด เช่นเด’ยวกับประช“กรในโลกตะวันตก คนในภูม‘ภ“คอ‘นโดเอเช’ยแปซ‘ฟ‘กออกก”ลังก“ยน้อยลงและหันม“รับประท“นอ“ห“รส”เร็จรูปท’่เต็มไปด้วยน้ำต“ลและไขมันแทนอ“ห“รดั้งเด‘มอย่างถั่วลูกไก่ม“กขึ้น นั่นหม“ยคว“มว่าประช“กรจ”นวนม“กยังได้รับส“รอ“ห“ร เช่น สังกะส’ เหล็กหรือว‘ต“ม‘นเอ ไม่เพ’ยงพอ ร“ยง“นระบุว่า จ”นวนประช“กรท’่เป็นโรคอ้วนพุ่งสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว โดยเพ‘่มขึ้นกว่าร้อยละ 4 ต่อป’

ดังนั้น ในขณะท’่ปัญห“คว“มอดอย“กอย่างร้ายแรงเร‘่มจะหมดไป ปัญห“ใหม่ท’่น่าเป็นห่วงกว่าเด‘มขณะน’้ก็คือคว“มสมดุลและคว“มหล“กหล“ยของอ“ห“ร บรรด“ผู้เช’่ยวช“ญด้านก“รเกษตรยอมรับว่าพวกตนหมกมุ่นกับก“รน”ข้าว ข้าวส“ล’และข้าวโพดม“เป็นอ“วุธในก“รต่อสู้กับคว“มห‘วโหยจนมองข้ามไปว่าอ“ห“รเหล่าน’้ม’ส“รอ“ห“รเพ’ยงพอหรือไม่

”ให้ท้องอ‘่มก็จร‘ง แต่ก็ท”ให้เก‘ดปัญห“ต“มม“อ’กม“กม““ยก“ดอ”พต ซ‘ดด‘ก ศ“สตร“จ“รย์แห่งมห“ว‘ทย“ลัยเวสเท‘ร์นออสเตรเล’ยกล่าว

“ต้องแยกคว“มอดอย“กกับก“รข“ดส“รอ“ห“รออกจ““ยพ‘รัช ปัตน“อ‘ก ท’่ปรึกษ“นโยบ“ยอ“ห“รของรัฐบ“ลอ‘นเด’ยกล่าวและเพ‘่มเต‘มว่า อ‘นเด’ยก”ลังอยู่ระหว่างกระบวนก“รก”จัดคว“มห‘วโหย แต่ภ“วะโภชน“ก“รต่ำก็ลดลงไปเพ’ยงแค่ร้อยละ 1 เท่านั้นตลอดช่วงหนึ่งทศวรรษท’่ผ่านม“

ด้วยภ“วะอดอย“กท’่ยังคงด”เน‘นไปอย่างต่อเนื่องในเอเช’ยใต้ ม’ประเทศท’่ก”ลังพัฒน“เพ’ยงสองประเทศเท่านั้นจ“กทั้งหมด 19 ประเทศในเอเช’ยท’่ยังคงอยู่ในเส้นท“งก“รขจัดคว“มย“กจนเพื่อบรรลุเป้าหม“ยก“รพัฒน“ท’่ยั่งยืนขององค์ก“รสหประช“ช“ต‘ภ“ยในป’ พ.ศ. 2573 และอ’กเจ็ดประเทศภ“ยในป’ พ.ศ. 2583 ร“ยง“นดังกล่าวระบุ

อย่างไรก็ต“ม ก“รเปล’่ยนแปลงรสน‘ยมในก“รรับประท“นอ“ห“รหม“ยคว“มว่าคนเอเช’ยหันม“ดื่มนมม“กขึ้น ซึ่งม’ร“ค“ถูกและอุดมไปด้วยส“รอ“ห“ร เมื่อก่อนผล‘ตภัณฑ์นมไม่ค่อยได้รับคว“มน‘ยมม“กนักในประเทศแถบเอเช’ย แต่ปัจจุบันกลับพบว่าผล‘ตภัณฑ์นมหมดไปจ“กชั้นว“งข“ยของอย่างรวดเร็วตั้งแต่ในกรุงเทพมห“นครไปจนถึงกรุงปักก‘่ง ก“รผล‘ตก็เพ‘่มขึ้นเกือบส“มเท่าตัวจ“กประม“ณ 110 ล้านตันในทศวรรษท’่ 1990 (พ.ศ. 2533-2542) ม“เป็นเกือบ 300 ล้านตันในป’ พ.ศ. 2556 บ“งประเทศยังม’โครงก“รสนับสนุนให้นักเร’ยนได้ดื่มนมอ’กด้วย เช่น โครงก“รนมโรงเร’ยนของประเทศไทย

ผู้เช’่ยวช“ญกล่าวว่ารัฐบ“ลควรหล’กเล’่ยงก“รท”ผ‘ดซ้ำซ“กด้วยก““’่เน้นก“รลงทุนในธุรก‘จก“รเกษตรขน“ดใหญ่แทนท’่จะเป็นเกษตรกรร“ยย่อย ผู้ผล‘ตขน“ดเล็กส“ม“รถผล‘ตนมได้เกือบร้อยละ 80 ของปร‘ม“ณนมทั้งหมดในเอเช’ย ดังนั้น ก“รท’่ผู้บร‘โภคหันม“ซื้อนมม“กขึ้นจึงเป็นประโยชน์กับทุกฝ่ายไม่ใช่เฉพ“ะกับคนรวยเท่านั้น ตรงกันข้ามกับท’่ด‘นเพ“ะปลูกซึ่งเจ้าของท’่ด‘นร“ยใหญ่มักจะได้ประโยชน์จ“กงบอุดหนุนก“รเพ“ะปลูกพืชม“กท’่สุด

ร“ยง“นดังกล่าวระบุว่า อุตส““มย“’่ม’ศักยภ“พ ตร“บใดท’่เร“ให้คว“มส”คัญกับคว“มเสมอภ“คของทุกคนในสังคม

”หนดนโยบ“ยต้องแน่ใจว่าเกษตรกรฟ“ร์มโคนมขน“ดเล็กในภูม‘ภ“คซึ่งเป็นกลุ่มท’่ผล‘ตนมได้ม“กท’่สุด จะส“ม“รถเข้าถึงและแข่งขันในตล““งกด‘เรส“นกล่าว

บทความที่เกี่ยวข้อง

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

Back to top button