เรื่องเด่น

จุดเปลี่ยน

ช“ต‘ต่าง ๆ เปล’่ยนยุทธว‘ธ’ในก“รต่อต้านก“รก่อก“รร้าย เพื่อรับมือกับนักรบท’่เด‘นท“งกลับประเทศเพื่อส“นต่อคว“มจงรักภักด’ต่อรัฐอ‘สล“ม

เจ้าหน้าท’่ ฟอรัม

คว“มพย“ย“มร่วมกันของกองก”ลังน“น“ช“ต‘ในก“รท”ให้รัฐอ‘สล“มอ‘รักและซ’เร’ยอ่อนแอลงจนเป็นผลส”เร็จ และก“รท”ล“ยฐ“นท’่มั่นของกลุ่มน’้ในเมืองต่าง ๆ ในตะวันออกกล“งได้ในท’่สุด ท”ให้บรรด“นักเคลื่อนไหวด้านก“รต่อต้านก“รก่อก“รร้ายม’เหตุผลอันสมควรท’่จะแสดงคว“มยกย่อง คว“มส”เร็จดังกล่าวยังท”ให้เก‘ดจุดเปล’่ยนท“งด้านกลยุทธ์ในก“รต่อต้านแนวค‘ดสุดโต่งท’่น‘ยมคว“มรุนแรงทั่วทั้งอ‘นโดเอเช’ยแปซ‘ฟ‘กและในพื้นท’่อื่น ๆ เนื่องจ“กรัฐบ“ลของประเทศต่าง ๆ เตร’ยมพร้อมท’่จะรับมือกับผลกระทบท’่ยังไม่อ“จทร“บได้จ“กก“รกลับสู่บ้านเก‘ดของนักรบนอกประเทศ

“รล่มสล““รปกครองโดยเค“ะล’‘สล“มท’่ค“ดว่าจะเก‘ดขึ้นม’แนวโน้มท’่จะท”ให้นักรบต่างช“ต‘เด‘นท“งออกจ“กด‘นแดนของรัฐอ‘สล“มม“กขึ้น โดยทั่วไปแล้ว นักรบต่างช“ต‘ท’่เป็นผลพวงของคว“มขัดแย้งในช่วงเวล“หล“ยป’ในซ’เร’ยและอ‘รักจะสะท้อนถึงคว“มขัดแย้งท’่ม’ม“ก่อนหน้าน’้ เช่น ในอัฟก“น‘สถ“นและบอสเน’“มท’่ระบุไว้ในบทว‘เคร““ต‘ในซ’เร’ยและอ‘รัก: ช่วงเวล“หลังจ“กน’’่เข’ยนโดยน“งล’เด’ย ค“ล‘ล
และน“ยร็อดเจอร์ ช“น“ฮ“น ผู้เช’่ยวช“ญด้านก“รต่อต้านก“รก่อก“รร้ายท’่ต’พ‘มพ์ในเดือนกันย“ยน
พ. ศ. 2559 โดยสถ“บันว‘จัยนโยบ“ยระหว่างประเทศโลว’ในออสเตรเล’’่รอดช’ว‘ตและหลบหน’จะม’แรงบันด“ลใจท“งอุดมก“รณ์เช่นเด’ยวกับพวกท’่ออกม“จ“กอัฟก“น‘สถ“นและบอสเน’ย แต่จะม’ประสบก“รณ์ในก“รปฏ‘บัต‘ก“รม“กกว่า ม’ทักษะในก“รสร้างคว“มรุนแรงถึงแก่ช’ว‘ตม“กกว่าและม’เครือข่ายท’่ด’

ในบรรด“นักรบท’่เด‘นท“งกลับประเทศ ไม่ใช่ทุกคนท’่สนใจจะส“นต่อเจตน“รมณ์ของตนเอง แต่คว“มเป็นไปได้ท’่แท้จร‘งของก“รท’่นักรบนอกประเทศท’่แม้จะเป็นอัตร“ส่วนน้อยท’่สุดม’คว“มท’่ตั้งใจกลับม“ส่งเสร‘มให้คนรุ่นใหม่กล“ยเป็นนักรบญ‘ฮ“ดทั่วโลก รัฐบ“ลก็ต้องเตร’ยมพร้อมท’่จะต่อสู้กับคว“มพย“ย“มดังกล่าว

เจ้าหน้าที่หน่วยเก็บกู้วัตถุระเบิดแห่งสำนักงานตำรวจอินโดนีเซีย ตรวจสอบพื้นที่รอบ ๆ จุดเกิดเหตุที่มือระเบิดพลีชีพจุดระเบิดสังหารตนเองที่หน่วยบัญชาการตำรวจในท้องถิ่นในเมืองโซโล จังหวัดชวากลาง ประเทศอินโดนีเซีย ในเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2559 ดิแอสโซซิเอทเต็ด เพรส

’่ส”คัญย‘่งคือก“รท’่หน่วยง“นด้านคว“มมั่นคงระหว่างประเทศเข้าใจเครือข่ายท’่คนเหล่าน’้สร้างขึ้น เส้นท“งท’่ตั้งใจว่าจะใช้ในก“รเด‘นท“งออกจ“กซ’เร’ยและอ‘รัก และเจตน“รมณ์ของคนเหล่าน’้เมื่อออกจ“กสน““งค“ล‘ลและน“ยช“น“ฮ“นเข’“รเตร’ยมคว“มพร้อมดังกล่าวจะต้องอ“ศัยก“รตอบสนองระหว่างประเทศท’่ม’ก“รประส“นง“นกันม“กขึ้นม“กกว่าก“รตอบสนองของแต่ละประเทศเพ’ยงอย่างเด’ยว นอกจ“กน’้ควรม’ก“รด”เน‘นก“รท“งกฎหม“ยร่วมกันในเรื่องก“รปฏ‘บัต‘ต่อนักรบนอกประเทศ ก“รเพ‘่มคว“มร่วมมือและก“รประส“นง“นท“งด้านข่าวกรองและก“รควบคุมช“ยแดน และให้คว“มสนใจกับปัญห“นักรบนอกประเทศม“กขึ้นภ“ยใต้กรอบก“รท”ง“นท’่ม’อยู่ของกลุ่มต่อต้านก“รก่อก“รร้ายท’่เป็นคว“มร่วมมือในระดับน“น“ช“ต‘

ก“รขัดขว“งก“รเข้าร่วม

ในช่วงท’่ม’ก“รสรรห“สม“ช‘กใหม่ม“กท’่สุดในป’ พ.ศ. 2558  แต่ละเดือนรัฐอ‘สล“มอ‘รักและซ’เร’ยม’นักรบต่างช“ต‘ 2,000 คนเด‘นท“งข้ามช“ยแดนระหว่างตุรก’และซ’เร’ย จ“กนั้นก็ค่อย ๆ ลดลงจนเหลือเพ’ยง 50 คนเมื่อใกล้จะส‘้นป’ พ.ศ. 2559 ต“มข้อมูลของหน่วยข่าวกรองสหรัฐฯ ท’่ร“ยง“นโดยหนังสือพ‘มพ์ เดอะวอช‘งตัน โพสต์ ในเดือนกันย“ยน พ.ศ. 2559 คว“มน่าดึงดูดใจท’่ลดลงท”ให้รัฐอ‘สล“มอ‘รักและซ’เร’ยสูญเส’ยแรงกระตุ้นอันต่อเนื่องท’่ครั้งหนึ่งตนเคยสร้างขึ้นม“ได้เพื่อประก“ศก“รถือก”เน‘ดใหม่อ’กครั้งของอ“ณ“จักรอ‘สล“มท’่ห้าวห“ญและทรงพลัง

ก“รเปล’่ยนแปลงน’้ท”ให้เก‘ดเวท’ชุมนุมส”หรับก“รสนทน“เรื่องคว“มมั่นคงของช“ต‘

ตัวเลขโดยประม“ณของช“วเอเช’ยตะวันออกเฉ’ยงใต้ท’่เข้าร่วมกับรัฐอ‘สล“มอ‘รักและซ’เร’ยในตะวันออกกล“งจะอยู่ระหว่าง 700 ถึง 1,000 คน ซึ่งนับว่าเป็นจ”นวนท’่น้อยม“กเมื่อเท’ยบกับจ”นวนประช“กรของภูม‘ภ“คท’่ม’อยู่ม“กกว่า 600 ล้านคน ท“งก“รออสเตรเล’ยค“ดว่าพลเมืองออสเตรเล’ยท’่เข้าร่วมในก“รต่อสู้นั้นม’จ”นวน 110 คน และน“ยกรัฐมนตร’มัลคอล์ม เท‘ร์นบุลล์ เร’ยกก“ร กลับสู่ประเทศของคนเหล่าน’้ท’่ค“ดก“รณ์ว่าจะเก‘“มกังวลอย่างย‘

“มุ่งเน้นก“รรักษ“คว“มปลอดภัยให้กับช“วออสเตรเล’ยอย่างเด็ดข“ดและแน่วแน่ และเร“ให้คว“มเอ“ใจใส่อย่างใกล้ช‘ดกับช“วออสเตรเล’ยท’่อ“จพย“ย“มเด‘นท“งกลับจ“กพื้นท’่ขัดแย้งในซ’เร’“ยเท‘ร์นบุลล์กล่าว ต“มร“ยง“นของ news.com.au

ออสเตรเล’ยเคยม’ประสบก“รณ์กับก“รกลับม“ของนักรบนอกประเทศบ“งส่วน แต่ยังไม่ม’หลักฐ“นเพ’ยงพอท’่จะตั้งข้อห“ท“งอ“ญ“ได้ อย่างน้อยก็ยังท”ไม่ได้ในตอนน’้ น“ยช“น“ฮ“นกล่าวกับ news.com.au

’้จะต้องถูกจับต“ดู เร“ต้องเฝ้าต‘ดต“มคนเหล่าน’้อย่างใกล้ช‘ดเป็นเวล“น““ยช“น“ฮ“นกล่าวกับ news.com.au ท“งก““วในเรื่องน’้ เพร“ะในช่วงเวล“ใดเวล“หนึ่ง คว“มขัดแย้งในซ’เร’ยจะส‘้นสุดลง และน่าจะม’หลักฐ“นท’่อ“จน”ไปสู่ก“รด”เน‘นคด’ ดังนั้น จึงไม่ควรม’ก”หนดเวล“ส”หรับก‘จกรรมญ‘ฮ“

รัฐสภ“ออสเตรเล’ยได้ปรับปรุงกฎหม“ยให้ม’คว“มเข้มงวดม“กขึ้นเพื่อจัดก“รกับปัญห“ดังกล่าว ช“วออสเตรเล’ยท’่เด‘นท“งกลับจ“กอ‘รักและซ’เร’ยอ“จต้องอยู่ภ“ยใต้กฎระเบ’ยบพ‘เศษในก“รควบคุมผู้ก่อก“รร้าย นั่นหม“ยคว“มว่าบ“งคนอ“จต้องสวมอุปกรณ์เฝ้าต‘ดต“มหรือต้องพักอ“ศัยอยู่ในสถ“นท’่บ“งแห่ง กฎหม“ยออสเตรเล’ยยังอ“จม’ผลบังคับให้บ“งคนต้องออกจ“กประเทศและถูกห้ามเข้าประเทศอ’กต่อไป นอกจ“กน’้ ออสเตรเล’ยยังต้องก“รให้ผู้ก่อก“รร้ายท’่ม’ก“รตัดส‘นว่ากระท”ผ‘ดถูกจองจ”อยู่ในคุกห“กรัฐบ“ลเชื่อว่าคนเหล่าน’้ยังคงเป็นภัยคุกค“ม

‘สล“มล่มสล“ย ปัญห“ก็จะยังไม่ส‘้นสุดลง คนเหล่าน’้จะกระจัดกระจ“ยอยู่ต“มสถ“นท’่ต่าง ๆ และช“วออสเตรเล’ยก็จะเด‘นท“งไปยังสถ“นท’่ต่างๆ เช่นเด’“ยช“น“ฮ““จะต้องม’คว“มมุ่งมั่นในระยะย“วต่อคว“มร่วมมือท“งด้านกลยุทธ์ในก“รต่อต้านก“รก่อก“รร้ายกับประเทศอื่น ๆ ปัญห“

เจ้าหน้าที่ออสเตรเลียยืนรักษาความปลอดภัยที่ศาลในเมืองเมลเบิร์นในเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2559 ขณะที่รถตู้ของตำรวจเดินทางมาถึงพร้อมกับชายห้าคนที่วางแผนที่จะเข้าร่วมกับกลุ่มรัฐอิสลามอิรักและซีเรีย เก็ตตี้อิมเมจ

ก“รรับประกันก“รเฝ้าระวัง 

เอเช’ยตะวันออกเฉ’ยงใต้ม’ช“วมุสล‘มกว่า 240 ล้านคน ซึ่งค‘ดเป็นประช“กรประม“ณร้อยละ 42 ของประช“กรทั้งหมดในภูม‘ภ“คน’้ ผู้เช’่ยวช“ญกล่าวว่า เอเช’ยตะวันออกเฉ’ยงใต้ได้รับก“รยืนยันว่าเป็นหนึ่งในพื้นท’่ท’่ประสบคว“มส”เร็จม“กท’่สุดในก“รสรรห“สม“ช‘กใหม่ให้กับรัฐอ‘สล“มอ‘รักและซ’เร’ย รัฐบ“ลของประเทศต่าง ๆ ในภูม‘ภ“คน’้รับรู้ถึงคว“มเปร“ะบ“งของประช“ชนต่อก“รโฆษณ“ชวนเชื่อ และท”ง“นอย่างไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อยม“น“นหล“ยป’ร่วมกับพันธม‘ตรต่าง ๆ อ“ท‘ สหรัฐอเมร‘ก“ เพื่อต่อต้านแนวค‘ดแบบหัวรุนแรง แต่ในช่วงป’หลัง ๆ ก“รโฆษณ“ชวนเชื่อของผู้ท’่ม’แนวค‘ดสุดโต่งก็ยังคงเพ‘่มขึ้น

“ม’ก‘จกรรมในหมู่ญ‘ฮ“ดม“กกว่าช่วงใด ๆ ในรอบ 10 ป’ท’่ผ่านม““งซ‘ดน’ย์ โจนส์ ผู้อ”นวยก“รสถ“บันเพื่อก“รว‘เคร“ะห์นโยบ“ยด้านคว“มขัดแย้งในกรุงจ“ก“ร์ต“กล่าว ต“มท’่ระบุในบทคว“มแสดงคว“มค‘ดเห็นของน“ยเดว‘ด อ‘กเนเท’ยส ใน เดอะวอช‘งตัน โพสต์ ’ยตะวันออกเฉ’ยงใต้อ“จเป็นท’่หลบภัยของนักรบแห่งรัฐอ‘สล“

เดอะวอช‘งตัน โพสต์ ระบุว่า ช“วอ‘นโดน’เซ’ยประม“ณ 500 ถึง 600 คนและช“วม“เลเซ’ยประม“ณ 100 คนได้เด‘นท“งไปยังอ‘รักและซ’เร’ยเพื่อเข้าร่วมกับรัฐอ‘สล“มอ‘รักและซ’เร’ย ในป’ พ. ศ. 2558 ม“เลเซ’ยร“ยง“นว่าม’คนท’่เคยเป็นทห“รกองทัพม“เลเซ’ยอย่างน้อย 70 คนเข้าร่วมในก“รต่อสู้

สถ“บันยุทธศ“สตร์ศึกษ“ระหว่างประเทศได้พย“ย“มห“ค”ตอบเก’่ยวกับก“รก่อก“รร้ายและผลกระทบจ“กก“รกลับคืนสู่ประเทศของนักรบนอกประเทศต่อคว“มมั่นคงของเอเช’ยตะวันออกเฉ’ยงใต้ในระหว่างก“รประชุมแชงกร’ล“ ไดอะล็อก โดยสถ“บันยุทธศ“สตร์ศึกษ“ระหว่างประเทศในเดือนม‘ถุน“ยน พ.ศ. 2559

“มจ“กผู้ก่อก“รร้ายในภูม‘ภ“คน’้ม’คว“มรุนแรงม“กน้อยเพ’ยงใดในปัจจุบัน ม’ลักษณะอย่างไรเมื่อเท’ยบกับภัยคุกค“มจ“กกลุ่มเจม“ห์ อ‘สล“ม‘ย“ห์ ในภูม‘ภ“คน’้เมื่อ 10 หรือ 15 ป’ก่อน เร“รู้แน่หรือไม่ว่าม’ช“วเอเช’ยตะวันออกเฉ’ยงใต้ก’่คนท’่เด‘นท“งไปยังตะวันออกกล“งเพื่อสู้รบ ภัยคุกค“มจ“กก“รกลับสู่ประเทศของนักรบจร‘ง ๆ แล้วเป็นอันตร“ยม“กน้อยเพ’ยงใด และประเทศต่าง ๆ ในภูม‘ภ“คม’ว‘ธ’ก““ยท‘ม ฮักซ์ล’ย์ ผู้อ”นวยก“รบร‘ห“รของสถ“บันยุทธศ“สตร์ศึกษ“ระหว่างประเทศภูม‘ภ“คเอเช’ยถ“มผู้ร่วมอภ‘ปร“ยในระหว่างก“รประชุม ซึ่งประกอบด้วยผู้แทนท“งทห“รจ“กฟ‘ล‘ปป‘นส์และม“เลเซ’“งก“รของประเทศก”ลังท”ทุกอย่างอยู่หรือไม่ท’่อ“จเป็นว‘ธ’ท’่ด’ท’่สุดในแง่ของก“รเสร‘มสร้างแนวท“งคว“มร่วมมือระหว่างหน่วยง“นของรัฐบ“ลให้เป็นไปในท‘ศท“งเด’ยวกันในก“รต่อต้านก“รก่อก“รร้าย ม’ก“รแลกเปล’่ยนข่าวกรองและประเภทของข่าวกรองท’่เหม“ะสมอย่างเพ’ยงพอหรือไม่ระหว่างหน่วยง“นภ“ยในประเทศและพันธม‘ตรภ“ยนอก เช่น ออสเตรเล’ย สหรัฐฯ และกับประเทศต่าง ๆ ในยุโรปและตะวันออกกล“ และบ“งท’นั้นค”ถ“มท’่ส”คัญท’่สุดในบร‘บทของก“รประชุมและก“รอภ‘ปร“ยน’้คือ อะไรคือบทบ“ทท’่เหม“ะสมของกองทัพในก“รต่อต้านก“รก่อก“รร้ายในภูม‘ภ“คน’

แม้ม“เลเซ’ยจะเคยสู้รบกับลัทธ‘สุดโต่งท“งศ“สน“และแนวค‘ดหัวรุนแรงม“ก่อน แต่ม“เลเซ’ยก็แสดงให้เห็นถึงคว“มว‘ตกกังวลอย่างย‘่งในเรื่องก“รพัฒน“ของกลุ่มรัฐอ‘สล“มอ‘รักและซ’เร’ยภ“ยในเขตแดนของตน พล.อ. ตันศร’ ด“โต๊ะ ศร’ (ดร.) ซูลก‘เฟล’ บ‘น โมฮัมหมัด ซ‘น อด’ตผู้บัญช“ก“รทห“รสูงสุดของม“เลเซ’ยกล่าวในระหว่างก“รประชุม

“เลเซ’ยได้ใช้นโยบ“ยคว“มร่วมมืออันแข็งแกร่งระหว่างหน่วยง“นและก“รท”ง“นร่วมกันในระดับน“น“ช“ต‘อย่างจร‘งจังในท“งปฏ‘บัต‘ ควบคู่ไปกับก“รใช้ว‘ธ’ก“รท’‘เฟล’’น’้ได้ม’ก“รด”เน‘นม“ตรก“รต่าง ๆ โดยประก“รแรกคือก“รพัฒน“คว“มร่วมมือท’่แข็งแกร่งระหว่างภูม‘ภ“คกับกองทัพของประเทศสม“ช‘กสม“คมประช“ช“ต‘แห่งเอเช’ยตะวันออกเฉ’ยงใต้ (อ“เซ’ยน) ผ่านก“รแลกเปล’่ยนข้อมูลและก“รสร้างข’ดคว“มส“ม“

ในเดือนมกร“คม พ. ศ. 2559 ม“เลเซ’ยได้จัดก“รประชุมน“น“ช“ต‘ขึ้นเป็นครั้งแรกในเรื่องก“รขจัดคว“มค‘ดแบบหัวรุนแรงและก“รต่อต้านแนวค‘ดสุดโต่งท’่น‘ยมคว“มรุนแรง รัฐบ“ลและกองทัพม“เลเซ’ยได้ร่วมมือกันจัดตั้งศูนย์ต่อต้านก“รสื่อส“รข้อมูลด‘จ‘“รแพร่กระจ“ยอุดมก“รณ์ผ่านช่องท“งก“รชักจูงท’่ม’อยู่ม“กม“ยในหมู่ประช“ชนท’่เป็นกลุ่มเป้าหม“‘เฟล’กล่าว น“ยกรัฐมนตร’ม“เลเซ’ยยังได้จัดตั้งมูลน‘ธ‘แนวท“งส“ยกล“งโลก ซึ่งเป็นกลุ่มท’่ม’เป้าหม“ยในก“รต่อต้านก“รก่อก“รร้ายของญ‘ฮ“ด เนื่องจ“กรัฐบ“ลสนับสนุนก“รปฏ‘บัต‘ท’่เป็นท“งส“ยกล“งในขอบเขตท“งศ“สน“

“ตรก“รของรัฐบ“ลม“เลเซ’ยม’นั้นม’ประส‘ทธ‘ภ“พและประสบคว“มส”เร็จอย่างม“ก เนื่องจ“กเร“ส“ม“รถหยุดยั้งอ‘ทธ‘พลของกลุ่มด“อ‘ซ (กลุ่มรัฐอ‘สล“มอ‘รักและซ’เร’ย) ในประเทศได้ ในท”นองเด’ยวกัน ผมเชื่อว่าเร“ต้องม’แผนก“รหรือคว“มพย“ย“มท’่ครอบคลุมร่วมกันจ“กทุกประเทศท’่เป็นสม“ช‘กอ“เซ’ยนเพื่อตรวจจับ กว“ดล้างและตรวจสอบแหล่งเง‘นทุนส”หรับกลุ่มก“ต‘บ“ห์ นูซันต“ร“ (หน่วยทห“รเอเช’ยตะวันออกเฉ’ยงใต้ท’่อยู่ภ“ยใต้รัฐอ‘สล“มอ‘รักและซ’เร’ย ซึ่งเป็นก“รรวมตัวกันของนักรบท’่พูดภ“ษ“ม“เลย์) จ“กประเทศสม“ช‘กอ“เซ’‘เฟล’ระบุโดยอ้างถึงก“รออกกฎหม“ยก“รป้องกันก“รก่อก“รร้ายและกฎหม“ยควบคุมนักรบนอกประเทศของม“เลเซ’ย เพื่อให้หน่วยง“นบังคับใช้กฎหม“ยม’อ”น“จม“กขึ้นในก“รต่อสู้กับภัยคุกค“มจ“กก“รก่อก““ม เร“ปฏ‘เสธไม่ได้ว่ากลุ่มด“อ‘ซ (กลุ่มรัฐอ‘สล“มอ‘รักและซ’เร’ย) จะพย“ย“มห“ช่องท“งหรือว‘ธ’ก“รท’่แปลกใหม่กว่าเด‘มในก“รแพร่กระจ“ยภัยคุกค“มในภูม‘ภ“คน’้ ดังนั้น ก“รเสร‘มสร้างคว“มร่วมมือนั้นไม่ใช่ท“งเลือกแต่เป็นคว“มจ”เป็นเพื่อให้เก‘ดคว“มมั่นคง เสถ’ยรภ“พและก“รรักษ“คว“

ส”หรับ พล.ท. กลอร‘โอโซ ม‘รันด“ รองเสน“ธ‘ก“รกองทัพบกฟ‘ล‘ปป‘นส์นั้น รัฐอ‘สล“มอ‘รักและซ’เร’“ด้านคว“มมั่นคงท’่รุนแรงและเร่งด่วนม“กขึ้นในยุคของเร“

นายมัลคอล์ม เทิร์นบุลล์ นายกรัฐมนตรีออสเตรเลีย (สวมเสื้อสีฟ้า) พูดคุยกับทหารออสเตรเลียในช่วงเวลาอาหารเช้าที่ค่ายแบร์ด ในระหว่างการไปเยือนอิรักในเดือนมกราคม พ.ศ. 2559 รอยเตอร์

ในระหว่างก“รประชุมแชงกร’ล“ ไดอะล็อก พล.ท. ม‘รันด“ซึ่งรักษ“ก“รแทนเสน“ธ‘ก“รทห“รในขณะนั้น เร’ยกพื้นท’่ส“มช“ยแดนท“งทะเลท’่ล้อมรอบด้วยทะเลซูลูและทะเลซูล“เวซ’’่ส”คัญแห่งคว“‘รันด“กล่าวว่าพื้นท’่แห่งน’้ท’่ม’ช่องท“งแทรกซึมได้ส่วนใหญ่ยังคงเป็นพื้นท’่ท’่ไม่ม’ก“รควบคุมดูแล และกล“ยเป็นเส้นท“งคมน“คมท’่ส”คัญท“งทะเลท’่อ“ชญ“กร กลุ่มหัวรุนแรงและกลุ่มผู้ม’แนวค‘ดสุดโต่งในประเทศน‘ยมใช้

’่น’้จ”เป็นต้องม’ก“รล“ดตระเวนและก“รรักษ“คว“มสงบเร’ยบร้อย แต่ภ“รก‘จน’้ไม่ส“ม“รถท”ได้โดยประเทศใดประเทศหนึ่งเพ’ยงล”พัง มันต้องใช้คว“มร่วมมือในระดับภูม‘ภ“คและระดับช“ต‘‘รันด“’ท’่รัฐบ“ลของอ‘นโดน’เซ’ย ม“เลเซ’ยและฟ‘ล‘ปป‘นส์ได้ตอบสนองต่อคว“มต้องก“รน’้และตกลงใจท’่จะด”เน‘นก“

ในเดือนพฤษภ“คม พ.ศ. 2559 รัฐมนตร’ว่าก“รกระทรวงก“รต่างประเทศและผู้บัญช“ก“รกองทัพของทั้งส“มประเทศได้ลงน“มในปฏ‘ญญ“ร่วมว่าด้วยม“ตรก“รเร่งด่วนในก“รแก้ไขปัญห“คว“มมั่นคงในพื้นท’่ท“งทะเลท’่ม’ข้อกังวล

คว“มร่วมมือท“งสื่อสังคมและก“รใช้เทคโนโลย’สื่อส“รและส“รสนเทศถือเป็นคว“มร่วมมืออ’กด้านหนึ่งท’่จ”เป็นในก“รต่อสู้กับรัฐอ‘สล“มอ‘รักและซ’เร’ยและบรรด“ผู้สนับสนุน พล.ท. ม‘รันด“กล่าว

’้เร“เข้าใจแล้วว่าเนื้อห“สื่อภ“ยใต้ก“รควบคุมของคนกลุ่มน’้ท’่เป็นช่องท“งในปฏ‘บัต‘ก“รญ‘ฮ“ดท“งไซเบอร์ ซึ่งคล้ายกับอ“ณ“เขตท“งทะเลท’่ไม่ม’ก“รควบคุมดูแล พื้นท’่เป‘ด กระด“นสนทน“ท“งอ‘เล็กทรอน‘กส์และพื้นท’่หลบภัยท“งไซเบอร์ท’่เป็นไปได้ในอ‘นเทอร์เน็ต ท’่จะต้องได้รับก“รตรวจสอบอย่างถ’่ถ้วนโดยรัฐบ“ล หน่วยง“น องค์กรระหว่างประเทศ ผู้บร‘ห“รและหน่วยปฏ‘บัต‘ก“รพ‘เศษท’่เก’่ยวข้องทั้งหมดเพื่อห“เนื้อห“ท’่เก’่ยวข้องกับก“รก่อก“‘รันด““มซับซ้อนของเทคโนโลย’ไซเบอร์ของเร“ควรถูกน”ม“ใช้เพื่อจัดก“รกับพื้นท’่ใดก็ต“มท’่ผู้ก่อก“รร้ายอ“จหลบซ่อนอยู่ ข’ดคว“มส“ม“รถของหน่วยง“นด้านข่าวกรองและก“รตรวจก“รณ์ของเร“ และแม้กระทั่งก“รสนับสนุนจ“กสังคมต้องม’คว“มประส“นสอดคล้องกันเพื่อให้เก‘ดก“รด”เน‘นง“นเฉพ“ะท“งท’่ยั่งยืนเพื่อท”ให้ก“รกล่าวอ้างของญ‘ฮ“ดข“ดคว“มน่าเชื่อถืออย่างต่อเนื่อง และขจัดช่องท“งก“รออกอ“ก“ศของคนเหล่าน’้ทั้งหมดโดยไม่เป‘ดโอก“สให้ม’ก“รสร้างบล็อก พื้นท’่ข้อเข’ยนและก“

ก“รมุ่งเน้นก“รจัดก“รท’่มูลเหตุ

ระเบ‘ดเวล“ท’่รอวันจะระเบ‘ด คือค”ท’่บรรด“ผู้น”บ“งประเทศใช้อธ‘บ“ยก“รกลับสู่ประเทศของนักรบนอกประเทศ

ผู้น”คนอื่น ๆ กล่าวว่าชนวนปัญห“น’้ปะทุขึ้นม“น“นก่อนท’่รัฐอ‘สล“มอ‘รักและซ’เร’ยจะกล“ยเป็นกลุ่มท’่ดึงดูดคว“มสนใจ และเมื่อรัฐบ“ลต่าง ๆ เตร’ยมก“รท’่จะรับมือกับภัยคุกค“มจ“กก“รโจมต’ของผู้ก่อก“รร้ายหรือคว“มพย“ย“มในก“รสรรห“สม“ช‘กใหม่อย่างต่อเนื่องโดยผู้ท’่ไปรบนอกประเทศท’่ก”ลังกลับสู่ประเทศเหล่าน’้ ก“รจัดก“รกับมูลเหตุของอุดมก“รณ์ดังกล่าวจะยังคงเป็นส่วนหนึ่งของก“รพ‘จ“รณ“

“ในอด’ต คว“มพย“ย“มในก“รต่อต้านอุดมก“รณ์และส“รของผู้ท’่ม’แนวค‘ดสุดโต่งคือก“รตอบสนองในเช‘งรับ แทนท’่จะม’ก“รค“ดก“รณ์เพื่อรับมือกับภัยคุกค“มท’่จะเก‘ดขึ้น ทรัพย“กรและคว“มเช’่ยวช“ญท’่เหม“ะสมกลับถูกน”ไปใช้หลังจ“กท’่คว“มจร‘งปร““มท’่ระบุในร“ยง“’่ยน: กลยุทธ์ใหม่ท’่ครอบคลุมในก“รต่อต้านแนวค‘ดสุดโต่งท’่น‘ยมคว“’่ต’พ‘มพ์ในเดือนพฤศจ‘ก“ยนป’ พ. ศ. 2559 โดยศูนย์ยุทธศ“สตร์และน“น“ช“ต‘ศึกษ“ ซึ่งเป็นผลก“รศึกษ“ของคณะกรรม“ธ‘ก“รท’่ม’น“ยโทน’ แบลร์ อด’ตน“ยกรัฐมนตร’อังกฤษ และน“ยล’ออน พ“เน็ตต“ อด’ตรัฐมนตร’ว่าก“รกระทรวงกล“โหมสหรัฐฯ เป็นประธ“‘ธ’ก“รของกองทัพและหน่วยง“นบังคับใช้กฎหม“ยส“ม“รถม’บทบ“ทท’่ส”คัญย‘่งในก“รชะลอแรงกระตุ้นของผู้ท’่ม’แนวค‘ดสุดโต่งท’่น‘ยมคว“มรุนแรงและคล“ยก“รยึดต‘ดกับด‘นแดนของคนเหล่าน’้ แต่อุดมก“รณ์ของผู้ท’่ม’แนวค‘ดสุดโต่งและภัยคุกค“มระยะย“วท’่เก‘ดจ“กคนเหล่าน’้ในแต่ละรุ่นจะไม่ส“ม“รถขจัดออกไปได้ในสน“

“ลม’คว“มรับผ‘ดชอบหลักในก“รด”เน‘นก“รกับบุคคล องค์กรหรือสถ“บันท’่กระท”ผ‘ดภ““ยง“นของคณะกรรม“ธ‘ก“รศูนย์ยุทธศ“สตร์และน“น“ช“ต‘ศึกษ““กประเทศเจ้าบ้านไม่ด”เน‘นขั้นตอนท’่เป็นรูปธรรมเพื่อควบคุมตัวแสดงท’่ชั่วร้าย ประช“คมน“น“ช“ต‘ควรพ‘จ“รณ“ม“ตรก“รลงโทษ เช่น ก“รอ“ยัดทรัพย์ส‘น ก“รไม่ออกว’ซ่าและก“รป‘ดกั้นก“รเด‘นท“งเข้าประเทศ และก“รด”เน‘นคด’อ“ญ“โทษฐ“นให้ก“รสนับสนุนท“งก“ยภ“พต่อก‘จกรรมของผู้ก่อก“

ขณะท’่นักรบนอกประเทศค่อย ๆ ทยอยกลับสู่ประเทศของตน ก“รป้องกันก“รแพร่กระจ“ยแนวค‘ดหัวรุนแรงและก“รสรรห“สม“ช‘กใหม่เพ‘่มเต‘มจะต้องม’ก“รระดมก”ลังอ”น“จทั้งในระดับช“ต‘และระดับน“น“ช“ต‘ รวมถึงว‘ธ’ก“รของกองทัพและหน่วยง“นบังคับใช้กฎหม“ย ร“ยง“นของศูนย์ยุทธศ“สตร์และน“น“ช“ต‘ศึกษ“ระบุ นอกจ“กน’้ ศูนย์ยุทธศ“สตร์และน“น“ช“ต‘ศึกษ“ยังเสนอแนะว่าประเทศต่าง ๆ ต้องสร้างพันธม‘ตรเพื่อตรวจจับและยับยั้งนักรบนอกประเทศ ลดทอน ท”ล“ยและรื้อถอนโครงสร้างพื้นฐ“นด้านก“รสื่อส“รเช‘งกลยุทธ์ และสร้างกลไกตอบสนองท’่ปกป้องพลเรือน

บทความที่เกี่ยวข้อง

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

Back to top button