สื่อและวิทยาการแผนก

การส่งเสริมเศรษฐกิจแบบดิจิทัลของ อินเดีย

น“ยนเรนทระ โมท’ น“ยกรัฐมนตร’อ‘นเด’ยกล่าวกับกลุ่มผู้น”ภ“คธุรก‘จในเดือนมกร“คม พ.ศ. 2560 ว่า อ‘นเด’ยม’ศักยภ“พในก“รก้าวสู่ระบบเศรษฐก‘จท’่ใช้เทคโนโลย’ด‘จ‘ทัลม“กท’่สุดในโลก

ในระหว่างก“รประชุมสุดยอดนักลงทุนครั้งใหญ่ท’่สุดของอ‘นเด’ยท’่จัดขึ้นในรัฐคุชร“ตซึ่งเป็นบ้านเก‘ดของน“ยโมท’ น“ยกรัฐมนตร’วัย 65 ป’ผู้น’้กล่าวว่ารัฐบ“ลภ“ยใต้ก“รดูแลของตนม’คว“มมุ่งมั่นอย่างแรงกล้าในก“รเด‘นหน้าปฏ‘รูปเศรษฐก‘จอ‘นเด’ยอย่างไม่หยุดยั้ง

“ก”ลังด”เน‘นก“รเพื่อใช้ง“นและผสมผส“นเทคโนโลย’ใหม่ ๆ เพื่อเพ‘่มคว“มโปร่งใสและยุต‘ก“รใช้ดุลยพ‘น‘“ยโมท’กล่าวในท’่ประชุมสุดยอด โดยให้ข้อมูลเพ‘่มเต‘มว่าก“รลงทุนโดยตรงจ“กต่างประเทศในช่วง 2.5 ป’ท’่ตนอยู่ในต”แหน่งม’มูลค่าสูงกว่า 1.3 แสนล้านเหร’ยญสหรัฐฯ (หรือประม“ณ 4.5 ล้านล้านบ“ท)

“ก”ลังอยู่ในช่วงเร‘่มต้นของระบบเศรษฐก‘จท’่ใช้เทคโนโลย’ด‘จ‘ทัลม“กท’่สุดในโลก ส่วนใหญ่ในท’่ประชุมน’้อย“กเห็นก“รเปล’่ยนแปลงดังกล่าวเก‘ดขึ้นในอ‘นเด’ย ผมม’คว“มภูม‘ใจท’่จะแจ้งว่าก“รเปล’่ยนแปลงนั้นก”ลังจะเก‘

ก“รกล่าวปร“ศรัยของน“ยกรัฐมนตร’อ‘นเด’ยต่อท’่ประชุมสุดยอดนักลงทุนท’่รัฐคุตร“ชม’ขึ้นเพ’ยงไม่ก’่สัปด“ห์หลังจ“กท’่น“ยโมท’ตัดส‘นใจยกเล‘กธนบัตร 500 รูป’ และ 1,000 รูป’ ท’่ม’มูลค่าประม“ณ 7.50 เหร’ยญสหรัฐฯ และ 15 เหร’ยญสหรัฐฯ ต“มล”ดับ (หรือประม“ณ 260 บ“ท และ 520 บ“ทต“มล”ดับ)

ก“รตัดส‘นใจดังกล่าวสร้างคว“มไม่พอใจให้กับช“วอ‘นเด’ยหล“ยล้านคนทั่วประเทศท’่ต้องยืนเข้าแถวน“นหล“ยชั่วโมงหน้าธน“ค“รและตู้เอท’เอ็มเพื่อถอนเง‘นหรือฝ“กธนบัตรเก่าท’่ก”ลังจะหมดอ“ยุ

คว“มเคลื่อนไหวดังกล่าวของรัฐบ“ลอ‘นเด’ยเป็นคว“มพย“ย“มท’่จะถอนร“กถอนโคนก“รทุจร‘ต ยุต‘ก“รสนับสนุนเง‘นทุนให้กับก“รก่อก“รร้าย และขับเคลื่อนประเทศเข้าสู่ยุคก“รใช้จ่ายด้วยระบบด‘จ‘ทัล   รอยเตอร์

บทความที่เกี่ยวข้อง

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

Back to top button