การต่อต้าน การค้ามนุษย์

การต่อต้าน การค้ามนุษย์

ภูม‘ภ“คอ‘นโดเอเช’ยแปซ‘ฟ‘กได้เพ‘่มคว“มพย“ย“มในด้านก“รด”เน‘นคด’ ก“รคุ้มครองและก“รป้องกัน แต่คว“มท้าท“ยก็ยังคงม’อยู่

เจ้าหน้าท’่ ฟอรัม

เหตุก“รณ์แผ่นด‘นไหวเมื่อวันท’่ 25 เมษ“ยน พ.ศ. 2558 ได้สร้างคว“มเส’ยห“ยอย่างใหญ่หลวงแก่เนป“ล ท”ให้ม’ผู้เส’ยช’ว‘ต 9,000 คน และท”ให้ประช“ชนกว่า 600,000 ครอบครัวไม่ม’ท’่อยู่อ“ศัยหรือส‘้นหนท“งท’่จะห“เล’้ยงช’พ ขบวนก“รค้ามนุษย์ได้ฉวยโอก“สน’้เข้าม“แสวงห“ประโยชน์จ“กประช“ชนท’่ก”ลังอ่อนแอหลังจ“กประสบภัยพ‘บัต‘ ต“มร“ยง“นของเว็บไซต์ พับบล‘ก เรด‘โอ อ‘“ยคนหนึ่งแต่งง“นกับหญ‘งคนหนึ่งและส่งเธอไปต่างประเทศ จ“กนั้นก็ไปแต่งง“นกับหญ‘งอ’กคนหนึ่งแล้วก็ส่งเธอไปท’่อื่นอ’“ง
สุน‘ต“ ภูค“จู ผู้ด”เน‘นง“นองค์กรคว“มร่วมมือเนป“ลซึ่งเป็นองค์กรนอกภ“ครัฐในท้องถ‘่นได้อธ‘บ“ย

‘ดเหตุแผ่นด‘นไหว ก“รค้ามนุษย์ก็เพ‘่มจ”“งภูค“จูกล่าว ด้วยเง‘นทุนขององค์กรท’่ใกล้จะหมด อ’กไม่น“”นักง“นอ“จต้องป‘ดตัวลง และจะไม่ม’ใครหยุดยั้งคนเหล่าน’“งภูค“จูกล่าวกับพับบล‘ก เรด‘โอ อ‘นเตอร์เนชันนัล ในเดือนพฤศจ‘ก“ยน พ.ศ. 2559

ผู้เช’่ยวช“ญกล่าวว่า ครอบครัวท’่เผช‘ญกับคว“มย“กล”บ“กท“งเศรษฐก‘จหลังเก‘ดภัยพ‘บัต‘ท“งธรรมช“ต‘ได้กล“ยเป็นเป้าหม“ยท’่อ่อนแอของขบวนก“รค้ามนุษย์ ต”รวจและนักเคลื่อนไหวในเนป“ลประเม‘นว่า ก“รค้ามนุษย์ได้เพ‘่มขึ้นม“กถึงร้อยละ 20 หลังเก‘ดแผ่นด‘นไหว ด้วยคว“มหวังท’่ม’อยู่ไม่ม““ยคนจึงถูกข“ยเข้าสู่เครือข่ายโลก ซึ่งประกอบด้วยบ“ร์เต้นร”ในเคนย“ ซ่องและคล‘น‘กข“ยอวัยวะใต้ด‘นในอ‘นเด’“รแต่งง““หล’ใต้และจ’น บร‘ก“รท”คว“มสะอ“ดบ้านในตะวันออกกล“ง แรงง“นท“สในเอเช’ยใต้ และขบวนก“รลักลอบเข้าเมืองท’่ช“ยแดนเม็กซ‘‘ก เรด‘โอ อ‘นเตอร์เนชันนัลร“ยง“น

ก“รค้ามนุษย์และแรงง“นบังคับก”ลังเป็นปัญห“ท’่เพ‘่มขึ้นทั่วทั้งอ‘นโดเอเช’ยแปซ‘ฟ‘ก ดัชน’แรงง“นท“สทั่วโลกป’ พ.ศ. 2559 ประเม‘นว่าในภูม‘ภ“คเอเช’ยแปซ‘ฟ‘กนั้น ม’จ”นวนผู้ถูกกดข’่เย’่ยงท“สกว่า 30.4 ล้านคน (รวมถึงในป“ก’สถ“นและอัฟก“น‘สถ“น) ซึ่งค‘ดเป็นสัดส่วนกว่าสองในส“มของคนทั้งหมดท’่ตกเป็นท“สยุคใหม่ท’่ม’อยู่ทั่วโลก ในจ”นวนน’้รวมถึงก“รค้ามนุษย์และแรงง“นบังคับ ค”“““มน‘ย“มของกระทรวงก“รต่างประเทศสหรัฐฯ นั้นม’คว“มหม“ยครอบคลุมถึง ก“รจัดห“ ก“รให้ท’่อยู่อ“ศัย ก“รขนส่ง ก“รจัดส่งหรือก“รรับบุคคลเพื่อเป็นแรงง“นบังคับหรือเพื่อแสวงประโยชน์ท“งเพศในเช‘งพ“ณ‘ยช์โดยก“รใช้ก”ลัง ก“รหลอกลวง หรือก“รบ’บบังคับ ในป’ พ.ศ. 2559 ม’ผู้ท’่ถูกกดข’่เย’่ยงท“สกว่า 18.3 ล้านคนในอ‘นเด’ย และกว่า 11.8 ล้านคนในประเทศสม“ช‘กสม“คมประช“ช“ต‘แห่งเอเช’ยตะวันออกเฉ’ยงใต้ (อ“เซ’ยน)

ม’ผู้คนกว่า 11.7 ล้านคนตกอยู่ในสถ“นะแรงง“นบังคับในอ‘นโดเอเช’ยแปซ‘ฟ‘กต“มข้อมูลขององค์ก“รแรงง“นระหว่างประเทศแห่งสหประช“ช“ต‘ ช“ยหญ‘งทุกวัยรวมทั้งเด็ก ๆ ถูกน”ไปใช้เป็นแรงง“นท“สในบ้านเรือน ก“รก่อสร้างและอุตส“หกรรมอ“ห“รทะเล ตัวอย่างเช่น ในกรุงพนมเปญ ประเทศกัมพูช“ ผู้เช’่ยวช“ญค“ดว่าม’เด็กกว่า 28,000 คนท’่ท”ง“นเย’่ยงท“สในบ้าน ต“มร“ยง“นของส”นักง“นป้องกันย“เสพต‘ดและปร“บปร“มอ“ชญ“กรรมแห่งสหประช“ช“ต‘

นายมินต์ หน่าย อดีตชาวประมงที่เคยทำงานเยี่ยงทาสพักผ่อนอยู่ในบ้านพักของรัฐบาลในเมืองย่างกุ้ง ประเทศพม่า ชายผู้นี้ตกเป็นทาสในเรือประมงไทย และใช้เวลาอยู่ในอินโดนีเซียกว่าสองทศวรรษ ดิแอสโซซิเอทเต็ด เพรส

สื่อต่าง ๆ ร“ยง“นว่า หล“ยบร‘ษัทมักใช้แรงง“นบังคับในอุตส“หกรรมอ“ห“รทะเลในเอเช’ยตะวันออกเฉ’ยงใต้ คนง“นต้องกล“ยเป็นแรงง“นขัดหน’้ ถูกยึดหนังสือเด‘นท“ง และถูกหลอกให้ไปท”ง“นท’่ไม่ใช่ต“มท’่ตกลงกันไว้ และต้องเผช‘ญกับก“รถูกข่มเหงและก“รกักขังหน่วงเหน’่ยวอย่างผ‘ดกฎหม“ยบนเรือประมง ต“มท’่สื่อต่าง ๆ ร“ยง“นอย่างแพร่หล“ยในช่วงไม่ก’่ป’ท’่ผ่านม“

“รตกเป็นท“สในยุคใหม่ท’่ก”ลังแพร่หล“ยอย่างย‘่งในภูม‘ภ“คน’้สะท้อนให้เห็นถึงคว“มจร‘งท’่ว่า หล“ยประเทศในเอเช’ยคือผู้ท’่น”แรงง“นทักษะต่ำเข้าสู่ห้วงก“รผล‘ตของห่วงโซ่อุปท“นโลกในอุตส“หกรรมต่าง ๆ
ซึ่งรวมถึงก“รผล‘ตอ“ห“ร เสื้อผ้าและเทคโนโลย’’ยนร“ยง“นดัชน’แรงง“นท“สทั่วโลกป’ พ.ศ. 2559 ซึ่งเป็นผลก“รศึกษ“ประจ”ป’เก’่ยวกับสถ“นก“รณ์แรงง“นท“สทั่วโลกท’่ต’พ‘มพ์โดยมูลน‘ธ‘ วอล์ก ฟร’ กล่าว

แม้คว“มถ’่ของก“รเก‘ดภัยพ‘บัต‘ธรรมช“ต‘ในภูม‘ภ“คจะท”ให้ประช“ชนอยู่ในสภ“วะท’่ม’คว“มเส’่ยงม“กขึ้นต่อก“รค้ามนุษย์และก“รบังคับใช้แรงง“น แต่ปัจจัยอื่น ๆ เช่น คว“มขัดแย้งด้วยอ“วุธ ก“รกดข’่ท“งศ“สน“และก“รเลือกปฏ‘บัต‘ท“งเชื้อช“ต‘ก็ส่งผลต่อสถ“นก“รณ์ดังกล่าวด้วยเช่นกัน คว“มย“กจน ก“รข“ดก“รจ้างง“น คว“มด้อยพัฒน“ท“งเศรษฐก‘จ ก“รศึกษ“ท’่ม’คุณภ“พต่ำและก“รข“ดหลักน‘ต‘ธรรมในประเทศท’่เป็นต้นก”เน‘ดแรงง“นก็ม’ส่วนท”ให้เก‘ดคว“มเส’่ยงเช่นเด’ยวกัน ต“มท’่ระบุในร“ยง“นเมื่อเดือนพฤศจ‘ก“’ยและว‘ธ’ก“รต่อต้านก“รค้ามนุษย์ในเอเช’ยตะวันออกเฉ’’่เผยแพร่โดยสถ“บันว‘จัยนโยบ“ยระหว่างประเทศโลว’ ซึ่งเป็นสถ“บันว‘จัยในออสเตรเล’ย และเข’ยนโดยน“งจ’ยอง ซอง ผู้อ”นวยก“รโครงก“รด้านก“รโยกย้ายถ‘่นฐ“นและนโยบ“ยเก’่ยวกับช“ยแดน น“งซองได้เข’ยนว่า ก“รทุจร‘ตของเจ้าหน้าท’่ภ“ครัฐและก“รข“ดแคลนก“รฝึกอบรมต”รวจยังม’ส่วนท’่ท”ให้เก‘ดคว“มเส’่ยงอ’กด้วย

“มเส’่ยงต่อก“รตกเป็นท“สในยุคใหม่เป็นผลม“จ“กคว“มเก’่ยวพันอันซับซ้อนระหว่างปัจจัยต่าง ๆ ท’่เก’่ยวข้องกับก“รม’อยู่หรือก“รข“ดแคลนก“รปกป้องคุ้มครองและก“รเค“รพส‘ทธ‘ คว“มปลอดภัยและคว“มมั่นคงท“งก“ยภ“พ ก“รเข้าถึงส‘่งจ”เป็นต่อช’ว‘ต เช่น อ“ห“ร น้ำและก“รดูแลสุขภ“พ ตลอดจนรูปแบบก“รอพยพ ก“รพลัดถ‘่นและคว“’ยนร“ยง“นดัชน’แรงง“นท“สทั่วโลกป’ พ.ศ. 2559 อธ‘บ“ย และได้จัดล”ดับประเทศต่าง ๆ ต“มระดับคว“มเส’่ยงท’่เก’่ยวข้อง ร“ยง“นดัชน’ดังกล่าวระบุว่า ในภูม‘ภ“คอ‘นโดเอเช’ยแปซ‘ฟ‘กทั้งหมดนั้น ประเทศท’่ม’คว“มเส’่ยงสูงสุด 10 อันดับแรกได้แก่ อัฟก“น‘สถ“น บรูไน พม่า จ’น อ‘นเด’ย เก“หล’เหนือ ป“ก’สถ“น ป“ปัวน‘วก‘น’ ฟ‘ล‘ปป‘นส์และไทย

แม้จะม’คว“มก้าวหน้าในเรื่องก“รต่อต้านก“รค้ามนุษย์และก“รตกเป็นท“สในยุคใหม่ในรูปแบบอื่น ๆ ในภูม‘ภ“คอ‘นโดเอเช’ยแปซ‘ฟ‘ก แต่ก็ยังม’ง“นอ’กม“กม“ยท’่ต้องท”ให้ส”เร็จ โดยเฉพ“ะอย่างย‘่งในกลุ่มประเทศอ“เซ’ยน เนื่องจ“กคว“มเส’่ยงดังกล่าวยังคงเพ‘่มระดับขึ้นและขย“ยไปทั่วภูม‘ภ“คและทั่วโลก อ“ชญ“กรรมประเภทน’้ท’่ก”ลังเก‘ดขึ้นในรูปแบบใหม่คือก“รค้ามนุษย์เสมือนจร‘ง ซึ่งเป็นก“รค้ามนุษย์ท’่สร้างขึ้น จ”ลองขึ้นหรือด”เน‘นก“รโดยใช้คอมพ‘วเตอร์หรือเครือข่ายคอมพ‘วเตอร์ท’่มักจะเก’่ยวข้องกับเด็ก ผู้เช’่ยวช“ญหล“ยร“ยมองว่า ก“รปฏ‘สัมพันธ์แบบพหุภ“ค’คือปัจจัยส”คัญต่อภ“รก‘จต่อต้านก“รค้ามนุษย์ท’่ม’ประส‘ทธ‘ภ“พ

“ยง“นสถ“นก“รณ์ก“’ พ.ศ. 2559 ท’่ต’พ‘มพ์โดยกระทรวงก“รต่างประเทศสหรัฐฯ ระบุว่า ไม่ม’ประเทศใดในอ‘นโดเอเช’ยแปซ‘ฟ‘กท’่ม’ผลก“รปฏ‘บัต‘ง“นท’่ยอดเย’่ยมในก“รต่อสู้กับก“รค้ามนุษย์ และหล“ยประเทศต้องท”ง“นม“กขึ้นเพื่อจะส“ม“รถรับมือกับขบวนก“รค้ามนุษย์ได้ทันท่วงท’ ในขณะท’่ม’ก“รเต‘บโตของประช“กรและก“รพัฒน“เศรษฐก‘จอย่างรวดเร็ว ผู้เข’ยนร“ยง“นน’้ระบุว่า พม่า หมู่เก“ะม“ร์แชลล์ เก“หล’เหนือ ป“ปัวน‘วก‘น’และอุซเบก‘สถ“น คือประเทศท’่อยู่ในระดับต่ำสุด (พื้นท’่ส’แดงบนแผนท’่ในหน้า 35) ในเรื่องนโยบ“ยตอบสนองต่อก“รค้ามนุษย์ และไม่ม’คว“มพย“ย“มอย่างม’นัยส”คัญท’่จะด”เน‘นก“รต“มม“ตรฐ“นขั้นต่ำต“มกฎหม“ยคุ้มครองเหยื่อก“รค้ามนุษย์ของสหรัฐฯ ท’่ประก“ศใช้ในป’ พ.ศ. 2543 เพื่อต่อสู้กับก“รค้ามนุษย์ในประเทศและทั่วโลกโดยก“รให้คว“มช่วยเหลือด้านก“รประส“นง“นเพื่อให้เก‘ดคว“มพย“ย“มดังกล่าว ในขณะเด’ยวกัน บรูไน จ’น ค‘ร‘บ“ต’ ล“ว มัลด’ฟส์ ม“เลเซ’ย ป“ก’สถ“น ศร’ลังก“ ไทยและตองก“ คือกลุ่มประเทศท’่อยู่ในระดับต่ำสุดเป็นอันดับท’่สองหรือกลุ่มประเทศท’่ถูกจับต“มอง (พื้นท’่ส’ส้ม) ซึ่งหม“ยคว“มว่า แม้ประเทศเหล่าน’้จะม’คว“มพย“ย“มในก“รต่อต้าน แต่ก“รค้ามนุษย์ก็ยังคงเป็นปัญห“ส”คัญและอ“จขย“ยตัวขึ้นเรื่อย ๆ

อย่างไรก็ต“ม ออสเตรเล’ย น‘วซ’แลนด์ ฟ‘ล‘ปป‘นส์ ไต้หวันและเก“หล’ใต้ ได้ม’คว“มพย“ย“มม“กท’่สุดในภูม‘ภ“คในก“รยับยั้งก“รค้ามนุษย์ และเป็นกลุ่มประเทศท’่อยู่ในระดับสูงสุดของร“ยง“น (พื้นท’่ส’เข’ยว) ซึ่งหม“ยคว“มว่ารัฐบ“ลของประเทศนั้น ๆ ได้ด”เน‘นก“รต“มม“ตรฐ“นขั้นต่ำโดยสมบูรณ์ต“มกฎหม“ยคุ้มครองเหยื่อก“รค้ามนุษย์

โสเภณีสองคนอาศัยอยู่ใกล้กับย่านโคมแดงของเมืองโมโรเซเนงในเขตกลาคาห์ เรโจ ประเทศอินโดนีเซีย เอเอฟพี/เก็ตตี้อิมเมจ

ม“ตรก“รตอบโต้แบบพหุภ“ค’

อนุสัญญ“สหประช“ช“ต‘เพื่อต่อต้านองค์กรอ“ชญ“กรรมข้ามช“ต‘ พ. ศ. 2543 หรือท’่เร’ยกว่าพ‘ธ’ส“รป“เลอร์โม คือจุดเร‘่มต้นของคว“มพย“ย“มระหว่างประเทศในก“รต่อสู้กับก“รค้ามนุษย์ พ‘ธ’ส“รน’้เป็นสนธ‘สัญญ“ระหว่างประเทศเพื่อต่อต้านองค์กรอ“ชญ“กรรมข้ามช“ต‘ ตั้งแต่นั้นเป็นต้นม“ องค์กรพหุภ“ค’ต่าง ๆ ได้เพ‘่มคว“มพย“ย“มในก“รต่อสู้กับก“รค้ามนุษย์โดยก“รระดมคว“มเช’่ยวช“ญและทรัพย“กรของประเทศสม“ช‘กเพื่อท”ล“ยเครือข่ายก“รค้ามนุษย์และสร้างคว“มแข็งแกร่งให้กับประช“กรท’่ม’คว“มเส’่ยง นอกจ“กน’้ ก“รประชุมแสดงคว“มค‘ดเห็นแบบพหุภ“ค’ต่าง ๆ ยังช่วยให้ประเทศสม“ช‘ก องค์กรนอกภ“ครัฐ ภ“คเอกชนและผู้รอดช’ว‘ตม’หนท“งในก“รแลกเปล’่ยนบทเร’ยนและพัฒน“ว‘ธ’ก“รใหม่ ๆ ในก“รแก้ไขปัญห“ เพื่อจัดก“รกับปัญห“ใหม่ท’่ก”ลังเก‘ดขึ้นท’่เก’่ยวข้องกับก“รค้ามนุษย์

ตัวอย่างเช่น กระบวนก“รบ“หล’ว่าด้วยเรื่องก“รลักลอบขนคนเข้าเมือง ก“รค้ามนุษย์ และอ“ชญ“กรรมข้ามช“ต‘ท’่เก’่ยวข้อง คือคว“มร่วมมือท’่เก‘ดขึ้นไม่น“นหลังจ“กนั้นโดยเร‘่มต้นในป’ พ.ศ. 2545 เพื่อสร้างกรอบก“รท”ง“นท’่แข็งแกร่งขึ้นเพื่อต่อสู้กับก“รค้ามนุษย์ในเอเช’ยตะวันออกเฉ’ยงใต้ ตั้งแต่นั้นเป็นต้นม“ สม“ช‘กอ“เซ’ยนยกเว้นประเทศล“วได้ม’กฎหม“ยท’่เข้มงวดขึ้นเพื่อต่อต้านก“รค้ามนุษย์ นอกจ“กน’้ กฎหม“ยของบรูไน กัมพูช“ ส‘งคโปร์และเว’ยดน“มยังส“ม“รถปรับปรุงให้แข็งแกร่งขึ้นได้อ’ก น“งซองได้เข’ยนไว้ในร“ยง“นก“รศึกษ“ของสถ“บันโลว’ในป’ พ. ศ. 2559

ออสเตรเล’ยได้แสดงให้เห็นถึงก“รตอบสนองท’่เข้มงวดท’่สุดของรัฐบ“ลต่อระบบท“สยุคใหม่ในภูม‘ภ“คนับตั้งแต่ท’่ม’พ‘ธ’ส“รป“เลอร์โมเป็นต้นม“ และในช่วงไม่ก’่ป’ผ่านม“ ออสเตรเล’ยได้ใช้ม“ตรก“รแบบพหุภ“ค’ม“กขึ้น ในเดือนส‘งห“คม พ.ศ. 2556 ออสเตรเล’ยได้เป‘ดตัวโครงก“รออสเตรเล’ย-เอเช’ยเพื่อต่อต้านก“รค้ามนุษย์ ซึ่งเป็นโครงก“รท’่ม’งบประม“ณ 50 ล้านเหร’ยญสหรัฐฯ (หรือประม“ณ 1.72 พันล้านบ“ท) เพื่อสร้างข’ดคว“มส“ม“รถของรัฐบ“ลต่าง ๆ ในภูม‘ภ“คในด้านก“รตอบสนองด้วยกระบวนก“รยุต‘ธรรมท“งอ“ญ“ โดยมุ่งเป้าหลัก ๆ ไปท’่ประเทศต้นท“ง ได้แก่ พม่า กัมพูช“ อ‘นโดน’เซ’ย ล“ว ไทย ฟ‘ล‘ปป‘นส์และเว’ยดน“ม ออสเตรเล’ยยังได้สร้างข้อตกลงแบบทว‘ภ“ค’ว่าด้วยเรื่องก“รค้ามนุษย์กับสม“ช‘กอ“เซ’ยนหล“ยประเทศ

ประเทศสม“ช‘กอ“เซ’ยนก”ลังด”เน‘นก“รเพื่อลงน“มและให้สัตย“บันพ‘ธ’ส“รแห่งองค์ก“รสหประช“ช“ต‘ว่าด้วยก“รป้องกัน ปร“บปร“ม และลงโทษก“รค้ามนุษย์โดยเฉพ“ะสตร’และเด็ก ซึ่งเป็นส่วนท’่เพ‘่มเต‘มจ“กพ‘ธ’ส“รป“เลอร์โม ในป’ พ.ศ. 2558 อ“เซ’ยนได้ร่วมลงมต‘เพื่อยอมรับอนุสัญญ“อ“เซ’ยนว่าด้วยก“รต่อต้านก“รค้ามนุษย์โดยเฉพ“ะสตร’และเด็ก ปัจจุบัน กัมพูช“ ส‘งคโปร์และไทยได้ให้สัตย“บันต่ออนุสัญญ“ดังกล่าวแล้ว และค“ดว่าสม“ช‘กอ’กหล“ยประเทศจะกระท”เช่นเด’ยวกันรวมถึงอ‘นโดน’เซ’ย หกในส‘บประเทศสม“ช‘กต้องลงน“มและให้สัตย“บันเพื่อให้อนุสัญญ“น’้ม’ผลบังคับใช้

ในเดือนมกร“คม พ.ศ. 2560 องค์กรเพื่อก“รพัฒน“ระหว่างประเทศแห่งสหรัฐอเมร‘ก“ได้ประก“ศโครงก“รใหม่ในระดับภูม‘ภ“คเพื่อต่อต้านก“รค้ามนุษย์ในเอเช’ย ต“มแผนภ“รก‘จก“รพัฒน“ในระดับภูม‘ภ“คส”หรับเอเช’ยท’่ม’ระยะเวล“ห้าป’ขององค์กรเพื่อก“รพัฒน“ระหว่างประเทศแห่งสหรัฐอเมร‘ก“นั้น ก“รจัดตั้งโครงก“รต่อต้านก“รค้ามนุษย์ในเอเช’ยท’่ม’งบประม“ณ 21.5 ล้านเหร’ยญสหรัฐฯ (หรือประม“ณ 741 ล้านบ“ท) จะช่วยสนับสนุนให้ประเทศสม“ช‘กอ“เซ’ยนด”เน‘นก“รต“มอนุสัญญ“และปฏ‘บัต‘ต“มขั้นตอนต่าง ๆ เพื่อขจัดอุปสงค์และอุปท“นในก“รค้ามนุษย์ ต“มร“ยง“นของหนังสือพ‘มพ์ เดอะเนชัน เร‘่มแรกนั้น โครงก“รน’้จะแก้ปัญห“ในประเทศแถบลุ่มแม่น้ำโขงตอนล่าง ได้แก่ บังกล“เทศ พม่า กัมพูช“ ล“ว ไทยและเว’ยดน“ม จ“กนั้นจะด”เน‘นก“รในประเทศสม“ช‘กอ“เซ’ยนอื่น ๆ เอเช’ยใต้ และประเทศปล“ยท“งในเอเช’ยตะวันออกและกลุ่มประเทศรอบอ่าวเปอร์เซ’ย องค์กรเพื่อก“รพัฒน“ระหว่างประเทศแห่งสหรัฐอเมร‘ก“และว‘นร็อก อ‘นเตอร์เนชันนัล ซึ่งเป็นองค์กรเพื่อก“รพัฒน“ท’่ม’ท’่ตั้งอยู่ในสหรัฐฯ จะท”ง“นร่วมกับรัฐบ“ลของประเทศต่าง ๆ ในเอเช’ย องค์กรภ“คประช“สังคม หน่วยง“นบร‘ก“รสังคมของภ“ครัฐ หน่วยง“นบังคับใช้กฎหม“ยและผู้ให้บร‘ก“รด้านก“รดูแลสุขภ“พในภูม‘ภ“คเพื่อต่อต้านก“รค้ามนุษย์ในเอเช’ย ต“มแถลงก“รณ์ขององค์กรเพื่อก“รพัฒน“ระหว่างประเทศแห่งสหรัฐอเมร‘ก“ ก‘จกรรมขององค์กรเพื่อก“รพัฒน“ระหว่างประเทศแห่งสหรัฐอเมร‘ก“ท’่ด”เน‘นก“รอยู่เพื่อต่อสู้กับก“รค้ามนุษย์ในเอเช’ยม’อยู่ส“มโครงก“รในบังกล“เทศ กัมพูช“และเนป“ล ต“มร“ยง“นของ เดอะเนชัน

ชายชาวพม่าที่ถูกบังคับให้ทำงานในเรือประมงอินโดนีเซียโดยได้รับค่าจ้างเพียงเล็กน้อยหรือไม่ได้เลย เดินทางมาถึงสนามบินย่างกุ้งในเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2558 รอยเตอร์

ว‘ธ’ก“รใหม่ ๆ ในก“รแก้ปัญห“

บรรด“ประเทศในภูม‘ภ“คก”ลังแก้ไขและจัดก“รกับองค์ประกอบเฉพ“ะต่าง ๆ ในก“รค้ามนุษย์ ในเดือนม’น“คม พ.ศ. 2559 ประเทศในภูม‘ภ“คอ‘นโดเอเช’ยแปซ‘ฟ‘ก 13 ประเทศ ซึ่งรวมถึงบังกล“เทศ อ‘นเด’ย เนป“ล ป“ก’สถ“นและป“ปัวน‘วก’น’ได้ร่วมลงน“มรับรองปฏ‘ญญ“ก“ฐม“ณฑุเพื่อยุต‘ก“รแต่งง“นของเด็กในเอเช’ยใต้ โดยปฏ‘ญญ“ก“ฐม“ณฑุก”หนดว่าอ“ยุต่ำสุดของก“รแต่งง“นคือไม่ต่ำกว่า 18 ป’ แม้จะยังม’ง“นอ’กหล“ยขั้นตอนท’่ต้องท”เพื่อให้บรรลุผลส”เร็จในก“รแก้ปัญห“ แต่อ‘นเด’ย บังกล“เทศและเนป“ลก็สร้างคว“มคืบหน้าด้วยก“รพัฒน“ยุทธศ“สตร์ระดับช“ต‘

รัฐบ“ลและภ“คเอกชนก”ลังใช้ว‘ธ’ก“รใหม่ ๆ ท’่ประสบคว“มส”เร็จในก“รแก้ปัญห“ ซึ่งส่วนใหญ่จะอ“ศัยข้อตกลงเพื่อคว“มร่วมมือ องค์ก“รต”รวจอ“ชญ“กรรมระหว่างประเทศได้จัดห“ทรัพย“กรต่าง ๆ ให้กับสม“ช‘ก 190 ประเทศเพื่อต่อสู้กับอ“ชญ“กรรมข้ามช“ต‘รวมถึงก“รค้ามนุษย์ ตัวอย่างเช่น เมื่อม’ก“รร้องขอ องค์ก“รต”รวจอ“ชญ“กรรมระหว่างประเทศจะเผยแพร่ร“ยชื่อบุคคลท’่เป็นอันตร“ยต่อส“ธ“รณะชนโดยพ‘จ“รณ“จ“กประวัต‘อ“ชญ“กรรมท’่ผ่านม“

ส”นักง“นบร‘ห“รแรงง“นฟ‘ล‘ปป‘นส์ในต่างประเทศได้จัดก“รประชุมและสัมมน“ในชุมชนส”หรับคนง“นท’่ต้องก“รไปท”ง“นในต่างประเทศเพื่อให้ค”แนะน”เก’่ยวกับก“รปฏ‘บัต‘ต่าง ๆ ท’่ผ‘ดกฎหม“ย (ดูกรอบข้อมูลเสร‘ม) และช่วยให้คนเหล่าน’้จ”แนกได้ว่าใครคือผู้จัดห“แรงง“นผ‘ดกฎหม“ย และขบวนก“รค้ามนุษย์ ส”นักง“นตรวจคนเข้าเมืองในสังกัดส”นักง“นบร‘ห“รแรงง“นฟ‘ล‘ปป‘นส์ในต่างประเทศได้ให้แนวท“งก“รปฏ‘บัต‘ในก“รเด‘นท“งข“ออกส”หรับผู้ท’่จะเด‘นท“งไปต่างประเทศ และได้ก”หนดหลักเกณฑ์ส”หรับผู้ตรวจสอบเพื่อใช้ในก“รระบุตัวผู้ท’่อ“จตกเป็นเหยื่อก“รค้ามนุษย์ก่อนท’่คนเหล่าน’้จะเด‘นท“งออกนอกประเทศ

ขณะเด’ยวกัน องค์กรม“น“ฟ ซันซ“ด“น อ’ว“ม ม“ห‘ล“ ว’กัส ซ“นสถ“น ซึ่งเป็นองค์กรนอกภ“ครัฐในอ‘นเด’ยท’่ท”ง“นม“น“นหล“ยทศวรรษกับชุมชนต่าง ๆ ในรัฐอุตตรประเทศของอ‘นเด’ยเพื่อก”จัดแรงง“นบังคับและแรงง“นขัดหน’้ ได้พัฒน“รูปแบบก“รเสร‘มสร้างคว“มแข็งแกร่งของชุมชนเพื่อช่วยเหลือประช“ชนท’่ม’คว“มเส’่ยง ซึ่งท”ให้ก“รค้ามนุษย์ในพื้นท’่ดังกล่าวลดลงในช่วงระยะเวล“ส’่ป’ ต“มท’่ระบุในผลก“รศึกษ“ของมห“ว‘ทย“ลัยฮ“ร์ว“ร์ดในป’“ส่งเส’ยง: คว“มท้าท“ยในก“รขจัดก“รแสวงประโยชน์จ“กแรงง““กน’้ องค์กรนอกภ“ครัฐของอ‘นเด’ยอ’กแห่งหนึ่งได้ท”ง“นร่วมกับผู้สื่อข่าวเพื่อสร้างคว“มตระหนักรู้เก’่ยวกับก“รค้ามนุษย์ภ“ยในชุมชนคนกลุ่มน้อยและชุมชนช“ยขอบผ่านโครงก“รน”ร่องในป’ พ.ศ. 2558 ต“มร“ยง“นของกระทรวงก“’ยนรู้ว‘ธ’ก“รน”เสนอข่าวท’่ด’ขึ้นเมื่อต้องร“ยง“นเหตุก“รณ์ก“รค้ามนุษย์รวมถึงแรงง“นขัดหน’้ต่อผู้ชมท’่คอยรับส“ร คว“มพย“ย“มเหล่าน’้ม’จุดมุ่งหม“ยเพื่อให้ประช“ชนในชุมชนท’่อยู่ห่างไกลได้รับทร“บข้อมูลม“กขึ้น เพร“ะคนเหล่าน’้อ“จรับรู้ข่าวส“รในภ“ษ“ท้องถ‘่นของตนเองเท่านั้น และอ“จไม่ค่อยได้เห็นก“รร“ยง“นก““รต่างประเทศสหรัฐฯ ระบุ นอกจ“กน’‘ดโปงก“รค้ามนุษย์ในชุมชนของตน และให้คว“มสนใจม“กขึ้นกับบทบ“ทของหน่วยง“นภ“ครัฐและต”รวจในภ“รก‘จก““ยง“นระบุ

ปฏ‘ก“รช่วยเหลือท’่ประสบคว“มส”เร็จม’จ”นวนเพ‘่มขึ้นเรื่อย ๆ ในอ‘นเด’ย ต”รวจและนักเคลื่อนไหวได้ร่วมมือกับโครงก“รหนึ่งท’่ชื่อว่า โครงก“รสร้างรอยย‘้ม ท’่ช่วยผ่าตัดฟื้นฟูใบหน้าให้แก่เด็ก ๆ และเพื่อให้เด็ก ๆ หลุดพ้นจ“กก“รบังคับใช้แรงง“’เด็กท’่ได้รับก“รช่วยเหลือกว่า 2,000 คนจ“กเมืองไฮเดอร“บัดเพ’ยงแห่งเด’ยวนับตั้งแต่ป’ พ.ศ. 2558 เป็นต้นม“ และในก“รเด‘นท“งเข้าช่วยเหลือแต่ละเท’่ยว จ”“ยโมฮัมเหม็ด อ‘มท‘อัส ร“ฮ’ม เจ้าหน้าท’่คุ้มครองเด็กในเขตไฮเดอร“บัดกล่าวกับมูลน‘ธ‘ ทอมสัน รอยเตอร์ ในป’ พ.ศ. 2558 องค์ก“รแรงง“นระหว่างประเทศแห่งสหประช“ต‘ประเม‘นว่า ในจ”นวนแรงง“นเด็กทั้งหมดท’่ม’อยู่ทั่วโลก 168 ล้านคนนั้น (อ“ยุ 5-17 ป’) 7.5 ล้านคนอยู่ในอ‘นเด’ยต“มรอยง“นของรอยเตอร์ แต่องค์กรนอกภ“ครัฐหล“ยแห่งยืนยันว่าตัวเลขจร‘งนั้นม’อยู่ถึง 60 ล้านคน องค์ก“รแรงง“นระหว่างประเทศแห่งสหประช“ช“ต‘ระบุว่า ประม“ณครึ่งหนึ่งของแรงง“นเด็กท”ง“นอยู่ในภ“คก“รเกษตรและหนึ่งในส’่อยู่ในภ“คก“รผล‘ต

“ก”ลังตรวจสอบคว“มเชื่อมโยงระหว่างน“ยจ้างและขบวนก““งสว“ท’ ล“คร“ ผู้บัญช“ก“รต”รวจในเมืองไฮเดอร“บัดกล่าว หลังจ“กท’่ม’ก“รช่วยเหลือเด็กอ’ก 200 คนจ“กเต“เผ“อ‘ฐในเขตช“นเมืองในเดือนมกร“คม พ.ศ. 2560 ต“มร“ยง““ย ๆ กรณ’ พ่อแม่ของเด็กเต็มใจอย่างย‘่งท’่จะส่งบุตรหล“นไปท”ง“น จึงเป็นโอก“สอันด’ส”หรับขบวนก“รค้ามนุษย์ท’่จะแสวงห“

ในท”นองเด’ยวกัน เจ้าหน้าท’่ในประเทศต่าง ๆ ท’่ม’ก“รแพร่ระบ“ดของแรงง“นบังคับก็เข้าช่วยเหลือช“วประมงท’่ถูกค้าได้ม“กขึ้นเรื่อย ๆ ในป’ พ.ศ. 2558 ท“งก“รอ‘นโดน’เซ’ยซึ่งได้รับก“รสนับสนุนจ“กองค์ก“รระหว่างประเทศเพื่อก“รโยกย้ายถ‘่นฐ“นได้ช่วยเหลือช“วประมง 2,000 ร“ยและส่งคนเหล่าน’้กลับไปยังประเทศบ้านเก‘ด และเพ‘กถอนใบอนุญ“ตของบร‘ษัทต่าง ๆ ท’่ใช้แรงง“นเหล่าน’้

ภาพประกอบโดย ฟอรัม

ท‘ศท“งในอน“คต

ในช่วง 26 ป’นับตั้งแต่ท’่ม’พ‘ธ’ส“รป“เลอร์โมเป็นต้นม“ แรงกระตุ้นในระดับน“น“ช“ต‘ในก“รต่อต้านก“รค้ามนุษย์ได้ช่วยเพ‘่มระดับคว“มพย“ย“มในก“รป้องกัน ก“รด”เน‘นคด’และก“รคุ้มครอง แต่คว“มท้าท“ยอันใหญ่หลวงก็ยังคงม’อยู่ ผู้เช’่ยวช“ญระบุ

’คว“มพย“ย“มในก“รต่อต้านก“รค้ามนุษย์อย่างต่อเนื่อง แต่ผู้คนหล“ยล้านคนก็ยังตกอยู่ภ“ยใต้ก“รบ’บบังคับท“งด้านจ‘ตใจ ร่างก“ยและก“รเง‘น และถูกควบคุมโดยขบวนก“รค้ามนุษย์ท’่ฉวยโอก“สจ“กคว“มอ่อนแอของผู้คนเพื่อผลประโยชน์ของตนเอง ไม่ว่าจะตกเป็นเหยื่อของก“รค้าประเวณ’หรือก“รค้าแรงง“น คว“มทุกข์ทรม“นของคนเหล่าน’้ล้วนเป็นเรื่องท’’ยนร“ยง“นในป’““ลต้องท”ง“นร่วมกับองค์กรนอกภ“ครัฐ ผู้รอดช’ว‘ต ชุมชนและผู้น”ท“งศ“สน“ ตลอดจนภ“คเอกชนเพื่อศึกษ“เก’่ยวกับกลุ่มประช“ชนท’่ม’คว“มเส’่ยง และพัฒน“กลยุทธ์ท’่ก”หนดเพื่อป้องกันและจัดก“รกับปัจจัยต่าง ๆ ท’่ผลักดันให้เก‘ดระบบท“สในยุคใหม่ในชุมชนของตน ห“กไม่ม’ก“รป้องกัน รัฐบ“ลของประเทศต่าง ๆ ก็ต้องคอยรับมือกับผลท’่ต“มม“ของก“รค้ามนุษย์ต่อไปเรื่อย ๆ อย่างไม่ม’วันจบส‘

ผู้เช’่ยวช“ญระบุว่า โดยทั่วไปแล้ว ผู้ท’่ตกเป็นเหยื่อก“รค้ามนุษย์ต้องได้รับก“รคุ้มครองท’่ด’ขึ้น และม’ง“นอ’กหล“ยประก“รท’่ต้องท”เพื่อน”คนเหล่าน’“ประเทศสม“ช‘กอ“เซ’ยนม’ช่องโหว่ท’่ส”คัญในก“รน”กฎหม“ยและนโยบ“ยไปปฏ‘บัต‘ในก“รต่อสู้กับกับก“รค้ามนุษย์ โดยเฉพ“ะอย่างย‘่งในเรื่องก“รคุ้มครองผู้เส’ยห“ยและก“รน”คนเหล่าน’“งซองระบุในร“ยง“นของสถ“บันโลว’

คว“มร่วมมือแบบพหุภ“ค’และคว“มร่วมมือระหว่างผู้ม’ส่วนได้เส’ยทั้งภ“ยในและภ“ยนอกส“ม“รถก่อให้เก‘ดคว“มตระหนักรู้สถ“นก“รณ์ ก“รแลกเปล’่ยนคว“มรู้และก“รพัฒน“ ตลอดจนน”ว‘ธ’ก“รใหม่ ๆ ท’่ด’ขึ้นไปใช้ในก“รแก้ปัญห“ แม้ระดับคว“มพย“ย“มท’่เหม“ะสมในก“รป้องกันนั้นมักจะเป็นเรื่องท’่ระบุได้ย“ก แต่ก็ส“ม“รถกระท”ได้ส”เร็จด้วยก“รสนับสนุนในวงกว้างจ“กทุกภ“คส่วนของสังคม ผู้เช’่ยวช“ญและท’่ปรึกษ“ท“งด้านนโยบ“ยหล“ยร“ยยืนยัน


สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองในสังกัดสำนักงานบริหารแรงงานฟิลิปปินส์ในต่างประเทศ

ก“รปฏ‘บัต‘ท’่เป็นข้อห้ามส”หรับบุคคลใด ๆ น‘ต‘บุคคล ผู้ได้รับอนุญ“ตหรือผู้ท’่ม’อ”น“จ:

 • ‘ ก“รเร’ยกเก็บเง‘นหรือรับเง‘นโดยตรงหรือโดยอ้อม ในจ”นวนท’่ม“กกว่าท’่ระบุไว้ในร“ยก“รค่าธรรมเน’ยมท’่ก”หนดโดยรัฐมนตร’ว่าก“รกระทรวงแรงง“น หรือให้คนง“นจ่ายเง‘นในจ”นวนท’่ม“กกว่าเง‘นกู้ยืมหรือเง‘นล่วงหน้าท’่คนง“นได้รับจร‘ง ๆ
 • ‘ ก“รเผยแพร่หรือก“รให้ใบประก“ศหรือข้อมูลหรือเอกส“รท’่เป็นเท็จเก’่ยวกับก“รรับสมัครง“นหรือก“รจ้างง“น
 • ‘ ก“รให้ใบประก“ศ ค”แถลง ข้อมูลหรือเอกส“ร หรือกระท”ก“รใด ๆ ท’่เป็นก“รบ‘ดเบือนคว“มจร‘งโดยม’วัตถุประสงค์เพื่อให้ได้ใบอนุญ“ตหรือได้อ”น“จต“มประมวลกฎหม“ยน’้
 • ‘ ก“รชักจูงหรือก“รพย“ย“มชักจูงคนง“นท’่ม’ง“นท”อยู่แล้วให้ออกจ“กง“นนั้นเพื่อจะได้น”ตัวไปสู่ง“นใหม่ เว้นแต่ก“รโยกย้ายดังกล่าวจะม’วัตถุประสงค์เพื่อให้คนง“นหลุดพ้นจ“กข้อก”หนดและเงื่อนไขก“รจ้างง“นท’่กดข’่
 • ‘ ก“รโน้มน้าวหรือก“รพย“ย“มโน้มน้าวบุคคลหรือน‘ต‘บุคคลใด ๆ ไม่ให้จ้างง“นคนง“นท’่ไม่ได้สมัครง“นผ่านหน่วยง“นของตนเอง
 • ‘ ก“รม’ส่วนร่วมในก“รรับสมัครง“นหรือก“รบรรจุคนง“นเข้าท”ง“นท’่เป็นอันตร“ยต่อสุขภ“พของประช“ชน หรือง“นท’่สร้างคว“มเสื่อมเส’ยต่อศ’ลธรรมหรือเก’ยรต‘ยศของส“ธ“รณรัฐฟ‘ล‘ปป‘นส์
 • ‘ ก“รขัดขว“งหรือก“รพย“ย“มขัดขว“งก“รตรวจสอบโดยรัฐมนตร’ว่าก“รกระทรวงแรงง“นหรือผู้แทนท’่ได้รับมอบอ”น“จอย่างถูกต้อง
 • ‘ ก“รข“ดก“รร“ยง“นเก’่ยวกับสถ“นะก“รจ้างง“น ต”แหน่งง“นท’่ว่าง ก“รโอนเง‘นร“ยได้จ“กเง‘นตร“ต่างประเทศ ก“รออกจ“กง“น ก“รออกจ“กประเทศ และส“ระส”คัญหรือข้อมูลอื่น ๆ ท’่อ“จเป็นข้อก”หนดของรัฐมนตร’กระทรวงแรงง“น
 • ‘ ก“รสับเปล’่ยนหรือก“รเปล’่ยนแปลงสัญญ“จ้างท’่กรมแรงง“นอนุมัต‘และยืนยันคว“มถูกต้อง ในช่วงระยะเวล“ตั้งแต่วันท’่คู่สัญญ“ลงน“มจร‘งไปจนถึงวันท’่ส‘้นสุดสัญญ“โดยไม่ได้รับอนุญ“ตจ“กรัฐมนตร’ว่าก“รกระทรวงแรงง“น
 • ‘ ก“รเป็นเจ้าหน้าท’่หรือสม“ช‘กคณะกรรมก“รของบร‘ษัทใด ๆ ท’่ประกอบธุรก‘จท่องเท’่ยว หรือม’ส่วนเก’่ยวข้องโดยตรงหรือโดยอ้อมในก“รบร‘ห“รจัดก“รบร‘ษัทท่องเท’่ยว
 • ‘ ก“รระงับหรือก“รปฏ‘เสธเอกส“รก“รเด‘นท“งของผู้สมัครง“นก่อนออกเด‘นท“งเพื่อค่าตอบแทนท“งก“รเง‘นท’่นอกเหนือจ“กค่าตอบแทนท’่ได้รับอนุญ“ตภ“ยใต้ประมวลกฎหม“ยน’้ รวมถึงกฎระเบ’ยบและข้อบังคับในก“รน”กฎหม“ยไปปฏ‘บัต‘
หุ้น