• Home »
  • มองภูมิภาค »
  • จีน: ตำรวจจะตรวจสอบแก้ไขการถกเถียงออนไลน์เกี่ยวกับภัยพิบัติแห่งชาติ
จีน: ตำรวจจะตรวจสอบแก้ไขการถกเถียงออนไลน์เกี่ยวกับภัยพิบัติแห่งชาติ

จีน: ตำรวจจะตรวจสอบแก้ไขการถกเถียงออนไลน์เกี่ยวกับภัยพิบัติแห่งชาติ

ร่างกฎหมายรักษาความสงบเรียบร้อยของประเทศฉบับแก้ไขที่สำนักงานรักษาความปลอดภัยสาธารณะของจีนเผยแพร่ในเดือนธันวาคม พ.ศ. 2559 จะให้สิทธิแก่ตำรวจระดับอำเภอของจีนในการตรวจสอบแก้ไขข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตที่เกี่ยวกับภัยพิบัติทั้งทางธรรมชาติและที่เกิดจากฝีมือมนุษย์

ในแต่ละปี จีนมีอุบัติเหตุและภัยพิบัติทางธรรมชาติในอัตราสูงอันเนื่องมาจากภูมิประเทศที่กว้างใหญ่ และมาตรฐานความปลอดภัยสาธารณะและอาคารที่ค่อนข้างต่ำ รัฐบาลให้คำมั่นว่าจะเพิ่มมาตรฐานความปลอดภัยของประเทศให้สูงขึ้น

เมื่อมีเหตุการณ์เกิดขึ้น ประชาชนก็มักจะตอบสนองด้วยความโศกเศร้าและโกรธเคือง ซึ่งเจ้าหน้าที่ก็พยายามที่จะจำกัด

วงโดยใช้มาตรการควบคุมอินเทอร์เน็ตและการรายงานข่าวของสื่อทางการซึ่งจะเน้นที่งานบรรเทาทุกข์ที่บรรลุผลสำเร็จ

การแก้ไขกฎหมายรักษาความสงบเรียบร้อยเฉพาะกาลของจีน ซึ่งโพสต์ไว้บนเว็บไซต์ของสำนักงานรักษาความปลอดภัยสาธารณะ จะให้อำนาจใหม่แก่ตำรวจระดับอำเภอเมื่อต้องรับมือกับภัยพิบัติในเขตรับผิดชอบของตน
ร่างกฎหมายดังกล่าวระบุว่า “เมื่อจำเป็น” ตำรวจท้องที่จะได้รับอนุญาตให้ “ใช้มาตรการควบคุมอินเทอร์เน็ต” เมื่อได้รับการอนุมัติจากสำนักงานรักษาความปลอดภัยสาธารณะระดับมณฑล

นอกจากนี้ ตำรวจท้องที่ยังจะสามารถปิดกั้นพื้นที่ภัยพิบัติและจำกัด หรือกันไม่ให้คนหรือยานพาหนะเข้าไปในพื้นที่ใดพื้นที่หนึ่งเพื่อเหตุผลทางด้านความปลอดภัย

เว็บไซต์ของสำนักงานไม่ได้ระบุกรอบเวลาในการนำกฎหมายฉบับแก้ไขมาใช้ แต่ในทางปฏิบัติแล้ว ตำรวจท้องที่มักจะสามารถปิดกั้นทางเข้าสู่พื้นที่ประสบภัยพิบัติได้อยู่แล้ว และยังสามารถเจรจากับเว็บไซต์และหน่วยงานที่มีอำนาจในการตรวจสอบแก้ไขเพื่อขอแนวทางปฏิบัติ อย่างไรก็ตาม หากกฎหมายฉบับใหม่นี้มีผลบังคับใช้จริง การปฏิบัติดังกล่าวก็จะกลายเป็นแบบแผนของทางการและได้รับการรับรองจากรัฐบาลกลาง

รอยเตอร์

หุ้น