กระบอกเสียงแผนก

การพัฒนา ความโปร่งใส

ความจำเป็นในการให้ความสนใจอย่างต่อเนื่องกับธรรมาภิบาลและการต่อต้านการทุจริต

ทาเคฮิโกะ นากาโอะ

นดีต้อนรับสู่การเฉลิมฉลองในวันต่อต้านการทุจริตสากลในปีนี้ วันต่อต้านการทุจริตสากลได้รับการระลึกถึงเป็นประจำทุกปีที่ธนาคารเพื่อการพัฒนาเอเชียนับตั้งแต่ที่มีการรับรองอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านการทุจริตในปี พ.ศ. 2546

การกำกับดูแลที่อ่อนแอและการทุจริตส่งผลเสียต่อคนยากจนมากที่สุด แม้จะมีการเติบโตทางเศรษฐกิจที่แข็งแกร่งในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา แต่ภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิกก็ยังคงเป็นที่อยู่ของประชากรที่ยากจนที่สุดครึ่งหนึ่งของโลกเมื่อเราใช้เส้นแบ่งความยากจนของสหรัฐฯ ที่ปรับใหม่เป็น 1.90 เหรียญสหรัฐฯ ต่อวัน (หรือประมาณ 68 บาทต่อวัน) ซึ่งกำหนดให้เป็นรายได้ขั้นต่ำต่อวันที่จำเป็นสำหรับการดำรงชีวิต คนยากจนและผู้ด้อยโอกาสเหล่านี้ต้องพึ่งพาการบริการสาธารณะมากที่สุด และมักจะถูกบังคับให้จ่ายสินบนเพื่อให้ได้บริการเหล่านั้น อันที่จริงแล้ว ผลการศึกษาต่าง ๆ ได้แสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่ารายได้ที่สูญเสียให้กับการทุจริตนั้นมีจำนวนมากขึ้นเมื่อสมาชิกของครัวเรือนยากจน

ธรรมาภิบาลและหลักนิติธรรม จะทำให้เกิดสภาพแวดล้อมทางธุรกิจเชิงบวก ซึ่งจะช่วยสนับสนุนการเติบโตทางเศรษฐกิจและการลดระดับความยากจน

ธนาคารเพื่อการพัฒนาเอเชียกำลังทำงานร่วมกับประเทศสมาชิกที่กำลังพัฒนาเพื่อเสริมสร้างโครงการต่อต้านการทุจริต ปรับปรุงกรอบการทำงานทางด้านระเบียบข้อบังคับเพื่อให้มีบรรยากาศการลงทุนที่ดีขึ้น และเพิ่มการมีส่วนร่วมของภาคประชาสังคมในการพัฒนานโยบายและการดำเนินงาน

ผมยินดีที่จะแจ้งให้ทราบว่าอัตราความสำเร็จของโครงการบริหารจัดการภาครัฐของเรานั้นเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 44 ในช่วงทศวรรษที่ 1990 (พ.ศ. 2533-2542) เป็นร้อยละ 67 ในปี พ.ศ. 2557 ตามข้อมูลของฝ่ายประเมินอิสระของเรา ในทำนองเดียวกัน จำนวนโครงการทั้งหมดของธนาคารเพื่อการพัฒนาเอเชียที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาการกำกับดูแลและขีดความสามารถได้เพิ่มขึ้นจากร้อยละ 53 ในช่วงปี พ.ศ. 2554-2556 เป็นร้อยละ 60 ในช่วงปี พ.ศ. 2555-2557

ความร่วมมือในระดับนานาชาติคือสิ่งสำคัญต่อการสร้างการเปลี่ยนแปลงที่มีความหมายและยั่งยืน เมื่อปีที่แล้ว ธนาคารเพื่อการพัฒนาเอเชียได้เข้าร่วมภาคีความร่วมมือเพื่อการเปิดเผยข้อมูลภาครัฐเพื่อส่งเสริมให้รัฐบาลมีความโปร่งใส มีการตอบสนองและมีความรับผิดชอบมากขึ้น

นอกจากนี้ ธนาคารเพื่อการพัฒนาเอเชียยังคงเป็นแกนนำร่วมของเครือข่ายหน่วยงานต่อต้านการทุจริตขนาดใหญ่ที่สุดในเอเชียและแปซิฟิก ผ่านทางโครงการต่อต้านการทุจริตขององค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนาแห่งธนาคารเพื่อการพัฒนาเอเชีย

ภายในองค์กรนั้น เมื่อเร็ว ๆ นี้ เราได้จัดการฝึกอบรมพนักงานในเรื่องการตรวจวิเคราะห์สถานะความซื่อสัตย์สำหรับการปฏิบัติการรักษาอธิปไตยและการจัดหาเงินทุนร่วม การฝึกอบรมดังกล่าวจะทำให้มีกระบวนการในการประเมินภาคเอกชนที่เข้าร่วมในการปฏิบัติการรักษาอธิปไตย เช่น ตัวกลางทางการเงินและผู้ให้เงินทุนร่วม เพื่อลดความเสี่ยงในการกำกับดูแลและการทุจริตในโครงการของเรา

การบริหารจัดการความไว้วางใจที่แข็งแกร่งคือสิ่งจำเป็นในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและการเบิกจ่ายงบประมาณของเรา ในขณะที่เราใช้แผนการปฏิรูปการจัดซื้อจัดจ้าง 10 ประการเพื่อปรับปรุงกระบวนการและขจัดภาระที่ไม่จำเป็นในการเลือกใช้หน่วยงานและผู้รับเหมานั้น เราได้ดำรงไว้ซึ่งข้อกำหนดอันแข็งแกร่งของเราว่าด้วยเรื่องความความซื่อสัตย์และการต่อต้านการทุจริตอย่างครบถ้วน

ผมขออธิบายว่าเพราะเหตุใดการต่อสู้กับการทุจริตและการส่งเสริม

ธรรมาภิบาลจึงเป็นเรื่องที่สำคัญมากกว่าที่เคยสำหรับธนาคารเพื่อการพัฒนาเอเชีย

ประการแรก เราได้เพิ่มระดับการให้เงินทุนเป็นมูลค่ามากถึง 2 หมื่นล้านเหรียญสหรัฐฯ ต่อปี (หรือประมาณ 7.15 แสนล้านบาท) ซึ่งนับว่าเพิ่มขึ้นในอัตราร้อยละ 50 เมื่อเทียบกับระดับเงินทุนก่อนหน้านี้ การเพิ่มระดับเงินทุนดังกล่าวเกิดขึ้นได้โดยการรวมมูลค่าเงินให้กู้ของกองทุนพัฒนาเอเชียเข้าไว้ที่แหล่งเงินทุนสามัญ เรายังมุ่งมั่นที่จะเพิ่มเงินทุนเพื่อสิ่งแวดล้อมเป็นมูลค่า 6 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ ต่อปี (หรือประมาณ 2.14 แสนล้านบาท) ภายในปี พ.ศ. 2563 เราต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่าเงินทุนที่เพิ่มขึ้นเหล่านี้จะถูกนำไปใช้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน และไม่ถูกนำไปใช้ประโยชน์ในทางที่ไม่ควรอันเนื่องมาจากการฉ้อโกงและการทุจริต

ประการที่สอง ในเดือนกันยายน พ.ศ. 2558 ผู้นำระดับโลกต่าง ๆ ได้ร่วมประชุมกันเพื่อลงมติรับรองเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน 17 ประการ ซึ่งเป้าหมายที่ 16 นั้นคือการส่งเสริมสังคมแบบองค์รวมที่มีความสงบสุขและยุติธรรม จุดมุ่งหมายย่อยสองประการของเป้าหมายที่ 16 คือ “ลดการทุจริตและการรับสินบนทุกรูปแบบ” และ “พัฒนาสถาบันที่มีประสิทธิผล มีความรับผิดรับชอบและโปร่งใสในทุกระดับ”

ประการที่สาม เรากำลังจัดทำแผนกลยุทธ์ใหม่ในระยะยาวของธนาคารเพื่อการพัฒนาเอเชีย “แผนกลยุทธ์ พ.ศ. 2573” ซึ่งเป็นแผนใหม่นี้ จะทำให้เราสามารถนำเงินทุนที่เพิ่มขึ้นไปใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นและทำให้การดำเนินงานของเรามีความสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน และตามแผนนี้เราจะยังคงนำหลักสำคัญในเรื่องการกำกับดูแล ความโปร่งใสและการต่อต้านการทุจริตมาใช้กับการดำเนินงานของเรา

ประการที่สี่ ขณะนี้เรากำลังจัดทำแผนการดำเนินงานใหม่เพื่อการพัฒนาขีดความสามารถในปี พ.ศ. 2559 ถึง พ.ศ. 2563 แผนดังกล่าวจะทำให้ประเทศสมาชิกที่กำลังพัฒนาได้รับการสนับสนุนมากขึ้น เพื่อจะสามารถให้บริการสาธารณะที่มีคุณภาพได้อย่างมีประสิทธิภาพและเพื่อเพิ่มการกำกับดูแล

ประการที่ห้า ในการปฏิรูปเพื่อเสริมสร้างความรู้และความเชี่ยวชาญของเรานั้น เราได้จัดตั้งกลุ่มผู้สนใจเฉพาะเรื่องแปดกลุ่ม ซึ่งประกอบด้วยกลุ่มผู้สนใจด้านการกำกับดูแล ตลอดจนกลุ่มย่อยอื่น ๆ อีกเจ็ดกลุ่ม กลุ่มผู้สนใจด้านการกำกับดูแลนี้จะช่วยในการสร้างและแบ่งปันความรู้ที่ทันสมัยระหว่างฝ่ายต่าง ๆ และกับประเทศสมาชิกที่กำลังพัฒนา และเพื่อให้แน่ใจว่าการกำกับดูแลจะยังคงเป็นสิ่งสำคัญในการดำเนินงานของเรา

โครงการทั้งหมดเหล่านี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อสร้างความมั่นใจว่าความพยายามของเราในด้านการต่อต้านการทุจริตและกำกับดูแลจะให้ผลลัพธ์ที่ดี และช่วยให้บรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมายของธนาคารเพื่อการพัฒนาเอเชีย เพื่อลดความยากจนและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชากรในประเทศสมาชิกที่กำลังพัฒนา

ในวันนี้ ผมมุ่งมั่นที่จะทำหน้าที่ในส่วนของผมต่อไปเพื่อต่อสู้กับการทุจริตและส่งเสริมการกำกับดูแลที่ดีในการดำเนินงานของธนาคารเพื่อการพัฒนาเอเชีย ผมขอให้ทุกท่านทำอย่างเดียวกัน

นายทาเคฮิโกะ นากาโอะ ประธานธนาคารเพื่อการพัฒนาเอเชีย ได้กล่าวคำปราศัยนี้ในวันที่ 9 ธันวาคม พ.ศ. 2558 ซึ่งเป็นวันต่อต้านการทุจริตสากล พ.ศ. 2558 ที่สำนักงานใหญ่ของธนาคารเพื่อการพัฒนาเอเชีย กรุงมะนิลา ประเทศฟิลิปปินส์ คำปราศัยนี้ได้รับการเรียบเรียงใหม่เพื่อให้เหมาะสมกับการนำเสนอในครั้งนี้

บทความที่เกี่ยวข้อง

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

Back to top button