ความปลอดภัย ในการสกัดกั้น ทางอากาศ

ความปลอดภัย ในการสกัดกั้น ทางอากาศ

การบังคับใช้บรรทัดฐานระหว่างประเทศเป็นสิ่งสำคัญในการรักษาความปลอดภัยและความมั่นคง

พล.ท.รัสเซลล์ เจ. แฮนดี/กองทัพอากาศสหรัฐฯ

กกองทัพอากาศสหรัฐฯ จะฉลองวันครบรอบการสถาปนากองทัพปีที่ 70 ในเดือนกันยายน พ.ศ. 2560 นับตั้งแต่ที่มีการก่อตั้งกองทัพอากาศเป็นต้นมา กำลังอำนาจทางอากาศได้พัฒนาจนกลายเป็นขีดความสามารถทางด้านการป้องกันและการทูตที่สร้างสรรค์ มีประสิทธิภาพและมีความยืดหยุ่น กองทัพอากาศสหรัฐฯ ได้แสดงให้เห็นถึงอำนาจกำลังรบทางอากาศ การให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมและการส่งเสริมความสัมพันธ์ทางการทูตในทุก ๆ ส่วนของโลก กองทัพอากาศสหรัฐฯ ได้สร้างประวัติศาสตร์แห่งความสำเร็จที่ยากจะมีใครเทียบได้ ซึ่งเป็นผลมาจากการปฏิบัติการและความก้าวหน้าต่าง ๆ ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาที่เต็มเปี่ยมไปด้วยเรื่องราวอันมีคุณค่า

ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา กิจกรรมทางอากาศของกองทัพมีวิวัฒนาการอย่างต่อเนื่องในบริเวณใกล้เคียงกับพรมแดนประเทศอธิปไตยในภูมิภาคอาร์กติกและอินโดเอเชียแปซิฟิก ซึ่งตอกย้ำถึงข้อกังวลในเรื่องความปลอดภัยโดยเฉพาะ ได้แก่ ความจำเป็นที่ทุกประเทศต้องปฏิบัติตามมาตรฐานอันเป็นที่ยอมรับในระดับสากลในเรื่องการสกัดกั้นทางอากาศเพื่อให้เกิดความปลอดภัยและความมั่นคงสำหรับบุคลากรและทรัพยากร และรักษาสิทธิของแต่ละประเทศในเรื่องการปฏิบัติในน่านฟ้าสากลไปพร้อม ๆ กัน ประเทศต่าง ๆ รักษาและเคารพสิทธิในการป้องกันน่านฟ้าของตนเอง ซึ่งแน่นอนว่าจะรวมถึงการตรวจการณ์และการลาดตระเวนน่านฟ้าที่เชื่อมต่อกับพรมแดนของประเทศต่าง ๆ

นายโอลูมูยิวา เบนาร์ด ประธานคณะมนตรีองค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศแห่งองค์การสหประชาชาติ กล่าวในระหว่างการประชุมว่าด้วยเรื่องความปลอดภัยในระดับโลกที่แคนาดา เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558 องค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศเป็นผู้กำหนดมาตรฐานด้านการเดินอากาศระหว่างประเทศ รอยเตอร์

นายโอลูมูยิวา เบนาร์ด ประธานคณะมนตรีองค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศแห่งองค์การสหประชาชาติ กล่าวในระหว่างการประชุมว่าด้วยเรื่องความปลอดภัยในระดับโลกที่แคนาดา เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558 องค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศเป็นผู้กำหนดมาตรฐานด้านการเดินอากาศระหว่างประเทศ รอยเตอร์

ผู้นำส่วนใหญ่เห็นพ้องกันว่า ความล้มเหลวในการจัดตั้งและการปฏิบัติตามกฎระเบียบและกระบวนการทั่วไป เป็นการเพิ่มโอกาสที่จะเกิดอุบัติเหตุทางอากาศยานเพราะความเข้าใจผิดหรือการวินิจฉัยที่คลาดเคลื่อนและแนวโน้มที่จะเกิดความขัดแย้ง ในสภาพการณ์นี้ สิ่งที่เป็นประโยชน์คือการหารือเกี่ยวกับบรรทัดฐานสากลว่าด้วยเรื่องการสกัดกั้นทางอากาศและการนำไปปฏิบัติโดยกองทัพอากาศต่าง ๆ ในยุคใหม่

บรรทัดฐานสากล

กฎหมายระหว่างประเทศที่บรรลุข้อตกลงโดยทั่วไปตามอนุสัญญาระบุว่า น่านฟ้าสากลคือน่านฟ้าใด ๆ ที่ไม่ได้อยู่ภายใต้อำนาจอธิปไตยของประเทศใดประเทศหนึ่งอันเป็นที่ยอมรับในระดับสากล รวมทั้งน่านฟ้าทั้งหมดที่หันออกสู่ทะเลของน่านฟ้าของประเทศติดชายทะเล และน่านฟ้าเหนือเขตต่อเนื่อง เขตเศรษฐกิจจำเพาะและทะเลหลวง การปฏิบัติของอากาศยานในน่านฟ้าสากลจะต้องคำนึงถึงสิทธิ เสรีภาพตลอดจนการใช้ทะเลและน่านฟ้าอย่างถูกกฎหมายโดยอากาศยานของทุกประเทศ

นอกจากข้อกำหนดให้ดำเนินปฏิบัติการด้วย “ความคำนึง” ก็ไม่มีการออกกฎหมายระหว่างประเทศใด ๆ ว่าด้วยเรื่องการเผชิญหน้ากันทางอากาศของอากาศยาน แต่ก็มีบรรทัดฐานสากลและมาตรฐานการบินที่ปกป้องสิทธิของนานาชาติในการใช้น่านฟ้าสากล ตลอดจนการรักษาความปลอดภัยและความมั่นคงของผู้ใดที่ก็ตามที่ใช้และเดินทางผ่านน่านฟ้าเหล่านี้

องค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ ซึ่งเป็นหน่วยงานเฉพาะขององค์การสหประชาชาติได้รับการจัดตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2490 เพื่อการนี้โดยเฉพาะ องค์การนี้มีสมาชิก 190 ประเทศจากทั้งหมด 193 ประเทศที่เป็นสมาชิกขององค์การสหประชาชาติ (รวมทั้งรัสเซียและจีน) ได้จัดระเบียบเกี่ยวกับการเดินอากาศระหว่างประเทศและกำหนดหลักปฏิบัติมาตรฐานที่ควรปฏิบัติตาม เพื่อการปฏิบัติการที่ปลอดภัยในน่านฟ้าดังกล่าว อนุสัญญาว่าด้วยการบินพลเรือนระหว่างประเทศ (หรือที่มักจะเรียกกันว่า “อนุสัญญาชิคาโก”) รวมทั้งภาคผนวกต่าง ๆ และภาคผนวก 2 (กฎทางอากาศ) ของอนุสัญญานี้ และเอกสารสารอื่น ๆ ขององค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศจะมีคำแนะนำต่าง ๆ สำหรับผู้ประกอบอาชีพทางการบิน ซึ่งกองทัพอากาศยุคใหม่ก็ได้ปฏิบัติตามคำแนะนำเหล่านี้

เมื่อนำคำแนะนำไปใช้ร่วมกับข้อกำหนดของภารกิจ อากาศยานทางทหารที่เผชิญหน้ากันกลางอากาศควรจะปฏิบัติให้สอดคล้องกับคำแนะนำขององค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ ในบรรดามาตรฐานต่าง ๆ เหล่านี้ มาตรา 3.8 ของภาคผนวก 2 (กฎของอากาศ) องค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศได้ระบุและกำหนดขอบเขตมาตรฐานการปฏิบัติและขั้นตอนที่มุ่งหวังให้ปฏิบัติตามเพื่อความปลอดภัยในการสกัดกั้นทางอากาศ แม้มาตรฐานขององค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศจะมีไว้สำหรับการสกัดกั้นอากาศยานทางพลเรือน แต่หลักการพื้นฐานทั้งหมดก็สอดคล้องกับบริบททางทหารและเป็นที่ยอมรับในระดับสากล หลายประเทศยังได้กำหนดมาตรฐานในการสกัดกั้นทางอากาศของตนเอง ตัวอย่างเช่น องค์การบริหารการบินสหรัฐอเมริกาได้กำหนดขั้นตอนสำหรับการสกัดกั้นทางอากาศเพื่อให้อากาศยานและบุคลากรที่เกี่ยวข้องทั้งหมดมีความปลอดภัย การนำขั้นตอนเหล่านี้ไปประยุกต์ใช้ในระดับสากลเป็นวิธีเดียวที่จะดำรงความปลอดภัยในการปฏิบัติการทางอากาศทั่วโลก

เรานำขั้นตอนเหล่านี้ไปใช้ในการสกัดกั้นทางอากาศที่ประกอบไปด้วยการปฏิบัติสามห้วง ได้แก่ ห้วงการเคลื่อนที่เข้าหาเป้าหมาย ห้วงการพิสูจน์ฝ่ายและห้วงหลังการสกัดกั้น

ขั้นตอนขององค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศและองค์การบริหารการบินสหรัฐอเมริการะบุว่า ความรับผิดชอบเรื่องความปลอดภัยเป็นหน้าที่ของอากาศยานที่ทำการสกัดกั้นแต่ผู้เดียวเท่านั้น ไม่ว่าจะเป็นการปฏิบัติในช่วงใดก็ตาม นักบินของอากาศยานที่เข้าเผชิญหน้าก่อนจะต้องรับผิดชอบในเรื่องการผละออกจากกันอย่างปลอดภัยเมื่อปฏิบัติการภายใต้หลัก “การคำนึงถึงกันและกัน” การคำนึงถึงกันและกันจะทำให้เกิดแนวปฏิบัติร่วมกันที่จะช่วยจำกัดพฤติกรรมของตนเอง และนำมาซึ่งความใส่ใจและความเคารพในการปรากฏตัวของอากาศยานอื่น ๆ

การสกัดกั้นที่ปลอดภัย

หลักการนี้เป็นเรื่องพื้นฐานและเป็นสิ่งจำเป็นในการปฏิบัติการที่ปลอดภัยของอากาศยานที่ใช้น่านฟ้าร่วมกัน ในห้วงการเคลื่อนที่เข้าหาเป้าหมาย โดยทั่วไปนักบินจะคาดหวังให้อากาศยานที่เข้าสกัดกั้นบินเข้ามาเทียบทางด้านซ้ายของอากาศยานที่ถูกสกัดกั้น โดยวางตำแหน่งให้อยู่ในระดับสูงกว่าและล้ำหน้ากว่าอากาศยานที่ถูกสกัดกั้นเล็กน้อยพร้อมกับรักษาระยะที่มองเห็นกันได้ชัดเจน ในห้วงนี้ สิ่งสำคัญคืออากาศยานที่เข้าสกัดกั้นจะต้องควบคุมระยะประชิดและแสดงพฤติกรรมที่คาดเดาได้ เมื่อกำหนดความเร็วและตำแหน่งได้อย่างปลอดภัยแล้ว อากาศยานที่เข้าสกัดกั้นควรดำเนินขั้นตอนในห้วงการพิสูจน์ฝ่ายหากจำเป็น

ในห้วงนี้ อากาศยานที่เข้าสกัดกั้นควรเคลื่อนตัวออกจากตำแหน่งคงที่ทางด้านซ้าย (เพื่อสังเกตการณ์) และดำเนินการตามขั้นตอนที่จะกระทำเมื่อต้องการพิสูจน์ฝ่ายเท่านั้น อากาศยานที่เข้าสกัดกั้นควรเข้าประชิดอากาศยานที่ถูกสกัดกั้นในลักษณะที่คงที่และคาดเดาพฤติกรรมได้ และหลีกเลี่ยงอัตราประชิดที่มากเกินควรที่อาจทำให้อากาศยานที่ถูกสกัดกั้นตกใจได้

ผู้แทนจาก 18 ประเทศและเจ้าหน้าที่จากองค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศร่วมหารือเกี่ยวกับวิธีการส่งเสริมความปลอดภัยของการบินทั่วโลก เอเอฟพี/เก็ตตี้อิมเมจ

ผู้แทนจาก 18 ประเทศและเจ้าหน้าที่จากองค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศร่วมหารือเกี่ยวกับวิธีการส่งเสริมความปลอดภัยของการบินทั่วโลก เอเอฟพี/เก็ตตี้อิมเมจ

อากาศยานที่เข้าสกัดกั้นไม่ควรเข้าใกล้อากาศยานที่ถูกสกัดกั้นมากเกินความจำเป็นในห้วงนี้ เมื่อสามารถพิสูจน์ฝ่ายได้ชัดเจนแล้ว อากาศยานที่เข้าสกัดกั้นควรปฏิบัติขั้นตอนในห้วงหลังการสกัดกั้น

ในห้วงนี้ อากาศยานที่เข้าสกัดกั้นควรเคลื่อนตัวออกห่างในลักษณะที่ควบคุมได้ รักษาตำแหน่งให้คงที่และมีพฤติกรรมที่คาดเดาได้ อากาศยานที่ถูกสกัดกั้นควรเพิ่มความระมัดระวังตลอดกระบวนการสกัดกั้นและพิจารณาว่าเป็นห้วงที่สำคัญยิ่งของการบิน

การสกัดกั้นทางอากาศจะเกิดอันตรายหากผู้ที่เกี่ยวข้องไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานและใช้ท่าบินที่ไม่ได้รับอนุญาตที่อาจส่งผลให้เกิดหายนะอันร้ายแรง นักบินจะต้องมีต้องมีมาตรฐานสูงในการปฏิบัติภารกิจนี้ นอกจากนี้ ผู้บังคับบัญชายังต้องรับผิดชอบในเรื่องการส่งเสริมมาตรฐานเหล่านี้ ก่อนที่นักบินของกองทัพอากาศสหรัฐฯ จะได้รับอนุญาตให้นำเครื่องบินออกไปสกัดกั้น นักบินจะต้องถูกประเมินความสามารถในการปฏิบัติตามขั้นตอนต่าง ๆ ดังที่ระบุไว้ข้างต้น หากไม่สามารถปฏิบัติได้ตามมาตรฐานเหล่านี้ไม่ว่าจะในระดับใด นักบินอาจต้องกลับไปฝึกใหม่หรือสูญเสียสถานะการบิน

การสกัดกั้นนั้นเกิดจากสาเหตุหลายประการ คำว่า “การสกัดกั้น” ไม่จำเป็นต้องหมายความว่านักบินของอากาศยานที่เข้าสกัดกันจะต้องควบคุมหรือกดดันให้อากาศยานที่ถูกสกัดกั้นหันหัวกลับไป การสกัดกั้นส่วนใหญ่มีวัตถุประสงค์เพื่อการฝึกหรือการพิสูจน์ฝ่ายให้แน่ชัดด้วยสายตา

เมื่อน่านฟ้าสากลซึ่งเป็นพื้นที่ส่วนรวมของโลกมีการจราจรทางอากาศคับคั่งขึ้นเรื่อย ๆ การเผชิญหน้าทางอากาศก็มีแนวโน้มว่าจะเพิ่มขึ้นด้วยเช่นกัน และการปฏิบัติตามกระบวนการสากลที่เป็นที่ยอมรับก็เป็นสิ่งจำเป็นยิ่ง กระบวนการสกัดกั้นทางอากาศขององค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศจะช่วยกำหนดกรอบการทำงานเพื่อการปฏิบัติการที่ปลอดภัยของอากาศยานในน่านฟ้าสากล

กระบวนการที่กำหนดขึ้นนี้คำนึงถึงความปลอดภัยเป็นอันดับแรก การปฏิบัติตามมาตรฐานสากลและยึดมั่นในกระบวนการที่กำหนดขึ้นจะช่วยลดความเสี่ยงตามธรรมชาติในการปฏิบัติการสกัดกั้นทางอากาศสำหรับทุกฝ่ายที่ใช้น่านฟ้าร่วมกัน

ผมขอขอบคุณนักบินจากทุกประเทศที่ใส่ใจในประเด็นสำคัญนี้ และร้องขอให้ผู้นำต่าง ๆ ของบรรดานักบินจากทั่วโลกตรวจสอบว่าลูกเรือปฏิบัติตามบรรทัดฐานสากลอันเป็นที่ยอมรับพร้อมกับบรรลุวัตถุประสงค์ตามข้อกำหนดของสายการบังคับบัญชา วัตถุประสงค์ร่วมกันของนักบินทั้งหมดคือการเป็นผู้รักษาสันติภาพและเสถียรภาพในภูมิภาคของตน การสกัดกั้นทางอากาศที่ปลอดภัยและมีวินัยเป็นส่วนหนึ่งที่สิ่งสำคัญของภารกิจนี้   o

หุ้น