ชาวมาเลเซีย ออกกฎหมายต่อต้านการก่อการร้าย เพื่อยับยั้งกลุ่มนักรบอิสลาม

ชาวมาเลเซีย ออกกฎหมายต่อต้านการก่อการร้าย เพื่อยับยั้งกลุ่มนักรบอิสลาม

ด‘แอสโซซ‘เอทเต็ด เพรส

“เลเซ’ยได้น”ม“ตรก“รก“รคุมขังโดยต้องไม่ต้องม’ก“รพ‘จ“รณ“คด’กลับม“ใช้ใหม่อ’กครั้งเมื่อฝ่ายน‘ต‘บัญญัต‘ได้อนุมัต‘กฎหม“ยต่อต้านก“รก่อก“รร้ายในเดือนเมษ“ยน พ.ศ. 2558 ซึ่งรัฐบ“ลระบุว่าเป็นส‘่งจ”เป็นในก“รต่อสู้กับกลุ่มนักรบอ‘สล“ม

รัฐบ“ลม“เลเซ’ยกล่าวในช่วงปล“ยป’ พ.ศ. 2557 ว่าม“ตรก“รใหม่เป็นส‘่งจ”เป็นหลังจ“กท’่ม’ก“รจับกุมช“วม“เลเซ’ย 100 คนท’่ต้องสงสัยว่าให้ก“รสนับสนุนแก่กลุ่มนักรบของรัฐอ‘สล“มแห่งอ‘รักและซ’เร’ย ท“งก“รเชื่อว่าม’ช“วม“เลเซ’ยกว่า 60 คนท’่เข้าร่วมในก“รสู้รบในซ’เร’ยและอ‘รัก และม’อ’ก 10 คนท’่ถูกสังห“ร

กฎหม“ยก“รป้องกันก“รก่อก“รร้ายได้ผ่านมต‘ของสภ“ผู้แทนร“ษฎรในเวล“หลังจ“กเท’่ยงคืนไปแล้วหลังจ“กท’่ใช้เวล“ในก“รอภ‘ปร“ยหล“ยชั่วโมง โดยม’ผู้ลงมต‘เห็นชอบ 79 เส’ยง และลงมต‘คัดค้าน 60 เส’ยง กฎหม“ยน’้จะท”ให้เจ้าหน้าท’่ส“ม“รถคุมขังผู้ต้องสงสัยได้อย่างไม่ม’ก”หนดโดยไม่ต้องม’ก“รพ‘จ“รณ“คด’และไม่อนุญ“ตให้ยื่นอุทธรณ์ต่อศ“ล

บรรด“นักว‘จ“รณ์ต่างออกคว“มเห็นกันอย่างรุนแรงว่า ก“รผ่านกฎหม“ยครั้งน’้เหมือนเป็นก“รน”กฎหม“ยก“รรักษ“คว“มมั่นคงท’่อื้อฉ“วท’่ถูกยกเล‘กไปในป’ พ.ศ. 2555 กลับม“ใช้ใหม่ และเตือนว่ากฎหม“ยดังกล่าวอ“จเป็นก“รก”จัดเสร’ภ“พพลเมืองอย่างรุนแรง

กฎหม“ยก“รป้องกันก“รก่อก“รร้ายซึ่งรัฐสภ“ม“เลเซ’ยเร‘่มพ‘จ“รณ“ในเดือนม’น“คม พ.ศ. 2558 เน้นว่าบุคคลใดก็ต“มไม่ส“ม“รถถูกจองจ”เพ’ยงเพร“ะคว“มเชื่อหรือก‘จกรรมท“งก“รเมืองของตน

กฎหม“ยข้อท’่สองคือ ม“ตรก“รพ‘เศษในก“รต่อต้านก“รก่อร้ายในต่างประเทศ ซึ่งให้อ”น“จแก่เจ้าหน้าท’่ในก“รระงับหรือยกเล‘กเอกส“รก“รเด‘นท“งของประช“ชนหรือช“วต่างช“ต‘ท’่เชื่อว่าจะม’ส่วนร่วมหรือให้ก“รสนับสนุนก“รกระท”ท’่เป็นก“รก่อก“รร้าย

สื่อท้องถ‘่นอ้างค”กล่าวของน“ยอ“หมัด ซ“ฮ‘ด ฮ“ม‘ด‘ รัฐมนตร’ว่าก“รกระทรวงมห“ดไทย ท’่กล่าวในเดือนม’น“คม พ.ศ. 2558 ว่า กฎหม“ยสองข้อน’้ม’เป้าหม“ยเพื่อยับยั้งก“รก่อก“รร้ายและป้องกันไม่ให้ม“เลเซ’ยกล“ยเป็นท“งผ่านของผู้ก่อก“รร้ายต่างช“ต‘

เนื้อห“ส่วนอื่น ๆ ของกฎหม“ยน’้เป็นข้อก”หนดในเรื่องก“รเพ‘่มบทลงโทษต่อก“รกระท”ท’่เก’่ยวข้องกับก“รก่อร้าย รวมทั้งโทษจ”คุกไม่เก‘น 30 ป’ส”หรับผู้ท’่เข้ารับก“รฝึกอบรมหรือก“รเร’ยนก“รสอน ก“รเด‘นท“งเข้าหรือออกจ“กม“เลเซ’ยเพื่อกระท”ก“รก่อก“รร้ายในต่างประเทศ และก““รก่อก“รร้าย

นอกจ“กน’้ ก“รครอบครองส‘่งของท’่เก’่ยวข้องกับก“รก่อก“รร้ายอ“จท”ให้ต้องโทษจ”คุกเจ็ดป’ และใครก็ต“มท’่ไปปร“กฏตัวในสถ“นท’่ฝึกอบรมเพื่อก“รก่อก“รร้ายอ“จต้องโทษจ”คุก 10 ป’

บรรด“นักว‘จ“รณ์ม’ข้อกังวลว่ากฎหม“ยใหม่น’้จะล‘ดรอนส‘ทธ‘ขั้นพื้นฐ“นและถูกน”ไปใช้ในท“งท’่ผ‘ดหรือเพื่อลงโทษบุคคล ต่าง ๆ อย่างไม่เป็นธรรม นักว‘จ“รณ์กล่าวว่ากฎหม“ยก“รป้องกันก“รก่อก“รร้ายน’้ คล้ายคลึงกับกฎหม“ยก“รรักษ“คว“มมั่นคงภ“ยในท’่ยกเล‘กไปในป’ พ.ศ. 2555

กฎหม“ยก“รรักษ“คว“มมั่นคงภ“ยในถูกบัญญัต‘ขึ้นในป’ พ.ศ. 2503 หลังก“รก่อคว“มไม่สงบของลัทธ‘คอมม‘วน‘สต์ เพื่อให้อ”น“จรัฐบ“ลในก“รป้องกันภัยคุกค“มคว“มมั่นคงของช“ต‘ อย่างไรก็ต“ม หล“ยทศวรรษต่อม“  ม’คู่แข่งท“งก“รเมืองและผู้ท’่ว‘พ“กษ์ว‘จ“รณ์รัฐบ“ลถูกคุมขังเป็นเวล“หล“ยเดือนโดยไม่ม’ก“รพ‘จ“รณ“คด’“ยใหม่ท’่ออกม“น’้ไม่แตกต่างอะไรกับกฎหม“ยก“รรักษ“คว“มมั่นคงภ““ยหว่อง เฉ‘น สม“ช‘กสภ“น‘ต‘บัญญัต‘กล่าว

องค์กรทน“ยคว“มเพื่อเสร’ภ“พซึ่งเป็นกลุ่มท’่รณรงค์เรื่องส‘ทธ‘ท“งด้านกฎหม“ยกล่าวว่า ก“รน”“ยก“รป้องกันท’่กดข’“ใช้ใหม่จะไม่ช่วยแก้ปัญห“ในเรื่องอันตร“ยจ“กกลุ่มนักรบหัวรุนแรง องค์กรดังกล่าวเตือนว่ากฎหม“ยน’้จะท”ให้ม’ก“รจับกุมและก“รคุมขังโดยพลก“รของเจ้าหน้าท’่ต”รวจ และปล่อยให้ชะต“กรรมของผู้ถูกคุมขังอยู่ในเงื้อมมือของเจ้าหน้าท’่

หุ้น