• Home »
 • เรื่องเด่น »
 • แนวปฏิบัติทางกฎหมายที่ดี 15 ข้อ เพื่อจัดการกับการก่อการร้าย
แนวปฏิบัติทางกฎหมายที่ดี 15 ข้อ เพื่อจัดการกับการก่อการร้าย

แนวปฏิบัติทางกฎหมายที่ดี 15 ข้อ เพื่อจัดการกับการก่อการร้าย

ว‘ธ’ก“รสนับสนุนกระบวนก“รยุต‘ธรรมท“งอ“ญ“ของประเทศ

พ.ท.แฟรงคล‘น โซเซนแบลตต์/กองทัพบกสหรัฐฯ

ส”หรับหล“ย ๆ คนแล้ว ค”“รต่อต้านก“รก่อก“”ให้นึกถึงภ“พหน่วยคอมม“นโดต‘ดอ“วุธและอ“ก“ศย“นท“งทห“รในเขตสงคร“มอันห่างไกล ดังนั้น กลุ่มผู้เช’่ยวช“ญน“น“ช“ต‘จึงต้องก“รท’่จะปรับคว“มเข้าใจน’้ใหม่โดยให้พ‘จ“รณ“ครอบคลุมไปถึงเจ้าหน้าท’่สืบสวน อัยก“ร ผู้พ‘พ“กษ“และเจ้าหน้าท’่เรือนจ”

ก“รประชุมก“รต่อต้านก“รก่อก“รร้ายระดับโลกได้เก‘ดขึ้นในป’ พ.ศ. 2554 เพื่อตอบสนองคว“มต้องก“รขององค์ก“รสหประช“ช“ต‘และประเทศต่าง ๆ หล“ยประเทศในเรื่องก“รแบ่งปันแนวปฏ‘บัต‘ท’่ด’ท’่สุดและก“รพัฒน“บทเร’ยนเก’่ยวกับก“รรับมือกับก“รก่อก“รร้าย หนึ่งป’หลังจ“กนั้น คณะท”ง“นภ“ยใต้กรอบก“รประชุมดังกล่าวได้จัดท”บันทึกข้อคว“มร“บัตว่าด้วยเรื่องแนวปฏ‘บัต‘ท’่ด’เพื่อก“รปฏ‘บัต‘ก“รต่อต้านก“รก่อก“รร้ายท’่ม’ประส‘ทธ‘ภ“พต“มกระบวนก“รยุต‘ธรรมท“งอ“ญ“ โดยตั้งชื่อบันทึกต“มชื่อสถ“นท’่ท’่ม’ก“รห“รือในขั้นสุดท้าย บันทึกข้อคว“มดังกล่าวประกอบด้วยร“ยละเอ’ยดเก’่ยวกับแนวปฏ‘บัต‘ท’่ด’ 15 ข้อท’่ไม่ม’ผลผูกมัด เพื่อสนับสนุนประเทศต่าง ๆ ในด้านก“รจัดก“รกับภัยคุกค“มจ“กก“รก่อก“รร้าย (ดูกรอบข้อมูลเสร‘มในหน้า 50)

ประเทศใดก็ต“มท’่พย“ย“มจะใช้แนวปฏ‘บัต‘เหล่าน’้จะต้องม’กระบวนก“รยุต‘ธรรมท“งอ“ญ“ท’่ส“ม“รถรับมือกับก“รกระท”ผ‘ดโดยทั่วไปพร้อมกับก“รปกป้องส‘ทธ‘ของผู้ถูกกล่าวห“ เมื่อม’กระบวนก“รดังกล่าวแล้ว ประเทศนั้นก็จะม’ว‘ธ’ก“รอันหล“กหล“ยในก“รจัดก“รกับภัยคุกค“ม

GettyImages-171608710

นายบาดรี ฮาร์โตโน ผู้นำของกลุ่มนักรบอิสลามที่ถูกตัดสินว่ากระทำผิดนั่งมองตรงอยู่ที่ศาลซึ่งอยู่ทางตะวันตกของกรุงจาการ์ตา ประเทศอินโดนีเซีย ในเดือนมิถุนายนพ.ศ. 2556 นายฮาร์โตโนที่เชื่อว่ามีความเชื่อมโยงกับกลุ่มอัลกออิดะห์ถูกตัดสินจำคุก 10 ปี เอเอฟพี/เก็ตตี้อิมเมจ

ตัวอย่างเช่น ในก“รพ‘จ“รณ“เก’่ยวภัยคุกค“มจ“กนักรบก่อก“รร้ายต่างช“ต‘นั้น วงจรก“รปฏ‘บัต‘ของคนเหล่าน’้มักจะม’อยู่ส’่ขั้นตอน ขั้นตอนแรกคือก“รก“รปลูกฝังแนวค‘ดแบบสุดโต่งท’่น‘ยมคว“มรุนแรง ขั้นตอนท’่สองคือก“รสรรห“สม“ช‘กและก“รอ”นวยคว“มสะดวก ขั้นตอนท’่ส“มคือก“รเด‘นท“งและก“รต่อสู้ และขั้นตอนท’่ส’่คือก“รเด‘นท“งกลับบ้านและก“รกลับเข้าสู่สังคม ก‘จกรรมต่าง ๆ นับตั้งแต่ก“รใช้สื่อสังคม ก“รเด‘นท“งโดยเครื่องบ‘นระหว่างประเทศไปจนถึงก“รถูกคุมขังล้วนแต่ม’คว“มเก’่ยวข้องกับวงจรก‘จก“รปฏ‘บัต‘ของช’ว‘ตนักรบก่อก“รร้ายต่างช“ต‘

กระบวนก“รท“งกฎหม“ยท’่ม’ประส‘ทธ‘ภ“พควรจะส“ม“รถรับมือกับขั้นตอนต่าง ๆ ของวงจรก“รปฏ‘บัต‘ดังกล่าวเพื่อพย“ย“มจับกุมผู้ก่อก“รร้ายให้ได้ในระหว่างก“รเตร’ยมก“รก่อนท”ก“รโจมต’ ประเทศต่าง ๆ ควรออกกฎหม“ยท’่ครอบคลุมก“รกระท”ผ‘ดท“งอ“ญ“แบบกว้าง ๆ รวมทั้งก“รกระท”ต่าง ๆ ท’่เป็นก“รเตร’ยมก“รล่วงหน้าก่อนท’่จะท”ก“รโจมต’ เช่น ก“รสมรู้ร่วมค‘ด ก“รสนับสนุนด้านอุปกรณ์ ก“รฝึกอบรม ก“รกระตุ้นและก“รชักชวน (แนวปฏ‘บัต‘ท’่ 13 และ 14) นอกจ“กน’้ เทคน‘คก“รสืบสวนท’่ด’ท’่สุดบ“งอย่างในก“รต่อต้านก“รก่อก“รร้ายจะรวมถึงก“รสืบสวนแบบอ”พร“ง (แนวปฏ‘บัต‘ท’่ 3) และก“รตรวจก“รณ์ท“งอ‘เล็กทรอน‘กส์ท’่ถูกกฎหม“ยเพื่อต‘ดต“มผู้ต้องสงสัยว่ากระท”ก“รก่อก“รร้าย (แนวปฏ‘บัต‘ท’่ 4)

ผู้ต้องสงสัยว่ากระท”ก“รก่อก“รร้ายท’่ไม่ได้ถูกควบคุมตัวก่อนก“รพ‘จ“รณ“คด’อ“จส“ม“รถข่มขู่ฝ่ายต่าง ๆ ท’่ม’ส่วนเก’่ยวข้องกับก“รพ‘จ“รณ“คด’ ก่อเหตุโจมต’ สรรห“สม“ช‘กใหม่ต่อไปหรือหลบหน’ออกจ“กประเทศ ดังนั้น กระบวนก“รยุต‘ธรรมท“งอ“ญ“ท’่ม’ข’ดคว“มส“ม“รถในก“รต่อต้านก“รก่อก“รร้ายจะท”ให้ส“ม“รถควบคุมตัวผู้ต้องสงสัยว่ากระท”ก“รก่อก“รร้ายบ“งคนได้ก่อนก“รพ‘จ“รณ“คด’ (แนวปฏ‘บัต‘ท’่ 7) และม’ม“ตรก“รป้องกันส”หรับผู้พ‘พ“กษ“ อัยก“ร ทน“ยจ”เลยและบุคคลอื่น ๆ ท’่เก’่ยวข้องกับคด’เหล่าน’้ (แนวปฏ‘บัต‘ท’่ 1) กฎหม“ยท’่ป้องกันไม่ให้หลักฐ“นในคด’อ“ญ“ถูกเป‘ดเผยก่อนเวล“อันควรหรือโดยไม่ตั้งใจก่อนท’่จะม’ก“รพ‘จ“รณ“คด’จะช่วยให้พย“นต่าง ๆ ม’คว“มมั่นใจม“กขึ้นว่าตนส“ม“รถให้ก“รได้โดยไม่ต้องกลัวว่าจะถูกแก้แค้น (แนวปฏ‘บัต‘ท’่ 6) กระบวนก“รท’่ท”ให้เก‘ดข้อตกลงเพื่อคว“มร่วมมือ หรือท’่เร’ยกอ’กอย่างหนึ่งว่าม“ตรก“รต่อรองก“รรับส“รภ“พ อ“จกระตุ้นให้ผู้ต้องสงสัยแจ้งข้อมูลท’่ถูกต้องท’่จะช่วยพ‘สูจน์คว“มผ‘ดของคนอื่น ๆ หรือเป‘ดเผยแผนก“รและเครือข่ายของผู้ก่อก“รร้าย (แนวปฏ‘บัต‘ท’่ 5)

ประสบก“รณ์ล่าสุดท’่ผ่านม“จ“กพื้นท’่หล“ย ๆ แห่งของโลกท”ให้ทร“บว่า แหล่งก”เน‘ดของผู้ก่อก“รร้ายและแนวค‘ดแบบหัวรุนแรงท’่สมบูรณ์ท’่สุดบ“งแห่งคือระบบเรือนจ”ของประเทศ ก“รปฏ‘รูปกระบวนก“รยุต‘ธรรมท“งอ“ญ“ท’่เชื่อถือได้จะต้องม’นโยบ“ยท’่ม’ประส‘ทธ‘ภ“พในก“รคุมขังและก“รน”ตัวบุคคลกลับเข้าสู่สังคม (แนวปฏ‘บัต‘ท’่ 11) นโยบ“ยดังกล่าวจะต้องก”หนดว‘ธ’ก“รป้องกันเพื่อไม่ให้ม’ก“รช’้แนะแนวท“งท’่จะน”ไปสู่ก‘จกรรมของผู้ก่อก“รร้ายและก“รสรรห“สม“ช‘กใหม่ให้กับผู้ก่อก“รร้ายเก‘ดขึ้นในระบบเรือนจ” ก“รก”หนดโทษจ”คุกท’่เหม“ะสมเพื่อขัดขว“งก‘จกรรมก“รก่อก“รร้ายอื่น ๆ ตลอดจนจัดท”โครงก“รขจัดคว“มค‘ดแบบหัวรุนแรงและก“รน”กลับเข้าสู่สังคมเพื่อลดก“รกระท”ผ‘ดซ้ำซ“ก

เจ้าหน้าที่ตำรวจนอกเครื่องแบบไขกุญแจมือให้กับของผู้ต้องสงสัยว่ากระทำการก่อการร้ายในการพิจารณาคดีที่กรุงจาการ์ตา ประเทศอินโดนีเซีย ในเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2556 ผู้ต้องสงสัยรายนี้ถูกตั้งข้อหาว่าวางแผนระเบิดสถานทูตพม่า เอเอฟพี/เก็ตตี้อิมเมจ

เจ้าหน้าที่ตำรวจนอกเครื่องแบบไขกุญแจมือให้กับของผู้ต้องสงสัยว่ากระทำการก่อการร้ายในการพิจารณาคดีที่กรุงจาการ์ตา ประเทศอินโดนีเซีย ในเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2556 ผู้ต้องสงสัยรายนี้ถูกตั้งข้อหาว่าวางแผนระเบิดสถานทูตพม่า
เอเอฟพี/เก็ตตี้อิมเมจ

เนื่องจ“กก“รก่อก“รร้ายเป็นภัยคุกค“มทั่วโลกท’่ส“ม“รถแทรกซึมผ่านพรมแดนของประเทศต่าง ๆ ได้อย่างง่ายด“ย ดังนั้น กระบวนก“รยุต‘ธรรมท“งอ“ญ“ท’่ม’ประส‘ทธ‘ภ“พท’่สุดจะม’ข’ดคว“มส“ม“รถในก“รเชื่อมโยงและก“รประส“นกับประเทศอื่น ๆ เพื่อก“รน’้ ประเทศต่าง ๆ ท’่ยังไม่ได้ออกกฎหม“ยท’่เอื้อต่อก“รส่งผู้ร้ายข้ามแดนและก“รช่วยเหลือท“งด้านกฎหม“ยระหว่างกันและกันก็ควรพ‘จ“รณ“ออกกฎหม“ยดังกล่าว (แนวปฏ‘บัต‘ท’่ 9) เช่นเด’ยวกับท’่ก“รพัฒน“ท“งว‘ช“ช’พของผู้พ‘พ“กษ“ อัยก“ร ทน“ยจ”เลย เจ้าหน้าท’่สืบสวน และเจ้าหน้าท’่ท’่ดูแลก“รคุมขังก็ควรม’คว“มประส“นสอดคล้องกันเพื่อให้ผู้ปฏ‘บัต‘ง“นส“ม“รถแบ่งปันเทคน‘ค
ต่าง ๆ ท’่ม’ประส‘ทธ‘ภ“พ ประเทศต่าง ๆ ควรลงทุนกับเง‘นเดือน ก“รพัฒน“ท“งว‘ช“ช’พ คว“มมั่นคงในหน้าท’่ก“รง“นและก“รปกป้องคุ้มครองท“งก“ยภ“พ เพื่อคงไว้ซึ่งผู้เช’่ยวช“ญในว‘ช“ช’พท’่ม’คุณภ“พสูงท’่ส“ม“รถปฏ‘บัต‘หน้าท’่เฉพ“ะท“งต่าง ๆ ในก“รด”เน‘นคด’เก’่ยวกับก“รก่อก“รร้าย (แนวปฏ‘บัต‘ 8)

บันทึกข้อคว“มร“บัตไม่ได้เร’ยกร้องให้สร้างกระบวนก“รท“งกฎหม“ยและศ“ลด้านก“รก่อก“รร้ายแยกออกไปอ’กหนึ่งระบบ ม’ค”อธ‘บ“ยท’่เป็นไปได้ส”หรับข้อแม้น’้ ประก“รแรกคือ กระบวนก“รยุต‘ธรรมท“งอ“ญ“จะใช้ได้ผลด’อย่างต่อเนื่องม“กกว่าถ้ามันเป็นระบบท’่ผู้ปฏ‘บัต‘ง“นคุ้นเคยและเข้าใจด’อยู่แล้ว แทนท’่จะเป็นระบบใหม่ท’่รู้สึกไม่คุ้นเคยและถูกยัดเย’ยดให้ใช้ ประก“รท’่สองคือ ก“รใช้กระบวนก“รศ“ลในก“รต่อต้านก“รก่อก“รร้ายอ“จไม่เป็นท’่น‘ยมในภ“คธุรก‘จของสังคมท’่กลัวว่าก“รเก’่ยวข้องกับก“รก่อก“รร้ายของประเทศจะส่งผลเส’ยต่อก“รท่องเท’่ยวและสูญเส’ยโอก“สท“งธุรก‘จ นอกจ“กน’้ ภ“คประช“สังคมยังอ“จกังวลว่ากระบวนก“รท“งอ“ญ“แบบใหม่อ“จเป็นก“รก้าวก่ายเสร’ภ“พของพลเมืองและไม่สอดคล้องกับบรรทัดฐ“นของประเทศ ดังนั้น ประเทศต่าง ๆ จึงควรมุ่งเน้นว‘ธ’ก“รในก“รปรับปรุงกระบวนก“รยุต‘ธรรมท“งอ“ญ“ของตนท’่ม’อยู่แล้วเพื่อใช้ในก“รจัดก“รกับก“รก่อก“รร้าย

คว“มพย“ย“มในก“รต่อต้านก“รก่อก“รร้ายไม่ได้จ”กัดอยู่แค่ในสน“มรบท’่อยู่ห่างไกลเท่านั้น ก“รก่อก“รร้ายเป็นปัญห“ระดับโลกท’่เพ‘่มขึ้นเรื่อย ๆ ท’่ต้องอ“ศัยก“รแก้ปัญห“ท’่ประส“นสอดคล้องกันระหว่างประเทศต่าง ๆ ก“รรับมือกับก“รก่อก“รร้ายด้วยกระบวนก“รท“งกฎหม“ยของประเทศท’่อยู่บนพื้นฐ“นของหลักน‘ต‘ธรรมอันได้แก่ ก“รเค“รพส‘ทธ‘มนุษยชน ก“รใช้แนวปฏ‘บัต‘ท’่ด’และคว“มสอดคล้องกับบรรทัดฐ“นและค่าน‘ยมของประเทศจะเป็นส‘่งส”คัญม“กขึ้นในภ“รก‘จต่อต้านก“รก่อก“รร้าย


แนวปฏ‘บัต‘ท’่ด’15 ข้อจ“กบันทึกข้อคว“มร“บัต: แนวท“งในก“รสนับสนุนกระบวนก“รยุต‘ธรรมท“งอ“ญ“

 1. ปกป้องผู้เส’ยห“ย พย“น ผู้ให้ข้อมูล เจ้าหน้าท’่อ”พร“ง คณะลูกขุน เจ้าหน้าท’่สืบสวน อัยก“ร ทน“ยจ”เลยและผู้พ‘พ“กษ“ ในคด’ท’่เก’่ยวกับก“รต่อต้านก“รก่อก“รร้าย
 2. ส่งเสร‘มคว“มร่วมมือและก“รประส“นง“นระหว่างหน่วยง“นภ“ครัฐภ“ยในประเทศท’่ม’หน้าท’่รับผ‘ดชอบหรือม’ข้อมูลท’่เก’่ยวข้องกับก“รต่อต้านก“รก่อก“รร้าย
 3. ก”หนดกรอบก“รท”ง“นท“งกฎหม“ยและม“ตรก“รในก“รปฏ‘บัต‘ส”หรับก“รสืบสวนแบบอ”พร“งเพื่อต‘ดต“มผู้ต้องสงสัยว่ากระท”ก“รก่อก“รร้ายหรือองค์กรก่อก“รร้าย
 4. ก”หนดกรอบก“รท”ง“นท“งกฎหม“ยและม“ตรก“รในก“รปฏ‘บัต‘ส”หรับก“รตรวจก“รณ์ท“งอ‘เล็กทรอน‘กส์เพื่อสนับสนุนกระบวนก“รสืบสวนในภ“รก‘จต่อต้านก“รก่อก“รร้าย
 5. ใช้แรงจูงใจเพื่อให้ได้คว“มร่วมมือจ“กผู้ต้องสงสัยว่ากระท”ก“รก่อก“รร้ายและคนอื่น ๆ ในก“รสืบสวนและก“รด”เน‘นคด’ท’่เก’่ยวกับก“รต่อต้านก“รก่อก“รร้าย
 6. ก”หนดม“ตรก“รในก“รปกป้องก“รบังคับใช้กฎหม“ยและข้อมูลข่าวกรองท’่ม’คว“มละเอ’ยดอ่อนในคด’ก่อก“รร้าย
 7. ก”หนดว‘ธ’ก“รปฏ‘บัต‘ท’่ถูกกฎหม“ยในก“รควบคุมตัวผู้ต้องสงสัยว่ากระท”ก“รก่อก“รร้ายก่อนก“รพ‘จ“รณ“คด’
 8. ก”หนดให้ม’ก“รพัฒน“ท“งว‘ช“ช’พส”หรับเจ้าหน้าท’่สืบสวน อัยก“รและผู้พ‘พ“กษ“ท’่รับผ‘ดชอบคด’ก่อก“รร้าย
 9. พัฒน“ว‘ธ’ปฏ‘บัต‘และกระบวนก“รเพื่อส่งเสร‘มคว“มร่วมมือระหว่างประเทศในด้านก“รต่อต้านก“รก่อก“รร้าย
 10. พัฒน“และใช้หลักฐ“นท“งน‘ต‘ว‘ทย“ศ“สตร์เพื่อตรวจสอบตัวตนของผู้ท’่เก’่ยวข้องในก“รก่อก“รร้าย
 11. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าผู้ก่อก“รร้ายท’่ถูกตัดส‘นว่ากระท”ผ‘ดได้ถูกลงโทษอย่างเหม“ะสม และพัฒน“นโยบ“ยในก“รคุมขังและก“รกลับคืนสู่สังคมของคนเหล่าน’้
 12. ก”หนดขอบเขตของก“รกระท”ผ‘ดท“งอ“ญ“ท“งด้านก“รก่อร้ายให้สอดคล้องกับท’่ระบุไว้ในสนธ‘สัญญ“ระหว่างประเทศและพ‘ธ’ส“รท’่ม’ผลบังคับใช้
 13. ก”หนดให้ก“รสมรู้ร่วมค‘ด ก“รชักชวนและก“รกระ
  ท”อื่น ๆ ท’่ถือเป็นก“รเตร’ยมก“รในก“รก่อร้ายเป็นก“รกระท”ผ‘ดท“งอ“ญ“
 14. ก”หนดให้คว“มพย“ย“มท’่จะท”ก“รก่อก“รร้าย ก“รช่วยเหลือและก“รสนับสนุนก“รก่อก“รร้ายเป็นก“รกระท”ผ‘ดท“งอ“ญ“
 15. ก”หนดให้ก“รจัดห“เง‘นทุนให้แก่ผู้ก่อก“รร้ายเป็นก“รกระท”ผ‘ดท“งอ“ญ“
หุ้น