เวลาหยุดหมุน ที่หมู่บ้านหุ่นไล่กาใน ญี่ปุ่น

เวลาหยุดหมุน ที่หมู่บ้านหุ่นไล่กาใน ญี่ปุ่น

น “งสึค‘ม‘ อ“ย“โนะ ท”หุ่นไล่ก“ตัวแรกเมื่อ 13 ป’ก่อนเพื่อไล่นกท’่ม“จ‘กก‘นเมล็ดพืชในสวน ตุ๊กต“ฟ“งขน“ดเท่าคนจร‘งม’ลักษณะเหมือนบ‘ด“ของเธอ ฉะนั้นเธอจึงท”ตุ๊กต“เพ‘่มตัวแล้วตัวเล่าจนในท’่สุดก็หยุดไม่ได้

ปัจจุบันน“โกโรซึ่งเป็นหมู่บ้านเล็ก ๆ ท“งตอนใต้ของญ’่ปุ่นประหนึ่งเหมือนเวล“หยุดอยู่กับท’่ เมื่อหมู่บ้านน’้เต็มไปด้วยตุ๊กต“เย็บมือของน“งอ“ย“โนะซึ่งน”ตุ๊กต“เหล่าน’้ม“จัดว“งเพื่อบอกเล่าเรื่องร“วในช’ว‘ตประจ”วัน

ม’หุ่นไล่ก“อยู่ในบ้าน ในสวน บนต้นไม้ บนถนนและท’่ป้ายรถเมล์อันพลุกพล่านซึ่งเจ้าหุ่นไล่ก“พ“กันรอรถเมล์ท’่ไม่ม’วันม“’้ม’คนอ““งอ“ย“’หุ่นไล่ก“ถึง 150 ตัว นับเป็นจ”นวนท’่ม“กกว่ากันหล“

น“โกโรประสบชะต“กรรมเช่นเด’ยวกับอ’กหล“ยหมู่บ้านในชนบทของญ’่ปุ่นท’่ช“วบ้านพ“กันอพยพไปห“ง“นในเมือง เหลือไว้แต่คนเฒ่าคนแก่ ชุมชนวัยเกษ’ยณแห่งน’้เปร’ยบเสมือนญ’่ปุ่นแบบย่อส่วน ประช“กรของญ’่ปุ่นลดลงอย่างต่อเนื่องตลอดทศวรรษท’่ผ่านม“ และค“ดก“รณ์ว่าจะลดจ“ก 127 ล้านคนจนเหลือเพ’ยง 87 ล้านคนภ“ยในป’ พ.ศ. 2603

ตลอดหล“ยป’ท’่ผ่านม“ น“งอ“ย“โนะท”หุ่นไล่ก“ทั้งหมด 350 ตัว โดยแต่ละตัวม’ฐ“นเป็นไม้และยัดด้วยกระด“ษหนังสือพ‘มพ์และผ้า หุ่นส่วนใหญ่จะสวมเสื้อผ้าใช้แล้ว ส่วนตัวท’่อยู่กล“งแจ้งจะหุ้มด้วยพล“สต‘กเพื่อไม่ให้เป’ยก แต่ถึงอย่างนั้นอ“ก“ศก็ท”ให้หุ่นเส’ยห“ยอยู่เป็นประจ” และน“งอ“ย“โนะต้องคอยเปล’่ยนหุ่นไล่ก“ท’่อยู่กล“งแจ้งบ่อย ๆ

บ“งครั้งจะม’คนขอให้น“งอ“ย“โนะท”หุ่นไล่ก“ตัวใหม่เพื่อระลึกถึงคนหนุ่มส“วท’่ออกจ“กหมู่บ้านไปหรือคนแก่ท’่เส’ยช’ว‘“มค”ขอของคนท’่สูญเส’ยปู่ย่าต“ย““มุ ซูซุก‘ ช“วบ้านในหมู่บ้านวัย 68 ป’“จกล่าวได้ว่าท’่จร‘งแล้วหุ่นพวกน’้เป็นส‘่งท’่ท”ให้เร“นึกถึงคว“มทรงจ”

นักท่องเท’่ยวเร‘่มเด‘นท“งม“ท’่หมู่บ้านเล็ก ๆ แห่งน’้ โดยจะม’หุ่นสองตัวเฝ้าถนนท“งเข้าหมู่บ้านใกล้กับป้ายท’่ระบุว่าน““รอยเตอร์

หุ้น