อินเดีย: เปิดตัว เรือดำน้ำโจมตี ลำใหม่

อินเดีย: เปิดตัว เรือดำน้ำโจมตี ลำใหม่

ในเดือนเมษ“ยน พ.ศ. 2558 กองทัพเรืออ‘นเด’ยได้เผยโฉมเรือด”น้ำชั้นสกอร์ป‘เน่ล”แรก ท’่ต่อขึ้นเองในประเทศท’่อู่ต่อเรือม“ซ“กอนในเมืองมุมไบ โดยม’น“ยมโนฮ“ร์ ป“ร์ร‘ก“ร์ รัฐมนตร’ว่าก“รกระทรวงกล“โหมอ‘นเด’ย และน“ยเดเวนธร“ ฟัดน“ว‘ส มุขมนตร’รัฐมห“ร“ษฏระเป็นประธ“นในพ‘ธ’ปล่อยเรือด”น้ำด’เซลไฟฟ้าล”ดังกล่าว ซึ่งต้องผ่านก“รทดสอบในทะเลก่อนท’่จะได้รับก“รบรรจุเข้าเป็นส่วนหนึ่งของกองเรือยุทธก“ร ปัจจุบันอ‘นเด’ยก”ลังร่วมมือกับบร‘ษัทอู่ต่อเรือทห“รของฝรั่งเศสเพื่อต่อเรือด”น้ำหกล” โดยม’ก”หนดจะส่งมอบเรือล”แรกในป’ พ.ศ. 2559 ด‘แอสโซซ‘เอทเต็ด เพรส

หุ้น