สมาร์ทโฟนเปลี่ยนแปลง ปฏิสัมพันธ์ระหว่างสมองและนิ้วหัวแม่มือ

สมาร์ทโฟนเปลี่ยนแปลง ปฏิสัมพันธ์ระหว่างสมองและนิ้วหัวแม่มือ

ก “รพ‘มพ์ข้อคว“ม ก“รเลื่อนหน้าเว็บเพจและก“รเป‘ดอ่านอ’เมลท“งสม“ร์ทโฟนอ“จท”ให้ปฏ‘สัมพันธ์ระหว่างสมองและน‘้วหัวแม่มือเปล’่ยนไป ต“มข้อมูลของบรรด“นักว‘จัยจ“กมห“ว‘ทย“ลัยซูร‘ก สถ“บันเทคโนโลย’สว‘ส ซูร‘ก และมห“ว‘ทย“ลัยฟร’บูร์ก

ดร.อ“ร์โก กอช จ“กมห“ว‘ทย“ลัยซูร‘กและสถ“บันเทคโนโลย’สว‘ส ซูร‘ก เป็นผู้น”ก“รว‘จัยท’่เก’่ยวข้องกับก“รใช้ว‘ธ’ก“รตรวจคลื่นไฟฟ้าสมอง (อ’อ’จ’) เพื่อตรวจวัดก“รท”ง“นของเปลือกสมองของคนท’่ถนัดขว“จ”นวน 37 คน ก“รศึกษ“น’้ท’่ต’พ‘มพ์ในว“รส“ร เคอเรนต์ ไบโอโลจ’ ของส”นักพ‘มพ์เซลล์เพรส ฉบับเดือนธันว“คม พ.ศ. 2557 ม’ผู้เข้าร่วม ได้แก่ ผู้ใช้สม“ร์ทโฟนแบบจอสัมผัส 26 คน และผู้ใช้โทรศัพท์มือถือรูปแบบเก่า 11 คน

อ“ส“สมัครจะสวมหมวกส”หรับตรวจคลื่นสมองท’่ม’ขั้วไฟฟ้าหรืออ‘เล็กโทรด 62 ขั้วเพื่อบันทึกก“รประมวลผลของสมองจ“กก“รสัมผัสของน‘้วหัวแม่มือ น‘้วช’้และน‘้วกล“ง จ“กนั้นนักว‘จัยจะเปร’ยบเท’ยบก“รท”ง“นของสมองกับค”สั่งท’่ม’ก“รบันทึกไว้ในโทรศัพท์ของแต่ละคน

“วัดก“รท”ง“นของสมองคนโดยใช้อ‘เล็กโทรดหล“ยขั้วต‘ดตั้งไว้บนหนังศ’รษะ และแผนท’่เหล่าน’้จะบ่งบอกถึงคว“มแตกต่างระหว่างบุคคลซึ่งเร“ส“ม“รถอธ‘บ“ยได้โดยก“รดูบันทึกข้อมูลโทรศัพท์ ดังนั้นเร“จะส“ม“รถอธ‘บ“ยก“รท”ง“นของสมองได้ม“กน้อยเพ’ยงใดโดยดูจ“กประวัต‘ก“รใช้โทรศัพท์เพ’ยงอย่างเด’

ดร.กอชช’้ท’่ภ“พก“รสแกนสมองในคอมพ‘วเตอร์และกล่าวเพ‘่มเต‘’แดงเหล่าน’้จะปร“กฏขึ้นเมื่อม’ก“รวัดสัญญ“ณอ‘เล็กโทรดเหล่าน’้ คว“มแตกต่างม“กม“ยระหว่างบุคคลอ“จม’ส“เหตุง่าย ๆ จ“กปร‘ม“ณก“รใช้โทรศัพท์ของพวกเข“ในช่วง 10 วันท’่ผ่านม“

จ“กก“รตรวจวัดพบว่า ก‘จกรรมท“งศักย์ในสมองของผู้ใช้สม“ร์ทโฟนเพ‘่มขึ้นเมื่อม’ก“รสัมผัสจ“กน‘้วทั้งส“ม ก‘จกรรมท“งศักย์ในเปลือกสมองท’่สัมพันธ์กับน‘้วหัวแม่มือและน‘้วช’้จะแปรผันโดยตรงกับปร‘ม“ณก“รใช้โทรศัพท์ซึ่งเห็นได้จ“กบันทึกข้อมูลของแบตเตอร’่แบบต‘ดตั้งในตัว น“งส“วม“ก“ล’ ไชท’ร‘ส นักศึกษ“ท’่เข้าร่วมก“รว‘จัยกล่าว

‘จกรรมท“งศักย์ในสมองน’้จะสอดคล้องกับปร‘ม“ณก“รใช้โทรศัพท์ในวันท’่ผ่าน ๆ ม““งส“วไชท’ร‘“จึงดูท’่บันทึกข้อมูลของแบตเตอร’่โทรศัพท์และพบว่า ถ้าม’ก“รตรวจคลื่นไฟฟ้าสมองหลังจ“กท’่เพ‘่งใช้โทรศัพท์ม“อย่างหนัก ก‘จกรรมท“งศักย์ในสมองก็จะเพ‘

ดร.กอชกล่าวว่าผลของก“รศึกษ“ช’้ให้เห็นว่า ก“รเคลื่อนไหวซ้ำ ๆ บนพื้นผ‘วหน้าจอสัมผัส จะเปล’่ยนรูปแบบก“รประมวลผลท“งประส“ทสัมผัสจ“กมือเนื่องจ“กสมองรับรู้คว“มเคลื่อนไหวของปล“ยน‘้วมืออยู่เป็นประจ”ทุกวัน ดร.กอชเชื่อว่าก“รประมวลผลท“งประส“ทสัมผัสของเปลือกสมองของคนในปัจจุบันจะยังคงเปล’่ยนแปลงอย่างต่อเนื่องซึ่งเป็นผลม“จ“กเทคโนโลยด‘จ‘ตอลส่วนบุคคล

‘น ๆ แล้ว ส‘่งท’่เร“พบคือกลุ่มคนท’่ใช้สม“ร์ทโฟนม’สมองท’่ประมวลผลก“รสัมผัสแตกต่างไปจ“กกลุ่มคนท’่ไม่ได้ใช้สม““ม ถ้าศึกษ“ข้อมูลให้ลึกลงไปกว่าน’้ ส‘่งท’่จะได้เห็นจร‘ง ๆ คือ ก“รใช้ง“นล่าสุดท’่ม’ก“รบันทึกไว้ในสม“ร์ทโฟนคือปัจจัยท’่ส่งผลต่อว‘ธ’ท’่สมองประมวลผลข้อมูลจ“กปล“ยน‘้วมือ ดังนั้น คว“มผันผวนในแต่ละวันท’่เร“เผช‘ญในช’ว‘ตประจ”วันก็จะถูกบันทึกไว้ในสมองเหมือนกับท’่สมองประมวณผลข้อมูลจ“

ดร. กอชกล่าวว่า ก“รใช้สม“ร์ทโฟนเป็นว‘ธ’ท’่เหม“ะสมในก“รส”รวจก“รเปล’”ให้ม’ข้ออ้างท’่ด’ม“กในก“รกลับไปเป‘ดดูบันทึกข้อมูลโทรศัพท์อย่างละเอ’ยดม“กขึ้น เพื่อศึกษ“ว่าข้อมูลท“งด‘จ‘ตอลท’่ผ่านม“จะช่วยให้เร“เข้าใจก“รท”ง“นของสมองได้อย่างไร และพัฒน“ว‘ธ’ก“รแก้ปัญห“ในโลกแห่งคว“มเป็นจร‘งโดยก“รศึกษ“ตัวอย่างก“รเปล’่ยนแปลงของสมองในโลกแห่งคว“มเป็นจร‘

หุ้น