ศรีลังกา: ความร่วมมือด้านพลังงาน นิวเคลียร์

ศรีลังกา: ความร่วมมือด้านพลังงาน นิวเคลียร์

ผู้น”ศร’ลังก“และป“ก’สถ“นกล่าวว่า ทั้งสองประเทศได้ลงน“มในข้อตกลงหกฉบับเมื่อเดือนเมษ“ยน พ.ศ. 2558 ท’่ผ่านม“ โดยหนึ่งในนั้นเป็นข้อตกลงว่าด้วยพลังง“นน‘วเคล’ยร์ เนื่องจ“กศร’ลังก“ซึ่งเป็นประเทศท’่เป็นเก“ะท’่ม’คว“มส”คัญท“งยุทธศ“สตร์ม’แผนจะสร้างโรงไฟฟ้าน‘วเคล’ยร์แห่งแรกในประเทศ

แม้จะยังไม่ม’ร“ยละเอ’ยดใด ๆ เก’่ยวกับข้อตกลงดังกล่าว แต่ก“รลงน“มเก‘ดขึ้นหลังจ“กท’่อ‘นเด’ยให้ข้อตกลงในเดือนกุมภ“พันธ์ พ.ศ. 2558 ว่าจะพัฒน“โครงสร้างพื้นฐ“นท“งน‘วเคล’ยร์ให้แก่ศร’ลังก“ และให้ก“รฝึกอบรมบุคล“กรด้วย

น“ยไมตร’พ“ล“ ส‘ร‘เสน“ ประธ“น“ธ‘บด’คนใหม่ของศร’ลังก“ได้ชนะก“รเลือกตั้งอย่างถล่มทล“ยในเดือนมกร“คม พ.ศ. 2558 ซึ่งถือเป็นก“รส‘้นสุดก“รปกครองตลอดหนึ่งทศวรรษท’่ผ่านม“ของน“ยมห‘นทะ ร“ชปักษ“ และได้พย“ย“มลดอ‘ทธ‘พลของจ’นต่อศร’ลังก“ ซึ่งสร้างคว“มไม่พอใจแก่อ‘นเด’ยก่อนหน้าน’้

ป“ก’สถ“นและศร’ลังก“ม’คว“มสัมพันธ์อันแน่นแฟ้นม“อย่างย“วน“นโดยเฉพ“ะอย่างย‘่งในด้านคว“มมั่นคง ซึ่งท“งรัฐบ“ลป“ก’สถ“นได้ให้คว“มช่วยเหลือท“งทห“รแก่ศร’ลังก“ในก“รปร“บปร“มกลุ่มกบฏพยัคฆ์ทม‘ฬท’่เพ‘่งส‘้นสุดลงเมื่อป’ พ.ศ. 2552

ในระหว่างก“รแถลงข่าวร่วมกับน“ยกรัฐมนตร’น“ว“ซ ช“ร’ฟของป“ก’สถ“น ประธ“น“ธ‘บด’ส‘ร‘เสน““ว‘กฤต‘หลังจ“กท’่เร“ได้รับเอกร“ชนั้น เร“ได้ยืนเค’ยงข้างกันและกันอย่างมั่นคงตลอดม“‘่มเต‘‘่งส”หรับก“รสนับสนุนอันหนักแน่นของป“ก’สถ“นในก“รต่อสู้กับก“รก่อก“

“ห“รือกันเก’่ยวกับข้อตกลงในระดับภูม‘ภ“คและระดับน“น“ช“ต‘ และลงน“มในข้อตกลงหกฉบับว่าด้วยเรื่องก“รจัดก“รภัยพ‘บัต‘ ก’ฬ“ ก“รขนส่งส‘นค้า พลังง“นน‘วเคล’ยร์ และคว“มร่วมมือด้านย“เสพต‘ดและก“รศึกษ““ยส‘ร‘เสน“กล่าวเพ‘่มเต‘ม

ป“ก’สถ“นม’โรงไฟฟ้าน‘วเคล’ยร์ท’่ใช้ง“นอยู่ส“มแห่ง ซึ่งส“ม“รถผล‘ตไฟฟ้ารวมกันได้ประม“ณ 740 เมกะวัตต์ และได้เร‘่มก่อสร้างโรงไฟฟ้าน‘วเคล’ยร์เพ‘่มอ’กสองแห่ง ซึ่งหนึ่งในนั้นเป็นโรงไฟฟ้าน‘วเคล’ยร์ขน“ด 2,200 เมกะวัตต์ท’่ได้รับคว“มช่วยเหลือท“งเทคน‘คจ“กจ’นและตั้งอยู่ท’่พ“ร“ไดซ์ บ’ช ร‘มฝั่งทะเลอ“หรับซึ่งอยู่ห่างจ“กเมืองก“ร“จ’ไปท“งตะวันตกเป็นระยะท“ง 40 ก‘โลเมตร  เอเจนซ์ ฟร“นซ์ เพรส

หุ้น