ฟิลิปปินส์: ประกาศใช้กฎลูกเรือคู่ในห้องนักบิน

ฟิลิปปินส์: ประกาศใช้กฎลูกเรือคู่ในห้องนักบิน

ในเดือนเมษ“ยน พ.ศ. 2558 ฟ‘ล‘ปป‘นส์กล“ยเป็นประเทศล่าสุดท’่ก”หนดให้ต้องม’ลูกเรือ 2 คนอยู่ในห้องนักบ‘นของส“ยก“รบ‘นตลอดเวล“หลังเก‘ดเหตุก“รณ์ท’่นักบ‘นผู้ช่วยของเครื่องบ‘นเยอรมันจงใจขับเครื่องบ‘นชนภูเข“เมื่อเดือนม’น“คม พ.ศ. 2558

กรมก“รบ‘นพลเรือนของฟ‘ล‘ปป‘นส์ประก“ศก“รตัดส‘นใจดังกล่าวหลังจ“กท’่เจ้าหน้าท’่สอบสวนสรุปว่าน“ยแอนเดร’ยส ลูบ‘ตซ์ นักบ‘นผู้ช่วยของส“ยก“รบ‘นเยอรมันว‘งส์ได้จงใจขับเครื่องบ‘นชนเทือกเข“แอลป์ในฝรั่งเศสหลังป‘ดล็อกประตูห้องนักบ‘นไม่ให้นักบ‘นท’่หนึ่งเข้าไปได้ ส่งผลให้ลูกเรือและผู้โดยส“รเส’ยช’ว‘ตทั้งล” 150 คน

ข้อบังคับท’่ก””หรับเครื่องบ‘นท’่ผ่านก“รรับรองให้ท”ก“รบ‘นโดยนักบ‘นสองคนนั้น จะต้องม’ลูกเรือซึ่งควรเป็นเพศช“ยแต่ไม่จ”เป็นต้องเป็นนักบ‘นอยู่ในห้องนักบ‘นในกรณ’ท’่นักบ‘นคนหนึ่งจ”เป็นออกจ“กห้องนักบ‘นเพื่อท”

น“ยว‘ลเล’ยม ฮอตช์ค‘สส์ อธ‘บด’กรมก“รบ‘นพลเรือนของฟ‘ล‘ปป‘นส์กล่าวว่าผู้ด”เน‘นก“รเด‘นอ“ก“ศทั้งหมดต้องแก้ไขคู่มือปฏ‘บัต‘ก“รบ‘นของตนให้สอดคล้องกับข้อบังคับใหม่น’้

ส“ยก“รบ‘นจ”นวนม“กทั่วโลกได้ประก“ศใช้กฎนักบ‘นคู่นับตั้งแต่เก‘ดเหตุโศกน“ฏกรรมเมื่อวันท’่ 24 ม’น“คม พ.ศ. 2558

เจ้าหน้าท’่สอบสวนเหตุก“รณ์เครื่องบ‘นตกในฝรั่งเศสได้ประก“ศเมื่อเดือนเมษ“ยน พ.ศ. 2558 ว่า ข้อมูลจ“กเครื่องบันทึกข้อมูลก“รบ‘นของเครื่องบ‘นล”ดังกล่าวได้ยืนยันผลก“รสอบสวนก่อนหน้าน’้ท’่ระบุว่าผู้ช่วยนักบ‘นกระท”ก“รโดยเจตน“  เอเจนซ์ ฟร“นซ์ เพรส

หุ้น