เรื่องเด่น

ปรากฏการณ์ คิม จองอึน

นักว‘เคร“ะห์เก’่ยวกับเก“หล’เหนือจับต“ดูผู้น”ของประเทศน’้อย่างกระตือรือร้นเพื่อเร’ยนรู้เก’่ยวกับบุคคลผู้น’้ให้ม“กท’่ สุดเท่าท’่จะท”ได้และเพื่อ จ”กัดคว“มตึงเคร’ยดใน ค“บสมุทรเก“หล’ 

น“ยค‘ม จองอึน สร้างคว“มฉงนให้กับเวท’โลกเป็นอย่างย‘่งในเดือนธันว“คม พ.ศ. 2554 เมื่อเข้าสืบทอดอ”น“จในก“รปกครองเก“หล’เหนือในระบอบเผด็จก“รต่อจ“กน“ยค‘ม จองอ‘ล ผู้เป็นบ‘ด“ท’่ถึงแก่อสัญกรรม

ม’เพ’ยงไม่ก’่คนท’่ยืนยันว่า น“ยค‘ม จองอึน ม’ตัวตนจร‘งเพ’ยงไม่น“นก่อนท’่จะเข้าด”รงต”แหน่งผู้น” ก“รเป‘ดตัวอย่างเป็นท“งก“รครั้งแรกเก‘ดขึ้นในป’ พ.ศ. 2553 เมื่อน“ยค‘มได้รับก“รแนะน”ตัวในระหว่างก“รเด‘นสวนสน“มท“งทห“รในฐ“นะพลเอกและรองประธ“นคณะกรรม“ธ‘ก“รทห“รส่วนกล“ง ไม่ม’ใครทร“บอ“ยุของน“ยค‘มแม้ว่าเก“หล’เหนือจะฉลองวันคล้ายวันเก‘ดให้เข“ในวันท’่ 8 มกร“คม บรรด“แหล่งข่าวต่างระบุป’เก‘ดท’่แตกต่างกันไป ไม่ว่าจะเป็น ป’ พ.ศ. 2525, 2526 หรือ 2527

ผู้ให้ข้อมูลบ“งร“ยกล่าวว่า ช่วงช’ว‘ตวัยเด็กและวัยรุ่นของน“ยค‘ม จองอึน นั้นถูกจ”กัดอย่างย‘่งยวดจนเกือบเหมือนถูกจองจ” ขณะท’่ก”ลังศึกษ“อยู่ในประเทศสว‘สเซอร์แลนด์ น“ยค‘มใช้น“““ยของนักก“รทูตท’่ท”ง“นอยู่ในสถ“นทูตเก“หล’เหนือในประเทศดังกล่าว

“วของน“ยค‘ม จองอึน คือคว“มลับท“งร“ชก““ยอันเดร ลันคอฟ นักประวัต‘ศ“สตร์เก’่ยวกับเก“หล’เหนือและศ“สตร“จ“รย์ประจ”มห“ว‘ทย“ลัยกุกม‘นในกรุงโซล ประเทศเก“หล’ใต้ กล่าวกับ ฟอรัม

ชาวเกาหลีเหนือโบกธงและเดินแถวผ่านรูปปั้นของอดีตผู้นำนายคิม จองอิล ในระหว่างการเดินสวนสนามทางทหารผ่านจัตุรัสคิม อิลซอง ในเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2556 เอเอฟพี/เก็ตตี้อิมเมจ
ชาวเกาหลีเหนือโบกธงและเดินแถวผ่านรูปปั้นของอดีตผู้นำนายคิม จองอิล ในระหว่างการเดินสวนสนามทางทหารผ่านจัตุรัสคิม อิลซอง ในเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2556
เอเอฟพี/เก็ตตี้อิมเมจ

ช’ว‘ตส่วนตัวในวัยผู้ใหญ่เต็มตัวของน“ยค‘ม จองอึน ส่วนใหญ่ยังคงถูกปกป‘ดเป็นคว“มลับ

น“งร’ ซอลจู ภรรย“ของน“ยค‘ม จอง อึน ไม่ปร“กฎตัวต่อส“ธ“รณะเป็นเวล“ส’่เดือนจนกระทั่งออกม“ปร“กฏตัวร่วมกับส“ม’ในเดือนเมษ“ยน พ.ศ. 2558 ในง“นฉลองวันคล้ายวันเก‘ดของน“ยค‘ม อ‘ลซอง ผู้น”ท’่ก่อตั้งประเทศและเป็นปู่ของน“ยค‘ม จองอึน

น“ยเดนน‘ส ร็อดแมน อด’ตนักบ“สเกตบอลช“วอเมร‘กัน คือผู้ท’่ประก“ศชื่อบุตรส“วของน“ยค‘ม จอง อึน ต่อช“วโลก โดยได้กล่าวในเดือนกันย“ยน พ.ศ. 2556 ว่า ตนได้อุ้มเด็กหญ‘งจู เอ ในระหว่างท’่ไปเยือนกรุงเป’ยงย“ง น“ยร็อดแมนยังกล่าวด้วยว่าน“ยค‘’่ด’

บรรด“ผู้สังเกตก“รณ์ต่างซึมซับข้อมูลเหล่าน’้ท’่ค่อย ๆ ทยอยออกม“เรื่อย ๆ และคอยมองก“รสืบทอดอ”น“จของตระกูลค‘มโดยหวังว่าจะได้เร’ยนรู้ม“กขึ้นเก’่ยวกับช“ยผู้น’้ท’่เหล่านักว‘จ“รณ์เคยค‘ดว่าม’คว“มเป็นไปได้น้อยท’่สุดในหมู่พ’่น้องทั้งหมดท’่จะขึ้นปกครองประเทศ เกือบส’่ป’ของก“รเป็นผู้น”ในระบอบเผด็จก“ร ช“วโลกดูเหมือนจะยังไม่ได้ค”ตอบม“กขึ้นเท่าไรว่าแท้จร‘งแล้วน“ยค‘ม จองอึนเป็นคนอย่างไร

“ยค‘ม จองอึนเป็นคนท’่ค“ดเด““ยลันคอฟผู้เข’ยนหนังสือชื่อเก“หล’เหนือท’่แท้จร‘ง: ช’ว‘ตและก“รเมืองในด‘นแดนสังคมน‘ยมแบบอุดมคต‘ท’่ล้มเหลว“ยค‘มเป็นคนหนุ่มท’่ค่อนข้างเจ้าอ“รมณ์ กระตือรือร้น และมักท”ก“รตัดส‘นใจท’่แลดูประหล“

ถึงกระนั้นก็ไม่ได้ท”ให้นักว‘ช“ก“รหรือองค์กรข่าวต่าง ๆ หยุดว‘เคร“ะห์ก“รกระท”ล่าสุดของน“ยค‘ม เพื่อท’่จะพย“ย“มประเม‘นคว“มตั้งมั่นในปัจจุบันและก้าวต่อไปของช“ยผู้น’้

เจ้าหน้าท’่อ“วุโสน“ยหนึ่งของสหรัฐฯ ท’่ไม่ระบุชื่อกล่าวกับเว็บไซต์ ซ‘เค’ยวร‘ต’ เคล’ยแรนซ์ ซึ่งเป็นบล็อกท“งอ‘นเทอร์เน็ตเก’่ยวกับก“รรักษ“คว“มมั่นคงของส”นักข่าวซ’เอ็นเอ็นว่า เนื่องจ“กน“ยค‘ม จองอ‘ล นั้นม’ก“รกระท”ท’“กว่าและไตร่ตรองม“‘ธ’ท’่จะลดคว“มตึงเคร’ยดม“กกว่าบุตรช“ยของตน

’ใครรู้ว่าน“ย ค‘ม จองอึนว“งแผนอะไร ก”ลังค‘ดท’่จะท”อะไร หรือเหตุใดเก“หล’เหนือจึงคุยโวม“กกว่าท’่เคยเป็นม“’่ไม่เป‘ดเผยกล่าวกับซ’เอ็นเอ็นในเดือนม’น“คม พ.ศ. 2556

น“ยจอห์น เดลูร’ย์ ผู้เช’่ยวช“ญด้านเก“หล’เหนือประจ”มห“ว‘ทย“ลัยยอนเซในกรุงโซลกล่าวว่า เรื่องร“วเก’่ยวกับน“ยค‘ม จองอึนบ“งเรื่องเป็นส‘่งท’่เหนือคว“มค“ดหม“

“ก้าวเข้าม“ในฐ“นะประมุขแห่งรัฐท’่อ“จจะอ“ยุน้อยท’่สุดในโลก ในวัฒนธรรมท’่ให้คว“มส”คัญกับอ“ยุและคว“มอ“วุโส และในระบบก“รเมืองท’่คนจ”นวนม“กท’่ม’อ”น“จม’อ“ยุ 60 ป’“ยเดลูร’ย์กล่าวกับหนังสือพ‘มพ์ สต“ร์ แอนด์ สไตรพ์ส ในเดือนธันว“‘่งน’้ท”ให้เร“รู้อะไรบ้างเล็กน้อยเก’่ยวน“ยค‘ม จองอึน และระบบของเก“หล’เหนือ นั่นก็คือ แม้ว่าคุณจะอ“ยุน้อย แต่ถ้าคุณเป็นใครก็ต“มท’่อยู่ในระบบก“รสืบทอดต”แหน่งผู้น”ท“งส“ยเลือด คนจ”นวนม“กก็จะท”

น“ยลันคอฟกล่าวว่า บ‘ด“ของน“ยค‘มก็ตกอยู่ในสถ“นก“รณ์ท’่คล้ายกันเมื่อเร‘่มไต่บันไดแห่งก“รเป็นผู้น”ในช่วงทศวรรษท’่ 1980 (พ.ศ. 2523-2532) ช“ยทั้งสองได้ท”คว“มผ‘ดพล“ดในระหว่างก“รเร’ยนรู้ท’่จะเป็นผู้น” แต่ทั้งคู่ก็แก้ไขคว“มผ‘ดพล“ดได้อย่างทันท่วงท’ น“’คว“มฉล“ดเฉล’ยว เร“ส“ม“รถเร’ยนรู้ได้จ“กคว“มผ‘ดพล“ด เร“คือกลไกแห่งก“รเร’“ยลันคอฟกล่าวกับ ฟอรัม

ก“รสืบทอดอ”น“จของตระกูลค‘ม

เก“หล’เหนือต้องก“รก“รยกย่องเท‘ดทูนท’่ชัดเจนและโดยสมบูรณ์ต่อรัฐและโดยเฉพ“ะอย่างย‘่งต่อตระกูลค‘ม

ภ“พจ‘ตรกรรมฝ“ผนัง รูปปั้น แผ่นป้ายและพ‘พ‘ธภัณฑ์ล้วนแต่ประก“ศต”น“นของช“ยตระกูลค‘ม ซึ่งคงไม่ม’ใครท’่จะได้รับก“รยกย่องม“กไปกว่าน“ยค‘ม อ‘ลซอง

น“ยค‘ม อ‘ลซอง เก‘ดเมื่อวันท’่ 15 เมษ“ยน พ.ศ. 2455 ได้ด”รงต”แหน่งประธ“น“ธ‘บด’ของเก“หล’เหนือตั้งแต่ป’ พ.ศ. 2515 และอยู่ในต”แหน่งจนกระทั่งถึงแก่อสัญกรรมในวันท’่ 8 กรกฎ“คม พ.ศ. 2537 น“ยค‘ม อ‘ลซองยังด”รงต”แหน่งหัวหน้าพรรคและน“ยกรัฐมนตร’ของส“ธ“รณรัฐประช“ธ‘ปไตยประช“ชนเก“หล’ตั้งแต่ป’ พ.ศ. 2491

ในบรรด“ชื่อเร’ยกต่าง ๆ ของน“ยค‘ม อ‘ลซอง ท’่ม’อยู่หล“ยชื่อ ไม่ว่าจะเป็นบ‘ด“ของประช“ชน ผู้น”อันย‘่งใหญ่ และประธ“น“ธ‘บด’ตลอดก“ล แต่ช“วเก“หล’เหนือเร’ยกเข“”อันเป็นท’่รัก ผู้ท’่เก‘ดม“พร้อมกับคว“มสมบูรณ์แบบท’่ผู้น”ควรจะม’

ด้วยคว“มรักอันมั่นคงของคนในประเทศท’่ม’ต่อน“ยค‘ม อ‘ลซอง น“ยค‘ม จองอึนจึงเลือกท’่จะท”อะไรหล“ย ๆ อย่างเหมือนกับปู่ของตนเท่าท’่จะท”ได้ แม้กระทั่งก“รแต่งก“ยท’่คล้ายกัน น“ยลันคอฟกล่าว

ช“วเก“หล’เหนือมักจะกล่าวโทษน“ยค‘ม จองอ‘ล ว่าเป็นต้นเหตุท’่ท”ให้เก‘ดภ“วะอดอย“กและข“ดแคลนในประเทศในช่วงทศวรรษท’่ 1990 (พ.ศ. 2533-2542) ดังนั้น น“ยค‘ม จองอึนจึงท”ทุกว‘ถ’ท“งท’่จะแยกตัวออกจ“กบ‘ด“ของตนอันเนื่องม“จ“กคว“มขื่นขมอันย“วน“นดังกล่าวของคนในประเทศ น“ยลันคอฟกล่าว

บทว‘เคร“ะห์เก’่ยวกับก“รเป็นผู้น”ของน“ยค‘ม จองอึน ท’่ต’พ‘มพ์ในหนังสือพ‘มพ์ เดอะฮันคยอเร ในกรุงโซลเมื่อเดือนธันว“’ก“รต’คว“มท“งก“รเมืองอยู่สองส“มประก“รเก’่ยวกับคว“มคล้ายคลึงกันระหว่างน“ยค‘ม จองอึน และน“ยค‘ม อ‘ลซอง ประก“รหนึ่งคือ น“ยค‘ม จองอึน ก”ลังเล’ยนแบบปู่ของตนอย่างจงใจด้วยหวังว่าส‘่งท’่ปู่ได้สร้างสมไว้จะช่วยให้ตนส“ม“รถเพ‘่มฐ“นอ”น“

บทว‘เคร“ะห์ดังกล่าวยังประกอบไปด้วยก“รประเม‘นคว“มเป็นผู้น”ของน“ยค‘ม จองอึน โดยกระทรวงก“รรวมช“ต‘ของเก“หล’ใต้ท’“ยค‘ม จองอึน จะท”ให้คนค‘ดถึงอด’ตด้วยก“รเล’ยนแบบท่าท“งและลักษณะของปู่ของเข“ แต่น“ยค‘มก็ได้พัฒน“รูปแบบก“รเป็นผู้น”ท’

ม‘ตร ศัตรู และผู้ท’่ยังไม่ระบุฝ่าย 

ในคว“มคล้ายคลึงกันระหว่างน“ยค‘ม จองอึน และผู้เป็นปู่นั้น น“ยลันคอฟมองเห็นบ“งอย่างท’่ม“กกว่าท่าท“งและคว“มคล้ายคลึงท“งก“ยภ“พท’่ท”ให้ค‘ดถึงอด’ต โดยเฉพ“ะอย่างย‘่งในเรื่องคว“มสัมพันธ์ระหว่างเก“หล’เหนือกับจ’นและรัสเซ’ยในปัจจุบัน

จ’นเป็นพันธม‘ตรท’่ย“วน“นของเก“หล’เหนือ แต่ก“รกระท”อันยั่วยุของน“ยค‘ม จองอึน เมื่อเร็ว ๆ น’้โดยเฉพ“ะอย่างย‘่งในเรื่องโครงก“รน‘วเคล’ยร์ของเก“หล’เหนือ ท”ให้บ“งครั้งรัฐบ“ลจ’นต้องรักษ“ระยะห่างกับรัฐบ“ลเก“หล’เหนือ

พ“ดหัวข่าวเก’่ยวกับคว“มตึงเคร’ยดอันเดือดพล่านระหว่างสองประเทศนั้นม’ให้เห็นอยู่เรื่อย ๆ ตลอดป’ พ.ศ. 2557 เพ’ยงไม่น“นหลังจ“กนั้นก็ม’ก“รประก“ศว่า เก“หล’เหนือก”หนดให้ป’’แห่งม‘ตรภ“’ย เนื่องจ“กรัฐบ“ลเก“หล’เหนือมองห“คว“มร่วมมือท“งเศรษฐก‘จจ“กรัฐบ“ลรัสเซ’ยเพื่อลดก“รพึ่งพ“รัฐบ“ลจ’นต“มท’่ ไฟแนนเช’ยลไทมส์ ร“ยง“นในเดือนเมษ“ยน พ.ศ. 2558

“มสัมพันธ์ท“งก“รเมืองระหว่างประเทศของเร“ทั้งคู่ก”ลังพัฒน“อย่างม’ประส‘ทธ‘ภ“พม“กขึ้นกว่าท’“ยอ‘ม ชอนอ‘ล นักก“รทูตเก“หล’เหนือท’่อยู่ประจ”ในภ“คตะวันออกของรัสเซ’ยกล่าว ต“มร“ยง“นของ ไฟแนนเช’ยลไทมส์

ในเดือนตุล“คมป’ พ.ศ. 2557 รัสเซ’ยตกลงท’่จะซ่อมแซมท“งรถไฟในเก“หล’เหนือท’่ม’คว“มย“ว 3,500 ก‘โลเมตร เพื่อแลกเปล’่ยนกับก“รเข้าถึงแหล่งถ่านห‘นและแร่ธ“ตุอื่น ๆ

คว“มตึงเคร’ยดท’่รับรู้ได้ระหว่างจ’นและเก“หล’เหนือเป็นปัจจัยท’่กระตุ้นคว“มสัมพันธ์ระหว่างรัฐบ“ลเก“หล’เหนือกับรัฐบ“ลรัสเซ’ยหรือไม่นั้นยังคงเป็นเรื่องท’่ถกเถ’ยงกันอยู่ นอกจ“กน’้ ก“รลงทุนระหว่างเก“หล’เหนือและจ’นยังม’คว“มเก’่ยวพันกันม“กพอท’่จะมั่นใจได้ว่าคว“มสัมพันธ์ท“งเศรษฐก‘จจะช่วยรักษ“คว“มสัมพันธ์ท“งก“รทูตให้ม’คว“มมั่นคง แม้ในบ“งเวล“ท’่อ“จจะเก‘ดคว“มตึงเคร’ยดอันเนื่องม“จ“กก“รกระท”ของน“ยค‘ม จองอึน

“ลจ’นและรัฐบ“ลเก“หล’เหนือม’คว“มส”คัญต่อกันและกันม“กเก‘นกว่าท’่จะยุต‘คว“มสัมพันธ์ลงในเร็ว ๆ น’“กเก“หล’เหนือม’ก“รน”เข้าจ“กจ’นร้อยละ 57 และส่งออกไปยังจ’นร้อยละ 42 ต“มร“ยง“นของน‘ตยส“ร เดอะด‘โพลแมต ฉบับเดือนม’น“’นจะไม่ทอดท‘้งเก“หล’“กเก“หล’เหนือต้องพึ่งพ“จ’นอย่างหนักในเรื่องก“รค้าและพลังง“นแล้ว เก“หล’เหนือยังเป็นศูนย์กล“งของเป้าหม“ยเช‘งยุทธศ“สตร์ในระดับภูม‘ภ“คของจ’นอ’กด้วย ดังนั้นจึงไม่ควรมองว่าจุดยืนของรัฐบ“ลจ’นท’่ม’ต่อโครงก“รน‘วเคล’ยร์ของเก“หล’เหนือจะม’ผลกับทัศนคต‘โดยทั่วไปท’่จ’นม’ต่อเก“หล’

น“ยลันคอฟแสดงคว“มค‘ดเห็นท’่คล้ายคลึงกันแม้จะไม่ค‘ดว่าคว“มสัมพันธ์ระหว่างเก“หล’เหนือและรัสเซ’ยนั้นจะเป็นไปต“มท’่น“ยค‘ม จองอึน ตั้งใจไว้

“ยค‘ม จองอึน อ“จจะต้องผ‘ดหวังเร็ว ๆ น’“ยลันคอฟกล่าว กับ ฟอรัม“หวังว่าจะได้รับคว“มช่วยเหลือโดยไม่ม’ข้อผูกมัดใด ๆ จ“

น“ยลันคอฟกล่าวว่ารัสเซ’ยจะลงทุนในเก“หล’เหนือตร“บเท่าท’่ยังได้รับผลตอบแทนก“รลงทุนนั้น เมื่อใดก็ต“มท’่คว“มสัมพันธ์เก‘ดคว“มไม่ร“บรื่น ซึ่งน“ยลันคอฟค“ดว่าจะเป็นไปต“มนั้น เก“หล’เหนือจะห“ท“งกลับไปขอคว“มช่วยเหลือจ“กจ’นในท’่สุด

“หล’เหนือจะท”ให้จ’“’่สุด จ’นก็ยังต้องก“รรัฐกันชนท’

ก“รพัฒน“ท“งสังคมและสถ“นภ“พปัจจุบัน 

น“ยลันคอฟเน้นว่าเก“หล’เหนือไม่ใช่ประเทศท’่ย“กไร้อย่างท’่เคยเชื่อกันในวงกว้าง ก“รปฏ‘รูปในปัจจุบันได้ผลักดันให้ประเทศน’้เก‘ดก“รฟื้นตัวและม’สัญญ“ณของก“รพัฒน“ท“งเศรษฐก‘จ

“รปฏ‘วัต‘ประเทศท’่ส”คัญต่าง ๆ หล“ยครั้งเร‘่มจ“กก“รท’““หล’เหนือเป็นประเทศท’่ย“กจนแต่ก็ไม่ได้ส‘้นหวัง สถ“นก“รณ์ก”ลังจะด’ขึ้น แต่ก็ไม่ได้หม“ยคว“มว่าจะเก‘ดเสถ’ยรภ“

ในระหว่างท’่ม’ก“รปฏ‘รูปโครงสร้างภ“ยใน อย่าค“ดหวังว่าจะม’ก“รเปล’่ยนแปลงด้านนโยบ“ยใด ๆ ไม่ว่าจะเป็นนโนบ“ยภ““ยค‘ม จองอึน จะไม่ประน’ประนอมกับอะไรทั้งส‘“ยลันคอฟกล่าว

ในเรื่องก“รรวมประเทศนั้น น“ยลันคอฟกล่าวว่าจ’นม’แนวโน้มท’่จะยอมรับก“รรวมตัวกันเป็นหนึ่งเด’ยวของเก“หล’ แต่เข“เชื่อว่ารัฐบ“ลจ’นต้องก“รให้ม’ก“รแบ่งแยกค“บสมุทรเก“หล’อย่างท’่เป็นอยู่ม“กกว่าในแบบท’่ม’เสถ’ยรภ“พม“กขึ้นกว่าเด‘ม โดยเฉพ“ะอย่างย‘่งเมื่อไม่น่าจะม’สงคร“มเก‘ดขึ้น ต“มก“รประเม‘นของน“ยลันคอฟ

“หล’ใต้คงไม่เร‘่มต้นท”สงคร“มก่อน เพร“ะถึงแม้ว่าจะม’แนวโน้มท’่จะชนะ แต่ก็ต้องแลกด้วยคว“มเส’ยห“ยท’่สูงม““ยลันคอฟกล่าวโดยอธ‘บ“ยว่าเก“หล’ใต้ไม่น่าจะเอ“ประเทศไปเป็นเด‘มพันในก“รสู้รบเพ’ยงเพื่อจะได้ม“ซึ่งพื้นท’่ขน“ดใหญ่อ’กฟ“กหนึ่งของช“ยแดนท’่แสนจะย“กจนและได้รับคว“มเส’ยห““ค“ถูกหรือง่ายด“ยเลยส”หรับเก“หล’

น“ยลันคอฟกล่าวว่า แท้จร‘งแล้วเก“หล’เหนือก็ไม่น่าจะเร‘่มต้นท”สงคร“มก่อนเช่นกัน เพร“ะเก“หล’เหนือรู้ด’ว่าตนคงจะแพ้สงคร“ม

บทความที่เกี่ยวข้อง

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

Back to top button