ข้อมูลผู้นำคนสำคัญแผนก

บิดาผู้ก่อตั้งสิงคโปร์มอบเสถียรภาพไว้เป็นมรดกของประเทศ

ด‘แอสโซซ‘เอทเต็ด เพรส

“ยล’ กวนยู ซึ่งเป็นผู้ก่อตั้งประเทศส‘งคโปร์สมัยใหม่ ได้สร้างคว“มหว“ดกลัวจ“กก“รใช้ก“รปกครองระบอบอ”น“จน‘ยมในก“รบร‘ห“รประเทศ แต่ในขณะเด’ยวกันก็เป็นท’่ชื่นชมของทั่วโลกจ“กคว“มส“ม“รถในก“รพล‘กโฉมนครรัฐเล็ก ๆ แห่งน’้ให้กล“ยเป็นหนึ่งในช“ต‘ท’่ร่ำรวยท’่สุดในโลกในช่วงเวล“ 31 ป’ท’่เข“ครองอ”น“จ

น“ยล’ซึ่งเป็นน“ยกรัฐมนตร’คนแรกและอยู่ในต”แหน่งน“นท’่สุดของส‘งคโปร์ได้ถึงแก่อสัญกรรมเมื่อวันท’่ 23 ม’น“คม พ.ศ. 2558 ขณะอ“ยุได้ 91 ป’ เข“เป็นผู้น”พ“ส‘งคโปร์ผ่านช่วงเวล“อันย“กล”บ“กหลังแยกตัวออกจ“กม“เลเซ’ยในป’ พ.ศ. 2508 และเปล’่ยนอด’ตเมืองท่าท’่หลับใหลแห่งน’้ให้กล“ยเป็นศูนย์กล“งก“รค้าและก“รเง‘นท’่ส”คัญของโลก แม้จะส“ม“รถอยู่ในต”แหน่งได้น“นกว่าน’้ แต่น“ยล’ก็ตัดส‘นใจก้าวลงจ“กอ”น“จและส่งต่อต”แหน่งผู้น”พรรครัฐบ“ลและผู้น”ประเทศให้แก่คนรุ่นใหม่ในป’ พ.ศ. 2533 กระนั้นเข“ก็ยังเป็นผู้ทรงอ‘ทธ‘พลท’่อยู่เบื้องหลังก“รบร‘ห“รประเทศต่อม“อ’กหล“ยป’จนกระทั่งสุขภ“พย่ำแย่ลง

’่สุด ส‘่งท’่ผมพอใจม“กท’่สุดในช’ว‘ตก็คือก“รท’่ผมได้ใช้เวล“หล“ยป’ในก“รรวบรวมแรงสนับสนุนและคว“มปร“รถน“ท’่จะท”ให้ประเทศน’้เจร‘ญรุ่งเรือง ปร“ศจ“กก“รทุจร‘ตและสร้างคว“มเท่าเท’ยมส”หรับคนทุกเชื้อช“ต‘ และทั้งหมดน’้จะยังคงอยู่ตลอดไปแม้ว่าผมจะไม่อยู่ในโลกน’้แล้วก็ต““ยล’กล่าวในหนังสือของเข“ท’มุมมองต่อโลกของช“ยคนหนึ่ง’่ต’พ‘มพ์มในป’ พ.ศ. 2556

น“ยบ“รัก โอบ“ม“ ประธ“น“ธ‘บด’สหรัฐฯ เร’ยกน“ยล’’่ม’ว‘”น“นผู้ย‘่งใหญ่แห่งประวัต‘ศ“““มเข้าใจอันลึกซึ้งต่อก“รเปล’่ยนแปลงของเอเช’ยและก“รบร‘ห“รเศรษฐก‘จของน“ยล’เป็นท’”หล“ยประเทศทั้งในอด’ตและปัจจุบันต่างเคยขอค”แนะน”เก’่ยวกับก“รปกครองและก“รพัฒน“จ“กน“ยล’

น“ยบัน ค’มูน เลข“ธ‘ก“รองค์ก“รสหประช“ช“ต‘เป‘’“รจ“กไปของน“ยล’ แถลงก“รณ์ท’่ออกโดยโฆษกของน“ยบัน ค’มูนระบุว่า ป’ พ.ศ. 2558 เป็นโอก“สครบรอบ 50 ป’ท’่ส‘งคโปร์ได้รับเอกร““ต‘ส‘งคโปร์จะเป็นท’่จดจ”ในฐ“นะหนึ่งในผู้น”เอเช’ยท’่เป็นแรงบันด“ลใจอันย‘่งใหญ่ท’

น“ยบัน ค’มูน กล่าวว่าน“ยล’ช่วยให้ส‘’่ยนจ“กประเทศก”ลังพัฒน“ม“เป็นหนึ่งในประเทศท’่เจร‘ญท’่สุดในโลก และเป็นศูนย์กล“งธุรก‘จท’

มรดกท’่น“ยล’ท‘้งไว้ได้แก่ รัฐบ“ลท’่ม’ประส‘ทธ‘ภ“พและม’ก“รทุจร‘ตต่ำ โครงก“รเคหะชุมชนของภ“ครัฐท’่ประสบคว“มส”เร็จอย่างสูง อัตร“ภ“ษ’ท’่ต่ำเพื่อดึงดูดเม็ดเง‘นของนักลงทุนต่างช“ต‘ โรงเร’ยนท’่ยอดเย’่ยมและถนนท’่สะอ“ดและปลอดภัย ซึ่งทั้งหมดน’้ท”ให้ส‘งคโปร์ต‘ดอันดับต้น ๆ ทุกครั้งท’่ม’ก“รส”รวจเมืองน่าอยู่ส”หรับคนต่างช“ต‘

แต่กระนั้นน“ยล’ก็มักจะเผช‘ญกับกระแสว‘พ“กษ์ว‘จ“รณ์เนื่องจ“กก“รใช้ว‘ธ’ก“รท’่แข็งกร้าวเพื่อรวบอ”น“จ น“ยล’สั่งจ”คุกคู่แข่งท“งก“รเมืองโดยไม่ม’ก“รด”เน‘นคด’ในศ“ลหล“ยทศวรรษและฟ้องร้องนักข่าวและนักก“รเมืองฝ่ายตรงข้ามในข้อห“หม‘่นประม“ทซึ่งส่งผลให้ไม่ม’ใครกล้าออกม“แสดงคว“มเห็นขัดแย้ง

น“ยล’ยืนกร“นว่าก“รจ”กัดเสร’ภ“พในก“รพูดและก“รประท้วงของประช“ชนอย่างเข้มงวดเป็นส‘่งจ”เป็นต่อก“รรักษ“เสถ’ยรภ“พในประเทศท’่ม’ประช“ชนหล“กหล“ยเชื้อช“ต‘และศ“สน“อ“ศัยอยู่ร่วมกัน และผ่านก“รจล“จลระหว่างเชื้อช“ต‘ม“แล้วหล“ยครั้งในช่วงคร‘สต์ทศวรรษท’่ 1960 (พ.ศ. 2503-2512) น“ยล’กล่าวต่อว่าเสถ’ยรภ“พเป็นส‘่งจ”เป็นต่อก“รส่งเสร‘มก“รเต‘บโตและยกระดับม“ตรฐ“นก“รครองช’พในประเทศท’่ม’ทรัพย“กรไม่ม“กอย่างส‘งคโปร์

”บ“งอย่างท’่น่ารังเก’ยจ สั่งคุมขังคนโดยไม่ม’ก“รพ‘จ“รณ“คด’ในศ““ยล’กล่าวระหว่างก“รให้สัมภ“ษณ์หนังสือพ‘มพ์ เดอะน‘วยอร์กไทมส์ ฉบับเดือนกันย“’่ผมท”เป็นส‘่งท’่ถูกต้อง แต่ทั้งหมดท’่ท”ไปก็ล้วนแต่ม’เจตน“ด’

พรรคก‘จประช“ชนของน“ยล’ปกครองส‘งคโปร์ม“ตั้งแต่ป’ พ.ศ. 2502 น“ยล’ยังรับต”แหน่งรัฐมนตร’ท’่ปรึกษ“ให้แก่คณะรัฐมนตร’หลังก้าวลงจ“กต”แหน่งน“ยกรัฐมนตร’แล้วอ’กด้วย นอกจ“กน’้ช“วส‘งคโปร์จ”นวนม“กโดยเฉพ“ะคนสูงอ“ยุก็มองว่าน“ยล’เป็นเสมือนบ‘ด“ผู้เฉล’ยวฉล“ดและเข้มงวด

น“ยล’เกษ’ยณจ“กก“รเป็นรัฐมนตร’ท’่ปรึกษ“และล“ออกจ“กต”แหน่งกรรมก“รบร‘ห“รพรรคก‘จประช“ชนหลังก“รเลือกตั้งสม“ช‘กรัฐสภ“ในป’ พ.ศ. 2554 ซึ่งพรรครัฐบ“ลชนะก“รเลือกตั้งด้วยคะแนนเส’ยงต่ำท’่สุดตั้งแต่ส‘งคโปร์ได้รับเอกร“ช

น“ยล’ เซ’ยนลุง บุตรช“ยคนหนึ่งของน“ยล’เป็นน“ยกรัฐมนตร’คนปัจจุบันของส‘งคโปร์ นอกจ“กน’้น“ยล’ยังม’บุตรท’่ยังม’ช’ว‘ตอยู่อ’กสองคนคือ น“ยล’ เซ’ยนหย“ง และบุตรส“วคือ น“งส“วล’ เว่ยหล‘ง ซึ่งเป็นนักประส“ทว‘ทย“ น“งกว“ก๊อกชู ภรรย“คู่ช’ว‘ตของเข“น“นกว่า 60 ป’ เส’ยช’ว‘ตในเดือนตุล“คม พ.ศ. 2553

น“ยล’เก‘ดเมื่อวันท’่ 16 กันย“ยน พ.ศ. 2466 เข“พูดภ“ษ“อังกฤษตั้งแต่เด็กในส‘งคโปร์ซึ่งเป็นอ“ณ“น‘คมของจักรวรรด‘บร‘ต‘ช ในวัยเด็กครอบครัวของน“ยล’เร’ยกเข“ว่าแฮร’่ ขณะท’่ก”ลังศึกษ“ระดับมห“ว‘ทย“ลัยเข“ต้องหยุดเร’ยนกล“งคันเมื่อญ’่ปุ่นเข้ายึดครองส‘งคโปร์เป็นเวล“น“นส“มป’ในระหว่างสงคร“มโลกครั้งท’่สอง น“ยล’กล่าวว่าในช่วงน’้เองท’่ตนได้เร’ยนรู้ว‘ธ’ใช้อ”น“จ

“รญ’่ปุ่นต้องก“รให้ทุกคนเชื่อฟังโดยไม่ม’ข้อแม้และก็ส“ม“รถท”ได้อย่างท’่ต้องก““ยล’เข’ยนในบันทึกคว“มทรงจ”“ม“รถเข้าใจเรื่องรัฐบ“ลหรือก“รใช้อ”น“จเป็นเครื่องมือเพื่อให้เก‘ดก“รเปล’่ยนแปลงแบบปฏ‘วัต‘ห“กไม่ม’ประสบก“

หลังจบก“รศึกษ“จ“กมห“ว‘ทย“ลัยแรฟเฟ‘ลส์ในส‘งคโปร์ น“ยล’ก็ออกเด‘นท“งไปยังอังกฤษเพื่อศึกษ“ว‘ช“กฎหม“ยท’่มห“ว‘ทย“ลัยแคมบร‘ดจ์ ท’่นั่นน“ยล’ได้สมรสกับน“งกว“ซึ่งเป็นเพื่อนร่วมชั้นเร’ยนในป’ พ.ศ. 2490 น“ยล’เด‘นท“งกลับส‘งคโปร์ในป’ พ.ศ. 2493 และเป‘ดส”นักกฎหม“ยล’แอนด์ล’กับภรรย“ในป’ พ.ศ. 2498

ในป’ พ.ศ. 2497 น“ยล’ร่วมก่อตั้งพรรคก‘จประช“ชนกับนักเคลื่อนไหวของสหภ“พแรงง“นคอมม‘วน‘สต์ซึ่งได้แยกท“งกันเด‘นในเวล“ต่อม“ น“ยล’เป็นน“ยกรัฐมนตร’คนแรกของส‘งคโปร์ในป’ พ.ศ. 2502 หลังจ“กอังกฤษรับรองว่าส‘งคโปร์ม’อ”น“จในก“รปกครองตนเองทุกด้านยกเว้นด้านกล“โหมและก‘จก“รต่างประเทศ

ส‘งคโปร์ประก“ศเอกร“ชจ“กอังกฤษในป’ พ.ศ. 2506 และน“ยล’ซึ่งเชื่อว่าเก“ะเล็ก ๆ แห่งน’้คงไม่อ“จอยู่ได้ด้วยตัวเองก็ได้น”ประเทศเข้าเป็นส่วนหนึ่งของประเทศเพื่อนบ้านคือสหพันธรัฐมล“ย“หรือม“เลเซ’ยในปัจจุบัน แต่เพ’ยงสองป’หลังจ“กนั้นผู้น”มล“ย“ก็ขอให้ส‘งคโปร์ถอนตัวออกไปเนื่องจ“กคว“มแตกต่างท“งอุดมก“รณ์ น“ยล’ร่ำไห้ระหว่างแถลงต่อประช“ชนถึงก“รแยกตัวดังกล่าวซึ่งออกอ“ก“ศท“งสถ“น’โทรทัศน์แห่งช“ต‘ ต่อม“น“ยล’กล่าวถึงเหตุก“รณ์น’้ว่าเป็นหนึ่งในเรื่องท’่ตนรู้สึกเส’ยใจม“กท’่สุดในช’ว‘ตนักก“รเมือง

จ“กนั้นน“ยล’ก็หันกลับม“ปกครองประเทศท’่เป็นเก“ะเล็ก ๆ ของตนโดยก”หนดนโยบ“ยท’่เคร่งครัดซึ่งบ“งคนมองว่าเป็นก“รควบคุมช’ว‘ตประจ”วันของคนส‘งคโปร์ในทุกขั้นตอน น“ยล’ส่งเสร‘มก“รศึกษ“ภ“ษ“อังกฤษและจ’นกล“งและห้ามใช้ภ“ษ“จ’นท้องถ‘่นอื่น ๆ ในโรงเร’ยนของรัฐ ว‘ทยุและโทรทัศน์ นอกจ“กน’้ยังบังคับให้คนต่างเชื้อช“ต‘อ“ศัยอยู่รวมกันโดยควบคุมสัดส่วนของคนเชื้อช“ต‘ต่าง ๆ ในอ“ค“รท’่พักอ“ศัยของรัฐซึ่งคนส‘งคโปร์ร“วร้อยละ 80 อ“ศัยอยู่ ก“รควบคุมเรื่องเล็ก ๆ น้อย ๆ ในช’ว‘ตประจ”วันยังคงด”เน‘นต่อไปแม้กระทั่งภ“ยใต้ก“รปกครองของผู้ด”รงต”แหน่งต่อจ“กน“ยล’ โดยน“ยโก๊ะ จกตง ประก“ศห้ามจ”หน่ายหม“กฝรั่งเนื่องจ“กเกรงว่าประช“ชนจะเอ“ไปต‘ดต“มประตูรถไฟใต้ด‘น

’ยใจกับส‘่งท’่ท”ลงไปแม้แต่น‘ดเด’ยวว่าเร“คงม“ไม่ถึงจุดน’้ ประเทศคงไม่ม’คว“มก้าวหน้าท“งเศรษฐก‘จอย่างท’่เป็นอยู่ตอนน’้ถ้าเร“ไม่เข้าไปแทรกแซงเรื่องส่วนตัวของประช“ชน เช่น เพื่อนบ้านของคุณเป็นใคร คุณด”รงช’ว‘ตอย่างไร ท”เส’ยงดังได้แค่ไหน จะถ่มน้ำล“ยตรงไหน หรือใช้ภ“ษ“อะไร เร“เป็นคนตัดส‘นใจว่าอะไรถูกต้องโดยไม่สนใจว่าประช“ชนจะค‘“ยล’กล่าวในป’ พ.ศ. 2530

นอกจ“กน’้น“ยล’ยังพย“ย“มนกว“ดล้างองค์กรอ“ชญ“กรรมและก”หนดบทลงโทษอย่างรุนแรงส”หรับคว“มผ‘ดเล็ก ๆ น้อย ๆ ซึ่งนับเป็นนโยบ“ยท’่ช่วยให้ส‘งคโปร์เป็นหนึ่งในประเทศท’่ม’อัตร“ก“รก่ออ“ชญ“กรรมรุนแรงต่ำท’่สุดในโลก ผู้ลักลอบขนย“เสพต‘ดต้องรับโทษแขวนคอ ผู้ท’่ท”ล“ยทรัพย์ส‘นส“ธ“รณะบ“งครั้งต้องถูกโบย เช่น กรณ’ของน“ยไมเค‘ล เฟย์ วัยรุ่นช“วอเมร‘กันในป’ พ.ศ. 2537 แม้น“ยบ‘ล คล‘นตัน ประธ“น“ธ‘บด’ สหรัฐฯ ในขณะนั้นจะขอให้ลดหย่อนผ่อนโทษแล้วก็ต“ม และคนท’่ท‘้งขยะในท’่ส“ธ“รณะต้องเส’ยค่าปรับเป็นเง‘นจ”นวนม“ก

น“ยล’ยังคงม’บทบ“ทแม้แต่ในช่วงป’ท้าย ๆ ของช’ว‘ต โดยจะให้คว“มเห็นเก’่ยวกับก‘จก“รทั้งในประเทศและต่างประเทศ และเป็นตัวแทนของส‘งคโปร์ในก“รเยือนหล“ยประเทศทั่วโลก

บทความที่เกี่ยวข้อง

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

Back to top button