จีน: เจ้าหน้าที่ระดับสูง ถูกดำเนินคดีฐานทุจริต

จีน: เจ้าหน้าที่ระดับสูง ถูกดำเนินคดีฐานทุจริต

น“ยโจว หย่งคัง อด’ตผู้อ”นวยก“รฝ่ายคว“มมั่นคงของจ’นถูกอัยก“รตั้งข้อห“กระท”ก“รทุจร‘ตและเป‘ดเผยคว“มลับของช“ต‘ ซึ่งนับว่าเป็นนักก“รเมืองระดับสูงท’่สุดของจ’นท’่ถูกด”เน‘นคด’ในรอบ 30 กว่าป’ท’่ผ่านม“

ส”นักง“นอัยก“รประช“ชนสูงสุดได้ประก“ศค”ฟ้องซึ่งได้รับก“รจับต“มองเป็นเวล“น“นจ“กหล“ยฝ่ายลงในเว็บไซต์เมื่อเดือนม’น“คม พ.ศ. 2558 หลังก“รสอบสวนอันย“วน“นซึ่งท”ให้อด’ตพันธม‘ตรของน“ยโจวในรัฐบ“ลและอุตส“หกรรมน้ำมันถูกตรวจสอบอย่างละเอ’ยดไปด้วย แต่ก็ไม่ได้ข้อมูลท’่ส”คัญใด ๆ เพ‘่มเต‘มท’่เก’่ยวข้องกับข้อกล่าวห“ดังกล่าว

น“ยโจวผู้ม’บุคล‘กเคร่งขรึมน่าเกรงข“มซึ่งเป็นอด’ตสม“ช‘กคณะกรรมก“รกล“งพรรคคอมม‘วน‘‘“ยป’ พ.ศ. 2556 และไม่เคยออกม“ให้คว“มเห็นใด ๆ นับแต่นั้นเป็นต้นม“

น“ยด“ล’ หย“ง นักรัฐศ“สตร์ประจ”มห“ว‘ทย“ลัยช‘ค““รประก“ศข้อห“ในก“รด”เน‘นคด’กับน“ยโจวถือเป็นจุดเร‘่มต้นท’่น”ไปสู่จุดจบของเข““ะเปร’ยบเสมือนก“รยืนยันต“มท’่หล“ยฝ่ายเชื่อว่าน“ยโจวม’คว“มผ‘ดจร‘งต“มค”ฟ้อง

น“ยโจววัย 72 ป’ เป็นเจ้าหน้าท’่ระดับสูงสุดท’่ถูกตั้งข้อห“ในยุคท’่ประธ“น“ธ‘บด’ ส’ จ‘้นผ‘ง ด”เน‘นนโยบ“ยกว“ดล้างก“รทุจร‘ตซึ่งเร‘่มม“ตั้งแต่ป’ พ.ศ. 2555 น“ยโจวจะกล“ยเป็นนักก“รเมืองระดับสูงท’่สุดท’่ถูกน”ตัวขึ้นศ“ลนับตั้งแต่ป’ พ.ศ. 2524 ซึ่งม’ก“รด”เน‘นคด’ในข้อห“กบฏกับภรรย“ของเหม“เจ๋อตุงและสม“ช‘กร“’’่ลงโทษบรรด“นักก“รเมืองฝ่ายตรงข้ามระหว่างก“รปฏ‘วัต‘วัฒนธรรมช่วงป’

แม้สื่อของรัฐจะพย“ย“มโน้มน้าวว่าก“รตั้งข้อห“กับน“ยโจวเป็นก“รแสดงให้เห็นคว“มมุ่งมั่นของพรรคท’่ต้องก“รจะปร“บปร“มก“รทุจร‘ตโดยไม่ค”นึงถึงต”แหน่งของผู้กระท”ผ‘ด แต่ในขณะเด’ยวกันก็เป็นท’่รับรู้กันโดยทั่วไปว่าน’่เป็นส่วนหนึ่งของคว“มขัดแย้งภ“ยในพรรครัฐบ“ลของจ’นท’่ม’ก“รแบ่งพรรคแบ่งพวกในกลุ่มผู้น”ระดับสูง และก“รก”จัดผู้ท’่อ“จจะกล“ยเป็นคู่แข่งของประธ“น“ธ‘บด’ ส’ จ‘้นผ‘ง

“รทุจร‘ตเป็นเรื่องธรรมด“ของผู้ด”รงต”แหน่งในระดับสูงในพรรค ดังนั้นจึงดูเหมือนว่าน“ยโจวน่าจะเป็นอ’กตัวอย่างหนึ่งของผู้แพ้ในศึกช่วงช‘งอ”น““ยจ“ง หล’่ฟ่าน นักว‘เคร“ะห์และนักประวัต‘ศ“สตร์ในกรุงปักก‘่งกล่าว  ด‘แอสโซซ‘เอทเต็ด เพรส

หุ้น