กิจกรรมทางการเมือง

กิจกรรมทางการเมือง

อ‘นเด’ยเปล’่ยนชื่อนโยบ“ย มองตะวันออกŽ ม“เป็น รุกตะวันออกŽ และผลักดันว“ระท’่มุ่งเน้นก“รปฏ‘บัต‘กับพันธม‘ตรในภูม‘ภ“ค

เจ้าหน้าท’่ ฟอรัม

หนึ่งในนโยบ“ยต่างประเทศของอ‘นเด’ยท’่ใช้ม“อย่างย“วน“นถูกเปล’่ยนชื่อใหม่ และผู้น”ประเทศก็ม’คว“มกระตือรือร้นท’่จะส่งส“รไปยังประเทศต่าง ๆ โดยเฉพ“ะอย่างย‘่งเพื่อนบ้านในซ’กโลกตะวันออก

“รพัฒน“ท“งเศรษฐก‘จ อุตส“หกรรมและก“รค้าได้เร‘่มต้นขึ้นแล้วในอ‘นเด’“ยนเรนทระ โมท’ น“ยกรัฐมนตร’อ‘นเด’ยกล่าวระหว่างก“รประชุมสุดยอดของสม“คมประช“ช“ต‘แห่งเอเช’ยตะวันออกเฉ’ยงใต้ (อ“เซ’ยน) และอ‘นเด’ยในเดือนพฤศจ‘ก“ยน พ.ศ. 2557 เพ’ยงหกเดือนหลังจ“กชนะก“รเลือกตั้งอย่างถล่มทล“ยเป็นประวัต‘ก“รณ์และเข้ารับต”แหน่งน“ยกรัฐมนตร’

ก“รเร‘่มยุคใหม่หม“ยถึงก“รเปล’่ยนชื่อนโยบ“’่ด”เน‘นม“อย่างย“วน“นเกือบ 25 ป’’้ก“รเปล’่ยนชื่อใหม่เป็นก“รส่งสัญญ“ณถึงภูม‘ภ“คและทั่วโลกว่าก“รปฏ‘สัมพันธ์เช‘งยุทธศ“สตร์ในรูปแบบใหม่ ๆ ก”ลังจะต“มม“

นายโทนี ตัน เค็ง ยัม ประธานาธิบดีสิงคโปร์ เดินตรวจแถวกองทหารเกียรติยศระหว่างพิธีต้อนรับที่จัดขึ้น ณ ทำเนียบประธานาธิบดีในกรุงนิวเดลี เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558 ผู้นำอินเดียระบุว่าสิงคโปร์เป็นหนึ่งในพันธมิตรที่แน่นแฟ้นที่สุดของอินเดีย เอเอฟพี/เก็ตตี้อิมเมจ

นายโทนี ตัน เค็ง ยัม ประธานาธิบดีสิงคโปร์ เดินตรวจแถวกองทหารเกียรติยศระหว่างพิธีต้อนรับที่จัดขึ้น ณ ทำเนียบประธานาธิบดีในกรุงนิวเดลี เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558 ผู้นำอินเดียระบุว่าสิงคโปร์เป็นหนึ่งในพันธมิตรที่แน่นแฟ้นที่สุดของอินเดีย เอเอฟพี/เก็ตตี้อิมเมจ

ระหว่างก“รเด‘นท“งไปเยือนต่างประเทศเมื่อเร็ว ๆ น’้ น“ยโมท’ได้แสดงคว“มเห็นอย่างระมัดระวังเพื่อย้ำถึงนโยบ“ยท’่มุ่งเน้นก“รปฏ‘บัต‘ม“กขึ้นในก“รปฏ‘สัมพันธ์กับอ“เซ’ยน และแม้กระทั่งประเทศท“งตะวันออกเฉ’ยงเหนือของอ‘นเด’ย รัฐบ“ลของน“ยโมท’ได้เส’ยเวล“เล็กน้อยไปกับก“รก”หนดหนท“งเพื่อยืนยันว่าอ‘นเด’ยจะเด‘นไปข้างหน้าพร้อมกับนโยบ“ยน’้

ญ’่ปุ่นเป็นประเทศนอกภูม‘ภ“คเอเช’ยใต้ประเทศแรกท’่น“ยโมท’เด‘นท“งไปเยือนในฐ“นะน“ยกรัฐมนตร’ นอกจ“กน’้เข“ยังให้ก“รต้อนรับน“ยโทน’ แอบบอตต์ น“ยกรัฐมนตร’ออสเตรเล’ยในฐ“นะผู้น”ต่างช“ต‘คนแรกท’่เด‘นท“งเยือนกรุงน‘วเดล’ และรัฐบ“ลของน“ยโมท’ยังม’ก“รแลกเปล’่ยนท“งก“รทูตกับเว’ยดน“มด้วย

“ม’ว‘สัยทัศน์และคว“มมุ่งมั่นท’่จะยกระดับคว“มเจร‘ญของประเทศ ตลอดจนสถ“นะของอ‘นเด’ยในประช“คมโลกและคว“มสุขของประช““ยโมท’กล่าวกับหนังสือพ‘มพ์ ฮ‘นดูสถ“น ไทมส์ ในเดือนเมษ““ได้ด”เน‘นม“ตรก“รต่าง ๆ ซึ่งช่วยให้เร“ส“ม“รถกอบกู้คว“มเชื่อมั่นว่าเร“จะท”ง“นด้วยคว“มโปร่งใส ม’ประส‘ทธ‘ภ“

นักว‘เคร“ะห์มองว่านโยบ“ยรุกตะวันออกของน“ยโมท’เป็นนโยบ“ยท’่เอ“จร‘งเอ“จัง และระบุว่านอกจ“กจะส่งเสร‘มคว“มสัมพันธ์ท“งเศรษฐก‘จแล้ว อ‘นเด’ยยังหวังจะยกระดับตัวเองเพื่อถ่วงดุลอ”น“จของจ’นท’่แผ่ขย“ยไปทั่วภูม‘ภ“ค

“ไม่ก’่ป’ม“น’้ อ‘นเด’ยได้ส่งสัญญ“ณถึงคว“มย‘นด’ท’่จะม’บทบ“ทเช‘งยุทธศ“สตร์ในภูม‘ภ“คให้ม“กกว่าเด‘ม โดยก“รกระชับคว“มสัมพันธ์กับประเทศพันธม‘ตรอย่างญ’่ปุ่น เว’ยดน“ม และออสเตรเล’“มร“ยง“นประจ”เดือนธันว““สตร์ใหม่ของอ‘นเด’ยต่อภูม‘ภ“คเอเช’ยและแปซ‘ฟ‘ก: นโยบ“ยรุกตะวันตกของน“ยโมท’“บันว‘จัยนโยบ“ยระหว่างประเทศลอว’ซึ่งตั้งอยู่ในกรุงซ‘ดน’ย์ ประเทศออสเตรเล’“สตร์ถ่วงดุลอ”น“จของจ’นม’ส่วนในก“รขับเคลื่อนนโยบ“ยดังกล่าว แต่หลัก ๆ แล้วนโยบ“ยน’้เก‘ดขึ้นเพื่อตอบสนองเป้าหม“ยของอ‘นเด’ยท’่ต้องก“รจะม’บทบ“ทม“กขึ้นในเวท’โลกและก้าวสู่ก“รเป็นศูนย์กล“งท“งก“

ในก“รรับมือกับจ’น อ‘นเด’ยพย“ย“มแลกเปล’่ยนข้อมูลกับญ’่ปุ่นเพื่อต‘ดต“มคว“มคืบหน้าของผลประโยชน์และทรัพย“กรในมห“สมุทรอ‘นเด’ยและทะเลจ’นใต้ และท’่ส”คัญเพื่อให้ทร“บสถ“นก“รณ์เก’่ยวกับก“รขย“ยข’ดคว“มส“ม“รถท“งทห“รของจ’นข้ามประเทศ ต“มท’่หนังสือพ‘มพ์ เดอะไทมส์ ออฟ อ‘นเด’ย ร“ยง“นในเดือนเมษ“ยน พ.ศ. 2558

ในเดือนเมษ“ยน พ.ศ. 2558 ส”นักข่าวอ‘นโดเอเช’ยน‘วส์เซอร์ว‘สร“ยง“นว่า น“งจูล’ บ‘ชอป รัฐมนตร’ว่าก“รกระทรวงก“รต่างประเทศออสเตรเล’ยเคยกล่าวว่า ออสเตรเล’ยเห็นพ้องกับอ‘นเด’ยในเรื่องทะเลจ’นใต้และก“รอ้างส‘ทธ‘ของจ’น น“งบ‘ชอปเสนอว่าออสเตรเล’ยกับอ‘นเด’ยควรร่วมมือกันเพื่อผลักดันแนวปฏ‘บัต‘

อาคารกระทรวงการคลังของอินเดียตั้งตระหง่านตัดกับพระอาทิตย์ที่กำลังจะตกดินในกรุงนิวเดลีในเดือนเมษายน พ.ศ.2558 อินเดียกำลังดำเนินความพยายามเพื่อพัฒนาความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจตามนโยบายรุกตะวันออก รอยเตอร์

อาคารกระทรวงการคลังของอินเดียตั้งตระหง่านตัดกับพระอาทิตย์ที่กำลังจะตกดินในกรุงนิวเดลีในเดือนเมษายน พ.ศ.2558 อินเดียกำลังดำเนินความพยายามเพื่อพัฒนาความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจตามนโยบายรุกตะวันออก รอยเตอร์

หนังสือพ‘มพ์ ด‘อ‘โคโนม‘ก ไทมส์ ฉบับเดือนม’น“คม พ.ศ. 2558 ร“ยง“นว่า ท“งก“รจ’นรับทร“บข่าวน’้และสังเกตเห็นคว“มร่วมมือท’่เร‘่มต้นขึ้นดังกล่าว โดยในก“รแสดงคว“มเห็นต่อคว“มกังวลท’่เพ‘่มขึ้นเก’่ยวกับก“รอ้างส‘ทธ‘ในทะเลจ’นใต้ เจ้าหน้าท’่ร“ยหนึ่งปฏ‘““รจ”กัดเสร’ภ“พในก“รเด‘นเรือในภูม‘ภ“ค

’ปัญห““ยล’ ยูเช็ง เอกอัครร“ชทูตจ’นกล่าวถึงประเด็นก“รเด‘นเรือและคว“มมั่นคงในทะเลจ’’นให้คว“มส”คัญกับคว“มมั่นคงในน่านน้ำม“

ก“รกระชับคว“มสัมพันธ์ท“งทห“ร

น“ย พ’.ว’. น“ร“ซ‘มฮ“ ร“ว อด’ตน“ยกรัฐมนตร’อ‘นเด’ยท’่อยู่ในต”แหน่งระหว่างป’‘เร‘่มนโยบ“ยมองตะวันออกในขณะท’่อ‘นเด’ยก”ลังเผช‘ญกับว‘กฤต‘เศรษฐก‘จและก“รเมืองในประเทศ คว“มตึงเคร’ยดท’่เก‘ดขึ้นทั่วโลกก่อนสงคร“มอ่าวในช่วงป’”ให้เศรษฐก‘จอ‘นเด’ยเข้าสู่ภ“วะถดถอย และต่อม“ก็เป็นตัวเร่งให้ประเทศต้องพย“ย“มแสวงห“โอก“สท“งเศรษฐก‘จในภูม‘ภ“คอ‘นโดเอเช’ยแปซ‘ฟ‘ก ต“มบทว‘เคร“ะห์ของสถ“บันลอว’

หลังจ“กผ่านไปน“นกว่าสองทศวรรษ ปัจจุบันนโยบ“ยมอง/รุกตะวันออกของอ‘นเด’ยครอบคลุมก“รด”เน‘นก“รท’่ส”คัญกับพันธม‘ตรเช‘งยุทธศ“สตร์ในเรื่องเศรษฐก‘จและก“รป้องกันประเทศ

ผู้สังเกตก“รณ์รวมทั้งผู้น”อ‘นเด’ยกล่าวว่าส‘งคโปร์จะม’บทบ“ทส”คัญเมื่ออ‘นเด’ยปรับเปล’่ยนต”แหน่งของตนเองใหม่เพื่อเพ‘่มก“รม’ส่วนร่วมในภูม‘ภ“ค

ในเดือนม’น“คม พ.ศ. 2558 น“ยโมท’ได้เข้าร่วมพ‘ธ’ศพน“ยล’ กวนยู บ‘ด“ผู้ก่อตั้งประเทศส‘งคโปร์ น“ยโมท’ระบุว่าน“ยล’“’ตผู้น”ผู้ล่วงลับเชื่อในศักยภ“พของอ‘นเด’“กกว่าพวกเร“ทุกคนเส’ยอ’“มร“ยง“นของหนังสือพ‘มพ์ ด‘อ‘โคโมน‘ก ไทมส์ 

‘งคโปร์เป็นหนึ่งในประเทศท’่ม’คว“มสัมพันธ์แน่นแฟ้นกับอ‘นเด’ยม“กท’่สุดในโลก และส‘งคโปร์ก็เป็นเส“หลักในนโยบ“ยรุกตะวันออกของอ‘นเด’“ยโมท’กล่าว

ในเดือนกันย“ยน พ.ศ. 2557 อ‘นเด’ยและส‘งคโปร์ได้ประก“ศก“รเปล’่ยนแปลงคว“มร่วมมือท“งทห“รระดับทว‘ภ“ค’ของทั้งสองประเทศจ“กก“รฝึกร่วมไปสู่คว“มร่วมมือท“งเทคโนโลย’ก“รป้องกันประเทศ ต“มร“ยง“นของหนังสือพ‘มพ์ เดอะไทมส์ ออฟ อ‘นเด’ย เนื่องจ“กกองทัพส‘งคโปร์ม’พื้นท’่ท“งบกและน่านฟ้าจ”กัดในก“รฝึก ดังนั้นหล“ยป’ท’่ผ่านม“ทห“รส‘งคโปร์จึงเข้ารับก“รฝึกในพื้นท’่ของอ‘นเด’ย

นายเหงียน เติ๊น สุง นายกรัฐมนตรีเวียดนาม (คนที่สองจากขวา) และนางตราน ทันห์ เกียม ภรรยา (คนกลาง) ขอพรระหว่างเยี่ยมชมวัดของศาสนาพุทธในอินเดียเมื่อเดือนตุลาคม พ.ศ. 2557 เวียดนามได้ขอความช่วยเหลือจากอินเดียในการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ข่าวกรอง ดิแอสโซซิเอทเต็ด เพรส

นายเหงียน เติ๊น สุง นายกรัฐมนตรีเวียดนาม (คนที่สองจากขวา) และนางตราน ทันห์ เกียม ภรรยา (คนกลาง) ขอพรระหว่างเยี่ยมชมวัดของศาสนาพุทธในอินเดียเมื่อเดือนตุลาคม พ.ศ. 2557 เวียดนามได้ขอความช่วยเหลือจากอินเดียในการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ข่าวกรอง
ดิแอสโซซิเอทเต็ด เพรส

ส‘งคโปร์ไม่ได้เป็นประเทศเด’ยวในเอเช’ยท’่ได้ประโยชน์จ“กคว“มร่วมมือท“งทห“รท’่เปล’่ยนไปน’้ ประเทศไทยเองก็ได้ท”คว“มตกลงกับอ‘นเด’ยเพื่อเพ‘่มคว“มร่วมมือในก“รรักษ“คว“มมั่นคงท“งทะเลและก“รต่อต้านก“รก่อก“รร้าย

น“ยอ“จ‘ต โดว“ล ท’่ปรึกษ“ด้านคว“มมั่นคงภ“ยในของอ‘นเด’“รเส้นท“งเด‘นเรือท’่ปลอดภัยและเป็นอ‘สระ และปัญห“เก’่ยวกับก“รปล้นสะดมท“งน้ำและก“รค้ามนุษย์เป็นส‘่งท’“มร“ยง“นของส”นักข่าวเพรส ทรัสต์ ออฟ อ‘นเด’ย เมื่อเดือนเมษ“ยน พ.ศ. 2558

นอกจ“กน’้ ในเดือนเมษ“ยน พ.ศ. 2558 น“ยเหง’ยน เต‘๊น สุง น“ยกรัฐมนตร’ยเว’ยดต“ม ได้เข้าพบกับน“ยโดว“ลเพื่อขอคว“มช่วยเหลือจ“กอ‘นเด’ยด้านก“รส่งเสร‘มเทคโนโลย’ท“งทห“รและก“รป้องกันประเทศเว’ยดน“ม โดยเฉพ“ะก“รฝึกบุคล“กรด้านข่าวกรองส”หรับกองทัพอ“ก“ศและกองทัพเรือ

ก“รส่งส“รท’่ชัดเจน 

นักว‘เคร“ะห์ประจ”สถ“บันลอว’ระบุว่า ท’่ผ่านม“อ‘นเด’ยยังไม่เคยเป‘ดเผยว‘สัยทัศน์ท’่ชัดเจนเก’่ยวกับคว“มสัมพันธ์กับช“ต‘พันธม‘ตรในเอเช’ยตะวันออกและเอเช’ยตะวันออกเฉ’ยงใต้ แต่รัฐบ“ลชุดปัจจุบันม’โอก“สท’่จะก้าวเด‘นไปได้ไกลกว่าในเวล“ท’่สั้นกว่าเพื่อชดเชยให้กับคว“มล่าช้าตลอดช่วงสองทศวรรษท’่ผ่านม“

“มจร‘งจังของอ‘นเด’ยต่อก“รส่งเสร‘มคว“มร่วมมือกับภูม‘ภ“ค รัฐบ“ลของน“ยโมท’ต้องแสดงให้เห็นว่านโยบ“ยรุกตะวันออกเป็นม“กกว่าแค่ก“รเปล’่ยนชื่อนโยบ“ยท’่ม’อยู่เด‘“บันลอว’‘ดคว“มล่าช้าหรือก“รหยุดน‘่งอ’กต่อไป อ‘นเด’ยจ”เป็นต้องเร่งจัดท”ว“ระแห่งช“ต‘ท’่ชัดเจนเพื่อกระชับคว“มสัมพันธ์ท“งเศรษฐก‘จ สถ“บันและก“รป้องกันประเทศกับภูม‘ภ“คให้เหน’ยวแน่นกว่าท’่รัฐบ“ลชุดก่อน ๆ เคยท”ไว้ ถ้ารัฐบ“ลของน“ยโมท’ส“ม“รถบรรลุเป้าหม“ยน’้ได้ อ‘นเด’ยก็จะม’ศักยภ“พม“กพอท’่จะแสดงบทบ“ทส”คัญท“งยุทธศ“สตร์ในภูม‘ภ“คอ‘นโดแปซ‘ฟ‘กท’่ม’

หุ้น