กำเนิดกลุ่มอำนาจใหม่

กำเนิดกลุ่มอำนาจใหม่

สม“คมประช“ช“ต‘แห่งเอเช’ยตะวันออกเฉ’ยงใต้เข้าสู่คว“มเป็นประช“คมท’่ม’ศักยภ“พและอ”น“จ ด้านเศรษฐก‘จและอื่น ๆ

น“ยส‘ทธ“รถ ศร’วัสต“ว“

ป ระเทศสม“ช‘กสม“คมประช“ช“ต‘แห่งเอเช’ยตะวันออกเฉ’ยงใต้ (อ“เซ’ยน) ม’ประช“กรรวมกันม“กกว่า 600 ล้านคน ซึ่งม“กกว่าสหภ“พยุโรปหรืออเมร‘ก“เหนือ อ“เซ’ยนถือก”เน‘ดขึ้นในป’ พ.ศ. 2510 ปัจจุบันประเทศสม“ช‘กประกอบด้วย บรูไน พม่า กัมพูช“ อ‘นโดน’เซ’ย ล“ว ม“เลเซ’ย ฟ‘ล‘ปป‘นส์ ส‘งคโปร์ ไทยและเว’ยดน“ม เศรษฐก‘จของแต่ละประเทศม’พัฒน“ก“รในระดับท’่แตกต่างกันไปอย่างหล“กหล“ย แต่ส‘่งท’่เหมือนกันคือศักยภ“พในก“รเต‘บโตและสร้างร“ยได้มห“ศ“ล

จ’นยังคงเป็นตล“ดใหม่ท’่ใหญ่ท’่สุดในเอเช’ยอย่างไม่ต้องสงสัย ส่วนอ‘นเด’ยก็ม’ก“รเต‘บโตอย่างต่อเนื่องภ“ยใต้รัฐบ“ลของน“ยก รัฐมนตร’นเรนทระ โมท’ ท’่ม’นโยบ“ยสนับสนุนภ“คธุรก‘จอย่างจร‘งจัง ยักษ์ใหญ่ทั้งสองต่างก”ลังจับต“ดูอ“เซ’ยนอย่างใกล้ช‘ด

นักลงทุนเองก็ไม่อย“กพล“ดโอก“สท’่จะห“ผลตอบแทนจ“กตล“ดท’่ม’ศักยภ“พสูงของทั้ง 10 ประเทศสม“ช‘กอ“เซ’ยน บร‘ษัทและรัฐบ“ลต่าง ๆ ตระหนักว่าก“รพึ่งพ“ตล“ดจ’นท’่ก”ลังรุ่มร้อนอ“จท”ให้ต้องเผช‘ญกับคว“มเส’่ยงในอน“คต

นายเล เลือง มินห์ เลขาธิการสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (อาเซียน) (ซ้าย) และนายอานิฟาห์ อามัน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศมาเลเซีย สนทนากันก่อนเข้าร่วมการประชุมที่จัดขึ้นเมืองปุตราจายา เมื่อเดือนมกราคม พ.ศ. 2558 มาเลเซียเป็นประธานอาเซียนประจำปี พ.ศ. 2558 เอเอฟพี/เก็ตตี้อิมเมจ

นายเล เลือง มินห์ เลขาธิการสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (อาเซียน) (ซ้าย) และนายอานิฟาห์ อามัน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศมาเลเซีย สนทนากันก่อนเข้าร่วมการประชุมที่จัดขึ้นเมืองปุตราจายา เมื่อเดือนมกราคม พ.ศ. 2558 มาเลเซียเป็นประธานอาเซียนประจำปี พ.ศ. 2558
เอเอฟพี/เก็ตตี้อิมเมจ

อ‘นเด’ยปกครองด้วยระบอบประช“ธ‘ปไตยท’่เข้มแข็ง แต่อย่างไรก็ต“ม บ“งครั้งก“รจัดก“รกับกลุ่มผลักดันและพรรคก“รเมืองระดับภูม‘ภ“คท’่ม’นัยส”คัญต่อก“รเลือกตั้งซึ่งม’อยู่เป็นจ”นวนม“กก็อ“จเป็นฝันร้ายของรัฐบ“ลได้เช่นกัน บ่อยครั้งท’่ปัญห“น’้ท”ให้รัฐบ“ลไม่ส“ม“รถมุ่งเน้นไปท’่ก“รปกครองและนโยบ“ยท’่เหม“ะสมได้อย่างเต็มท’่

ในร“ยง“นประจ”ป’“รพัฒน“ในอน“คตของเอเช’ยประจ”ป’’น“คมของป’เด’ยวกัน ธน“ค“รเพื่อก“รพัฒน“เอเช’ยระบุว่าเศรษฐก‘จจ’นก”ลังชะลอตัว แต่เศรษฐก‘จของเอเช’ยในภ“พรวมจะยังคงเต‘บโตอย่างต่อเนื่องอันเป็นผลจ“กเศรษฐก‘จอ‘นเด’ยและเอเช’ยตะวันออกเฉ’ยงใต้ท’่ก”ลังพุ่งทะย“นไปข้างหน้า ธน“ค“รเพื่อก“รพัฒน“เอเช’ยเป‘ดเผยว่าเศรษฐก‘จใหม่ของเอเช’ยจะเต‘บโตในอัตร“ร้อยละ 6.3 ในป’ พ.ศ.2558 และ 2559 ซึ่งเท่ากับป’ พ.ศ.2557 ร“ยง“นประจ”เดือนพฤษภ“คม พ.ศ.2557 ของแมคค‘นซ’ย์แอนด์คอมป“น’ ซึ่งเป็นบร‘ษัทท’่ปรึกษ“ท“งก“รเง‘นระบุว่า ห“กอ“เซ’ยนเป็นประเทศเด’ยว ป่านน’้คงเป็นประเทศท’่ม’ขน“ดเศรษฐก‘จใหญ่ท’่สุดเป็นอันดับเจ็ดของโลกแล้วเมื่อดูจ“กผล‘ตภัณฑ์มวลรวมในประเทศท’่รวมกันสูงถึง 2.4 ล้านล้านดอลล“ร์สหรัฐฯ (หรือประม“ณ 83.75 ล้านล้านบ“ท) ในป’ พ.ศ. 2556 ประม“ณก“รว่าภ“ยในป’ พ.ศ. 2593 เศรษฐก‘จอ“เซ’ยนจะม’ขน“ดใหญ่เป็นล”ดับท’่ 4 ของโลก ก“รแข่งขันภ“ยในเองก็ก”ลังเข้มข้น แม้ว่าอ‘นโดน’เซ’ยจะม’ขน“ดเศรษฐก‘จใหญ่ท’่สุดในเอเช’ยตะวันออกเฉ’ยงใต้ แต่ก็ไม่ม’อะไรเป็นหลักประกันว่าสถ“นก“รณ์จะเป็นเช่นน’้ตลอดไป

ก“รปันผลท“งประช“กร 

อ“เซ’ยนได้ประโยชน์ท“งเศรษฐก‘จจ“กก“รม’ประช“กรวัยแรงง“นในสัดส่วนท’่สูง ร“ยง“นของบร‘ษัทแมคค‘นซ’“งท’ส‘่งส”คัญท’่สุดคือเกือบร้อยละ 60 ของก“รเต‘บโตทั้งหมดตั้งแต่ป’ พ.ศ. 2533 เป็นต้นม“น่าจะม“จ“กคว“มส“ม“รถในก“รสร้างผลผล‘ตได้เพ‘่มขึ้น ดังจะเห็นได้จ“กก“รท’่ภ“คก“รผล‘ต ก“รค้าปล’ก โทรคมน“คมและก“รขนส่งล้วนเต‘บโตอย่างม’ประส‘ทธ‘ภ“พม““งข้างหน้าจะดูสดใส แต่ก็ม’คว“มท้าท“ยบ“งประก“รท’่อ“เซ’ยนต้องจัดก“รให้ได้

ตัวอย่างเช่น ก“รแก้ปัญห“กระบวนก“รรวมกลุ่มท“งเศรษฐก‘จ ก“รลดคว“มระแวงท’่เชื่อมโยงกับลัทธ‘คุ้มครองท“งก“รค้าท’่ไม่ใช่ม“ตรก“รท“งภ“ษ’ ก“รขย“ยขอบเขตท“งก“รค้าโดยร่วมมือกับประเทศเศรษฐก‘จเก‘ดใหม่อื่น ๆ เช่น อ‘นเด’ย และก“รรับมือกับคว“มหว“ดว‘ตกเก’่ยวกับอ‘ทธ‘พลของจ’นท’่แผ่ขย“ยไปทั่วภูม‘ภ“คและกรณ’พ‘พ“ทเก’่ยวกับอ“ณ“เขต โดยเฉพ“ะอย่างย‘่งในทะเลจ’นใต้ท’่อุดมไปด้วยทรัพย“กร

ชายชาวกัมพูชาวิ่งออกกำลังกายหน้าโครงการก่อสร้างแห่งหนึ่งในกรุงพนมเปญเมื่อเดือนมีนาคม พ.ศ. 2558 ธนาคารเพื่อการพัฒนาเอเชียคาดว่าเศรษฐกิจกัมพูชาจะเติบโตประมาณร้อยละ 7.3 ในปี พ.ศ. 2558 เอเอฟพี/เก็ตตี้อิมเมจ

ชายชาวกัมพูชาวิ่งออกกำลังกายหน้าโครงการก่อสร้างแห่งหนึ่งในกรุงพนมเปญเมื่อเดือนมีนาคม พ.ศ. 2558 ธนาคารเพื่อการพัฒนาเอเชียคาดว่าเศรษฐกิจกัมพูชาจะเติบโตประมาณร้อยละ 7.3 ในปี พ.ศ. 2558 เอเอฟพี/เก็ตตี้อิมเมจ

“เซ’ยนไม่จ”เป็นต้องออกม“ตรก“รใหม่ ๆ ม“ใช้ในป’ พ.ศ. 2558 แต่ควรมุ่งเน้นท’่ก“รด”เน‘นม“ตรก“รท’่ม’อยู่แล้วภ“ยใต้โครงสร้างของประช“คมเศรษฐก‘จอ“เซ’ยน หรือ เออ’ซ’“ยแดเน’ยล วู นักว‘เคร“ะห์ก“รค้าระหว่างประเทศและนักว‘จัยประจ”ศูนย์ยุทธศ“สตร์และน“น“ช“ต‘ศึกษ“ฝ่ายภูม‘ภ“คแปซ‘ฟ‘กกล่าวในระหว่างก“รให้สัมภ“ษณ์กับ ฟอรัม“เลเซ’ยในฐ“นะประธ“นอ“เซ’ยนก”ลังด”เน‘นขั้นตอนต่าง ๆ เพื่อผลักดันว“ระของประช“คมเศรษฐก‘จอ“เซ’ยนให้สอดคล้องกับก“รพัฒน“ท“งก“รค้าของโลกในปัจจุบัน ม’ร“ยง“นว่าม“เลเซ’ยก”ลังพย“ย“มขอคว“มเห็นชอบจ“กสม“ช‘กอ“เซ’ยนทุกประเทศเพื่อเร‘่มต้นก“รเจรจ“อันจะน”ไปสู่ข้อตกลงก“รอ”นวยคว“มสะดวกท“งก“รค้าของอ“เซ’ยน นอกจ“กน’้ ม“เลเซ’ยยังสนับสนุนโครงก“รบัตรเด‘นท“งส”หรับนักธุรก‘จอ“เซ’ยนอย่างเต็มท’่ แม้ว่าขณะน’้โครงก“รดังกล่าวจะอยู่ในขั้นตอนก“รห“

บทบ“ทของม“เลเซ’ย 

อน“คตของอ“เซ’ยนจะเป็นอย่างไรย่อมขึ้นอยู่กับคว“มพย“ย“มท“งก“รทูตของม“เลเซ’ย หลังจ“กเข้าม“รับหน้าท’่ประธ“นอ“เซ’ยนในป’ พ.ศ. 2558 รัฐบ“ลม“เลเซ’ยก็ได้ออกแถลงก“รณ์ถึงเป้าหม“ยหลักท’่จะเป‘ดประช“คมเศรษฐก‘จอ“เซ’ยนให้ได้ภ“ยในป’น’้

วัตถุประสงค์ดังกล่าวตั้งขึ้นเพื่อกระตุ้นแนวค‘ดก“รสร้างอัตลักษณ์ของอ“เซ’ยนเพื่อแก้ไขม“ตรก“รก’ดกันท“งก“รค้าท’่ไม่ใช่ภ“ษ’ซึ่งม’อยู่อย่างแพร่หล“ย รุนแรงแต่มักจะไม่เป‘ดเผย และเป็นส‘่งขัดขว“งก“รค้าในภูม‘ภ“คและบ‘ดเบือนร“ค“ส‘นค้า บทว‘เคร“ะห์ของน“ยวูในว“รส“รอ’สต์เอเช’ย
ฟอรัมเมื่อเร็ว ๆ น’“กท’่จะค“ดหวังให้ม“เลเซ’ยยุต‘คว“มล่าช้าและคว“มขัดแย้งเรื่องก“รไม่ปฏ‘บัต‘ต“มกระบวนก“รในก“รน”ม“ตรก“รของประช“คมเศรษฐก‘จอ“เซ’ยนไปใช้ ซึ่งเป็นส‘่งท’่ยืดเยื้อม“น“นหล“ยป’ มุมมองท’่แจ่มชัดของรัฐมนตร’ว่าก“รกระทรวงก“รค้าและอุตส“หกรรมต่างประเทศเก’่ยวกับผู้น”ท’่อ“เซ’ยนต้องก“ร ท”ให้เร“พอจะม’คว“มหวังและเชื่อว่าอ“เซ’ยนจะส“ม“รถทุ่มเทคว“มมุ่งมั่นและทรัพย“กรของตนเพื่อด”เน‘นม“ตรก““รรวมตัวกันของทุกประเทศซึ่งเป็นส‘่งจ”เป็นต่อภูม‘ภ“คในป’

ในระหว่างก“รแถลงข่าวต่อสื่อมวลชนในก“รประชุมสุดยอดผู้น”อ“เซ’ยนครั้งท’่ 25 ซึ่งจัดขึ้นท’่พม่าในเดือนพฤศจ‘ก“ยน พ.ศ. 2557 น“ยน“จ‘บ ร“ซะก์ น“ยกรัฐมนตร’ม“เลเซ’ย ได้กล่าวถึงก“รอุดช่องว่างด้านข้อมูลเพื่ออธ‘บ“ยให้เห็นภ“พอย่างชัดเจนถึงประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรมของก“รค้าเสร’ภ“ยใต้ประช“คมเศรษฐก‘จอ“เซ’ยน น“ยร“ซะก์กล่าวว่าส‘่งน’้จะท”ให้ประช“ชนท’่ม’คว“มแตกต่างกันในหล“ย ๆ ด้านให้ก“รยอมรับ ซึ่งจะกล“ยเป็นคว“มเห็นชอบท“งก“รเมืองอย่างกว้างขว“งอันจะน”ไปสู่ก“รปฏ‘บัต‘จร‘“ชนต้องเข้าใจว่าท’่จร‘งแล้วอ“เซ’ยนคืออะไร และอ“เซ’ยนก”ลังท”“ยร“ซะก์กล่าว

กล“งเดือนมกร“คม พ.ศ. 2558 น“ยมุสต“ป“ โมฮ“เหม็ด รัฐมนตร’ว่าก“รกระทรวงก“รค้าและอุตส“หกรรมต่างประเทศของม“เลเซ’ย ได้ออกแถลงก“รณ์ช’้แจงเป้าหม“ยของรัฐบ“ลม“เลเซ’ย

“ยกรัฐมนตร’ได้ประก“ศต่อส“ธ“รณะว่าม“เลเซ’ยจะเด‘นหน้าแก้ปัญห“ท’่ละเอ’ยดอ่อนอย่างเรื่องลัทธ‘คุ้มครองก“รค้าของประเทศสม“ช‘กอ“เซ’ยน และจะยุต‘คว“มพย“ย“มของบ“งฝ่ายท’่เอ“คว“มเป็นช“ต‘น‘ยมม“ขัดขว“งก“รค้าเสร’ ม“เลเซ’ยจะท”คว“มเข้าใจกับช“ต‘สม“ช‘กอ“เซ’ยนเพื่อให้ทุกประเทศเห็นคว“มจ”เป็นท’่จะต้องยอมรับมุมมองท’่ทั้งภูม‘ภ“คเห็นพ้องต้องกันและมองให้ไกลกว่าคว“มกังวลเฉพ“

น“ยวูกล่าวเพ‘่มเต‘มกับ ฟอรัม“เลเซ’ยรับหน้าท’่ในก“รด”เน‘นม“ตรก“รท’่ระบุในโครงสร้างประช“คมเศรษฐก‘จอ“เซ’ยนส”หรับป’ พ.ศ. 2558 โดยจะท”ให้ส”เร็จต“มเป้าคือร้อยละ 95 ของม“ตรก“รทั้งหมดเป็นอย่างต่ำ แต่ในคว“มเป็นจร‘งแล้ว ในเดือนส‘งห“คม พ.ศ. 2557 อ“เซ’ยนเพ‘่งด”เน‘นก“รร่วมกันไปได้เพ’ยงร้อยละ 82.1 ของง“นหลักทั้งหมด 229 ข้อท’่ว“งเป้าหม“ยว่าจะต้องเสร็จภ“ยในป’ พ.ศ. 2556 ซึ่งแสดงให้เห็นว่านั่นเป็นเป้าหม“ยท’่ต้องใช้คว“มพย“ย“มอย่างสูง ถ้าม“เลเซ’ยส“ม“รถน”อ“เซ’ยนให้บรรลุเป้าหม“ยร้อยละ 95 ท’่ตั้งเอ“ไว้ได้ อ“เซ’ยนก็จะส“ม“รถเป‘ดประช“คมเศรษฐก‘จอ“เซ’ยนท’่สมบูรณ์แบบในทุกด้าน ม“เลเซ’ยต้องใช้คว“มเป็นผู้น”ของตนเพื่อผลักดันให้ช“ต‘สม“ช‘กอ“เซ’ยนด”เน‘นก“รภ“ยในท’่จ”เป็นต่อก“รเป‘ดประช“

คว“มท้าท“ยจ“กจ’น 

สม“ช‘กอ“เซ’ยนยังไม่ส“ม“รถบรรลุข้อตกลงร่วมกันว่าจะด”เน‘นก“รอย่างไรกับจ’น รวมไปถึงคว“มท้าท“ยเก’่ยวกับกรณ’พ‘พ“ทเรื่องอ“ณ“เขตในทะเลจ’นใต้ของรัฐบ“ลจ’นซึ่งกระทบต่อประเทศสม“ช‘กอ“เซ’ยนอย่างอ‘นโดน’เซ’ย กัมพูช“ บรูไน ฟ‘ล‘ปป‘นส์ เว’ยดน“มและม“เลเซ’ย ทั้งน’้ม“เลเซ’ยได้เสนอให้ประเทศสม“ช‘กอ“เซ’ยนจัดตั้งกองก”ลังรักษ“สันต‘ภ“พร่วมกัน แต่ดูเหมือนแนวค‘ดน’้จะไม่ม’โอก“สเป็นจร‘งตั้งแต่ต้นเนื่องจ“กประเทศสม“ช‘กอ“เซ’ยนข“ดคว“มไว้ว“งใจซึ่งกันและกันในเรื่องคว“มมั่นคง แต่ในท“งตรงกันข้าม จ’นเชื่อว่าประเด็นคว“มขัดแย้งเรื่องอ“ณ“เขตของตนในภูม‘ภ“คเป็นเรื่องบ“นปล“ย เนื่องจ“กก“รเสนอข่าวของสื่อฉบับภ“ษ“อังกฤษท’่เข้าข้างช“ต‘ตะวันตก รัฐบ“ลจ’นยืนกร“นม“ตลอดว่าข้อพ‘พ“ทท“งภูม‘ศ“สตร์จ”เป็นต้องได้รับก“รแก้ไขร่วมกันระหว่างช“ต‘ท’่ได้รับผลกระทบม“กกว่าท’่จะให้น“น“ช“ต‘เข้าม“แทรกแซง

ชายชาวอินโดนีเซียคนหนึ่งเดินผ่านจอแสดงราคาหุ้นที่อาคารตลาดหุ้นในกรุงจาการ์ตาในเดือนมีนาคม พ.ศ. 2558 เอเอฟพี/เก็ตตี้อิมเมจ

ชายชาวอินโดนีเซียคนหนึ่งเดินผ่านจอแสดงราคาหุ้นที่อาคารตลาดหุ้นในกรุงจาการ์ตาในเดือนมีนาคม พ.ศ. 2558 เอเอฟพี/เก็ตตี้อิมเมจ

“สนับสนุนก“รสร้างประช“คมอ“เซ’ยน แต่อ“เซ’ยนไม่ใช่คู่พ‘พ“ทในกรณ’ทะเลจ’“ยฮง เหลย โฆษกกระทรวงก“รต่างประเทศบอกกับนักข่าวในระหว่างก“รสรุปข่าวต“มปกต‘ในเดือนม’น“คม พ.ศ. 2558 น“ยเหลยตอบโต้คว“มเห็นของน“ยเล เลือง ม‘นห์ เลข“ธ‘ก“รอ“เซ’ยนในประเด็นข้อพ‘พ“ทเก’่ยวกับทะเลจ’นใต้ นอกจ“กน’้ จ’นยังปฏ‘เสธข้อเสนอจ“กประเทศอ“เซ’ยนท’่จะห“รือเก’่ยวกับปฏ‘ญญ“ว่าด้วยแนวปฏ‘บัต‘ของภ“ค’ในทะเลจ’นใต้ และก“รจัดท”แนวปฏ‘บัต‘อย่างเป็นท“งก“รในท’่ประชุมรัฐมนตร’กล“โหมซึ่งม’ก”หนดจะจัดขึ้นในเดือนพฤศจ‘ก“ยนป’น’้ท’่ม“เลเซ’ย ก“รปฏ‘เสธของรัฐบ“ลจ’นน’้เป็นส‘่งบ่งช’้ถึงคว“มเคลือบแคลงเช‘งยุทธศ“สตร์ว่า สหรัฐฯ รวมถึงประเทศมห“อ”น“จฝั่งตะวันตกช“ต‘อื่น ๆ และญ’่ปุ่นพย“ย“มท”ให้อ“เซ’ยนเป็นพวกเด’ยวกับตนเพื่อขัดขว“งก“รแผ่อ‘ทธ‘พลของจ’นในภูม‘ภ“คทั้งในด้านด‘นแดนและเศรษฐก‘จ

เป็นท’่ทร“บกันว่าจ’นม’ก“รแสดงออกท’่ขัดแย้งกันเองในก“รใช้คว“มเป็นมห“อ”น“จของตนเองในประเด็นเก’่ยวกับด‘นแดน โดยในระดับผู้น”จะใช้กระบวนก“รท“งก“รทูตและด”เน‘นก“รด้วยคว“มระมัดระวัง แต่ในขณะเด’ยวกันจ’นก็ไม่ลังเลท’่จะใช้ปืนใหญ่อ“นุภ“พสูงซึ่งคงม’แต่อ“วุธของสหรัฐฯ เท่านั้นท’่ส“ม“รถเท’ยบได้เพื่อส่งส“รท’่ไม่เป็นม‘ตรออกไปเมื่อเห็นว่าจ”เป็น

‘จ“รณ“จ“กคว“มเข้าใจของจ’นเก’่ยวกับแรงจูงใจท’่แท้จร‘งในก“รม’ส่วนร่วมของสหรัฐฯ บวกกับคว“มกังวลอันลึกซึ้งของจ’น ก“รต้อนให้จนมุมและท”ให้จ’นเส’ยหน้าในส“ยต“น“น“ช“ต‘ในประเด็นทะเลจ’นใต้นับเป็นเรื่องสุ่มเส’่ยงท“งก“รเมืองและอ“จส่งผลกระทบเลวร้ายต่อภูม‘ภ““ยม“ร์ก เจ. ว“เลนเซ’ย นักว‘ช“ก“รอ“วุโสประจ”สถ“บันทะเลจ’นใต้ศึกษ“แห่งช“ต‘ในเมืองไหโขว่ ประเทศจ’“กทุกฝ่ายไม่เร’ยนรู้จ“กบทเร’ยนท’่ม’อยู่ ก“รปฏ‘เสธไม่เข้าร่วมก“รห“รืออ“จเป็นจุดเร‘่มต้นของส‘่งท’่เลวร้ายกว่าน’

อย่างไรก็ต“ม น“ยวูมองว่าจ’นให้ก“รสนับสนุนคว“มพย“ย“มของอ“เซ’ยนในก“รรวมกลุ่มท“งเศรษฐก‘จ ก“รค้าและก“รลงทุนโดยทั่วไป แม้ว่าจะไม่เห็นด้วยกับเป้าหม“ยท“งภูม‘รัฐศ“สตร์บ“งประก“รของอ“เซ’ยนก็ต“ม

“เซ’ยนมักจะให้คว“มส”คัญกับดุลอ”น“จเมื่อห“รือกับหุ้นส่วนก“รเจรจ“ อย่างไรก็ต“มจ’นเองก็ให้ก“รสนับสนุนคว“มพย“ย“มในก“รรวมกลุ่มท“งเศรษฐก‘จของอ“เซ’ยนม“โดยตลอด เมื่อไม่น“นม“น’้ จ’นและอ“เซ’ยนได้เร‘่มก“รเจรจ““รค้าเสร’อ“เซ’ยนและจ’น และศึกษ“คว“มเป็นไปได้ท’่จะยกเล‘กภ“ษ’ รวมทั้งปรับปรุงกฎว่าด้วยถ‘่นก”เน‘ดส‘นค้าให้ม’คว“มยืดหยุ่นม“

ในระหว่างก“รประชุมสุดยอดผู้น”อ“เซ’ยนครั้งท’่ 26 ว่าด้วยก“รได้ม“ซึ่งด‘นแดนในทะเลจ’นใต้และแนวปฏ‘บัต‘ ประเทศสม“ช‘กอ“เซ’’กครั้งถึงคว“มส”คัญของก“รรักษ“สันต‘ภ“พ เสถ’ยรภ“พ คว“มมั่นคงและเสร’ภ“พในก“รเด‘นเรือและก“รบ‘นผ่านทะเลจ’“มร“ยง“นในน‘ตยส“ร เดอะด‘โพลแมต ฉบับวันท’่ 29 เมษ“ยน พ.ศ. 2558

น“ยฮงกล่าวว่าจ’“’่ยวกับแถลงก“รณ์ดังกล่าว และมองว่าน’’่ประเทศท’่เอ“คว“มสัมพันธ์ระหว่างประเทศอ“เซ’ยนทั้งหมดและอ“เซ’ยนกับจ’เดอะ ด‘โพลแมต ร“ยง“น

ก“รขย“ยคว“มร่วมมือกับอ‘นเด’ย 

อ‘นเด’ยเป็นประเทศท’่ม’ประช“กรม“กเป็นอันดับสองของโลกและได้พย“ย“มเพ‘่มคว“มร่วมมือกับอ“เซ’ยนเสมอม“ โดยเฉพ“ะอย่างย‘่งในด้านคว“มมั่นคงท“งทะเล เสร’ภ“พในก“รเด‘นเรือ ก“รปร“บปร“มก“รปล้นสะดมท“งน้ำ ก“รบรรเท“ทุกข์ในเหตุก“รณ์ภัยพ‘บัต‘ ก“รต่อต้านก“รก่อก“รร้ายและก“รระงับข้อพ‘พ“ทอย่างสันต‘ต“มกฎหม“ยระหว่างประเทศ ก“รเด‘นท“งไปเยือนส‘งคโปร์ของน“ยกรัฐมนตร’โมท’ ในช่วงปล“ยเดือนม’น“คม พ.ศ. 2558 เพื่อไว้อ“ลัยในพ‘ธ’ศพน“ยล’ กวนยู บ‘ด“ผู้ก่อตั้งประเทศส‘งคโปร์ เน้นย้ำคว“มส”คัญของนโยบ“ยรุกตะวันออกของอ‘นเด’ย

ด้วยคว“มกังวลเก’่ยวกับอ‘ทธ‘พลของจ’นในเอเช’ยใต้ท’่นับวันจะเพ‘่มขึ้นเรื่อย ๆ ทั้งท“งทห“รและท“งเศรษฐก‘จ ไม่ว่าจะในเนป“ล บังกล“เทศ ศร’ลังก“หรือพม่า ดังนั้นอ‘นเด’ยจึงจับต“มองกรณ’พ‘พ“ทเก’่ยวกับอ“ณ“เขตในทะเลจ’นใต้อย่างใกล้ช‘ด อ‘นเด’ยม’นโยบ“ยสนับสนุนเสร’ภ“พในก“รเด‘นเรือในทะเลจ’นใต้ ต“มหลักก“รของกฎหม“ยระหว่างประเทศหล“ยฉบับ รวมทั้งสนธ‘สัญญ“สหประช“ช“ต‘ว่าด้วยกฎหม“ยทะเล พ.ศ. 2525 ข้อพ‘พ“ทเก’่ยวกับทะเลจ’นใต้เป็นส่วนหนึ่งของแถลงก“รณ์ร่วมระหว่างอ‘นเด’ยและสหรัฐฯ ซึ่งออกม“ระหว่างก“รเด‘นท“งไปเยือนน‘วเดล’ของประธ“น“ธ‘บด’บ“รัก โอบ“ม“ ในเดือนมกร“คม พ.ศ. 2558 บร‘ษัทออยล์แอนด์เนเจอรัลแก๊ส ซึ่งเป็นบร‘ษัทส”รวจและผล‘ตป‘โตรเล’ยมท’่รัฐบ“ลอ‘นเด’ยเป็นเจ้าของได้ด”เน‘นง“นในบ่อน้ำมันในทะเลจ’นใต้ ซึ่งสร้างคว“มไม่พอใจให้กับท“งก“รจ’น

เว’ยดน“มก”ลังผลักดันให้บร‘ษัทต่าง ๆ ของอ‘นเด’ยเข้าม“ด”เน‘นก“รส”รวจเพ‘่มขึ้น รัฐบ“ลอ‘นเด’ยเลือกท’่จะสนับสนุนก“รรุกคืบของบร‘ษัทออยล์แอนด์เนเจอรัลแก๊สในทะเลจ’นใต้ เนื่องจ“กบร‘ษัทไฮโดรค“ร์บอนของอ‘นเด’ยม’คว“มเช’่ยวช“ญในกลยุทธ์ท’่บร‘ษัทจ’นใช้เพื่อให้ได้ม“ซึ่งส‘ทธ‘ในทรัพย์ส‘นท“งพลังง“นทั่วโลก ไม่ว่าจะในแอฟร‘ก“ พม่าหรืออเมร‘ก“ใต้ บร‘ษัทพลังง“นของจ’นซึ่งได้รับก“รสนับสนุนจ“กรัฐบ“ลใช้ยุทธว‘ธ’ต่างๆ รวมไปถึงข้อตกลงท’่ล่อใจและอ‘ทธ‘พลท“งก“รเง‘นและก“รเมืองเพื่อให้ได้ในส‘่งท’่ต้องก“ร

ก“รค้าเป็นอ’กเรื่องหนึ่งท’่อ“เซ’ยนและอ‘นเด’ยให้คว“มส”คัญ ทั้งสองภูม‘ภ“คม’ประช“กรรวมกันถึง 1.8 ล้านคน ซึ่งส่วนใหญ่อยู่ในวัยแรงง“นและม’คว“มกระตือรือร้น น“ยอน‘ล วัทว“ แห่งกระทรวงก“รต่างประเทศอ‘นเด’ยกล่าวในก“รประชุมระหว่างอ‘นเด’ยและอ“เซ’ยนครั้งท’่ 7 ซึ่งจัดขึ้นท’่กรุงน‘วเดล’ เมื่อเดือนม’น“คม พ.ศ. 2558 ว่า ข้อตกลงก“รค้าเสร’ระหว่างอ“เซ’ยนและอ‘นเด’ยซึ่งลงน“มเมื่อป’ พ.ศ. 2552 ท”ให้ปร‘ม“ณก“รค้าระหว่างสองภูม‘ภ“คเพ‘่มขึ้น เข“ระบุว่าตัวเลขท“งก“รค้าระหว่างเขตเศรษฐก‘จทั้งสองเพ‘่มขึ้นจ“ก 4.4 หมื่นล้านเหร’ยญสหรัฐฯ (หรือประม“ณ 1.53 ล้านล้านบ“ท) ในป’ พ.ศ. 2552-2553 เป็นกว่า 7.4 หมื่นล้านเหร’ยญสหรัฐ (หรือประม“ณ 2.58 ล้านล้านบ“ท) ในป’’น’“ดว่าตัวเลขจะเพ‘่มขึ้นเป็น 1 แสนล้านเหร’ยญสหรัฐ (หรือประม“ณ 3.5 ล้านล้านบ““ยวัทว“กล่าวเพ‘่มเต‘“ยของเร“คือเพ‘่มมูลค่าก“รค้าระหว่างอ“เซ’ยนและอ‘นเด’ยให้เป็น 2 แสนล้านเหร’ยญสหรัฐ (หรือประม“ณ 6.97 ล้านล้านบ“ท) ภ“ยในป’ พ.ศ. 2565 และก“รเจรจ“คว“มตกลงหุ้นส่วนท“งเศรษฐก‘จระดับภูม‘ภ“คซึ่งก”ลังด”เน‘นก“รอยู่ก็จะช่วยเพ‘่มมูลค่าก“รค้าอ’กท“

“รเป‘ดก“รค้าเสร’ระหว่างอ“เซ’ยนและอ‘นเด’ยผ่านเขตก“รค้าเสร’อ“เซ’ยนและอ‘นเด’ยช่วยเพ‘่มโอก“สในก“รสร้างนวัตกรรมใหม่ ๆ และก“รเต‘บโตท“งผล‘ตภ“พท’่แข็งแกร่งย‘“ยวูกล่าวเพ‘่มเต‘“รค้าและก“รลงทุนช่วยกระจ“ยแนวค‘ดและนวัตกรรมใหม่ ๆ อันจะน”ไปสู่ก“รพัฒน“ส‘นค้าและบร‘ก“รท’่ประช“ชนและภ“คธุรก‘จใช้ ซึ่งเป็นผลด’ต่อทั้งส”หรับอ“เซ’ยนและอ‘นเด’ย เนื่องจ“กทั้งสองฝ่ายอยู่ในช่วงท’่เศรษฐก‘จก”ลังเต‘บโตและพัฒน“ไปอย่างรวดเร็ว ดังนั้น คว“มร่วมมือท“งก“รค้าจึงช่วยให้แน่ใจว่าจะม’ช่องท“งให้ประช“ชนและภ“คธุรก‘จของทั้งสองฝ่ายส“ม“รถสื่อส“

นักว‘เคร“ะห์และผู้เช’่ยวช“ญด้านเศรษฐศ“สตร์เห็นพ้องกันว่า ด‘นแดนท’่ประกอบกันเป็นอ“เซ’ยนนั้นเป็นภูม‘ภ“คท’่ม’ศักยภ“พสูงและพร้อมจะเปล’่ยนแปลงอยู่ตลอดเวล“ ห“กเด‘นไปในท‘ศท“งท’่ถูกต้องก็ม’คว“มเป็นไปได้สูงท’่ร“ยได้และคว“มก‘นด’อยู่ด’จะกระจ“ยออกไปในวงกว้างสู่ประช“กรทั่วเอเช’ยและภูม‘ภ“คอื่น ๆ ยังต้องรอดูกันต่อไปว่าป’ พ.ศ. 2558 น’้จะเป็นป’ท’่คว“มท้าท“ยได้รับก“รแก้ไขและกลุ่มอ”น“จใหม่เก‘ดขึ้นได้จร‘งหรือไม่

หุ้น