การแสดงด้วยเกียรติยศ

การแสดงด้วยเกียรติยศ

กองทห“รเก’ยรต‘ยศจ“กกองทัพอ“ก“ศส“ธ“รณรัฐเก“หล’แสดงทักษะท“งก“ยกรรมในระหว่างง“นพ‘ธ’ท’่พ‘พ‘ธภัณฑ์อนุสรณ์สถ“นแห่งสงคร“มเก“หล’ในกรุงโซลในช่วงต้นเดือนเมษ“ยนป’ พ.ศ. 2558 ก“รแสดงดังกล่าวเป็นเครื่องหม“ยของก“รเร‘่มต้นฤดูก“ลใหม่ท’่กองทห“รเก’ยรต‘ยศจะเป‘ดก“รแสดงประจ”สัปด“ห์อ’กครั้งหลังหยุดพักไปในช่วงฤดูหน“ว พ‘พ‘ธภัณฑ์อนุสรณ์สถ“นแห่งสงคร“มเก“หล’ซึ่งเป‘ดในป’ พ.ศ. 2537 บนพื้นท’่ท’่เคยเป็นกองบัญช“ก“รกองทัพบก ประกอบไปด้วยห้องจัดแสดงหกห้องท’่ม’ของท’่ระลึกจ“กสงคร“มและยุทโธปกรณ์ท“งทห“รกว่า 13,000 ช‘้น รวมทั้งอ“วุธขน“ดใหญ่อ’ก 100 ช‘้นท’่จัดว“งไว้ทั่วบร‘เวณต“มข้อมูลท’่ระบุไว้ในเว็บไซต์ของพ‘พ‘ธภัณฑ์

ภ“พโดย จุง ยอนเจ | เอเอฟพ’/เก็ตต’้อ‘มเมจ

ท่านอย“กเห็นรูปท’่ท่านชื่นชอบจ“กก“รฝึกหรือก‘จกรรมร่วมครั้งท’่ผ่านม“ปร“กฏในคอลัมน์ภ“พส่งท้ายหรือไม่ กรุณ“ส่งรูปของท่านม“เพื่อพ‘จ“รณ“ได้ท’่ EDITOR@APDF-MAGAZINE.COM

หุ้น