เรื่องเด่น

การอ้างสิทธิ ในทะเล และสถานการณ์ที่หักเห

ก“รเปล’่ยนแปลงคว“มสัมพันธ์ของจ’นและก“รปฏ‘บัต‘ ท’่ไม่สอดคล้องกันแสดงให้เห็นถึงแรงจูงใจท’่น่าสงสัย 

จ’นได้อ้างส‘ทธ‘อย่างอุกอ“จในพื้นท’่ทะเลจ’นใต้นับตั้งแต่เดือนส‘งห“คม พ.ศ. 2557 เป็นต้นม“ ร“ยง“นของน‘ตยส“รไอเอชเอส เจนส์ ด’เฟนซ์ ว’คล’ย์ ระบุว่าภ“พถ่ายจ“กด“วเท’ยมแสดงให้เห็นว่าจ’นได้สร้างเก“ะใหม่ ๆ บนแนวปะก“รังหล“ยแห่งในหมู่เก“ะสแปรตล’ รวมทั้งแนวปะก“รังเฟ’ยร’ ครอส แนวปะก“รังก“เวน แนวปะก“รังจอห์นสัน เซ“ท์ และแนวปะก“รังฮ‘วส์

บนแนวปะก“รังเฟ’ยร’ ครอส ซึ่งเป็นโครงก“รท’่ใหญ่ท’่สุดนั้น จ’นได้เร‘่มสร้างเก“ะท’่ม’คว“มย“ว 3,000 เมตร และคว“มกว้างประม“ณ 250 เมตร ซึ่งม’ขน“ดใหญ่พอท’่จะสร้างสน“มบ‘นได้ต“มร“ยง“นของ เจนส์ ในเดือนพฤศจ‘ก“ยน พ.ศ. 2557 ก่อนหน้าน’้แนวปะก“รังดังกล่าวจมอยู่ใต้น้ำ

ภ“พถ่ายในเดือนม’น“คม พ.ศ. 2558 ยังแสดงให้เห็นว่าจ’นได้เร‘่มสร้างท“งว‘่งเครื่องบ‘นแห่งแรกของตนบนแนวปะก“รังนั้นต“มร“ยง“นของส”นักข่าวรอยเตอร์ ภ“พถ่ายท’่ ไอเอชเอส
เจนส์ ด’เฟนซ์ ว’คล’ย์
ได้จ“กบร‘ษัทแอร์บัส ด’เฟนซ์ แอนด์ สเปซ เผยให้เห็นว่าม’ก“รปูพื้นท“งว‘่งเครื่องบ‘นท’่ม’ขน“ดกว้าง 53 เมตรและย“ว 505 เมตร นอกจ“กน’้ ส”นักข่าวรอยเตอร์ระบุว่าจ’นเร‘่มถมพื้นท’่บนแนวปะก“รังซูบูในหมู่เก“ะสแปรตล’ ซึ่งจ’นอ“จสร้างสน“มบ‘นได้เช่นกัน

MapThai

แม้ประเทศอื่น ๆ รวมทั้งม“เลเซ’ยและเว’ยดน“มจะท”ก“รปลูกสร้างหรือปรับเปล’่ยนท’่ด‘นท’่ม’อยู่ซึ่งม’ลักษณะคล้ายคลึงกันในช่วงเวล“หล“ยป’ท’่ผ่านม“ แต่ก‘จกรรมของจ’นท”ให้เก‘ดก“รเปล’่ยนแปลงขน“ดของพื้นท’่และลักษณะโครงสร้างท“งก“ยภ“พของท’่ด‘นอย่างม’นัยส”คัญ ต“มท’่น“งไมร“ ร“ปป์ ฮูเปอร์ ผู้อ”นวยก“รโครงก“รเพื่อคว“มโปร่งใสในก“รเด‘นทะเลในเอเช’ยและนักว‘ช“ก“รในโครงก“รเอเช’ยของศูนย์ยุทธศ“สตร์และน“น“ช“ต‘ศึกษ“’่จะม’โครงก“รบนแนวปะก“รังเฟ’ยร’ ครอส จ’นคือผู้อ้างส‘ทธ‘ร“ยใหญ่ในพื้นท’่หมู่เก“ะสแปรตล’เพ’ยงช“ต‘เด’ยวท’่ไม่ม’สน“มบ‘น อย่างไรก็ต“ม ก‘จกรรมของจ’นแตกต่างจ“กของช“ต‘อื่น ๆ เนื่องจ“กรัฐบ“ลจ’นได้เปล’่ยนแปลงขน“ดของพื้นท’่และลักษณะโครงสร้างท“งก“ยภ“พของท’่ด‘นอย่างชน‘ดพล‘กโฉม ในขณะท’่ผู้อ้างส‘ทธ‘ช“ต‘อื่น ๆ ท”ก“รปลูกสร้างหรือปรับเปล’่ยนท’่ด‘นท’่ม’

คว“มพย“ย“มของจ’’่ว“งแผนอย่างประณ’ตและม’ระเบ’ยบแบบแผนเพื่อสร้างเครือข่ายคว“มเชื่อมโยงท“งอ“ก“ศและท“งทะเลท’่ส“ม“รถใช้เป็นป้อมปร“ก“รครอบคลุมใจกล“งพื้นท’่ของหมู่เก“ะสแปรตล’“ยเจมส์ ฮ“ร์ด’ บรรณ“ธ‘ก“รฝ่ายเอเช’ยแปซ‘ฟ‘กของ เจนส์ กล่าวกับหนังสือพ‘มพ์ เดอะวอลล์สตร’ท เจอร์นัล 

ส‘่งท’่เร’ยกว่าลัทธ‘ก“รขย“ยอ“ณ“เขตอย่างโจ่งแจ้งน’้ดูเหมือนจะเป็นตัวอย่างล่าสุดท’่บ่งบอกอย่างชัดเจนถึงคว“มไม่สอดคล้องกันระหว่างค”พูดและก“รกระท”ของจ’น เนื่องจ“กประเทศน’้ทว’คว“มมุ่งมั่นท’่จะเสร‘มสร้างจุดยืนท“งยุทธศ“สตร์ของตนให้ม’คว“มแข็งแกร่งในฐ“นะผู้ดูแลคว“มมั่นคงในภูม‘ภ“คและยืนยันสถ“นะของตนในด‘นแดนท’่ม’ข้อพ‘พ“ทต่าง ๆ นักว‘เคร“ะห์บ“งร“ยม’ข้อกังวลว่าคว“มไม่สอดคล้องกันดังกล่าวอ“จสร้างคว“มหว“ดกลัวและคว“มไม่แน่นอนในภูม‘ภ“คอ‘นโดเอเช’ยแปซ‘ฟ‘ก

ตัวอย่างเช่น ในช่วงป’ พ.ศ. 2557 จ’นได้ลงน“มในข้อตกลงเป็นระยะเวล“สั้น ๆ กับบังกล“เทศเพื่อส่งเสร‘มคว“มสัมพันธ์ท“งเศรษฐก‘จ ยุทธศ“สตร์และคว“มสัมพันธ์ท“งด้านอื่น ๆ และได้สร้างข้อตกลงกับประเทศอื่น ๆ รวมทั้งสม“ช‘กของสม“คมประช“ช“ต‘แห่งเอเช’ยตะวันออกเฉ’ยงใต้ (อ“เซ’ยน) แม้ว่าประเทศต่าง ๆ ส่วนใหญ่ซึ่งรวมถึงสหรัฐฯ อ‘นเด’ย เก“หล’ใต้ เว’ยดน“ม ออสเตรเล’ยและญ’่ปุ่นจะย‘นด’ท’่จะสร้างคว“มสัมพันธ์ท“งก“รค้าแบบทว‘ภ“ค’กับจ’น แต่บ“งประเทศก็เร‘่มม’ข้อสงสัยเก’่ยวกับเจตจ”นงและก“รกระท”อันไม่สอดคล้องกันของจ’นในก“รพย“ย“มอย่างหนักท’่จะขย“ยอ‘ทธ‘พลอย่างรวดเร็ว นอกเหนือจ“กก‘จกรรมในหมู่เก“ะสแปรตล’แล้ว จ’นดูเหมือนจะส่งเสร‘มคว“มสัมพันธ์ท“งด้านข่าวกรองและก“รทห“รโดยก“รให้เง‘นทุนและสนับสนุนเครือข่ายท่าเรือในป“ก’สถ“น ศร’ลังก“ มัลด’ฟส์ บังกล“เทศและพม่า จ’นยังได้สร้างท“งรถไฟผ่านท‘เบตใกล้กับรัฐส‘กข‘มท’่ดูเหมือนจะเป็นเส้นท“งส่งก”ลังบ”รุงท“งทห“รไปยังช“ยแดนของอ‘นเด’ยต“มท’่หนังสือพ‘มพ์ อ‘นเด’ย เอกซ์เพรส ร“ยง“น นอกจ“กน’้ ดูเหมือนว่าจ’นจะม’พฤต‘กรรมท’่ยั่วยุประเทศต่าง ๆ ท’่ตนก”ลังม’กรณ’พ‘พ“ทเก’่ยวกับด‘นแดนอยู่ด้วย ตัวอย่างเช่น ในช่วงต้นเดือนพฤษภ“คม พ.ศ. 2557 จ’นได้เคลื่อนย้ายแท่นขุดเจ“ะน้ำมันเข้าไปในเขตเศรษฐก‘จของเว’ยดน“มท’่อยู่ใกล้กับหมู่เก“ะท’่ถูกอ้างส‘ทธ‘โดยสองประเทศน’้ และได้น”แท่นขุดเจ“ะน้ำมันออกจ“กพื้นท’่ในช่วงกล“งเดือนกรกฎ“คมในป’เด’ยวกัน

ตลอดระยะเวล“ท’่ผ่านม“ จ’นกล่าวอย่างเป‘ดเผยว่าตนต้องก““มสัมพันธ์ระหว่างประเทศมห“อ”น““อ”น“จอื่น ๆ
จ’นระบุว่าตนส่งเสร‘มให้ภูม‘ภ“ครอบข้างม’ก“รรวมตัวกันอย่างสันต‘ จ’นกล่าวว่าตนพย“ย“มเพ‘่มพูนเสถ’ยรภ“พ สันต‘ภ“พและคว“มเจร‘ญรุ่งเรืองในขณะท’่จ’นเต‘บโตขึ้น

ทหารนาวิกโยธินฟิลิปปินส์เคลื่อนกำลังจากเรือลาดตระเวนไปยังเรือยางหลังจากปฏิบัติภารกิจที่หมู่เกาะเซกันด์ โทมัส โชล ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของหมู่เกาะสแปรตลีที่อยู่ในกรณีพิพาทในทะเลจีนใต้ ทหารเหล่านี้ได้กลับไปยังค่ายกองทัพเรือในจังหวัดปาลาวันซึ่งอยู่ทางตะวันตกเฉียงใต้ของฟิลิปปินส์ในเดือนมีนาคม พ.ศ. 2557 รอยเตอร์
ทหารนาวิกโยธินฟิลิปปินส์เคลื่อนกำลังจากเรือลาดตระเวนไปยังเรือยางหลังจากปฏิบัติภารกิจที่หมู่เกาะเซกันด์ โทมัส โชล ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของหมู่เกาะสแปรตลีที่อยู่ในกรณีพิพาทในทะเลจีนใต้ ทหารเหล่านี้ได้กลับไปยังค่ายกองทัพเรือในจังหวัดปาลาวันซึ่งอยู่ทางตะวันตกเฉียงใต้ของฟิลิปปินส์ในเดือนมีนาคม พ.ศ. 2557 รอยเตอร์

ก“รด”เน‘นก“รต“มนโยบ“ยต่างประเทศหล“ยประก“รของจ’นส่งผลเส’ยต่อวัตถุประสงค์เหล่าน‘้ ท”ให้ประเทศเพื่อนบ้านต่างไม่ไว้ว“งใจในเจตน“ของจ’นและหว“ดกลัวก“รถูกครอบง”โดยจ’น ในเดือนเมษ“ยน พ.ศ. 2558 ประธ“น“ธ‘บด’บ“รัก โอบ“ม“ กล่าวว่าจ’“ดและอ‘ทธ‘พลท’’ยท’่ม’ขน“ดเล็กกว่า และกล่าวเตือนจ’นในเรื่องก“รส่งก”ลังทห“รเข้าไปประจ”ในหมู่เก“ะท’่ม’กรณ’พ‘พ“ทต“มร“ยง“นของส”นักข่าวรอยเตอร์

น“ยซุย เท’ยนไค เอกอัครร“ชทูตจ’นประจ”สหรัฐฯ อ้างว่า ก“รก่อสร้างของจ’นรวมทั้งส‘่งปลูกสร้างเพื่อก“รป้องกันท“งทห“‘“มท’่ส”“ยคว“มว่า ใคร ๆ ก็ส“ม“รถก้าวก่ายสถ“นภ“พท’่เป็นอยู่ของจ’‘ดอธ‘ปไตยของจ’นซ้ำแล้วซ้ำเล่าโดยไม่ได้รับผลกระทบต“มม“

ด้วยพฤต‘กรรมท’่ไม่สอดคล้องกันดังกล่าวของจ’นท”ให้ประเทศต่าง ๆ ในภูม‘ภ“คแทบจะไม่ม’ท“งเลือกอื่นนอกจ“กลดคว“มเส’่ยงของตนด้วยก“รไม่เลือกเข้าข้างทั้งสหรัฐฯ และจ’น อันท’่จร‘งแล้ว ภูม‘ภ“คน’้ดูเหมือนก”ลังตกอยู่ในภ“วะท’่ย“กล”บ“กในแง่ของคว“มมั่นคง จ’นต้องจัดก“รกับคว“มไม่สอดคล้องกันระหว่างค”พูดและก“รกระท”ของตนโดยตรง อธ‘บ“ยเจตจ”นงอย่างชัดเจนและด”เน‘นม“ตรก“รเพื่อแก้ไขข้อกังวลของประเทศต่าง ๆ ในภูม‘ภ“ค ม‘ฉะนั้นก็จะเก‘ดคว“มไร้เสถ’ยรภ“พม“กย‘่งขึ้นในภูม‘ภ“ค รวมทั้งท”ล“ยโอก“สในก“รสร้างคว“มร่วมมือท“งก“รเมืองและเศรษฐก‘จอ’กด้วย

คว“มสัมพันธ์ระหว่างประเทศมห“อ”น“จในรูปแบบใหม่ท’่ได้รับก“รสนับสนุนจ“กประธ“น“ธ‘บด’ ส’ จ‘้นผ‘ง คือก“รสร้างกรอบก“รปฏ‘บัต‘ท’่ท”ให้มั่นใจว่าก“รพัฒน“อย่างต่อเนื่องของจ’นจะไม่สร้างคว“มกระทบกระทั่งอันไม่สมควรกับประเทศมห“อ”น“จอื่น ๆ ในอ‘นโดเอเช’ยแปซ‘ฟ‘ก ขณะท’่กรอบก“รปฏ‘บัต‘ดังกล่าวม’ผลกับคว“มสัมพันธ์ระหว่างจ’นกับประเทศมห“อ”น“จทั้งหมด (รวมทั้งญ’่ปุ่น รัสเซ’ยและอ‘นเด’ย) รัฐบ“ลจ’นก็มุ่งมั่นอย่างเต็มท’่ท’่จะสร้างคว“มสัมพันธ์ระหว่างประเทศมห“อ”น“จในรูปแบบใหม่กับสหรัฐฯ

ร“ยง“นของสถ“บันว‘จัยแห่งช“ต‘ท“งด้านภูม‘ภ“คเอเช’ยในป’ พ.ศ. 2556 ระบุว่า ในก“รสร้างคว“มสัมพันธ์ระหว่างประเทศมห“อ”น“จในรูปแบบใหม่กับสหรัฐฯ นั้น จ’นเสนอแนวท“งปฏ‘บัต‘ส“มประก“รหลักท’่จะช่วยลดคว“มกระทบกระทั่งระหว่างสหรัฐฯ กับจ’น ประก“รแรกคือ คว“มสัมพันธ์ในรูปแบบใหม่จะมุ่งเน้นก“รเจรจ“และก“รแจ้งวัตถุประสงค์เช‘งกลยุทธ์ของแต่ละฝ่ายอย่างชัดเจนเพื่อหล’กเล’่ยงคว“มขัดแย้ง ประก“รท’่สองคือ ทั้งสองฝ่ายต้องเค“รพในผลประโยชน์ของอ’กช“ต‘หนึ่งตลอดจนข้อกังวลของกันและกัน และประก“รสุดท้ายคือ แต่ละฝ่ายควรแสวงห“ส‘่งท’่ม’คว“มสนใจร่วมกันท’่จะส“ม“รถพัฒน“ให้เป็นคว“มร่วมมือร่วมกันได้ ทั้งหมดน’้คือเป้าหม“ยท’่น่ายกย่อง แต่ก“
รกระท”ของจ’นก็บั่นทอนคว“มคว“มพย“ย“มดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง

จ’นไม่ให้คว“มส”คัญกับผลประโยชน์และข้อกังวลของสหรัฐในอ‘นโดเอเช’ยแปซ‘ฟ‘กอยู่เป็นประจ” โดยเฉพ“ะอย่างย‘่งในเรื่องกฎหม“ยระหว่างประเทศและก“รระงับข้อพ‘พ“ทเก’่ยวกับด‘นแดน ก“รอ้างส‘ทธ‘ของจ’นในพื้นท’่ภ“ยในเส้นประเก้าเส้นในทะเลจ’นใต้นั้นนอกจ“กจะดูคลุมเครือแล้วยังไม่เป็น ไปต“มกฎเกณฑ์ของอนุสัญญ“สหประช“ช“ต‘ว่าด้วยเรื่องกฎหม“ยทะเล ต“มท’่ระบุในร“ยง“นของกระทรวงก“รต่างประเทศสหรัฐฯ ในป’ พ.ศ. 2557 จ’นไม่ได้อธ‘บ“ยให้แน่ชัดถึงส‘่งท’่ตนก”ลังอ้างส‘ทธ‘ ไม่ว่าจะเป็นแผ่นด‘น น่านน้ำ อธ‘ปไตยหรือเขตเศรษฐก‘จจ”เพ“ะและไม่ม’ก“รก”หนดเขตแดนเป็นพ‘กัดท’่แน่นอน แม้จ’นจะไม่ได้ม’ข้อพ‘พ“ทเก’่ยวกับอ“ณ“เขตกับสหรัฐฯ โดยตรง แต่สหรัฐฯ ก็ให้คว“มส”คัญกับกฎหม“ยระหว่างประเทศอย่างแน่วแน่เสมอ และก“รยึดมั่นในกฎหม“ยดังกล่าวยังคงเป็นส‘่งท’่สหรัฐฯ ใส่ใจตลอดม“ เมื่อสหรัฐฯ แสดงคว“มกังวลต่อก“รกระท”ของจ’นในประเด็นน’้ จ’นได้ต”หน‘สหรัฐฯ ไม่ให้เข้าไปเก’่ยวข้องกับคว“มขัดแย้งท“งด้านด‘นแดนในทะเลจ’‘ก“ ญ’่ปุ่นและออสเตรเล’ยจะเป็นพันธม‘ตรกัน แต่ก็ไม่ควรใช้ส‘่งน’้เป็นข้ออ้างในก“รแทรกแซงกรณ’พ‘พ“ทเก’่ยวกับด‘นแดน ม‘ฉะนั้นปัญห“จะย‘่งซับซ้อนม“กขึ้นไปอ’กและท”ให้ผลประโยชน์ของทุกฝ่ายเก‘ดคว“มเส’ยห“‘งกระทรวงก“รต่างประเทศของจ’นระบุในเว็บไซต์ของกระทรวงในเดือนตุล““เร’ยกร้องให้ประเทศท’่เก’่ยวข้องเค“รพในข้อเท็จจร‘งน’้ แยกแยะถูกผ‘ด ใช้คว“มระมัดระวัง และงดเว้นค”พูดและก“รกระท”ท’่ไม่ส่งเสร‘มก“รแก้ปัญห“และเป็นบ่อนท”ล“ยเสถ’ยรภ“พของภูม‘ภ“

แม้น“ยส’ จ‘้นผ‘งเองจะระบุว่า สหรัฐฯ คือหนึ่งในประเทศแห่งภูม‘ภ“คแปซ‘ฟ‘กท’่ม’ส่วนได้ส่วนเส’ยกับคว“มมั่นคงของเอเช’ยอย่างแท้จร‘’นและสหรัฐฯ ควรเพ‘่มก“รเจรจ“และก“รประส“นง“นเก’่ยวกับก‘จก“รในเอเช’ยแปซ‘ฟ‘กอย่างต่อเนื่อง เค“รพและใส่ใจในผลประโยชน์และข้อกังวลของกันและกันในภูม‘ภ“คน’้ และพัฒน“ก“รประส“นง“นท’“น“ธ‘บด’ของจ’นกล่าวในระหว่างก“รแถลงข่าวร่วมกับ น“ยบ“รัก โอบ“ม“ ประธ“น“ธ‘บด’สหรัฐฯ ในเดือนพฤศจ‘ก“ยน พ.ศ. 2557

ทหารเรือ เวียดนามยืน รักษาการณ์ที่ เกาะเถวียนไชซึ่ง อยู่ในหมู่เกาะ สแปรตลีเมื่อเดือน มกราคม พ.ศ. 2556 รอยเตอร์
ทหารเรือเวียดนามยืนรักษาการณ์ที่เกาะเถวียนไชซึ่งอยู่ในหมู่เกาะสแปรตลีเมื่อเดือนมกราคม พ.ศ.2556 รอยเตอร์

นอกจ“กน’้ จ’นยังม’กรณ’พ‘พ“ทด‘นแดนบ“งประก“รกับประเทศพันธม‘ตรต“มสนธ‘สัญญ“ของสหรัฐฯ อย่างญ’่ปุ่นและฟ‘ล‘ปป‘นส์ ถึงแม้สหรัฐจะไม่เข้าไปม’ส่วนร่วมอย่างเป็นท“งก“รในก“รก”หนดว่าอ“ณ“เขตใดเป็นของประเทศใด แต่ว‘ธ’ก“รแก้ไขปัญห“ข้อพ‘พ“ทเหล่าน’้ก็ท”ให้สหรัฐฯ ม’คว“มกังวลในเช‘งกลยุทธ์อย่างย‘่งยวด

กองทัพจ’นดูเหมือนจะก”ลังทดสอบท่าท’ของหล“ย  ประเทศ จ’นสร้างคว“มบ“ดหม“งกับญ’่ปุ่นในป’ พ.ศ. 2556 และ พ.ศ. 2557 ด้วยก“รส่งหน่วยย“มฝั่งของตนท’่ก”ลังเพ‘่มจ”นวนขึ้นเรื่อย ๆ เข้าไปล“ดตระเวนบ่อยครั้งขึ้นบร‘เวณรอบหมู่เก“ะในทะเลจ’นตะวันออกท’่ม’ข้อพ‘พ“ทกันอยู่ ท’่ญ’่ปุ่นเร’ยกว่าหมู่เก“ะเซนก“กุ และจ’นเร’ยกว่าหมู่เก“ะเต’ยวหยู ในป’ พ.ศ. 2555 จ’นยึดหมู่เก“ะสก“ร์โบโรห์ โชล จ“กฟ‘ล‘ปป‘นส์และเข้าแทรกแซงเรือฟ‘ล‘ปป‘นส์ท’่ก”ลังเด‘นท“งไปยังหมู่เก“ะเซกันด์ โทมัส โชล ในเดือนพฤษภ“คม พ.ศ. 2557

ก“รกระท”ดังกล่าวของจ’นต่อญ’่ปุ่นและฟ‘ล‘ปป‘นส์มักจะแฝงไว้ด้วยก“รกดดันท“งทห“รและก“รข่มขู่อยู่กล“ย ๆ น“ยส’ จ‘้นผ‘ง และน“ยช‘นโซ อะเบะ น“ยกรัฐมนตร’ญ’่ปุ่น ได้ร่วมประชุมท’่กรุงปักก‘่งในเดือนพฤศจ‘ก“ยน พ.ศ. 2557 เพื่อห“รือเก’่ยวกับจุดยืนท’่แตกต่างกันของทั้งสองฝ่ายในทะเลจ’นตะวันออกรวมทั้งเรื่องอื่น ๆ ต“มร“ยง“นของหนังสือพ‘มพ์ เดอะน‘วยอร์ก ไทมส์ คว“มปลอดภัยของพันธม‘ตรยังคงเป็นส‘่งท’่สหรัฐฯ ให้คว“มสนใจเป็นหลัก และภัยคุกค“มท’่อ“จเก‘ดขึ้นกับพันธม‘ตรต“มสนธ‘สัญญ“ของสหรัฐฯ ก็ถือว่าเป็นข้อกังวลอันใหญ่หลวง

นอกเหนือจ“กคว“มสัมพันธ์ระหว่างประเทศมห“อ”น“จในรูปแบบใหม่แล้ว น“ยส’ จ‘้นผ‘ง ได้กล่าวในท’่ประชุมพรรคคอมม‘วน‘สต์แห่งประเทศจ’นในเดือนตุล“คม พ.ศ. 2556 ว่า หนึ่งในวัตถุประสงค์ของนโยบ“ยต่างประเทศของจ’นคือก“รส่งเสร‘มให้ภูม‘ภ“ครอบข้างของตนรวมตัวกันเป็นประช“คมน“น“ช“ต‘อย่างสันต‘ สมุดปกข“วของคณะมนตร’แห่งรัฐของจ’นในป’“รพัฒน“อย่างสันต‘ของจ’’นพย“ย“มท’่จะเพ‘่มเสถ’ยรภ“พ คว“มสงบสุขและคว“มเจร‘ญรุ่งเรืองในภูม‘ภ“ค แต่ก“รกระท”ของจ’นก็เหมือนจะท”ล“ยวัตถุประสงค์เหล่าน’้อ’กเช่นเคยโดยเฉพ“ะอย่างย‘่งในทะเลจ’นใต้

นายชินโซ อะเบะ นายกรัฐมนตรีญี่ปุ่น เดินผ่าน นายสี จิ้นผิง ประธานาธิบดีจีน ในระหว่างพิธีเปิดการประชุมความร่วมมือทางเศรษฐกิจเอเชียแปซิฟิกที่กรุงปักกิ่งในเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2557 รอยเตอร์
นายชินโซ อะเบะ นายกรัฐมนตรีญี่ปุ่น เดินผ่าน นายสี จิ้นผิง ประธานาธิบดีจีน ในระหว่างพิธีเปิดการประชุมความร่วมมือทางเศรษฐกิจเอเชียแปซิฟิกที่กรุงปักกิ่งในเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2557 รอยเตอร์

ก“รกระท”ต่าง ๆ ดังกล่าวดูจะตรงข้ามกับนโยบ“ยของจ’นท’่ต้องก“รจะส่งเสร‘มให้ภูม‘ภ“ครอบข้างของตนรวมตัวกันอย่างม’เสถ’ยรภ“พ ในบทว‘เคร“ะห์เรื่อง จับต“ดูผู้น”จ’น ท’่ต’พ‘มพ์ในว“รส“รของสถ“บันฮูเวอร์ ท’่เข’ยนโดยน“ยไมเค‘ล สเวน ผู้เช’่ยวช“ญเก’่ยวกับประเทศจ’นและเอเช’ยตะวันออก เจ้าหน้าท’่อ“วุโสของมูลน‘ธ‘ค“ร์เนก’เพื่อสันต‘ภ“พระหว่างประเทศระบุว่า นโยบ“ยเส้นท“งส“ยไหมท“งบกและท“งทะเลฉบับใหม่ของจ’นคือคว“มพย“ย“มท’่จะเพ‘่มและขย“ยเขตอ‘ทธ‘พลของจ’นให้กว้างใหญ่ออกไปอ’กด้วยก“รสร้างสภ“พแวดล้อมท“งก“รเมืองและเศรษฐก‘จแบบบูรณ“ก“รท’่ม’คว“มมั่นคงและคว“มเจร‘ญรุ่งเรืองท’่เอื้อต่อก“รสร้างกรอบก“รปฏ‘บัต‘ต“มว‘ถ’คว“มสัมพันธ์ระหว่างประเทศมห“อ”น“จในรูปแบบใหม่ดังท’่จ’นได้กล่าวไว้ เอเช’ยตะวันออกเฉ’ยงใต้เป็นส่วนหนึ่งของพื้นท’่รอบข้างน’้ และก“รผนวกช“ต‘ต่าง ๆ ในเอเช’ยตะวันออกเฉ’ยงใต้เข้าไว้ในนโยบ“ยเหล่าน’้คือส‘่งส”คัญย‘่งต่อคว“มส”เร็จต“มว‘ถ’คว“มสัมพันธ์ของช“ต‘มห“อ”น“จในรูปแบบใหม่ อย่างไรก็ต“ม หล“ยประเทศในเอเช’ยตะวันออกเฉ’ยงใต้ได้อ้างส‘ทธ‘ในพื้นท’่ต่าง ๆ ในทะเลจ’นใต้ซึ่งเป็นพื้นท’่เด’ยวกันกับท’่จ’นก”ลังสร้างฐ“นปฏ‘บัต‘ก“รทห“รอยู่ แถลงก“รณ์ของฟ‘ล‘ปป‘นส์และเว’ยดน“มเมื่อวันท’่ 30 มกร“คม พ.ศ. 2558 ระบุว่า ก“รสร้างเก“ะเท’ยมและฐ“นปฏ‘บัต‘ก“รทห“รในด‘นแดนท’่ม’กรณ’พ‘พ“ทม’แต่จะท”ให้คว“มตึงเคร’ยดท“งก“รเมืองและก“รข“ดเสถ’ยรภ“พในภูม‘ภ“คเพ‘่มสูงขึ้น ประเด็นหลักของแถลงก“รณ์ดังกล่าวคือก“รแสดงคว“มกังวลอย่างย‘“รถมด‘นเป็นพื้นท’่ขน“ดใหญ่ท’่เป็นภัยคุกค“มต่อสันต‘ภ“พและเสถ’ยรภ“พในภูม‘ภ“คน’้ ตลอดจนช’ว‘ตผู้คนจ”นวนม“กทั่วรัฐช““มท’่น‘ตยส“ร เดอะด‘โพลแมต ร“ยง“นในเดือนม’น“คม พ.ศ. 2558

แล้วจ’นอ“จจะได้เร’ยนรู้ว่า แม้จะม’ส‘่งล่อใจท“งเศรษฐก‘จม“กขน“ดไหน แต่ก็ไม่ส“ม“รถโน้มน้าวให้ช“ต‘ต่าง ๆ ในอ‘นโดเอเช’ยแปซ‘ฟ‘กมองข้ามก“รสร้างฐ“นทัพเรือและฐ“นทัพอ“ก“ศของจ’นบนพื้นท’่ท’่ช“ต‘เหล่านั้นอ้างส‘ทธ‘ได้ ประเทศต่าง ๆ ในทะเลจ’นใต้อ“จเร‘่มปฏ‘เสธแผนก“รท“งเศรษฐก‘จในภูม‘ภ“คของจ’นจนกว่าจ’นจะแก้ไขข้อกังวลท“งก“รเมืองของประเทศเหล่าน’้ ข้อตกลงระหว่างเว’ยดน“มกับฟ‘ล‘ปป‘นส์แสดงให้เห็นว่า ประเทศเหล่าน’้มองว่าก“รสร้างฐ“นปฏ‘บัต‘ก“รทห“รในด‘นแดนท’่ม’ข้อพ‘พ“ทคือก“รข่มขู่นั่นเอง ห“กจ’นไม่เปล’่ยนแนวท“งปฏ‘บัต‘ ในไม่ช้าประเทศเหล่าน’้อ“จปฏ‘เสธโครงก“รต่าง ๆ เช่น นโยบ“ยเส้นท“งส“ยไหมท“งบกและท“งทะเลฉบับใหม่ เป็นต้น

แนวท“งปฏ‘บัต‘เพื่อให้เก‘ดเสถ’ยรภ“พ

จ’นส“ม“รถท”อะไรได้บ้างเพื่อจัดก“รกับข้อกังวลของประเทศเพื่อนบ้านในอ‘นโดเอเช’ยแปซ‘ฟ‘ก เร‘่มแรกจ’นอ“จต้องปฏ‘บัต‘ต“มแนวท“งข้อท’่ 1 ของว‘ถ’คว“มสัมพันธ์ระหว่างประเทศมห“อ”น“จในรูปแบบใหม่ นั่นคือ มุ่งเน้นก“รเจรจ“และแจ้งวัตถุประสงค์เช‘งกลยุทธ์อย่างชัดเจน ห“กจ’นต้องก“รบรรลุวัตถุประสงค์ในเรื่องก“รส่งเสร‘มคว“มมั่นคง คว“มเจร‘ญรุ่งเรืองและคว“มร่วมมือในภูม‘ภ“คอย่างจร‘งจังต“มท’่ตนกล่าวไว้ ก“รแสดงให้เห็นถึงมุมมองและวัตถุประสงค์ท“งก“รทูตก็ไม่น่าจะเป็นเรื่องท’่ย“กล”บ“ก ก“รระบุคว“มต้องก“รท’่ชัดเจนและเจ“ะจงของตนโดยเฉพ“ะอย่างย‘่งในเรื่องก“รอ้างส‘ทธ‘ในด‘นแดนจะช่วยลดคว“มกังวลของประเทศในภูม‘ภ“คท’่ม’ต่อก“ร กระท”ของจ’น

มุมมองทางอากาศ ของหมู่เกาะใน ทะเลจีนตะวันออก ที่กำลังมีกรณีพิพาท ที่ญี่เรียกว่าหมู่ เกาะเซนกากุ และ จีนเรียกว่าหมู่เกาะ เตียวหยู รอยเตอร์
มุมมองทางอากาศของหมู่เกาะในทะเลจีนตะวันออกที่กำลังมีกรณีพิพาทที่ญี่เรียกว่าหมู่เกาะเซนกากุ และจีนเรียกว่าหมู่เกาะเตียวหยู รอยเตอร์

ทั้งน’้ จ’นอ“จต้องแสดงให้เห็นว่านโยบ“ยของจ’นนั้นส่งเสร‘มเสถ’ยรภ“พ คว“มเจร‘ญรุ่งเรืองและคว“มร่วมมือในภูม‘ภ“คอย่างไร ห“กจ’นม’แผนท’่ชัดเจนท’่แสดงให้เห็นว่าก“รปฏ‘บัต‘ของตนในทะเลจ’นใต้และทะเลจ’นตะวันออกจะช่วยส่งเสร‘มวัตถุประสงค์ท’่ตนก”หนดไว้ได้ ก็ควรช’้แจงเหตุผลนั้นกับประเทศอื่น ๆ ในอ‘นโดเอเช’ยแปซ‘ฟ‘ก แม้เหล่าเพื่อนบ้านจะไม่เห็นด้วยกับก“รประม“ณก“รของจ’น แต่ก“รประก“ศหลักก“รของตนโดยตรงจะช่วยให้ทุกฝ่ายม’คว“มเข้าใจตรงกันม“กขึ้น และส“ม“รถแก้ไขคว“มขัดแย้งได้ตรงจุด ห“กประเทศต่าง ๆ ในอ‘นโดเอเช’ยแปซ‘ฟ‘กไม่พูดจ“กันตรง ๆ ก“รตระหนักถึงคว“มจร‘งข้อน’้ก็เป็นส‘่งส”คัญและลงมือแก้ไขโดยเร็วท’่สุดเท่าท’่จะท”ได้เพื่อหล’กเล’่ยงคว“มขัดแย้งท’่อ“จเก‘ดขึ้น

นอกจ“กน’้ จ’นอ“จต้องด”เน‘นขั้นตอนท’่เป็นรูปธรรมม“กขึ้นเพื่อแสดงให้เห็นถึงเจตน“อันเอื้อเฟื้อและมั่นคง ขั้นตอนเหล่าน’้จะต้องสอดคล้องกับข้อกังวลในภูม‘ภ“คโดยตรงเพื่อให้เก‘ดผลลัพธ์ท’่ด’ ตัวอย่างเช่น จ’นควรระบุพ‘กัดท’่แน่นอนของพื้นท’่ภ“ยในเส้นประเก้าเส้นในทะเลจ’นใต้ และบอกร“ยละเอ’ยดเก’่ยวกับส‘่งท’่ตนอ้างส‘ทธ‘อย่างเจ“ะจง (ไม่ว่าจะเป็นท’่ด‘น น่านน้ำอธ‘ปไตย และเขตเศรษฐก‘จจ”เพ“ะ) ก“รกระท”ดังกล่าวจะท”ให้คู่กรณ’พ‘พ“ทอื่น ๆ เข้าใจส‘่งท’่จ’นอ้างส‘ทธ‘อย่างชัดเจน ซึ่งจะช่วยลดคว“มหว“ดกลัวต่อก“รถูกครอบง”

อ’กขั้นตอนหนึ่งท’่ท้าท“ยคว“มส“ม“รถอย่างย‘่งคือก“รยุต‘ก“รก่อสร้างท’่ตั้งท“งทห“รในทะเลจ’นใต้ คว“มพย“ย“มในก“รก่อสร้างอย่างต่อเนื่องของจ’นเป็นปัจจัยส”คัญอย่างหนึ่งในก“รผลักดันให้เก‘ดก“รข“ดเสถ’ยรภ“พในภูม‘ภ“ค ก“รยุต‘ก“รก่อสร้างเพื่อให้เก‘ดก“รเจรจ“จะช่วยบรรเท“คว“มหว“ดว‘ตกได้เป็นอย่างด’ นอกจ“กน’้ จ’นและอ“เซ’ยนควรม’ก“รเจรจ“ท“งก“รทูตเนื่องจ“กม’ก“รอ้างส‘ทธ‘ทับซ้อนกันในพื้นท’่หล“ยแห่งในทะเลจ’นใต้ ก“รเจรจ“ท“งก“รทูตจะเป‘ดโอก“สให้ฝ่ายต่าง ๆ ท’่เก’่ยวข้องได้แลกเปล’่ยนมุมมองอย่างสร้างสรรค์และม’ประส‘ทธ‘ภ“พ

ท”ในส‘่งท’่พูด

คว“มไม่สอดคล้องกันระหว่างเจตจ”นงท’่จ’นระบุกับส‘่งท’่ท”จร‘งท”ให้ภูม‘ภ“คอ‘นโดเอเช’ยแปซ‘ฟ‘กข“ดเสถ’ยรภ“พ จ’นอ้างว่าตนแสวงห“สันต‘ภ“พ เสถ’ยรภ“พและคว“มเจร‘ญรุ่งเรืองในภูม‘ภ“ค แต่ก“รกระท”ของจ’นในแง่ก“รเมืองและคว“มมั่นคงดูเหมือนจะท”ล“ยวัตถุประสงค์เหล่าน’้

บ“งท’จ’นอ“จม’แผนปฏ‘บัต‘ท’่สอดคล้องกันไว้อยู่แล้วท’่จ’นเชื่อว่าจะส“ม“รถอธ‘บ“ยคว“มไม่สอดคล้องท’่เป็นอยู่น’้ได้อย่างสมเหตุสมผล แต่ตร“บใดท’่จ’นยังไม่แสดงให้ภูม‘ภ“คเห็นเช่นนั้น ก็จะเก‘ดก“รข“ดเสถ’ยรภ“พและคว“มมั่นคงในภูม‘ภ“คม“กขึ้นเรื่อย ๆ ห“กจ’นไม่ส“ม“รถจัดก“รกับข้อกังวลท“งก“รเมืองและคว“มมั่นคงของประเทศเพื่อนบ้าน คว“มมุ่งมั่นในท“งเศรษฐก‘จ ก“รเมืองและคว“มมั่นคงของจ’นก็อ“จจะล้มเหลวทั้งหมด

บทความที่เกี่ยวข้อง

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

Back to top button