การหยุดยั้งการลักลอบค้าอาวุธอานุภาพทำลายล้างสูง

การหยุดยั้งการลักลอบค้าอาวุธอานุภาพทำลายล้างสูง

 ว‘ธ’ก“รสร้างคว“มร่วมมือเพื่อแบ่งปันข้อมูลท“งเทคน‘ค

กระทรวงพลังง“นสหรัฐฯ

ประส‘ทธ‘ภ“พของก“รท”ล“ยคว“มเชื่อมโยงระหว่างก“รก่อก“รร้ายกับอ“วุธอ“นุภ“พท”ล“ยล้างสูงในระยะย“วนั้น จ”เป็นต้องอ“ศัยคว“มมุ่งมั่นของรัฐบ“ลในก“รจัดก“รกับเหตุปัจจัยแท้จร‘งท’่บ่มเพ“ะและหล่อเล’้ยงแนวค‘ดสุดโต่งท’่น‘ยมคว“มรุนแรง อย่างไรก็ต“ม ในระยะสั้น รัฐบ“ลควรห“ท“งจ”กัดก“รเข้าถึงอ“วุธและส่วนประกอบต่าง ๆ ท’่กลุ่มก่อก“รร้ายพย“ย“มน”ม“ใช้เพื่อบรรลุเป้าหม“ยของกลุ่มตน ภ“รก‘จดังกล่าวเป็นคว“มท้าท“ยอันใหญ่หลวงส”หรับรัฐบ“ลเนื่องจ“กนวัตกรรมท“งเทคโนโลย’ใหม่ ๆ และก“รเผยแพร่คว“มรู้อย่างรวดเร็วท”ให้อ“วุธอ“นุภ“พท”ล“ยล้างสูงและอ“วุธเคม’ ช’วภ“พ กัมมันตรังส’และน‘วเคล’ยร์ (ซ’บ’อ“ร์เอ็น) แบบแสวงเครื่องเป็นของห“ง่ายส”หรับกลุ่มก่อก“รร้ายท’่ต้องก“รใช้อ“วุธเหล่าน’้ในก“รสร้างคว“มโกล“หลและก“รบ“ดเจ็บล้มต“ย คว“มตระหนักและคว“มร่วมมือระหว่างกองทัพ หน่วยง“นบังคับใช้กฎหม“ย เจ้าหน้าท’่ล“ดตระเวนช“ยแดนและเจ้าหน้าท’่ท“งเทคน‘ค ตลอดจนก“รบัญญัต‘กฎหม“ยท’่เหม“ะสมเพื่อป้องกันก‘จกรรมก“รก่อก“รร้ายและก“รควบคุมส‘นค้าอ่อนไหวเป็นส‘่งจ”เป็น เพื่อจะส“ม“รถต่อสู้เช‘งรุกกับก“รก่อก“รร้ายท’่ใช้อ“วุธท’่ม’อ“นุภ“พท”ล“ยล้างสูงได้อย่างม’ประส‘ทธ‘ภ“พ

นอกเหนือจ“กก“รเผยแพร่คว“มรู้และข้อมูลท’่เพ‘่มขึ้นแล้ว อุตส“หกรรมและเศรษฐก‘จโลกท’่ม’ก“รเปล’่ยนแปลงอย่างรวดเร็วก็ม’ส่วนท”ให้ส‘นค้าและวัสดุท’่ใช้ได้สองท“งท’่เก’่ยวข้องกับอ“วุธเคม’ ช’วภ“พ กัมมันรังส’และน‘วเคล’ยร์เพ‘่มจ”นวนขึ้นม“กม“ยและเข้าถึงได้ง่ายขึ้น แม้ก“รผล‘ตและก“รสร้างโครงก“รอ“วุธอ“นุภ“พท”ล“ยล้างสูงขน“ดใหญ่ยังต้องอ“ศัยก“รลงทุนอย่างมห“ศ“ลทั้งในแง่ของก“รพัฒน“อุตส“หกรรมและทุนมนุษย์ซึ่งเป็นข้อจ”กัดของบรรด“ประเทศส่วนใหญ่ แต่ปัจจุบัน วัสดุ ส่วนประกอบและเทคโนโลย’ท’่จ”เป็นหล“ยอย่างม’อยู่พร้อมและส“ม“รถดัดแปลงเป็นอ“วุธขน“ดเล็กได้โดยใช้ทรัพย“กรท’่เก’่ยวข้องเพ’ยงไม่ก’่อย่าง ผู้ก่อก“รร้ายมักจะห“ประโยชน์จ“กก“รแพร่กระจ“ยข้อมูลอย่างอ‘สระและส‘นค้าท’่ส“ม“รถเข้าถึงง่ายเพื่อพัฒน“ยุทธว‘ธ’และอ“วุธโดยก“รบูรณก“รนวัตกรรมท“งว‘ทย“ศ“สตร์และเทคโนโลย’ใหม่ล่าสุดเข้ากับแผนก“รของตน ด้วยคว“มส“ม“รถในก“รเข้าถึงวัสดุและข้อจ”กัดด้านทรัพย“กร จึงม’แนวโน้มว่ากลุ่มก่อก“รร้ายจะแสวงห“อ“วุธอ“นุภ“พท”ล“ยล้างสูงหรืออ“วุธเคม’ ช’วภ“พ กัมมันรังส’และน‘วเคล’ยร์แบบแสวงเครื่องท’่ม’ขน“ดเล็ก นับตั้งแต่ส“รเคม’อันตร“ยท’่ใช้ในอุตส“หกรรม เช่น แอมโมเน’ยหรือคลอร’น ไปจนถึงอ“วุธอย่างเชื้อแอนแทรกซ์และอ“วุธกระจ“ยก“รปนเปื้อนท“งรังส’ (หรือท’่เร’ยกว่าระเบ‘ดกัมมันตรังส’)

เจ้าหน้าที่หน่วยเผชิญเหตุฉุกเฉินทางด้านวัตถุระเบิดเคมี ชีวภาพ รังสีและนิวเคลียร์ในสังกัดกองทัพฟิลิปปินส์เข้าช่วยเหลือผู้ประสบเหตุจำลองในระหว่างการฝึกซ้อมการต่อต้านการก่อการร้ายที่เมืองเกซอนเมื่อเดือนมีนาคม พ.ศ. 2557 รอยเตอร์

เจ้าหน้าที่หน่วยเผชิญเหตุฉุกเฉินทางด้านวัตถุระเบิดเคมี ชีวภาพ รังสีและนิวเคลียร์ในสังกัดกองทัพฟิลิปปินส์เข้าช่วยเหลือผู้ประสบเหตุจำลองในระหว่างการฝึกซ้อมการต่อต้านการก่อการร้ายที่เมืองเกซอนเมื่อเดือนมีนาคม พ.ศ. 2557
รอยเตอร์

เนื่องจ“กส‘นค้าอ่อนไหว เทคโนโลย’และคว“มเช’่ยวช“ญเฉพ“ะท“งเป็นส‘่งท’่ส“ม“รถห“ได้ ดังนั้น อ“จม’ส‘นค้าบ“งอย่างท’่มักจะถูกน”ไปสร้างอ“วุธเคม’ ช’วภ“พ กัมมันตรังส’และน‘วเคล’ยร์ม“กกว่าส‘นค้าอื่น ๆ ยกตัวอย่างเช่น วัสดุ ส่วนประกอบและอุปกรณ์ท’่เก’่ยวข้องกับอ“วุธเคม’และอ“วุธช’วภ“พท’่ม’อ“นุภ“พท”ล“ยล้างสูงมักจะม’คว“มเส’่ยงม“กท’่สุดท’่จะถูกองค์กรก่อก“รร้ายน”ไปใช้เนื่องจ“กส‘่งของดังกล่าวม’อยู่แพร่หล“ย แม้ผู้ก่อก“รร้ายจะยังไม่เคยใช้อ“วุธน‘วเคล’ยร์และน่าจะสร้างได้ย“กกว่าอ“วุธประเภทอื่น แต่กลุ่มก่อก“รร้ายก็เคยระบุว่าอย“กน”อ“วุธเหล่าน’้ม“ใช้ และบ“งกลุ่มม’ก“รใช้ผู้เช’่ยวช“ญเฉพ“ะท“งและด”เน‘นขั้นตอนต่าง ๆ เพื่อศึกษ“ค้นคว้าเก’่ยวกับอ“วุธ ยังไม่ม’ผู้ก่อก“รร้ายกลุ่มใดน”อ“วุธกัมมันตรังส’ม“ใช้ แต่ก็เคยม’คว“มพย“ย“มท’่จะกระท”ก“รดังกล่าว นอกจ“กน’้ต้นก”เน‘ดรังส’ท’่ไม่ม’เจ้าของหรือท’่ถูกขโมยก็ยังคงเป็นปัญห“เรื้อรังท’่น่าเป็นห่วง ร“ยง“นประจ”ป’ พ.ศ. 2557 โดยฐ“นข้อมูลก“รลักลอบขนย้ายวัสดุน‘วเคล’ยร์โดยผ‘ดกฎหม“ยของทบวงก“รพลังง“นปรม“ณูระหว่างประเทศระบุว่า ประเทศท’่ร่วมจัดท”ฐ“นข้อมูลทั้ง 125 ประเทศได้แจ้งเหตุก“รณ์เก’่ยวกับวัสดุน‘วเคล’ยร์ท’่หลุดออกจ“กก“รควบคุมต“มกฎหม“ยกว่า 2,477 เหตุก“รณ์ในช่วงป’”นวนน’้ม’ 424 กรณ’ท’่เก’่ยวข้องกับก“รครอบครองโดยอ“ชญ“กรซึ่งรวมถึงก“รพย“ย“มเคลื่อนย้าย ซื้อหรือข“ยต้นก”เน‘ดรังส’ ฐ“นข้อมูลยังดังกล่าวยังระบุด้วยว่าในช่วงเวล“เด’ยวกันน’้ม’ร“ยง“นเก’่ยวกับวัสดุกัมมันตรังส’ท’่ห“ยไปหรือถูกขโมยเพ‘่มเต‘มอ’ก 664 กรณ’ โดยวัสดุท’่ได้รับร“ยง“นม’ตั้งแต่ไอโซโทปกัมมันตรังส’ท’่อันตร“ยน้อยไปจนถึงอันตร“ยม“ก เช่น ซ’เซ’ยม-137 และอะเมร‘เซ’ยม-241

ก“รต่อสู้กับภัยคุกค“มจ“กอ“วุธเคม’ ช’วภ“พ กัมมันรังส’และน‘วเคล’ยร์จ”เป็นต้องอ“ศัยคว“มรู้และคว“มเข้าใจเก’่ยวกับส่วนประกอบและเทคโนโลย’ต่าง ๆ ท’่เก’่ยวข้อง ซึ่งโดยปกต‘แล้วเจ้าหน้าท’่ผู้บังคับใช้กฎหม“ยจะไม่คุ้นเคยกับเรื่องดังกล่าว อย่างไรก็ต“ม ส‘่งส”คัญประก“รหนึ่งคือ ผู้บังคับใช้กฎหม“ยจะต้องท”ง“นร่วมกันอย่างใกล้ช‘ดกับผู้เช’่ยวช“ญเฉพ“ะท“งและหน่วยง“นท“งเทคน‘คท’่ส“ม“รถให้ก“รฝึกฝนเก’่ยวกับผลกระทบและคุณสมบัต‘ท“งเทคน‘คของส‘นค้าท’่เก’่ยวข้องกับอ“วุธเคม’ ช’วภ“พ กัมมันตรังส’และน‘วเคล’ยร์ เพื่อบรรลุประส‘ทธ‘ภ“พในก“รป้องกันก“รก่อก“รร้ายท’่ใช้อ“วุธอ“นุภ“พท”ล“ยล้างสูงนั้น เจ้าหน้าท’่ผู้บังคับใช้กฎหม“ยไม่เพ’ยงแต่จะต้องคุ้นเคยกับส‘นค้าท’่เก’่ยวข้องกับอ“วุธเคม’ ช’วภ“พ กัมมันรังส’และน‘วเคล’ยร์เท่านั้น แต่ยังต้องคุ้นเคยกับผู้เช’่ยวช“ญและหน่วยง“นต่าง ๆ ภ“ยในประเทศท’่ส“ม“รถช่วยในก“รพ‘สูจน์ทร“บ ก“รควบคุม ก“รขนส่ง ก“รจัดก“ร ก“รตอบสนองและก“รสอบสวนเหตุก“รณ์ท’่เก’่ยวกับอ“วุธอ“นุภ“พท”ล“ยล้างสูง นอกจ“กน’้ ผู้เช’่ยวช“ญท“งเทคน‘คยังเป็นผู้ท’่ม’คว“มเหม“ะสมกว่าในก“รขอคว“มช่วยเหลือจ“กน“น“ช“ต‘ ไม่ว่าจะเป็นทบวงก“รพลังง“นปรม“ณูระหว่างประเทศและองค์กรอื่นๆ ห“กจ”เป็นต้องใช้ทรัพย“กรเพ‘่มเต‘ม ค”แนะน”และข้อมูลท“งเทคน‘คท’่หน่วยง“นเหล่าน’้ให้กับเจ้าหน้าท’่บังคับใช้กฎหม“ยท’่อยู่ในแนวหน้าเป็นส‘่งท’่ม’ค่าย‘่ง และควรเป็นองค์ประกอบส”คัญอย่างหนึ่งท’่จะข“ดไม่ได้ในภ“รก‘จของประเทศเพื่อก“รป้องกันก“รแพร่กระจ“ยและก“รต่อสู้กับอ“วุธอ“นุภ“พท”ล“ยล้างสูง

ก“รแสวงห“อ“วุธอ“นุภ“พท”ล“ยล้างสูงของผู้ก่อก“รร้ายเป็นภัยคุกค“มต่อคว“มมั่นคงระหว่างประเทศท’่ม’อยู่จร‘งและเป็นปัญห“เรื้อรัง คว“มร่วมมือระหว่างกองทัพ ศุลก“กร หน่วยง“นบังคับใช้กฎหม“ยและหน่วยง“นท“งเทคน‘คเพื่อเพ‘่มคว“มเข้าใจเก’่ยวกับภัยคุกค“มจ“กก“รก่อก“รร้ายท’่ใช้อ“วุธอ“นุภ“พท”ล“ยล้างสูงและส‘นค้าท’่เก’่ยวข้องกับอ“วุธเคม’ ช’วภ“พ กัมมันตรังส’และน‘วเคล’ยร์ เป็นส‘่งจ”เป็นอย่างย‘่งต่อก“รป้องกันและปร“บปร“มคว“มพย“ย“มของผู้ก่อก“รร้ายในก“รจัดห“ พัฒน“และใช้อ“วุธเหล่าน’้ ก“รสร้างคว“มร่วมมือเพื่อแบ่งปันข้อมูลท“งเทคน‘คระหว่างหน่วยง“นบังคับใช้กฎหม“ยและองค์กรท“งเทคน‘คแต่เน‘่นๆ โดยก”หนดให้เป็นส่วนประกอบส”คัญของก“รฝึกอบรมจะช่วยอ”นวยคว“มสะดวกในก“รสื่อส“รเมื่อเก‘ดสถ“นก“รณ์ท“งเคม’ ช’วภ“พ กัมมันตรังส’และน‘วเคล’ยร์ซึ่งถือเป็นช่วงเวล“ว‘กฤต‘และเร่งร’บ ก“รฝึกอบรมร่วมกันระหว่างหน่วยง“น พร้อมด้วยกฎหม“ยต่อต้านก“รก่อก“รร้ายท’่เข้มงวดและข้อบังคับเก’่ยวกับส‘นค้าท’่เก’่ยวข้องกับอ“วุธเคม’ ช’วภ“พ กัมมันตรังส’และน‘วเคล’ยร์ จะช่วยเสร‘มสร้างข’ดคว“มสม“รถของประเทศในก“รต่อสู้และป้องกันก“รก่อก“รร้ายท’่ใช้อ“วุธอ“นุภ“พท”ล“ยล้างสูงแบบแสวงเครื่อง  ο

หุ้น