• Home »
  • เรื่องเด่น »
  • การลดภัยคุกคาม จากการก่อการร้ายของนักรบที่เดินทางกลับประเทศ
การลดภัยคุกคาม จากการก่อการร้ายของนักรบที่เดินทางกลับประเทศ

การลดภัยคุกคาม จากการก่อการร้ายของนักรบที่เดินทางกลับประเทศ

กลุ่มนักรบหัวรุนแรงท’่กลับจ“กซ’เร’ยและอ‘รักต้องได้รับก“รฟื้นฟูพฤต‘กรรมและน”กลับเข้าสู่สังคม

ม’เหตุผลม“กม“ยนับไม่ถ้วนท’่ท”ให้บุคคลต่าง ๆ กล“ยเป็นนักรบต่างช“ต‘ ท’่ย‘นด’จะเด‘นท“งไปยังต่างประเทศไกลจ“กบ้านเก‘ดเมืองนอนเป็นระยะท“งหล“ยพันไมล์เพื่อเข้าร่วมในก“รสู้รบอันรุนแรง

ไม่ม’ใครรู้แน่ชัดว่าบุคคลท’่เลือกเส้นท“งน’้ท’่ไปร่วมสู้รบในพื้นท’่ขัดแย้งในซ’เร’ยและอ‘รักม’จ”นวนเท่าไร ตัวเลขประม“ณก“รระบุว่าม’จ”นวนกว่า 20,700 คน ซึ่งม“กกว่าจ”นวนนักรบต่างช“ต‘ท’่เข้าร่วมกับกลุ่มมูญ“ฮ’ด’นในอัฟก“น‘สถ“นเพื่อก“รต่อสู้ท’่ย“วน“น 10 ป’กับอด’ตสหภ“พโซเว’ยต

อย่างไรก็ต“ม บรรด“ผู้เช’่ยวช“ญด้านคว“มมั่นคงเห็นพ้องกันว่า นักรบนอกประเทศจ”นวนม“กจะเด‘นท“งกลับบ้านเก‘ดของตนในท’่สุด และอันตร“ยท’่จะเก‘ดจ“กกลุ่มนักรบดังกล่าวก็ม’อยู่จร‘ง

เจ้าหน้าที่ของกองกำลังรักษาความมั่นคงอิรักจับกุมผู้ต้องสงสัยว่าเป็นนักรบของรัฐอิสลามแห่งอิรักและซีเรีย (ไอซิส) ที่เมืองเจอร์ฟ อัลซาคาร์ในเดือนมีนาคม พ.ศ. 2557

เจ้าหน้าที่ของกองกำลังรักษาความมั่นคงอิรักจับกุมผู้ต้องสงสัยว่าเป็นนักรบของรัฐอิสลามแห่งอิรักและซีเรีย (ไอซิส) ที่เมืองเจอร์ฟ อัลซาคาร์ในเดือนมีนาคม พ.ศ. 2557

ตัวเลขท’่เผยแพร่เมื่อเดือนมกร“คม พ.ศ. 2558 โดยศูนย์น“น“ช“ต‘เพื่อก“รศึกษ“เก’่ยวกับแนวค‘ดหัวรุนแรงและคว“มรุนแรงท“งก“รเมือง (ไอซ’เอส อ“ร์) และกลุ่มซูฟ“นแสดงให้เห็นว่า ม’นักรบเข้าร่วมจ“กกว่า 80 ประเทศ ซึ่งประกอบด้วยนักรบกว่า 11,000 คนจ“กตะวันออกกล“ง 4,000 คนจ“กประเทศในยุโรปตะวันตก 250 คนจ“กออสเตรเล’ย 100 คนจ“กจ’นและสหรัฐอเมร‘ก“ 60 คนจ“กอ‘นโดน’เซ’ย และม’จ”นวนเล็กน้อยท’่ม“จ“กน‘วซ’แลนด์ ญ’่ปุ่น บังกล“เทศ ม“เลเซ’ยและฟ‘ล‘ปป‘นส์ ขณะท’่สงคร“มยังด”เน‘นต่อไป นักรบท’่หลั่งไหลกลับไปยังบ้านเก‘ดของตนในภูม‘ภ“คอ‘นโดเอเช’ยแปซ‘ฟ‘กก็ม’แนวโน้มว่าจะเพ‘่มขึ้น พร้อมกับภัยคุกค“มท’่อ“จเก‘ดขึ้นได้

’ยบกับผู้ท’่ไม่ม’ประสบก“รณ์แล้ว นักรบนอกประเทศท’่ผ่านก“รสู้รบม“ก่อน ม’แนวโน้มม“กกว่าท’่จะมองว่าก“รก่อเหตุในประเทศนั้นเป็นส‘่งท’“ยโทมัส เฮกกัมเมอร์ ผู้อ”นวยก“รศูนย์ว‘จัยด้านก“รก่อก“รร้ายแห่งสถ“บันว‘จัยกล“โหมของนอร์เวย์กล่าว จ“กก“รศึกษ“นักรบต่างช“ต‘จ”นวน 945 คนในระหว่างป’ พ.ศ. 2533 ถึง พ.ศ. 2553 น“ยเฮกกัมเมอร์ค“’‘ดของตน น“ย เฮกกัมเมอร์ ได้ต’พ‘มพ์ผลก“รว‘จัยของตนในว“รส“ร อเมร‘กัน โพล‘ต‘คอล ไซเอนซ์ ร’ว‘ว ในเดือนกุมภ“พันธ์ พ.ศ. 2556

นอกจ“กน’้ ก“รโจมต’ในประเทศท’่ว“งแผนโดยนักรบท’่เด‘นท“งกลับประเทศมักจะม’ประส‘ทธ‘ภ“พม“กขึ้น ผลก“รศึกษ“ของน“ยเฮกกัมเมอร์ระบุว่า แผนก“รดังกล่าวของนักรบท’่เคยสู้รบนอกประเทศม’โอก“สท’่จะน”ไปปฏ‘บัต‘ม“กขึ้น 1.5 เท่า และม’แนวโน้มท’่ท”ให้เก‘ดก“รสูญเส’ยช’ว‘ตม“กขึ้นสองเท่า ผลก“รศึกษ“อื่น ๆ บ่งช’้ว่าก“รม’ส่วนร่วมในแผนก“รก่อก“รร้ายของนักรบนอกประเทศในก“รโจมต’ในประเทศยังช่วยเพ‘่มระดับคว“มรุนแรงและก“รน”ไปใช้ได้จร‘งอ’กด้วย ดังท’่น“ยป’เตอร์ น‘วแมนน์ ผู้อ”นวยก“รศูนย์น“น“ช“ต‘เพื่อก“รศึกษ“เก’่ยวกับแนวค‘ดหัวรุนแรงและคว“มรุนแรงท“งก“รเมืองระบุ

นักรบญ‘ฮ“ดร“ว 30 คนได้เด‘นท“งกลับบ้านเก‘ดของตนในออสเตรเล’ยเร’ยบร้อยแล้วหลังจ“กท’่ได้เด‘นท“งไปสู้รบในต่างประเทศ ต“มท’่หนังสือพ‘มพ์ เดอะเฮรัลด์ ซัน ร“ยง“นในเดือนกุมภ“”ลังเพ‘่มจ”นวนขึ้น ผู้ท’่ทร“บว่าเป็นผู้เห็นอกเห็นใจและผู้สนับสนุนกลุ่มหัวรุนแรงก็ก”ลังเพ‘่มจ”นวนขึ้น และผู้ท’่ม’แนวโน้มว่าจะเป็นผู้ก่อก“รร้าย รวมทั้งหล“ยคนท’่อ“ศัยอยู่ในหมู่พวกเร“ก็ก”ลังเพ‘่มจ”“ยโทน’ แอบบอตต์ น“ยกรัฐมนตร’ออสเตรเล’ยกล่าวในเดือนกุมภ“พันธ์ พ.ศ. 2558

อย่างไรก็ต“ม ประเทศต่าง ๆ รวมทั้งกองทัพและหน่วยรักษ“คว“มมั่นคงในอ‘นโดเอเช’ยแปซ‘ฟ‘กตลอดจนพื้นท’่อื่น ๆ ก็ม’ข’ดคว“มส“ม“รถและเครื่องมือในก“รลดภัยคุกค“มดังกล่าว ผู้เช’่ยวช“ญแนะน”ให้มองห“ช่องท“งท’่จะกระตุ้นให้บรรด“ผู้ท’่ม’แนวโน้มว่าจะก่ออันตร“ยให้เลือกท“งเด‘นท’่ไม่ต้องใช้คว“มรุนแรงและใช้ว‘ธ’ก“รต่าง ๆ เช่น ก“รจับกุม ก“รปฏ‘เสธว’ซ่า ก“รควบคุมตัวเพื่อป้องกันไว้ก่อน และก“รขัดขว“งในรูปแบบอื่น ๆ ในกรณ’ท’่จ”เป็น

ว‘ธ’ก“รป้องกันต่าง ๆ ประกอบด้วย ก“รส่งเสร‘มให้ผู้ท’่อย“กเป็นนักรบเข้าไปม’ส่วนร่วมในชุมชนม“กขึ้นเพื่อชักน”ไม่ให้คนเหล่าน’้เด‘นท“งไปยังอ‘รักหรือซ’เร’ยตั้งแต่แรก ก“รสกัดกั้นเส้นท“งก“รเด‘นท“ง ก“รควบคุมช“ยแดนให้ม’คว“มแข็งแกร่งม“กขึ้น และก“รพัฒน“โครงก“รท’่ขจัดคว“มค‘ดแบบหัวรุนแรงเพื่อปรับเปล’่ยนพฤต‘กรรมของนักรบท’่เด‘นท“งกลับม“ ต“มท’่ระบุไว้ในเอกส“รข้อเสนอแนะเช‘งนโยบ“ยของสถ“บันบรูกก‘งส์ในเดือนพฤศจ‘ก““ไว้บ้าง: ภัยคุกค“มจ“กก“รก่อก“รร้ายท’่เก‘ดจ“กนักรบตะวันตกท’่ไปสู้รบในซ’เร’ยและอ‘

นอกจ“กน’้ รัฐบ“ลต่าง ๆ ทั่วทั้งภูม‘ภ“คก็ก”ลังเสร‘มสร้างคว“มพย“ย“มในก“รต่อต้านก“รก่อก“รร้ายให้ครอบคลุมม“กย‘่งขึ้นในหล“ย ๆ ด้าน ตัวอย่างเช่น ออสเตรเล’ยจะแต่งตั้งผู้ประส“นง“นด้านก“รต่อต้านก“รก่อก“รร้ายแห่งช“ต‘และพัฒน“กลยุทธ์ใหม่ ๆ ของประเทศในก“รต่อต้านก“รก่อก“รร้ายและต่อต้านแนวค‘ดสุดโต่งท’่น‘ยมคว“มรุนแรงโดยร่วมมือกับรัฐและด‘นแดนต่าง ๆ ของตนเพื่อประส“นคว“มพย“ย“มให้ด’ขึ้นในก“รต่อต้านภัยคุกค“มดังกล่าวท’่เก‘ดจ“กแนวค‘ดแบบหัวรุนแรงและผู้ก่อเหตุท’่เป็นคนในประเทศ น“ยกรัฐมนตร’แอบบอตต์ประก“ศในเดือนกุมภ“พันธ์ พ.ศ. 2558

ก“รยับยั้งอ‘ทธ‘พลของภัยคุกค“ม

ผู้เช’่ยวช“ญกล่าวว่า แม้นักรบนอกประเทศจะหลั่งไหลกลับบ้านเป็นจ”นวนค่อนข้างม“ก แต่ปร“กฏก“รณ์ดังกล่าวจะก่อให้เก‘ดอันตร“ยต่อคว“’่ม’อยู่ล้นหล“ม จะไม่กลับไปท”ก“รก่อก““ยโทมัส โจสเซล’น นักว‘ช“ก“รอ“วุโสและผู้เช’่ยวช“ญด้านก“รต่อต้านก“รก่อก“รร้ายของมูลน‘ธ‘เพื่อก“รปกป้องประช“ธ‘ปไตยกล่าวกับหนังสือพ‘มพ์ เดอะเจแปนไทมส์ ในเดือนกุมภ““งร“ยก็จะท” อันตร“ยท’่แท้จร‘งคือเมื่อนักรบนอกประเทศม’จ”นวนม“กขึ้น องค์กรก่อก“รร้ายก็จะม’แหล่งคัดสรรสม“ช‘กใหม่ท’่ม’คว“มส“ม“รถม“กขึ้นด้วยเช่นกัน ซึ่งเป็นก“รเพ‘่มโอก“สให้กลุ่มก่อร้ายค้นพบนักรบท’่ม’คว“มเช’่ยวช“ญระดับสูง ม’คว“มฉล“ดเฉล’ยวและคว“มมุ่งมั่น และส“ม“รถประยุกต์แผนก“รต่าง ๆ ให้น”ไปใช้ได้อย่างเหม“ะสมในประเทศบ้านเก‘

อ‘ทธ‘พลของรัฐอ‘สล“มแห่งอ‘รักและซ’เร’ย (ไอซ‘ส) ได้ปร“กฏให้เห็นบ้างแล้วในภูม‘ภ“คอ‘นโดเอเช’ยแปซ‘ฟ‘กในลักษณะของภัยแฝงอื่น ๆ เหตุระเบ‘ดขน“ดเล็กท’่ห้างสรรพส‘นค้าในกรุงจ“ก“ร์ต“ อ‘นโดน’เซ’ย ในช่วงปล“ยเดือนกุมภ“พันธ์ พ.ศ. 2558 จ“กระเบ‘ดท’่ท”ขึ้นเองคือตัวอย่างหนึ่งท’่สร้างคว“มหว“ดกลัวว่าอ‘ทธ‘พลของกลุ่มไอซ‘สจะแทรกซึมเข้าไปในภูม‘ภ“ค

สื่อต่าง ๆ ร“ยง“นว่า บรรด“ผู้เช’่ยวช“ญด้านก“รก่อก“รร้ายซึ่งรวมทั้งเจ้าหน้าท’่ของส”นักง“นต”รวจแห่งช“ต‘อ‘นโดน’เซ’ยและน“งซ‘ดน’ย์ โจนส์ จ“กสถ“บันเพื่อก“รว‘เคร“ะห์นโยบ“ยด้านคว“มขัดแย้งยืนยันว่า ลูกระเบ‘ดท’่ม’ส่วนประกอบของก๊าซคลอร’น แบตเตอร’่ กระป๋องส’และส“ยไฟ อ“จเป็นตัวอย่างหนึ่งท’่บ่งช’้ว่ากลุ่มหัวรุนแรงในท้องถ‘่นได้ใช้กลยุทธ์ของกลุ่มไอซ‘สเนื่องจ“กก๊าซคลอร’นคือส่วนประกอบท’่กลุ่มน’้น‘ยมใช้ ลูกระเบ‘ดดังกล่าวท’่ถูกว“งไว้ห้องน้ำส“ธ“รณะจุดระเบ‘ดไม่ต‘ดและไม่ก่อให้เก‘ดก“รบ“ดเจ็บใด ๆ กลุ่มไอซ‘สได้ใช้ก๊าซคลอร’นในก“รโจมต’ในตะวันออกกล“งซึ่งเป็นกลยุทธ์ท’่กลุ่มหัวรุนแรงในในอ‘นโดน’เซ’ยไม่เคยใช้ม“ก่อน

‘นโดน’เซ’ยม’ข้อกังวลหลัก ๆ อยู่สองประก““งโจนส์กล่าวกับหนังสือพ‘มพ์ เดอะน‘วยอร์กไทมส์ ในเดือนมกร““รแรกคือ ก“รกลับบ้านเก‘ดของนักรบนอกประเทศ อ“จหม“ยถึงก“รกลับไปเป็นผู้น”ให้กับขบวนก“รญ‘ฮ“ดท’่ก”ลังข“ดคว“มส“ม“รถและอ่อนแออย่างหนักท’่น’่ ประก“รท’่สองคือ กระบวนก“รก“รระดมทุนเพื่อสนับสนุนซ’เร’ยอ“จท”ให้ฐ“นทรัพย“กรของกลุ่มต่าง ๆ ในอ‘นโดน’เซ’ย เช่น กลุ่มเจม“ห์ อ‘สล“ม‘ย“ห์ (เจไอ) ม’คว“มแข็งแกร่งม““รร้ายในเอเช’ยตะวันออกเฉ’ยงใต้ท’่ม’คว“มเชื่อมโยงกับกลุ่มอัลกออ‘ดะห์ท’่ก่อเหตุระเบ‘ดในบ“หล’เมื่อป’ พ.ศ. 2545 น“งโจนส์กล่าวว่าก“รฟื้นตัวของกลุ่มเจไออ“จท”ให้เก‘ดผลกระทบในระยะย“ว

สม“ช‘กใหม่ท’่ไม่หลงผ‘ด

นักรบต่างช“ต‘หล“ยคนจะไม่ม’โอก“สได้กลับบ้านตลอดไปด้วยส“เหตุหล“ยประก“ร คว“มเป็นจร‘งท’่นักรบต่างช“ต‘เผช‘ญในก“รสู้รบในต่างประเทศมักจะเป็นเรื่องท’่โหดร้าย โดยทั่วไปแล้วกลุ่มไอซ‘สจะให้สม“ช‘กใหม่ช“วต่างช“ต‘ท”หน้าท’่มือระเบ‘ดพล’ช’พ ท”ก“รโจมต’ระลอกแรกและท”ส‘่งท’่เร’ยกว่าก“รสละช’พเพื่อศรัทธ“อันแน่วแน่ ต“มข้อมูลท’่ระบุไว้ในผลก“รว‘จัยของสถ“บันบรูกก‘งส์ท’่เผยแพร่ในเดือนมกร“คม พ.ศ. 2558 โดยน“ยแดเน’ยล บ“ยแมน ผู้อ”นวยก“รฝ่ายว‘จัยของศูนย์นโยบ“ยตะวันออกกล“ง และน“ยเจเรม’ ช“ป‘โร นักว‘ช“ก“รจ“กศูนย์ศึกษ“สหรัฐอเมร‘ก“และยุโรป สม“ช‘กใหม่จ”นวนม“ก เส’ยช’ว‘ตจ“กก“รโจมต’แบบพล’ช’พหรือก“รย‘งปะทะกับกองก”ลังฝ่ายตรงข้าม น“ยน‘วแมนน์จ“กศูนย์น“น“ช“ต‘เพื่อก“รศึกษ“เก’่ยวกับแนวค‘ดหัวรุนแรงและคว“มรุนแรงท“งก“รเมืองค“ดว่าว่าม’นักรบต่างช“ต‘ร้อยละ 5 ถึงร้อยละ 10 เส’ยช’ว‘ตหลังจ“กเข้าสู่สมรภูม‘เพ’ยงไม่น“น

เจ้าหน้าที่หน่วยรักษาความมั่นคงพลเรือนของสเปนถือถุงบรรจุหลักฐานที่ศาลแห่งชาติของสเปนในกรุงมาดริด หลักฐานดังกล่าวถูกยึดได้ในระหว่างการจับกุมคน 10 คนในเดือนเมษายน พ.ศ. 2558 ที่เมืองบาร์เซโลนาและเมืองตาร์ราโกนา คนกลุ่มนี้ถูกตั้งข้อหาว่าพยายามที่จะเดินทางไปยังซีเรียและอิรัก และเป็นผู้ต้องสงสัยว่ามีความเชื่อมโยงกับกลุ่มรัฐอิสลาม เอเอฟพี/เก็ตตี้อิมเมจ

เจ้าหน้าที่หน่วยรักษาความมั่นคงพลเรือนของสเปนถือถุงบรรจุหลักฐานที่ศาลแห่งชาติของสเปนในกรุงมาดริด หลักฐานดังกล่าวถูกยึดได้ในระหว่างการจับกุมคน 10 คนในเดือนเมษายน พ.ศ. 2558 ที่เมืองบาร์เซโลนาและเมืองตาร์ราโกนา คนกลุ่มนี้ถูกตั้งข้อหาว่าพยายามที่จะเดินทางไปยังซีเรียและอิรัก และเป็นผู้ต้องสงสัยว่ามีความเชื่อมโยงกับกลุ่มรัฐอิสลาม เอเอฟพี/เก็ตตี้อิมเมจ

พล.อ.อ“ล’ อัลว“ซ’ร์ แห่งกองทัพอ‘รักกล่าวกับ เดอะเจแปนไทมส์ ว่า ในก“รต่อสู้กับกลุ่มไอซ‘สในจังหวัดด‘ย“ล““มักจะเห็นนักรบต่างช“ต‘ในก“รโจมต’ระลอกแรก จ“กนั้นนักรบอ“หรับจะเข้าม“เมื่อพื้นท’’่ยวช“ญคนอื่น ๆ ค“ดก“รณ์ว่า ก“รส่งนักรบต่างช“ต‘ไปต่อสู้ในแนวหน้าคือส่วนหนึ่งของกลยุทธ์ระยะย“วของกลุ่มไอซ‘‘

ผู้เข’ยนง“นว‘จัยของสถ“บันบรูกก‘งส์พบว่ายังคงม’คนอื่น ๆ ท’่อย“กไปเป็นนักรบนอกประเทศถูกจับกุมหรือสกัดกั้นโดยหน่วยข่าวกรองและหน่วยง“นบังคับใช้กฎหม“ยเพร“ะก“รต“มรอยคนเหล่าน’้ส“ม“รถท”ได้อย่างง่ายด“ยในหล“ย ๆ กรณ’ ส่วนผู้ท’่ไม่ได้ถูกจับกุมในระหว่างก“รเด‘นท“งหรือถูกสังห“ร ก็อ“จจะสู้รบต่อไปในพื้นท’่ท’่ม’คว“มขัดแย้ง แต่ก็ม’นักรบต่างช“ต‘จ”นวนม“กท’่เล‘กหลงผ‘ดหลังจ“กเข้าร่วมก“รต่อสู้เพ’ยงไม่น“นและเด‘นท“งกลับบ้านเพื่อด”เน‘นช’ว‘ตแบบไม่ต้องใช้คว“มรุนแรง

เพื่อลดภัยคุกค“มนอกเขตสงคร“ม น“ยซ’อัด อักคัล นักว‘จัยอ“วุโสของศูนย์อัลอ“ห์ร“มเพื่อก“รศึกษ“ท“งยุทธศ“สตร์และก“รเมืองท’่ม’ท’่ตั้งอยู่ในกรุงไคโร กล่าวกับวอยซ์ ออฟ อเมร‘ก“ในเดือนม’น“คม พ.ศ. 2558 ว่า บรรด“ผู้เช’่ยวช“ญด้านคว“มมั่นคงควรให้คว“มสนใจกับว‘ธ’สู้รบจร‘ง ๆ ของกลุ่มไอซ‘“มท’่อ“จเก‘ดขึ้นจ“กก“รท’่นักรบนอกประเทศหล่าน’้เด‘นท“งกลับบ้านและด”เน‘นพฤต‘กรรมท’่คล้ายคลึงกันในภูม‘ล”เน“เด‘มหรือในด‘นแดนบ้านเก‘“‘ธ’ก“รท’่กลุ่มใช้จร‘ง ๆ อ“

ก“รจัดก“รกับผู้ท’่เด‘นท“งกลับม“

หน่วยต่อต้านก“รก่อก“รร้ายและก“รบังคับใช้กฎหม“ยรวมถึงเจ้าหน้าท’่รักษ“คว“มมั่นคงอื่น ๆ จะต้องเผช‘ญกับคว“มท้าท“ยอันใหญ่หลวงหล“ยประก“รในก“รจัดก“รกับบรรด“นักรบนอกประเทศท’่หลั่งไหลกลับบ้าน ก่อนอื่นเจ้าหน้าท’่จะต้องคัดแยกคนท’่เด‘นท“งกลับม“เพื่อตรวจห“และเฝ้าจับต“ดูคนท’่ต้องให้คว“มสนใจ และคนท’่ตั้งใจจะเป‘ดฉ“กโจมต’ จ“กนั้นจึงน”คนท’่หันหลังให้กับกลุ่มหัวรุนแรงโดยส‘้นเช‘งกลับเข้าสู่สังคมปกต‘ใหม่อ’กครั้ง ต“มข้อมูลท’่สรุปไว้ในเอกส“รข้อเสนอแนะเช‘งนโยบ“ยของสถ“บันบรูกก‘งส์ในเดือนพฤศจ‘ก“ยน พ.ศ. 2557

ประเทศต่าง ๆ ควรเป‘ดโอก“สให้ม’ก“รพูดคุยกันอย่างเป‘ดเผยและจร‘งใจกับนักรบท’่เด‘นท“งกลับประเทศ น“ยจ“ค็อบ บันด์สก“ร์ด น“ยกเทศมนตร’เมืองอ“ร์ฮุส ประเทศเดนม“ร์ก และหัวหน้าโครงก“รฟื้นฟูพฤต‘กรรมนักรบญ‘ฮ“ดของเมืองดังกล่าวอธ‘บ“ย น“ยบันด์สก“ร์ด ได้กล่าวในท’่ประชุมของสถ“บันวอช‘งตันเพื่อก“รว‘เคร“ะห์นโยบ“ยตะวันออกใกล้เมื่อเดือนกุมภ““กม’เหตุผลอันสมควรท’่จะเชื่อว่าบุคคลใดก่ออ“ชญ“กรรม ท“งก“รต้องเข้าใจชัดเจนว่าจะท”ทุกอย่างในอ”น“จท’่ม’อยู่เพื่อด”เน‘นคด’ แต่ถ้าบุคคลนั้นไม่ได้ก่ออ“ชญ“กรรมหรือไม่ส“ม“รถพ‘สูจน์ได้ว่ากระท”ผ‘ด ท“งก“รก็ควรท”ทุกอย่างท’่ท”ได้ท’่จะน”

น“ยก‘ลส์ เคอร์ชอฟ ผู้ประส“นง“นด้านก“รต่อต้านก“รก่อก“รร้ายแห่งสหภ“พยุโรปได้กล่าวในท’่ประชุมเด’ยวกันอย่างเห็นพ้องว่า แต่ละประเทศควรประเม‘นภัยคุกค“มท’่เก‘ดจ“กนักรบนอกประเทศท’่เด‘นท“งกลับบ้านโดยพ‘จ“รณ“เป็นกรณ’’่ม’เพ’ยงไม่ก’่คนท’่จะกระท”ก“รก่อก“รร้าย แต่อ“จม’หล“ยคนท’่เล‘กหลงผ‘ดและได้รับผลกระทบจ“กภ“วะเคร’ยดภ“ยหลังเผช‘ญเหตุก““งก“รจ”เป็นต้องก”หนดว‘ธ’ท’่จะน”ผู้ท’่เคยแยกตัวออกม“กลับไปยังครอบครัว เพื่อนฝูงและสังคมของคนเหล่านั้นใหม่อ’กครั้งรวมทั้งว‘ธ’ขจัดอุดมก“รณ์แบบหัวรุนแรง น“ยเคอร์ชอฟกล่าว ผู้เช’่ยวช“ญต่าง ๆ เห็นด้วยว่าก“รส่งเสร‘มก“รเล่าเรื่องแบบทวนแย้งเพื่อเปล’่ยนแปลงมุมมองก็อ“จเป็นว‘ธ’ท’่ม’ประส‘ทธ‘ภ“พในก“รช่วยให้ผู้ท’่ประสงค์จะเป็นผู้ก่อก“รร้ายเลือกท“งเด‘นท’่ไม่ใช้คว“มรุนแรง สม“ช‘กในครอบครัวและชุมชนส“ม“รถช่วยให้นักรบท’่เด‘นท“งกลับม“ได้ม’ว‘ถ’ช’ว‘ตแบบใหม่ท’่แตกต่างจ“กเด‘ม

GraphThai

“นักรบท’่เด‘นท“งกลับบ้านหรือผู้ท’่เล‘กเป็นผู้ก่อก“รร้าย ไม่ใช่ทุกคนท’่จะส“ม“รถกลับเข้าสู่สังคมได้ต“มปกต‘ แต่บ“งคนก็ส“ม“รถท”“ยแมทท‘ว เลว‘ตต์ ผู้อ”นวยก“รโครงก“รสไตน์เพื่อก“รต่อต้านก“รก่อก“รร้ายและข่าวกรองแห่งสถ“บันวอช‘งตันเพื่อก“รว‘เคร“ะห์นโยบ“’ผู้ท’่เข้าข่ายว่าอ“จถูกด”เน‘นคด’และถูกตัดส‘นว่าม’คว“มผ‘ด แต่ส่วนใหญ่ก็จะได้รับก“รปล่อยตัวในท’“ยเลว‘’ยนท’่ส”คัญประก“รหนึ่งคือ โครงก“รฟื้นฟูพฤต‘กรรมและน”บุคคลกลับเข้าสู่สังคมจะต้องม’ก“รเชื่อมโยงบ“งอย่างกับกระบวนก“รบังคับใช้กฎหม“ยและข่าวกรองเพ‘่อลดคว“มเส’่ยงจ“กก“รพย“ย“มท’่จะน”คนหัวแข็งท’่เจตน“จะสร้างคว“มเส’ยห“ยกลับคืนสู่สังคมปกต‘ ก“รประเม‘นคว“มเส’่ยงดังกล่าวเป็นส‘่งจ”เป็นทั้งในช่วงท’่นักรบกลับเข้าม“และช่วงเวล“หลังจ“กนั้นเพื่อพ‘จ“รณ“คว“มเป็นไปได้ท’่คนคนหนึ่งอ“จกลับไปม’แนวค‘ดแบบหัวรุนแรงอ’กครั้งหรือกล“ยเป็นคนท’่ม’แนวค‘ดแบบหัวรุนแรงม“กขึ้นไปอ’ก อย่างเช่นกรณ’ของพ’่น้องคูช’ซึ่งเป็นพ’่น้องผู้ก่อก“รร้ายอ‘สล“มท’่อยู่เบื้องหลังก“รสังห“รหมู่ท’่ส”นักง“นน‘ตยส“ร ช“ร์ล’ เอ็บโด ในฝรั่งเศสนั่นเอง

ก“รจ”คุกนักรบท’่อ“จสร้างอันตร“ยท’่เด‘นกลับบ้าน อ“จส่งผลตรงกันข้ามกับท’่ตั้งใจไว้ ตัวอย่างเช่น นักรบนอกประเทศท’่ถูกจ”คุกอ“จพบเจอกับกลุ่มท’่คอยปลูกฝังแนวค‘ดแบบหัวรุนแรงหรือผู้น”ท“งอุดมก“รณ์แบบญ‘ฮ“ดสุดโต่งในเรือนจ”ท’่ผลักดันให้นักรบเหล่าน’้เข้าสู่เครือข่ายก“รก่อก“รร้าย

อย่างท’่ทร“บกันว่า ไม่ม’ว‘ถ’ท“งใด ปัจจัยใด ภูม‘หลังท“งเศรษฐก‘จและสังคมหรือภูม‘หลังท“งศ“สน“รูปแบบเด’ยวท’่ต“ยตัวใด ๆ ท’่ท”ให้รู้ล่วงหน้าได้ว่าใครจะเป็นกล“ยเป็นผู้ท’่ม’แนวค‘ดหัวรุนแรงหรือนักรบนอกประเทศ ดังนั้น จึงไม่ม’รูปแบบก“รฟื้นฟูพฤต‘กรรมของผู้ท’่ม’แนวค‘ดสุดโต่งท’่น‘ยมคว“มรุนแรงรูปแบบเด’ยวท’่จะแก้ไขปัญห““รศึกษ“ท“งจ‘ตว‘ทย“ตลอดส’่ทศวรรษท’่ผ่านม“ยังไม่ปร“กฏข้อมูลท’่แน่ชัดว่าบุคคลลักษณะใดท’่จะกล“ยเป็นผู้ก่อก“รร้าย และเหตุผลใดท’่ท”ให้คนกล“ยเป็นผู้ก่อก““ยจอห์น ฮอร์แกน ผู้อ”นวยก“รศูนย์เพื่อก“รศึกษ“ด้านก“รก่อก“รร้ายและคว“มมั่นคงแห่งมห“ว‘ทย“ลัยแมสซ“ชูเซตส์ โลเวลล์ กล่าวกับน‘ตยส“ร ด‘แอตแลนต‘ก ในเดือนม’น“คม พ.ศ. 2558 อย่างไรก็ต“ม ผู้เช’่ยวช“ญกล่าวว่า นักว‘จัยประสบคว“มส”เร็จในก“รเร’ยนรู้ว‘ถ’ปัจเจกบุคคลท’่อ“จท”ให้ม’คว“มเข้าใจในก“รฟื้นฟูพฤต‘กรรมได้อย่างลึกซึ้ง

ม“ตรก“รในก“รเฝ้าระวัง 

เหล่าผู้เช’่ยวช“ญต่างเห็นพ้องกันว่า คว“มร่วมมือระหว่างหน่วยรักษ“คว“มมั่นคงต่าง ๆ จะเป็นปัจจัยส”คัญท’่ท”ให้มั่นใจว่าโครงก“รฟื้นฟูพฤต‘กรรมและน”บุคคลกลับเข้าสู่สังคมจะประสบคว“มส”เร็จและช่วยในก“รปร“บปร“มก“รโจมต’ท’่อ“จเก‘ดขึ้นได้ในระดับท้องถ‘่นและระดับภูม‘ภ“ค ผู้เข’ยนร“ยง“นของสถ“บันบรูกก‘งส์ระบุว่า ก“รแบ่งปันข่าวกรองท’่ได้จ“กก“รต‘ดต่อสื่อส“รของนักรบนอกประเทศ ก“รเฝ้าต‘ดต“มแหล่งข่าวท’่เป‘ดเผยและข้อมูลระหว่างหน่วยง“นต่าง ๆ โดยเฉพ“ะ อ“จเป็นส‘่งส”คัญย‘่งต่อก“รระบุเครือข่ายข้ามช“ต‘

หุ้น