เรื่องเด่น

การต่อสู้กับ ผู้ก่อการร้าย ที่เกี่ยวข้องกับอาวุธอานุภาพทำลายล้างสูง

เหตุใดก“รหยุดยั้งก“รแพร่กระจ“ยอ“วุธอ“นุภ“พท”ล“ยล้างสูงจึงเป็นส‘่งส”คัญ 

ดร.อัลเฟรด โอห์เลอร์ส

ตอนท’่ผมเด‘นท“งผ่านเอเช’ย ผมประหล“ดใจอยู่บ่อยครั้งในคว“มตระหนักรู้อันน้อยน‘ดของคนในพื้นท’่ในเรื่องคว“มเส’่ยงท’่เก‘ดจ“กก“รแพร่กระจ“ยอ“วุธอ“นุภ“พท”ล“ยล้างสูง ก“รสนทน“ท’่ท่าอ“ก“ศย“นหลักแห่งหนึ่งเมื่อเร็ว ๆ น’้กับนักว‘ช“ก“รหนุ่มท่าท“งเฉล’ยวฉล“ดและเด‘นท“งม“ม“กก็ให้ประสบก“รณ์ไม่ต่างจ“กหล“ย ๆ ครั้งท’่ผมเคยเจอ ในระหว่างท’่รอเท’่ยวบ‘น เร“ได้พูดคุยกันในเรื่องคว“มท้าท“ยด้านคว“มมั่นคงอันเร่งด่วนท’่สุดท’่ประเทศต่าง ๆ ในเอเช’ยเผช‘“รแพร่กระจ“ยอ““ขมวดค‘“ของเร“ไม่ใช่หรือครับ มันเป็นปัญห““คงเห็นผมพึมพ”’“ได้ช่วยอธ‘บ“’่อยู่ในโลกท’่เจร‘ญแล้ว โลกท’่หนึ่ง พวกคุณสร้างของพวกน’้ขึ้นม“และข“ยมันไปทั่วทุกท’่ แล้วมันก็ไปตกอยู่ในมือของคนท’่ไม่ด’ท’่เอ“ไปข“ยให้กับผู้ร้าย พวกคุณท”เองทั้งนั้น ไม่เก’่ยวกับเร“

ก“รมองปัญห“ในลักษณะน’้ว่าเป็นเรื่องของประเทศท’่เจร‘ญแล้ว และก“รท’่ประเทศต่าง ๆ ท’่ก”ลังพัฒน“ในเอเช’ยม’คว“มกังวลเก’่ยวกับเรื่องน’้เพ’ยงเล็กน้อยคือหนึ่งในหล“ย ๆ เหตุผลว่าท”ไมประช“ชนทั่วไปจึงไม่ค่อยค”นึงถึงก“รแพร่กระจ“ยของอ“วุธอ“นุภ“พท”ล“ยล้างสูง และมักจะเป็นประเด็นท’่ให้คว“มส”คัญกันน้อยในกระบวนก“รตัดส‘นใจ  อย่างไรก็ต“ม ยังม’คนอื่น ๆ ท’่เชื่อว่าเนื่องจ“กประเทศของตนไม่ใช่แหล่งท’่ม“หรือจุดหม“ยปล“ยท“งของอ“วุธอ“นุภ“พท”ล“ยล้างสูง ดังนั้น จึงไม่ม’วันท’่จะตกเป็นเป้าหม“ยของผู้แพร่กระจ“ยหรือผู้ร้ายท’่พย“ย“มแสวงห“ประโยชน์จ“กคว“มอ่อนแอในด้านต่าง ๆ แล้วเหตุใดจะต้องกังวล แม้จะม’แนวโน้มว่าจะม’ก“รจัดก“รกับปัญห“น’้ แต่คนอื่น ๆ ก็ช’้ให้เห็นว่าปัญห“น’้เป็นเรื่องท“งเทคน‘คท’่ยุ่งย“กและม’คว“มซับซ้อนอย่างม“ก เป็นเรื่องท’่เก‘นข’ดคว“มส“ม“รถของตนท’่ม’อยู่จ”กัด ก“รข“ดแคลนอุปกรณ์ตรวจสอบ คว“มเช’่ยวช“ญและก“รฝึกอบรมท’่จ”เป็น และก“รต้องเผช‘ญกับข้อจ”กัดอันเนื่องม“จ“กประมวลกฎหม“ยท’่ล้าสมัยและม’อยู่ไม่เพ’ยงพออยู่บ่อยครั้ง ท”ให้แม้แต่ผู้ปฏ‘บัต‘ง“นด้านคว“มมั่นคงท’่สนใจจะท”ง“นยังต้องว“งเฉยกับปัญห“น’้อย่างน่าเศร้า เมื่อไม่ม’ก“รตระหนักถึงคว“มเร่งด่วนและคว“มส”คัญในระดับสูงเก’่ยวกับปั ญห“ อ’กทั้งยังต้องผจญกับภัยคุกค“มท’่ส”คัญอื่น ๆ หล“ยประก“รจนสุดก”ลังอยู่แล้ว แล้วเร“จะท”อะไรได้บ้าง

ข้อจ”กัดและคว“มท้าท“ยบ“งประก“รท’่มักจะถูกอ้างถึงนั้นเป็นเรื่องจร‘งและบั่นทอนคว“มส“ม“รถของผู้ปฏ‘บัต‘ง“นท’่ม’คว“มตั้งใจด’และม’คว“มมุ่งมั่นในก“รแก้ปัญห“ก“รแพร่กระจ“ยอ“วุธอ“นุภ“พท”ล“ยล้างสูง อย่างไรก็ต“ม ข้อมูลท’่ผ‘ดพล“ดและก“รบ‘ดเบือนข้อมูลได้บ่อนท”ล“ยก“รปรึกษ“ห“รืออย่างรอบคอบและหนท“งสู่คว“มส”เร็จในวันข้างหน้า อุปสรรคหล“ยอย่างเก‘ดจ“กคว“มไม่คุ้นเคยกับเรื่องน’้ ก“รปฏ‘สัมพันธ์กันอย่างอดทนและก“รเจรจ“อ“จช่วยในก“รสร้างคว“มสนใจและคว“มเข้าใจซึ่งอ“จกล“ยเป็นก“รสนับสนุนท’่แข็งแกร่งม“กขึ้นในเวล“ต่อม“ อย่างไรก็ต“ม ก“รปฏ‘สัมพันธ์ดังกล่าวควรม’ก“รพูดถึงประเด็นท’่ว่า ก“รแพร่กระจ“ยอ“วุธอ“นุภ“พท”ล“ยล้างสูงจะค่อย ๆ ส่งผลเส’ยต่อคว“มปลอดภัย คว“มมั่นคงและอ”น“จอธ‘ปไตยของประเทศต่าง ๆ
ท’่ได้รับผลกระทบอย่างไรบ้าง ด้วยลักษณะของภัยคุกค“มข้ามช“ต‘อย่างท’่เป็นอยู่ บ่อยครั้งท’่ก“รสนทน“เก’่ยวกับผลกระทบเช‘งลบของก“รแพร่กระจ“ยจะเป็นก“รห“รือในระดับน“น“ช“ต‘ว่าปัญห“น’้จะส่งผลเส’ยอย่างไรต่อคว“มมั่นคงในระดับภูม‘ภ“คและระดับน“น“ช“ต‘ สันต‘ภ“พและเสถ’ยรภ“พ คว“มปลอดภัยของประช“คมโลกและอื่น ๆ ประเทศท’่เก’่ยวข้องจะต้องพ‘จ“รณ“ปัญห“น’้ว่าเป็นเรื่องใกล้ตัวม“กขึ้น ท้ายสุดแล้ว ส‘่งท’่ส”คัญท’่สุดคืออะไร ปัญห“ก“รแพร่กระจ“ยจะส่งผลต่อเศรษฐก‘จ ประช“ชน ก“รพัฒน“ในอน“คตของประเทศเหล่านั้นอย่างไรบ้างห“กไม่ได้รับก“รแก้ไข พวกเข“จะได้ประโยชน์อะไรจ“กก“รแก้ปัญห“ บ“งท’ก“รบอกเล่าข้อเท็จจร‘งอันโหดร้ายอย่างตรงไปตรงม“ในแง่มุมท’่จะกระตุ้นคว“มสนใจม“กขึ้นว่า ก“รแพร่กระจ“ยอ“จเป็นอุปสรรคต่อคว“มส”เร็จในก“รพัฒน“ท’่ส”คัญอย่างไรอ“จจะช่วยผลักดันให้เก‘ดคว“มร่วมมือขึ้นได้

ก“รอธ‘บ“ยข้อเท็จจร‘งท’่เก‘ดขึ้น

ค”ว่าก“รแพร่กระจ“ยนั้นหม“ยถึงก“รแพร่กระจ“ยข’ดคว“มส“ม“รถของอ“วุธอ“นุภ“พท”ล“ยล้างสูง ก“รแพร่กระจ“ยดังกล่าวอ“จเก‘ดขึ้นระหว่างรัฐ แต่ก็อ“จเก‘ดขึ้นได้ระหว่างผู้เล่นท’่เป็นรัฐกับผู้เล่นท’่ไม่ใช่รัฐ หรือแม้กระทั่งในกลุ่มผู้เล่นท’่ไม่ใช่รัฐเช่นกัน ซึ่งทั้งหมดน’้จะเป็นก“รระบุแบบกว้าง ๆ ค”ว่าข’ดคว“มส“ม“รถนั้นไม่ได้หม“ยถึงก“รครอบครองกลไกอ“วุธอ“นุภ“พท”ล“ยล้างสูงท’่เสร็จสมบูรณ์แล้วเพ’ยงอย่างเด’ยว แต่ยังครอบคลุมถึงเทคโนโลย’ท’่ใช้ในก“รผล‘ตกลไกดังกล่าว ส่วนประกอบและวัสดุท’่จ”เป็นและคว“มเช’่ยวช“ญท“งสต‘ท“งปัญญ“ท’่ท”ให้เก‘ดแนวค‘ดและก“รพัฒน“อ“วุธดังกล่าว

อ“วุธอ“นุภ“พท”ล“ยล้างสูงม’หล“ยประเภท ต“มท’่ชื่อได้บอกไว้ อ“วุธเหล่าน’้ส“ม“รถสังห“รส‘่งม’ช’ว‘ตได้เป็นจ”นวนม“กและก่อคว“มเส’ยห“ยในวงกว้างและในระยะย“ว โดยทั่วไป อ“วุธอ“นุภ“พท”ล“ยล้างสูงจะจ”แนกออกเป็นส’่ประเภทด้วยกัน ได้แก่ อ“วุธน‘วเคล’ยร์ อ“วุธเคม’ อ“วุธช’วภ“พและอ“วุธกัมมันตรังส’ (แม้ว่าประเภทสุดท้ายจะม’ก“รถกเถ’ยงกันเป็นบ“งครั้งว่า ควรจัดอยู่ในหมวดอ“วุธอ“นุภ“พท”ล“ยล้างสูงหรือไม่ ดังท’่อธ‘บ“ยไว้ด้านล่าง)

อ“วุธน‘วเคล’ยร์น่าจะเป็นอ“วุธอ“นุภ“พท”ล“ยล้างสูงท’่คนคุ้นเคยม“กท’่สุดท’่อ“ศัยปฏ‘ก‘ร‘ย“ก“รแตกตัวหรือรวมตัวของน‘วเคล’ยสอะตอมในก“รปล่อยพลังง“นและแรงท”ล“ยล้างในปร‘ม“ณมห“ศ“ล ในขณะท’่เร“มักจะค‘ดว่าอ“วุธน‘วเคล’ยร์เป็นอ“วุธท“งด้านยุทธศ“สตร์ แต่จร‘ง ๆ แล้วมันอ“จถูกท”ให้ม’ขน“ดเล็กลงเพื่อใช้ในสน“มรบท“งยุทธว‘ธ’ (อย่างในปืนใหญ่เป็นต้น) หรือท”เป็นกลไกท’่มนุษย์พกพ“ได้ ก“รแพร่กระจ“ยอย่างผ‘ดกฎหม“ยของอ“วุธท“งด้านยุทธศ“สตร์และส่วนประกอบของมันยังคงเป็นข้อกังวลอยู่เสมอ แต่ตอนน’้ข้อกังวลหนึ่งท’่เพ‘่มขึ้นม“คือก“รซ่อนพร“งและก“รเคลื่อนย้ายกลไกท“งยุทธว‘ธ’ท’่ม’ขน“ดเล็กลงกว่าท’่เคยม’ม“นั้นจะส“ม“รถท”ได้อย่างง่ายด“ย ซึ่งน่าจะเป็นส‘่งท’่ดึงดูดใจโดยเฉพ“ะในหมู่ผู้เล่นท’่ไม่ใช่รัฐ

อ“วุธเคม’ท”ให้เก‘ดก“รเส’ยช’ว‘ต ทุพพลภ“พชั่วคร“วหรือก“รบ“ดเจ็บถ“วรอันเป็นผลม“จ“กก“รสัมผัสกับส“รเคม’เป็นพ‘ษบ“งอย่าง ตัวอย่างของส“รเคม’ดังกล่าวได้แก่ ส“รท’่ท”ให้ปอดระค“ยเคือง (คลอร’นและฟอสจ’น) ส“รท’่เป็นพ‘ษต่อระบบเลือด (ไฮโดรเจนไซย“ไนด์) ส“รท’่ท”ให้เก‘ดแผลพุพอง (ส“รมัสต“ร์ด) และส“รท’่เป็นพ‘ษต่อระบบประส“ท (ซ“ร‘น ท“บูนและว’เอกซ์) ส“รเคม’เหล่าน’้เป็นส‘่งท’่ห“ได้ง่ายและม’อยู่ทั่วไปในเกือบทุกประเทศท’่ม’ภ“คอุตส“หกรรมขน“ดใหญ่ยกเว้นในบ“งกรณ’ ในแง่ของก“รแพร่กระจ“ย อ“วุธประเภทน’้เป็นคว“มท้าท“ยท’่น่าสะพรึงกลัวเพร“ะส“รตั้งต้นขั้นพื้นฐ“นของส่วนผสมท’่เป็นพ‘ษทุกชน‘ดเป็นล้วนเป็นส‘่งท’่ผู้ร้ายห“ม“ใช้ได้ง่าย ๆ

อ“วุธช’วภ“พท”ให้มนุษย์และสัตว์เส’ยช’ว‘ตและเก‘ดก“รบ“ดเจ็บ ตลอดจนท”ล“ยพืชทั่วไปและพืชท’่ให้ผลผล‘ตต่าง ๆ
อันเนื่องม“จ“กก“รสัมผัสกับส“รช’วภ“พท’่ม’ช’ว‘ต ตัวอย่างเช่น เชื้อโรคต่าง ๆ (แบคท’เร’ย ไวรัส และเชื้อร“ เช่น แอนแทรกซ์ อห‘ว“ตกโรค ก“ฬโรคและไข้ทรพ‘ษ) และช’วพ‘ษต่าง ๆ (ส“รเคม’ท’่เป็นพ‘ษท’่ผล‘ตจ“กระบบท’่ม’ช’ว‘ต เช่น ไรซ‘นและส“รพ‘ษโบทูล‘นัม)

สุดท้ายคือกลไกกัมมันตรังส’ (หรือระเบ‘ดกัมมันตรังส’) อ“วุธประเภทน’้จะใช้วัสดุกัมมันตรังส’ประกอบกับวัตถุระเบ‘ดแบบดั้งเด‘มซึ่งจะแพร่กระจ“ยก“รปนเปื้อนของส“รกัมมันตรังส’เมื่อเก‘ดก“รระเบ‘ด กลุ่มผู้ก่อก“รร้ายมักจะสร้างอ“วุธแสวงเครื่องท’่ท”ม“จ“กอ“วุธกัมมันตรังส’โดยม’ผลกระทบท’่แท้จร‘งจ”กัดในแง่ของก“รเส’ยช’ว‘ตและก“รท”ล“ยล้าง ด้วยเหตุน’้ จึงม’ก“รถกเถ’ยงกันว่าอ“วุธประเภทน’้ควรจัดอยู่ในหมวดอ“วุธอ“นุภ“พท”ล“ยล้างสูงหรือไม่ อย่างไรก็ต“ม ห“กพ‘จ“รณ“ในแง่ผลกระทบท“งเศรษฐก‘จและจ‘ตว‘ทย“ คว“มเส’ยห“ยอันรุนแรงท’่อ“จเก‘ดขึ้นจ“กอ“วุธประเภทน’้ก็ไม่ควรจะได้รับก“รประเม‘นค่าต่ำเก‘นไป

ก“รพ‘จ“รณ“ถึงอันตร“ยท’่น่าหว“ดกลัวท’่อ“จเก‘ดจ“กอ“วุธอ“นุภ“พท”ล“ยล้างสูงส่งผลให้เก‘ดคว“มพย“ย“มในระดับน“น“ช“ต‘ม“กขึ้นเรื่อย ๆ เพื่อหยุดยั้งก“รแพร่กระจ“ยและก”จัดอ“วุธเหล่าน’้ให้หมดส‘้น ม’ก“รก”หนดพ‘ธ’ส“รต่าง ๆ
ท’่ม’ผลบังคับใช้อย่างเข้มงวดว่าด้วยเรื่องก“รควบคุมอ“วุธน‘วเคล’ยร์ อ“วุธช’วภ“พและอ“วุธเคม’เพื่อหยุดยั้งก“รแพร่กระจ“ยอ“วุธดังกล่าว นอกจ“กน’้ยังได้ม’ก“รก”หนดข้อตกลงต่าง ๆ ท’่ม’ผลบังคับใช้ว่าด้วยเรื่องก“รต่อต้านก“รแพร่กระจ“ยเพื่อป้องกันก“รบ่อนท”ล“ยพ‘ธ’ส“รเหล่าน’้และป้องกันก“รค้าท’่ผ‘ดกฎหม“ย เช่น ก“รควบคุมก“รส่งออกของประเทศ โครงก“รด้านคว“มมั่นคงว่าด้วยก“รแพร่กระจ“ยอ“นุภ“พท”ล“ยล้างสูง และในระดับน“น“ช“ต‘คือมต‘คณะมนตร’คว“มมั่นคงแห่งสหประช“ช“ต‘ท’่ 1540

แม้จะม’คว“มพย“ย“มในระดับน“น“ช“ต‘ดังกล่าว แต่คว“มเส’่ยงท’่จะเก‘ดก“รแพร่กระจ“ยก็เพ‘่มขึ้นเรื่อย ๆ ในท“งกลับกัน อ‘ทธ‘พลจ“กกระแสโลก“ภ‘วัตน์ท’่ม’ส่วนน”คว“มเจร‘ญก้าวหน้าไปสู่พื้นท’่ต่าง ๆ อันกว้างใหญ่ของโลกก็ม’ด้านลบด้วยเช่นกันเพร“ะม’ส่วนท”ให้ผู้แพร่กระจ“ยท”ก“รค้าได้ง่ายขึ้น ก“รเพ‘่มคว“มเชื่อมโยงระหว่างกันทั่วโลกไม่ว่าจะผ่านท“งเครือข่ายก“รคมน“คมขนส่งท’่ก้าวหน้า ก“รต‘ดต่อสื่อส“รหรือแม้กระทั่งก“รแลกเปล’่ยนคว“มค‘ด ส‘่งเหล่าน’้ล้วนท”ให้ก“รเข้าถึงวัสดุและส่วนประกอบของอ“วุธอ“นุภ“พท”ล“ยล้างสูงท”ได้ง่ายขึ้น ตล“ดมืดหรือตล“ดเท“ส”หรับก“รซื้อข“ยวัสดุหรือคว“มเช’่ยวช“ญเก’่ยวกับอ“วุธอ“นุภ“พท”ล“ยล้างสูงม’อยู่หล“ยแห่งท’่รู้จักกันด’ในขณะน’้ ทั้งท’่อยู่ในพื้นท’่จร‘ง (โดยเฉพ“ะอย่างย‘่งในพื้นท’่ท’่ก”กับดูแลไม่ด’) และพื้นท’่เสมือนจร‘ง คว“มก้าวหน้าท“งว‘ทย“ศ“สตร์และเทคโนโลย’ท’่รวดเร็วท”ให้เก‘ดนวัตกรรมใหม่ม“กขึ้นเรื่อย ๆ ซึ่งบ“งอย่างม’ศักยภ“พในก“รท”ล“ยล้าง องค์กรอ“ชญ“กรรมระหว่างประเทศเจร‘ญเต‘บโตขึ้นในโลกยุคโลก“ภ‘วัตน์น’้ด้วยก“รพ“ตัวเองเข้าไปอยู่ในต”แหน่งท’่ม’อ‘ทธ‘พลในห่วงโซ่อุปท“นของอ“วุธอ“นุภ“พท”ล“ยล้างสูงท’่ให้ผลก”ไรง“ม ท’่น่ากังวลม“กกว่าเด‘มคือ ผู้เล่นท’่ไม่ใช่รัฐอย่างรัฐอ‘สล“มแห่งอ‘รักและซ’เร’ยได้เข้ายึดครองด‘นแดนท’่ครั้งหนึ่งเคยม’สถ“นท’่ส”หรับสร้างและเก็บสะสมวัสดุท’่ใช้ท”อ“วุธอ“นุภ“พท”ล“ยล้างสูง ก“รใช้ง“นหรือก“รขนย้ายวัสดุดังกล่าวโดยคนกลุ่มน’้คือข้อกังวลเพ‘่มขึ้นม“อ’กนอกเหนือจ“กปัญห“อันยุ่งย“กท’่ม’อยู่แล้ว

ส่วนใหญ่แล้ว ข’ดคว“มส“ม“รถในก“รบังคับใช้กฎหม“ยในก“รตรวจจับ ก“รสกัดกั้นและก“รด”เน‘นคด’นั้นยังก้าวไม่ทันก“รพัฒน“ในวงกว้างเหล่าน’้ หล“ยประเทศรวมทั้งท’่อยู่ในเอเช’ยยังคงม’คว“มเส’่ยงอย่างม“กท’่จะถูกแสวงห“ประโยชน์จ“กผู้แพร่กระจ“ย ก“รแสวงห“ประโยชน์ดังกล่าวม’อยู่หล“กหล“ยลักษณะขึ้นอยู่กับประเทศท’่เก’่ยวข้องและคว“มต้องก“รของผู้แพร่กระจ“ย จ“กประสบก“รณ์ท’่ผ่านม“แสดงให้เห็นถึงท“งเลือกท’่ม’อยู่ม“กม“ย ประเทศใดประเทศหนึ่งอ“จถูกใช้เป็นฐ“นในก“รรวบรวมส‘่งต่าง ๆ เพื่อน”ไปแพร่กระจ“ยหรือเป็นสถ“นท’่ส”หรับก“รประกอบอ“วุธท’่เสร็จส‘้นบ“งส่วนหรือเสร็จสมบูรณ์ทั้งหมด หรืออ“จถูกใช้เป็นส่วนหนึ่งของแผนลวงท’่ใหญ่ขึ้นท’่สร้างขึ้นเพื่อปกป‘ดก“รเคลื่อนย้ายส‘นค้าผ‘ดกฎหม“ย เช่น จุดหม“ยปล“ยท“งเท็จเพื่อจัดท”เอกส“รก“รค้าปลอม ผู้สมรู้ร่วมค‘ดหรือน“ยหน้าและธุรก‘จหลอก ๆ ในท้องถ‘่นเพื่อสร้างธุรก‘จปลอม จุดเปล’่ยนถ่ายหรือจุดพักส‘นค้า จุดท’่สะดวกต่อก“รเข้าถึงธน“ค“รหรือตัวกล“งท’่ให้บร‘ก“รท“งก“รเง‘นอื่น ๆ เป็นต้น

ห“กไม่ม’ก“รยับยั้ง เมื่อเวล“ผ่านไปก“รแพร่กระจ“ยอ“วุธอ“นุภ“พท”ล“ยล้างสูงจะส่งผลกระทบท’่ร้ายแรงหล“ยประก“รต่อประเทศท’่ได้รับคว“มเดือดร้อน ตัวอย่างเช่น ผู้แพร่กระจ“ยมักจะเป็นตัวกระตุ้นก“รทุจร‘ตในประเทศต่าง ๆ ซึ่งจะท”ให้คุณภ“พในก“รก”กับดูแลและหลักน‘ต‘ธรรมเสื่อมถอยลงอย่างรวดเร็ว ผนวกกับคว“มเชื่อมั่นในสถ“บันรัฐและหน่วยง“นของรัฐท’่ลดน้อยลง ท”ให้ก“รค้าท’่ถูกกฎหม“ยจะถูกบ่อนท”ล“ยและก“รซื้อข“ยแลกเปล’่ยนส่วนประกอบ วัสดุ เทคโนโลย’และคว“มค‘ดท’่ถูกกฎหม“ยส่วนใหญ่จะถูกคุกค“มอย่างแน่นอน บร‘ษัท ท่าเรือและหน่วยง“นท’่ม’อ”น“จในประเทศท’่ได้รับผลกระทบจะเส’ยชื่อเส’ยง คว“มไว้ว“งใจและคว“มเชื่อมั่นซึ่งเป็นส‘่งจ”เป็นย‘่งต่อคว“มก้าวหน้าท“งก“รค้าจะลดน้อยลงซึ่งอ“จเป็นอุปสรรคขัดขว“งคว“มเจร‘ญรุ่งเรืองของประเทศ นอกจ“กน’้ ประเทศต่าง ๆ ท’่เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนก“รสร้างอ“วุธอ“นุภ“พท”ล“ยล้างสูงยังม’คว“มเส’่ยงท’่จะเก‘ดอุบัต‘ก“รณ์ท’่เก’่ยวข้องกับอ“วุธอ“นุภ“พท”ล“ยล้างสูง แม้จะม’ก“รโต้ว่าคว“มเส’่ยงดังกล่าวนั้นม’โอก“สเก‘ดขึ้นน้อย แต่คว“มเส’ยห“ยจ““รณ์ท’่ไม่ค“ดค‘’่เก’่ยวข้องกับวัสดุท’่ใช้สร้างอ“วุธอ“นุภ“พท”ล“ยล้างสูงก็ไม่ควรถูกมองข้ามทั้งในระยะสั้น (ท’่เก’่ยวข้องกับก“รสูญเส’ยช’ว‘ตและคว“มเส’ยห“ยท“งก“ยภ“พ) และในระยะย“ว (ท’่เก’่ยวข้องกับก“รขจัดก“รปนเปื้อน คว“มเส’ยห“ยท“งด้านชื่อเส’ยงและคว“มเส’ยห“ยอื่น ๆ) คว“มล้มเหลวอย่างม’นัยส”คัญอ“จท”ให้เก‘ดผลลัพธ์อย่างอื่นท’่ไม่ใช่ว‘ถ’แห่งคว“มก้าวหน้าในเช‘งบวกของประเทศ

ก“รแก้ไขปัญห“ก“รแพร่กระจ“ยอ“วุธอ“นุภ“พท”ล“ยล้างสูงจะยังคงเป็นส‘่งท’่ท้าท“ยอยู่เสมอ บรรด“ผู้แพร่กระจ“ยได้ปรับเปล’่ยนกลว‘ธ’อย่างต่อเนื่องเพื่อหล’กเล’่ยงก“รตรวจจับและมักจะก้าวล้ำกว่าหน่วยง“นบังคับใช้กฎหม“ยอยู่เล็กน้อย คนกลุ่มน’้จะมองห“ผู้ผล‘ตและผู้จัดส่งส‘นค้าท’่เป็นท“งเลือกใหม่ ๆ อย่างต่อเนื่อง รวมทั้งม’ธุรก‘จปลอมท’่เป็นบร‘ษัทและเครือข่ายท’่ซับซ้อนม“กขึ้น ม’ก“รปลอมแปลงเอกส“รท’่ช่ำชองม“กขึ้น และม’เส้นท“งและจุดเปล’่ยนถ่ายท’่วกวนม“กขึ้น ด้วยคว“มเช’่ยวช“ญท“งเทคโนโลย’ ผู้แพร่กระจ“ยจะยังคงมองห“ส‘นค้าใหม่ ๆ ท’่ยังไม่อยู่ในบัญช’ส‘นค้าต้องห้าม ประเทศท’่ไล่ล่าเป้าหม“ยเคลื่อนท’่เหล่าน’้จะต้องอ“ศัยคว“มร่วมมือและก“รประส“นง“นท’่แข็งแกร่งม“กขึ้นระหว่างภ“ครัฐทั้งหมด ก“รกระจ“ยข้อมูลท’่ไม่ทั่วถึงในหน่วยง“นท’่ม’อ”น“จและว‘ธ’ค‘ดเก’่ยวกับก“รแพร่กระจ“ยจะต้องได้รับก“รแก้ไขเพื่อสร้างคว“มร่วมมือระหว่างผู้เล่นท’่เก’่ยวข้องทั้งหมดในห่วงโซ่อุปท“นของก“รแพร่กระจ“ยเพื่อแก้ไขปัญห“น’้ นอกจ“กน’้ ก“รสร้างเครือข่ายท’่แข็งแกร่งม“กขึ้นในระดับภูม‘ภ“คและระดับน“น“ช“ต‘อ“จเป็นปัจจัยท’่ส”คัญ โดยเฉพ“ะอย่างย‘่งในก“รแบ่งปันข้อมูลหรือก“รม’ส่วนร่วมในโครงก“รร่วมต่าง ๆ เช่น โครงก“รรักษ“คว“มปลอดภัยตู้ส‘นค้า คว“มระมัดระวังคือหัวใจส”คัญ และก“รเพ‘่มคว“มตระหนักรู้เก’่ยวกับก“รแพร่กระจ“ยและก“รพัฒน“จ‘ตสํานึกประช“สังคมให้ม’คว“มกระตือรือร้นเก’่ยวกับคว“มเส’่ยงท’่เก‘ดจ“กก“รแพร่กระจ“ยจะเป็นส‘่งส”คัญย‘่ง

บทความที่เกี่ยวข้อง

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

Back to top button