ผู้เขียนบทความ

นายทอดด์ แฮร์ริสัน เป็นผู้อำนวยการฝ่ายวิเคราะห์งบประมาณกลาโหมและผู้อำนวยการโครงการความมั่นคงด้านอวกาศที่ศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์และกิจการระหว่างประเทศ ในฐานะนักวิจัยอาวุโสในโครงการความมั่นคงระหว่างประเทศ นายแฮร์ริสันมุ่งมั่นให้ศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์และกิจการระหว่างประเทศทำการวิจัยและการวิเคราะห์เชิงลึกอย่างเป็นกลาง เกี่ยวกับประเด็นด้านเงินทุนด้านกลาโหม ความมั่นคงทางอวกาศ และกำลังทางอากาศ


นางเคทลิน จอห์นสัน เป็นรองผู้อำนวยการและนักวิจัยโครงการความมั่นคงด้านอวกาศที่ศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์และกิจการระหว่างประเทศ นางจอห์นสันจัดการการวางแผนยุทธศาสตร์และวาระการวิจัยของทีมนักวิจัย งานวิจัยของนางจอห์นสันศึกษาเฉพาะทางในหัวข้อต่าง ๆ เช่น ความมั่นคงด้านอวกาศ ระบบอวกาศทางการทหาร นโยบายอวกาศเชิงพาณิชย์ และแสนยานุภาพทางอากาศของสหรัฐฯ


<พ.ท.โจ มอย เป็นนาวิกโยธินสหรัฐฯ ประจำการ ปฏิบัติหน้าที่มา 22 ปีแล้ว ภารกิจปฏิบัติการขอพ.ท.มอย ได้แก่ การเป็นหน่วยสำรวจนาวิกโยธินและการส่งกำลังพลหกครั้งไปยังแอฟริกา ยุโรป และตะวันออกกลาง ภารกิจปฏิบัติการล่าสุดขอพ.ท.มอยคือการบัญชาการกองพันที่ค่ายเลอเฌิน รัฐนอร์ทแคโรไลนา


นางมาเคนา ยัง เป็นผู้ช่วยวิจัยในโครงการความมั่นคงด้านอวกาศที่ศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์และกิจการระหว่างประเทศ ความสนใจด้านการวิจัยของนางยัง ได้แก่ ความร่วมมือระหว่างประเทศ ความมั่นคงด้านอวกาศ และเศษซากในวงโคจร นอกจากนี้ นางยังได้ทำงานให้กับองค์การบริหารการบินแห่งชาติในฐานะวิศวกรการบินและอวกาศ ที่มุ่งเน้นในด้านการรับรองและการบูรณาการอุปกรณ์ติดตามอากาศยานอัตโนมัติในอากาศยานขนาดเล็กอีกด้วย อ่านเนื้อหาได้ที่หน้า 8


ดร. จิงห่าว โจว เป็นรองศาสตราจารย์ประจำคณะเอเชียศึกษาแห่งวิทยาลัยโฮบาร์ต แอนด์ วิลเลียม สมิธ ในนิวยอร์ก งานวิจัยของ ดร. โจว มุ่งเน้นเรื่องอุดมการณ์ การเมือง และศาสนาของจีน ตลอดจนความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐฯ กับจีน ดร. โจว ได้ตีพิมพ์บทความในวารสารและบทความข่าวมากมายและได้เขียนหนังสืออีกสี่เล่ม ซึ่งรวมถึง “มุมมองของจีนปะทะมุมมองของตะวันตก: การทำความเข้าใจจีนร่วมสมัย” อ่านเนื้อหาได้ที่หน้า 16


นายจอห์น เอฟ โทบอน จากหน่วยสืบสวนเพื่อความมั่นคงแห่งมาตุภูมิสหรัฐฯ มีประสบการณ์กว่า 20 ปีในการสืบสวนแผนการฟอกเงินที่ซับซ้อน นายโทบอนได้ช่วยกำหนดแนวทางนโยบายต่อต้านการฟอกเงินระหว่างประเทศในฐานะสมาชิกของคณะผู้แทนสหรัฐฯ ในองค์กรระหว่างรัฐบาล ซึ่งรวมถึงคณะทำงานเฉพาะกิจเพื่อดำเนินมาตรการทางการเงิน นายโทบอนยังเป็นศาสตราจารย์วุฒิคุณที่วิทยาลัยกิจการระหว่างประเทศและสาธารณะของมหาวิทยาลัยนานาชาติฟลอริดา ซึ่งเป็นที่ที่เขาให้การบรรยายเกี่ยวกับอาชญากรรมทางการเงินทั่วโลก อ่านเนื้อหาได้ที่หน้า 28


นายดูวาน ลี เป็นประธานกรรมการบริหารและผู้ร่วมก่อตั้งบริษัทเกิดใหม่ด้านปัญญาประดิษฐ์ วาส-ออสซินต์ นายลีสร้างเครื่องมือวิเคราะห์ข้อมูลที่เปิดโปงและวิเคราะห์แหล่งที่มาของการบิดเบือนข้อมูลและปฏิบัติการทางข้อมูลของศัตรู โดยใช้ข้อมูลไซเบอร์เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของเนื้อหา นอกจากนี้ นายลียังเป็นที่ปรึกษาอาวุโสของสถาบันความมั่นคงและเทคโนโลยี รวมถึงเป็นศาสตราจารย์วุฒิคุณด้านการเมืองที่มหาวิทยาลัยซานฟรานซิสโก อ่านเนื้อหาได้ที่หน้า 32


ดร. เชล โฮโรว‘ทซ์ เป็นศ“สตร“จ“รย์ประจ”ภ“คว‘ช“รัฐศ“สตร์ท’่มห“ว‘ทย“ลัยว‘สคอนซ‘น-ม‘ลวอก’ ง“นว‘จัยของ ดร. โฮโรว‘ทซ์เป็นก“รศึกษ“คว“มขัดแย้งในระดับน“น“ช“ต‘และคว“มขัดแย้งด้านเชื้อช“ต‘ โดยเน้นไปท’่เอเช’ยตะวันออกและเอเช’ยใต้ ก“รเมืองในด้านก“รค้าและก“รเง‘นระหว่างประเทศ ก“รเมืองในด้านก“รเปล’่ยนผ่านตล“ดและก“รเปล’่ยนแปลงระดับสถ“บันในประเทศต่าง ๆ และเอเช’ยตะวันออกหลังยุคคอมม‘วน‘สต์ ดร. โฮโรว‘ทซ์ได้ท”ก“รว‘จัยในจ’น อ‘นเด’ย เก“หล’ใต้ ไต้หวัน รวมถึงประเทศต่าง ๆ ในยุโรปตะวันออก และอด’ตสหภ“พโซเว’ยต  อ่านเนื้อห“ได้ท’่หน้า 36


นางอนาซูอา บาซู เรย์ ชูดูรี เป็นนักวิจัยอาวุโสในโครงการเพื่อนบ้านของมูลนิธิวิจัยสังเกตการณ์ นางชูดูรีมีความเชี่ยวชาญในด้านเอเชียใต้ การเมืองด้านพลังงาน การบังคับย้ายถิ่นฐาน และผู้หญิงในเขตความขัดแย้ง นางชูดูรีเป็นบรรณาธิการของวารสารออนไลน์ ไอเอเอพีเอส เพอร์สเปกทีฟ ของสมาคมอินเดียเพื่อเอเชียและแปซิฟิกศึกษา และเป็นผู้สนับสนุนประจำให้กับวารสารที่มีการพิชญ์พิจารณ์ หนังสือพิมพ์ และนิตยสารต่าง ๆ อ่านเนื้อหาได้ที่หน้า 50