ទាក់ទងមកយើងខ្ញុំ

IPDefenseForum.com គឺជា​កំណែ​អនឡាញនៃទស្សនាវដ្ដី Indo-Pacific Defense Forum ហើយ​ទទួលបាន​ការ​ឧបត្ថម្ភពីទីបញ្ជាការតំបន់​ឥណ្ឌូប៉ាស៊ីហ្វិក​របស់​អាមរិក (USINDOPACOM)។

គេហទំព័រ​នេះ​មាន​អត្ថបទ​នានា​ពីបុគ្គលិក​ទស្សនាវដ្តី IPD FORUM ក៏ដូចជាព័ត៌មាន​ និងការវិភាគនានាមកពីទូទាំង​តំបន់ បទសម្ភាសន៍ និង​សេចក្តីអធិប្បាយ​ពី​អ្នកកាសែត និង​ការីនិពន្ធដែលទទួលបានកម្រៃ​សំណេរពី IPDefenseForum.com។

រដ្ឋលេខាធិការនៃក្រសួង​ការពារជាតិ​បាន​ធ្វើ​ការ​កំណត់​ថា ការបោះពុម្ពផ្សាយ​ទស្សនាវដ្តីនេះ​មានភាពចាំបាច់​សម្រាប់​ការ​​អនុវត្ត​កិច្ច​ការ​សាធារណៈ ដូច​ដែលច្បាប់​តម្រូវមក​លើ​​ក្រសួងការពារជាតិ។

ទស្សនាវដ្តី IPD Forum

សម្រាប់ព័ត៌មាន​អំពីខ្លឹមសារ និង​ការចែកចាយ​ទស្សនាវដ្ដី៖ Indo-Pacific Defense Forum Program Manager, HQ USINDOPACOM Box 64013 Camp H.M. Smith, HI 96861 ipdf@ipdefenseforum.com

Back to top button